Aanmaning Sturen

Aanmaning sturen: een aanmaning is een schriftelijke herinnering die gestuurd wordt als een rekening onbetaald blijft. Een aanmaning stuur je als er een verplichting niet wordt nagekomen. Vaak betreft dit een een onbetaalde rekening of het niet nakomen van een bepaalde afspraak. In de aanmaning herinner je de ontvanger eraan dat deze alsnog de verplichting dient na te komen en dat er anders verdere stappen ondernomen gaan worden. 


Aanmaning sturen voorbeelden algemene aanmaning

Aanmaning-sturen-1e-aanmaning
Aanmaning-sturen-2e-aanmaning
Aanmaning-sturen-3e-aanmaning


Aanmaning sturen voorbeelden achterstand huur

Aanmaning-sturen-huur-1e-aanmaning
Aanmaning-sturen-huur-2e-aanmaning
Aanmaning-sturen-huur-3e-aanmaning

Aanmaning sturen overige voorbeeld brieven

 1. Voorbeeld herinnering
 2. Voorbeeld aanmaning huurachterstand
 3. Brief huurachterstand
 4. Voorbeeld laatste aanmaning
 5. Bevestiging betalingsregeling
 6. Betalingsregeling opschorten
 7. Ingebrekestelling


aanmaning sturen informatie

 1. Aanmaning procedure
 2. Aanmaning wettelijke regels
 3. Beslaglegging inboedel


Incassotraject

Als je factuur niet wordt betaald of een bepaalde verplichtiing niet wordt nagekomen, gelden de volgende stappen voor het incassotraject:

 1. Eerste aanmanig: Hierin herinner je eraan dat er een openstaande verplichting is;
 2. Tweede aanmaning: In de tweede aanmaning herinner je wederom dat er nog aan een bepaalde verplichting moet worden voldaan en geef je daarbij aan dat als de verplichting niet woredt nagekomen er stappen ondernomen zullen worden; 
 3. Dagvaarding: Wanneer er nog steeds niet (volledig) aan de verplichting is voldaan, kan je overgaan tot dagvaarding;
 4. Gerechtelijke incasso: Wanneer er nog steeds niet (volledig) aan de verplichting is voldaan, kan je overgaan tot gerechtelijke incasso, waarbij de hulp van een deurwaarder wordt ingeschakeld.
 5. Executie: Wanneer jij door de rechter in het gelijk wordt gesteld, kan de rechter overgaan op executie. Daarbij wordt verplicht tot het nakomen van de verplichting en kan bij uitblijven daarvan worden overgegaan tot bijvoorbeeld de beslag of verkoop van de bezittingen van de schuldenaar.  


Vaak wordt voor het incassotraject een extern bedrijf ingeschakeld die het traject voor je zal overnemen. Hierdoor weet je zeker dat alle stappen goed doorlopen worden en zal je er niet te veel werk aan hebben. Incassobureaus werken vaak op no-cure-no-pay basis, wat inhoudt dat je alleen betaalt op het moment dat de vordering geint is. Ook kan je een vast bedrag afspreken met een incassobureau. 


Lees meer over de procedure van het sturen van een aanmaning


Aanmaning sturen voorbeeld brief 1e aanmaning

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Plaats en datum


Betreft: voorbeeld 1e aanmaning

Kenmerk: factuurnummer


Geachte heer/mevrouw,


Tot op heden bent u in gebreke gebleven met de betaling van de onderstaande factuur waarvan de betalingstermijn inmiddels ruimschoots is verstreken:

Factuurnummer                              Factuurdatum                  Verloopdatum                  Openstaand bedrag


Wellicht dat de factuur aan uw aandacht is ontsnapt. Wij verzoeken u vriendelijk alsnog de factuur binnen 14 dagen te voldoen.

U kunt de factuur betalen op bankrekening (IBAN nummer) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (vestigingsplaats) onder vermelding van het factuurnummer.


Mocht deze aanmaning uw betaling hebben gekruist, kunt u deze aanmaning als niet verzonden beschouwen.


Met vriendelijke groet,

Naam afzender

Handtekening afzender


Aanmaning sturen voorbeeld brief 2e aanmaning

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Plaats en datum


Betreft: voorbeeld 2e aanmaning

Kenmerk: factuurnummer


Geachte heer/mevrouw,

Ondanks onze eerste aanmaning d.d. (datum) hebben wij tot op heden nog geen (volledige) betaling ontvangen van onderstaande factuur.

Factuurnummer                              Factuurdatum                  Verloopdatum                  Openstaand bedrag


Voor deze factuur hebben wij u eerder al een betalingsherinnering gezonden en wij hebben telefonisch afgesproken dat u de factuur zou voldoen. Helaas is tot op heden de betaling  uitgebleven.

Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, alsnog te factuur binnen 14 dagen te voldoen.

U kunt de factuur betalen op bankrekening (IBAN nummer) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (vestigingsplaats) onder vermelding van het factuurnummer.

Wanneer de betaling uitblijft, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Het incassobureau zal dan ook de wettelijke incassokosten en rente in rekening brengen.

Wij hopen dat het zover niet hoeft te lopen en dat u alsnog aan uw financiële verplichtingen zult voldoen. Mocht de betaling inmiddels hebben plaatsgevonden, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.


Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender

Aanmaning sturen voorbeeld brief 3e aanmaning

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Plaats en datum


Betreft: voorbeeld 3e aanmaning

Kenmerk: factuurnummer


Geachte heer/mevrouw,

Ondanks onze eerste aanmaning d.d. (datum) hebben wij tot op heden nog geen (volledige) betaling ontvangen van onderstaande factuur.

Factuurnummer                              Factuurdatum                  Verloopdatum                  Openstaand bedrag


Door het niet voldoen van de bovenstaande achterstand bent u in verzuim.

Wij sommeren u alsnog bovenstaande vordering binnen 14 dagen te voldoen op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam).

Dit is een laatste aanmaning. Wanneer u niet binnen 14 dagen de volledige achterstand heeft voldaan, geven wij de incasso uit handen en zullen er buitengerechtelijke kosten en rente in rekening worden gebracht a EURO (bedrag).

Wij hopen dat het zover niet hoeft te lopen en dat u alsnog aan uw financiële verplichtingen zult voldoen. Mocht de betaling inmiddels hebben plaatsgevonden, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.


Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender


Bekijk ook de voorbeeld aanmaningen op carlastemplates.com