Addendum arbeidsovereenkomstcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een addendum arbeidsovereenkomst is een aanvulling en/of uitbreiding op een bestaande arbeidsovereenkomst. Als er nieuwe afspraken worden gemaakt terwijl er al een contract is overeengekomen, is het niet nodig om een nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen. In dat geval kan je een addendum opstellen, dat door zowel de werkgever als de werknemer wordt ondertekend.


Bekijk addendum arbeidsovereenkomst

addendum-arbeidsovereenkomst


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten.

Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Wat is een addendum arbeidsovereenkomst?

Een addendum is een aanvullende afspraak op de bestaande arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en werknemer. Het is niet nodig om een nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen als er nieuwe afspraken worden gemaakt terwijl er al een contract is overeengekomen. In plaats daarvan kan je een addendum opstellen, waarin de nieuwe afspraken worden vastgelegd.


situaties waarin een addendum kan worden opgesteld

Er zijn verschillende situaties waarin een addendum kan worden opgesteld. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Functieverandering
 • Salarisverhoging
 • Aanpassing van arbeidstijden
 • Aanpassing van reiskostenvergoeding
 • Aanpassing van vakantiedagen
 • Wijziging van functietitel


stappen die je kunt volgen bij het opstellen van een addendum

Een addendum arbeidsovereenkomst wordt opgesteld door de werkgever en werknemer gezamenlijk. Hieronder zijn enkele stappen die je kunt volgen bij het opstellen van een addendum:

 1. Bespreek de wijzigingen met de werknemer.
 2. Maak een overzicht van de wijzigingen die in het addendum moeten worden opgenomen.
 3. Stel het addendum op en zorg dat het duidelijk en volledig is.
 4. Laat de werknemer het addendum ondertekenen.
 5. Bewaar het addendum bij de bestaande arbeidsovereenkomst.Als je juridisch advies nodig hebt bij het opstellen van een addendum arbeidsovereenkomst, kan je een advocatenkantoor inschakelen om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.Voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst

Er kunnen veel verschillende situaties zijn waarvoor een addendum kan worden opgesteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een functieverandering of een salarisverhoging. Hieronder staat een voorbeeld van een addendum waar een aantal verschillende situaties zijn vormgegeven. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden als opzetje. 


Addendum arbeidsovereenkomst

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

In aanmerking nemende:

ü  dat tussen werknemer en werknemer een arbeidsovereenkomst in arbeidsrechtelijke zin bestaat, gedateerd (datum)

ü  dat werknemer en werkgever voornoemde arbeidsovereenkomst willen aanpassen c.q. uitbreiden op de wijze zoals in onderhavig addendum uiteengezet;

 

 

Verklaren in aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst het volgende te zijn overeengekomen:

 

 

Optie 1: Artikel (nummer) Heroverweging salaris

Wanneer je met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot het salaris kan je dat hier vermelden.

 

Bijvoorbeeld: Per (datum) zal het Bruto salaris worden verhoogd naar (bedrag).

 

Optie 2: Artikel (nummer) Heroverweging arbeidstijden

Wanneer je met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de arbeidstijden kan je dat hier vermelden.

 

Bijvoorbeeld: Per (datum) zal werknemer 36 uur per week gaan werken. Het salaris zal per die datum naar evenredigheid worden omgerekend, wat inhoudt dat het Bruto salaris per (datum) (bedrag) bedraagt.

 

Optie 3: Artikel (nummer) Heroverweging reiskosten vergoeding

Wanneer je met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de reiskosten vergoeding kan je dat hier vermelden.

 

Bijvoorbeeld: Per (datum) zal werknemer een vaste reiskostenvergoeding ontvangen van (bedrag). Deze reiskostenvergoeding is gebaseerd op tijdelijke werkzaamheden op de locatie (naam, adres locatie). Wanneer de standplaats in de toekomst veranderd, zal de vergoeding weer worden aangepast.  

 

Optie 4: Artikel (nummer)Heroverweging vakantiedagen

Wanneer je met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de vakantiedagen kan je dat hier vermelden.

 

Bijvoorbeeld: In verband met het overschot aan vakantiedagen en de wens voor een lange reis in het volgende jaar, is het werknemer eenmalig toegestaan dit jaar (aantal) vakantiedagen over te nemen naar het nieuwe jaar.

 

Optie 5: Artikel (nummer) Wijziging van functie titel

Wanneer je met de werknemer een afspraak maakt met betrekking tot de functie titel kan je dat hier vermelden.

 

Bijvoorbeeld: Per (datum) zal de functie van werknemer worden gewijzigd naar (functienaam). In deze functie is werknemer belast met de volgende werkzaamheden (omschrijving werkzaamheden).

  

Standaard artikel: Artikel (nummer) Slotbepaling(en)

Behoudens het hiervoor genoemde blijft de in de considerans genoemde arbeidsovereenkomst voor het overige ongewijzigd en onverkort in stand.

 

 

Aldus opgemaakt in tweevoud te (Plaats) op (Datum)

 

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst

Download hieronder het voorbeeld van een addendum arbeidsovereenkomst in Word. 

addendum arbeidsovereenkomst
Voorbeelden redenen addendum arbeidsovereenkomst

 1. Functie wijziging: Als er een wijziging plaatsvindt in de functie van de werknemer, dan kan dit worden opgenomen in het addendum. Hierbij kan worden vastgelegd wat de nieuwe functie is en welke taken daarbij horen.
 2. Salarisverhoging: Het kan voorkomen dat een werknemer een salarisverhoging krijgt. Dit kan bijvoorbeeld worden opgenomen in het addendum, waarbij de nieuwe salarisschaal en het nieuwe salaris worden vastgelegd.
 3. Arbeidsduur wijziging: Als er wijzigingen plaatsvinden in de arbeidsduur van de werknemer, kan dit worden opgenomen in het addendum. Hierbij kan worden vastgelegd hoeveel uur de werknemer per week gaat werken en wat de gevolgen hiervan zijn voor het salaris.
 4. Reiskostenvergoeding: Een werknemer kan recht hebben op een reiskostenvergoeding. Als deze vergoeding wijzigt, kan dit worden opgenomen in het addendum. Hierbij kan worden vastgelegd hoe hoog de nieuwe vergoeding is en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.
 5. Pensioenregeling: Een pensioenregeling kan wijzigen, bijvoorbeeld doordat de werkgever overstapt naar een andere pensioenverzekeraar. Dit kan worden opgenomen in het addendum, waarbij de nieuwe pensioenregeling wordt vastgelegd.
 6. Concurrentiebeding: Het kan voorkomen dat een werknemer een concurrentiebeding heeft, maar dat deze wordt gewijzigd. Dit kan worden opgenomen in het addendum, waarbij de nieuwe afspraken rondom het concurrentiebeding worden vastgelegd.
 7. Studiekostenregeling: Als een werknemer een opleiding of training gaat volgen die door de werkgever wordt vergoed, dan kan dit worden opgenomen in het addendum. Hierbij kan worden vastgelegd welke opleiding of training de werknemer gaat volgen en wat de voorwaarden zijn voor vergoeding.
 8. Proeftijd: Een proeftijd kan worden gewijzigd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de werknemer al eerder bij het bedrijf heeft gewerkt. In het addendum kan worden vastgelegd wat de nieuwe proeftijd is.
 9. Overwerkregeling: Als er wijzigingen plaatsvinden in de overwerkregeling, dan kan dit worden opgenomen in het addendum. Hierbij kan bijvoorbeeld worden vastgelegd wat het tarief is voor overwerk en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.
 10. Verlofregeling: Een werknemer kan bijvoorbeeld meer verlofdagen krijgen. Dit kan worden opgenomen in het addendum, waarbij de nieuwe verlofregeling wordt vastgelegd.


Handige Linkjes Addendum Arbeidsovereenkomst

Handige linkjes voor het opstellen van een addendum arbeidsovereenkomst:


 1. De website van de Rijksoverheid biedt informatie over de rechten en plichten van werknemers en werkgevers. Ook vind je hier informatie over het opstellen van een addendum arbeidsovereenkomst: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/arbeidsvoorwaarden-wijzigen
 2. Op de website van de Kamer van Koophandel vind je praktische informatie en voorbeelden van addenda bij arbeidsovereenkomsten: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/personeel/arbeidsovereenkomst/addendum-op-een-arbeidsovereenkomst/
 3. De website van FNV biedt informatie over arbeidsvoorwaarden en cao's. Ook vind je hier informatie over het opstellen van een addendum: https://www.fnv.nl/werk-inkomen/contracten/arbeidsovereenkomst/wijziging-arbeidsovereenkomst/