Bruikleenovereenkomst telefooncontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een Bruikleenovereenkomst telefoon wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer wanneer er een telefoon in bruikleen wordt gegeven. In de overeenkomst worden afspraken over het gebruik en de duur gemaakt. 


Voorbeeld gebruiksovereenkomst telefoon

Bekijk hieronder een voorbeeld Bruikleenovereenkomst telefoon. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 


Bruikleenovereenkomst telefoon Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Werkgever en werknemer hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Bruikleenovereenkomst telefoon Artikel 1   

Werkgever stelt aan werknemer een telefoon ter beschikking. Voor het aanvaarden ofwel in gebruik nemen van een door werkgever ter beschikking gestelde telefoon is werknemer verplicht deze gebruikersovereenkomst te tekenen.

Bruikleenovereenkomst telefoon Artikel 2    

1.    De werknemer aan wie een telefoon ter beschikking gesteld wordt, krijgt deze gebruikersovereenkomst als aanvulling op zijn arbeidsovereenkomst.

2.    Werkgever stelt de telefoon zijnde een (merk en type telefoon) met oplader met de volgende codes beschikbaar voor zakelijk gebruik.

ü  Serienummer:

ü  PIN code simkaart:

ü  PUK code simkaart:

3.    In principe wordt de gebruikersovereenkomst aangegaan voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de situatie hiertoe aanleiding geeft, wordt deze periode herzien. Het is werknemer niet toegestaan de telefoon te verhuren dan wel uit te lenen aan derden.

Bruikleenovereenkomst telefoon Artikel 3        

1.    Schade aan de telefoon in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, dient per direct te worden gemeld aan werkgever.

2.    In geval van schade/diefstal aan de  telefoon zal werknemer zo mogelijk door de politie daarvan proces-verbaal laten opmaken en zorgen voor getuigen(verklaringen). Indien de verzekeraar op grond van het ontbreken van een proces-verbaal en/of andere door de werknemer redelijkerwijze te verstrekken gegevens/bewijzen niet tot vergoeding van de schade mocht overgaan, is werknemer daarvoor verantwoordelijk.

3.    Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de telefoon of als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van werknemer voor zover deze niet door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed.

Bruikleenovereenkomst telefoon Artikel 4    

De gebruiksovereenkomst eindigt:

1.    indien werknemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren nakomt; werkgever kan deze overeenkomst dan onmiddellijk beëindigen, onverminderd het recht van werkgever op schadevergoeding;

2.    op het tijdstip dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd om welke reden dan ook;

3.    indien er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf van de zijde van werknemer; dit ter beoordeling van werkgever;

4.    door schriftelijke opzegging van de gebruikersovereenkomst telefoon door werknemer.

Bruikleenovereenkomst telefoon Artikel 5     

1.    Werkgever behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst telefoon tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan werknemer worden toegestuurd.

2.    Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend.

3.    Voorgaande gebruikersovereenkomsten telefoon komen hiermee te vervallen.

4.    Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen werkgever en werknemer worden opgelost.

Bruikleenovereenkomst telefoon 

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld bruikleenovereenkomst telefoon

Download hieronder de voorbeeld bruikleenovereenkomst telefoon in Word. 

Lees hier de wetteksten met betrekking tot bruikleen