Bruikleen overeenkomst gereedschapcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een Bruikleen overeenkomst gereedschap kan worden overeengekomen wanneer een werknemer gereedschap in bruikleen krijgt van de werkgever. Het contract kan als aanvulling op de arbeidsovereenkomst worden opgesteld. 


Voorbeeld bruikleen overeenkomst gereedschap

Bekijk hieronder een voorbeeld bruikleen overeenkomst gereedschap. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 

Bruikleen overeenkomst gereedschap Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Werkgever en werknemer hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Bruikleen overeenkomst gereedschap Artikel 1  

Werkgever stelt aan werknemer de volgende gereedschappen ter beschikking:

ü  Gereedschap, serienummer, conditie

ü  Gereedschap, serienummer, conditie

ü  Gereedschap, serienummer, conditie

ü  Gereedschap, serienummer, conditie

De camera blijft eigendom van werkgever en kan te allen tijde opgeëist worden door werkgever.

Bruikleen overeenkomst gereedschap Artikel 2     

1.    De werknemer aan wie de gereedschap ter beschikking gesteld wordt, krijgt deze gebruikersovereenkomst als aanvulling op zijn/ haar arbeidsovereenkomst.

2.    In principe wordt de gebruikersovereenkomst aangegaan voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de situatie hiertoe aanleiding geeft, wordt deze periode herzien.

3.    De gereedschappen zullen onder geen beding aan collega’s worden uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van werkgever. Wanneer dit wel gebeurd zal de schade bij verlies, diefstal, slecht onderhoud/gebruik welke te wijten is door nalatigheid/ toedoen van derden worden ingehouden op het eerstvolgende salaris van werknemer.

4.    Het is werknemer niet toegestaan de gereedschappen te verhuren dan wel uit te lenen aan derden.

Bruikleen overeenkomst gereedschap Artikel 3   

Bij verlies, diefstal, slecht onderhoud/gebruik welke te wijten is door nalatigheid/ toedoen van werknemer wordt de schade ingehouden op het eerstvolgende salaris.

Bruikleen overeenkomst gereedschap Artikel 4    

De gebruiksovereenkomst eindigt:

1.    indien werknemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren nakomt; werkgever kan deze overeenkomst dan onmiddellijk beëindigen, onverminderd het recht van werkgever op schadevergoeding;

2.    op het tijdstip dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd om welke reden dan ook;

3.    indien er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf van de zijde van werknemer; dit ter beoordeling van werkgever;

4.    door schriftelijke opzegging van de door werknemer.

Bruikleen overeenkomst gereedschap Artikel 5     

1.    Werkgever behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan werknemer worden toegestuurd.

2.    Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend.

3.    Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen werkgever en werknemer worden opgelost.

4.    Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Bruikleen overeenkomst gereedschap

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld bruikleen overeenkomst gereedschap

Download hieronder de voorbeeld bruikleen overeenkomst gereedschap in Word. 

Lees hier de wetteksten met betrekking tot bruikleen