Addendum arbeidsovereenkomstcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een addendum arbeidsovereenkomst is een aanvulling en/ of uitbreiding op een bestaande arbeidsovereenkomst.


Als er een contract is overeengekomen en er worden in een later stadium nieuwe afspraken gemaakt, is het niet nodig om een nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen. In dat geval kan je een addendum opstellen, welke door zowel de werkgever als de werknemer worden ondertekend. 


Bekijk addendum arbeidsovereenkomst

addendum-arbeidsovereenkomst


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten.

Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst

Er kunnen veel verschillende situaties zijn waarvoor een addendum kan worden opgesteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een functieverandering of een salarisverhoging. Hieronder staat een voorbeeld van een addendum waar een aantal verschillende situaties zijn vormgegeven. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden als opzetje. 


Addendum arbeidsovereenkomst

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

In aanmerking nemende:

ü  dat tussen werknemer en werknemer een arbeidsovereenkomst in arbeidsrechtelijke zin bestaat, gedateerd (datum)

ü  dat werknemer en werkgever voornoemde arbeidsovereenkomst willen aanpassen c.q. uitbreiden op de wijze zoals in onderhavig addendum uiteengezet;

 

 

Verklaren in aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst het volgende te zijn overeengekomen:

 

 

Optie 1: Artikel (nummer) Heroverweging salaris

Wanneer je met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot het salaris kan je dat hier vermelden.

 

Bijvoorbeeld: Per (datum) zal het Bruto salaris worden verhoogd naar (bedrag).

 

Optie 2: Artikel (nummer) Heroverweging arbeidstijden

Wanneer je met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de arbeidstijden kan je dat hier vermelden.

 

Bijvoorbeeld: Per (datum) zal werknemer 36 uur per week gaan werken. Het salaris zal per die datum naar evenredigheid worden omgerekend, wat inhoudt dat het Bruto salaris per (datum) (bedrag) bedraagt.

 

Optie 3: Artikel (nummer) Heroverweging reiskosten vergoeding

Wanneer je met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de reiskosten vergoeding kan je dat hier vermelden.

 

Bijvoorbeeld: Per (datum) zal werknemer een vaste reiskostenvergoeding ontvangen van (bedrag). Deze reiskostenvergoeding is gebaseerd op tijdelijke werkzaamheden op de locatie (naam, adres locatie). Wanneer de standplaats in de toekomst veranderd, zal de vergoeding weer worden aangepast.  

 

Optie 4: Artikel (nummer)Heroverweging vakantiedagen

Wanneer je met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de vakantiedagen kan je dat hier vermelden.

 

Bijvoorbeeld: In verband met het overschot aan vakantiedagen en de wens voor een lange reis in het volgende jaar, is het werknemer eenmalig toegestaan dit jaar (aantal) vakantiedagen over te nemen naar het nieuwe jaar.

 

Optie 5: Artikel (nummer) Wijziging van functie titel

Wanneer je met de werknemer een afspraak maakt met betrekking tot de functie titel kan je dat hier vermelden.

 

Bijvoorbeeld: Per (datum) zal de functie van werknemer worden gewijzigd naar (functienaam). In deze functie is werknemer belast met de volgende werkzaamheden (omschrijving werkzaamheden).

  

Standaard artikel: Artikel (nummer) Slotbepaling(en)

Behoudens het hiervoor genoemde blijft de in de considerans genoemde arbeidsovereenkomst voor het overige ongewijzigd en onverkort in stand.

 

 

Aldus opgemaakt in tweevoud te (Plaats) op (Datum)

 

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst

Download hieronder het voorbeeld van een addendum arbeidsovereenkomst in Word. 

Lees meer over de verschillende arbeidsovereenkomsten op de website van de fnv.