Uitzendovereenkomst zonder uitzendbedingcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding houdt in dat de overeenkomst niet zomaar eindigt op het moment dat de opdracht eindigt. Het is een contract voor bepaalde tijd of zelf voor onbepaalde tijd, waarbij de uitzendkracht niet afhankelijk is van de duur van het project of de behoefte van een bepaalde opdrachtgever. Dit type van een uitzendcontract heeft meer van een detacheringsovereenkomst. 


Voorbeeld uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding

Bekijk hieronder een voorbeeld uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding. Je kunt onder aan de pagina het voorbeeld downloaden in Word. 

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

verklaren hierbij een uitzendovereenkomst te zijn aangegaan voor de duur van 3 maanden, onder de volgende voorwaarden.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding Artikel 1

De terbeschikkingstelling vangt aan op (datum) en eindigt van rechtswege op (datum). De uitzendovereenkomst is voor (aantal) uur per week van (tijd) tot (tijd) van maandag t/m vrijdag.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding Artikel 2

De uitzendkracht zal in de functie van (functie) de volgende werkzaamheden verrichten (werkzaamheden). De uitzendkracht zal krachtens de door de inlener aan de organisatie verstrekte opdracht arbeid verrichten onder toezicht en leiding van de inlener, conform artikel 7: 690 BW.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding Artikel 3

De uitzendkracht ontvangt een salaris van  (bedrag) Bruto per uur. Daarnaast heeft hij/ zij recht op een kilometervergoeding van 0,19 per gereden kilometer.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding Artikel 4

Op deze uitzendovereenkomst is het uitzendbeding niet van toepassing.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding Artikel 5

De uitzendkracht heeft vóór ondertekening van deze uitzendovereenkomst juiste en volledige inlichtingen aan de organisatie verstrekt over zijn of haar arbeidsverleden in verband met het opvolgend werkgeverschap. 

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding Artikel 6

Zodra de uitzendkracht voldoet aan de voorwaarden voor toetreding van de pensioenregeling, zal hij/zij deelnemen aan het Bedrijfstakpensioenfonds STIPP.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding Artikel 7

1.    De uitzendkracht verklaart zich bekend met de volgende feiten:

ü  Uitsluitend de organisatie en niet de inlener is het loon verschuldigd aan de uitzendkracht;

ü  De organisatie reserveert op de uur beloning voor kort verzuim/ bijzonder verlof, feestdagen, vakantiedagen en vakantiebijslag;

ü  Aan de uitzendkracht is informatie verstrekt over de verlangde beroepskwalificatie

ü  Alle materialen die aan de uitzendkracht ter beschikking zijn gesteld door de organisatie of inlener blijven hun eigendom.

2.    De uitzendkracht verklaart zich voorts bekend en akkoord met het volgende:

ü  Elk verzoek van de uitzendkracht tot wijziging van functie, arbeidstijd en overige arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden wordt beoordeeld in het kader van de driehoeksverhouding uitzendkracht/organisatie/inlener. Dit betekent dat de organisatie alleen aan een dergelijk verzoek tegemoet kan komen als zowel het bedrijfsbelang van de organisatie als dat van de inlener daaraan niet in de weg staat;

ü  De terbeschikkingstelling van uitzendkracht aan de inlener kan ook door de organisatie worden beëindigd, als dit naar het oordeel van de organisatie noodzakelijk is met het oog op de bedrijfsvoering van de organisatie en/ of met het oog op een goed (anticiperend) personeelsbeleid.

3.    De uitzendkracht is jegens de organisatie verplicht:

ü  zijn/haar functie naar beste weten en kunnen uit te oefenen en de opdrachten zorgvuldig en met grote ijver uit te voeren;

ü  geheimhouding te bewaren omtrent al hetgeen de uitzendkracht bij de uitoefening van zijn/haar functie bekend wordt en waarvan de uitzendkracht redelijkerwijze kan vermoeden, dat bekendmaking daarvan de organisatie of de inlener schade kan toebrengen;

ü  Bij het verrichten van de werkzaamheden daarvoor bestemd werkmateriaal en/of werkkleding te gebruiken, als dit in de bedrijfstak van de inlener gebruikelijk is en/of de wens daarvan kenbaar wordt gemaakt;

ü  de organisatie direct op de hoogte te stellen als de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding met de inlener aan gaat;

ü  om gedurende de arbeidstijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen en deze desgevraagd aan bevoegde personen ter inzage te verstrekken.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding Artikel 9

1.    Bij ziekte informeert de uitzendkracht onverwijld, maar in ieder geval vóór 9.30 uur, de inlener alsmede de organisatie;

2.    De uitzendkracht machtigt de uitvoerder van de aanvullende Ziektewetverzekering en het UWV, om gebruik te maken van de administratieve gegevens, verband houdende met ziekteperiode(n) van de uitzendkracht die bij het UWV bekend zijn, voor zover deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de aanvullende Ziektewetverzekering.    

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding

Download hieronder een voorbeeld van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding in Word. 

Lees meer over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten op de website van de Rijksoverheid