Geheimhoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring is een juridisch document dat vaak wordt gebruikt in zakelijke relaties om gevoelige informatie te beschermen. Bedrijven kunnen erop vertrouwen dat de informatie die ze delen met partners, klanten en werknemers veilig is en niet wordt gedeeld zonder toestemming. Maar wat is een geheimhoudingsverklaring precies en waarom is het belangrijk om deze op te stellen? In dit artikel bespreken we de ins en outs van geheimhoudingsverklaringen en geven we handige tips en voorbeelden om je op weg te helpen.


Soorten Geheimhoudingsverklaring

Er zijn verschillende soorten geheimhoudingsverklaringen enkele daarvan zijn:

  1. Algemene geheimhoudingsverklaring: deze verklaring is bedoeld om vertrouwelijke informatie te beschermen die wordt gedeeld tussen twee partijen, bijvoorbeeld een werkgever en werknemer.
  2. NDA (Non-Disclosure Agreement): deze overeenkomst is vergelijkbaar met de algemene geheimhoudingsverklaring, maar richt zich specifiek op het beschermen van vertrouwelijke informatie tijdens zakelijke onderhandelingen, zoals bij een fusie of overname.
  3. Geheimhoudingsverklaring bij arbeidsovereenkomst: deze verklaring is opgenomen in een arbeidsovereenkomst en regelt dat de werknemer vertrouwelijke bedrijfsinformatie niet mag delen, zowel tijdens als na het dienstverband.
  4. Geheimhoudingsverklaring bij freelancers: deze verklaring is bedoeld om de vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen die wordt gedeeld met freelancers of externe consultants die betrokken zijn bij een project.
  5. Geheimhoudingsverklaring bij investeerders: deze overeenkomst richt zich op het beschermen van vertrouwelijke informatie die wordt gedeeld met investeerders of potentiële investeerders tijdens het financieringsproces van een bedrijf.


Tips Gehemihoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring is een belangrijk document dat ervoor zorgt dat vertrouwelijke informatie van een bedrijf of organisatie niet wordt verspreid. Het kan bijvoorbeeld gaan om bedrijfsgeheimen, klantgegevens of technische informatie. Het is van groot belang dat de geheimhoudingsverklaring goed wordt opgesteld en nageleefd, omdat het anders kan leiden tot ernstige schade voor het bedrijf of de organisatie.

Hieronder vind je enkele handige tips om je op weg te helpen bij het opstellen van een effectieve geheimhoudingsverklaring


Wees duidelijk over wat er onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan

Het is belangrijk om precies te definiëren wat er onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan, zodat er geen misverstanden ontstaan. Geef daarom een specifieke omschrijving van welke informatie als vertrouwelijk moet worden beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld een lijst zijn met specifieke documenten, klantgegevens of bedrijfsgeheimen.


Vermeld de duur van de geheimhoudingsverklaring

Het is belangrijk om een duidelijke duur aan te geven waarvoor de geheimhoudingsverklaring geldig is. Vermeld daarom de begin- en einddatum waarop de geheimhoudingsverklaring van kracht is. Houd er rekening mee dat de duur afhankelijk kan zijn van het type informatie dat wordt beschermd.


Zorg voor een goede formulering

Zorg ervoor dat de geheimhoudingsverklaring in begrijpelijke taal is geschreven en dat de formulering helder en ondubbelzinnig is. Vermijd vakjargon en leg eventuele moeilijke termen uit.


Leg de consequenties vast bij schending van de geheimhoudingsverklaring

Vermeld duidelijk wat de consequenties zijn bij schending van de geheimhoudingsverklaring, bijvoorbeeld een boete of zelfs ontslag. Het is belangrijk om deze consequenties vast te leggen, zodat werknemers goed begrijpen wat de gevolgen zijn als ze de geheimhoudingsverklaring niet naleven.


Vergeet niet de ondertekening

Het is belangrijk om de geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen door alle partijen die betrokken zijn. Dit omvat niet alleen de werknemer die de verklaring ondertekent, maar ook eventuele derden of adviseurs die toegang hebben tot de vertrouwelijke informatie.


Voorbeeld Algemene Geheimhoudingsverklaring

Partijen:

[naam bedrijf], gevestigd te [vestigingsplaats], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [nummer], hierna te noemen "de Onderneming";

[naam werknemer], geboren op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], hierna te noemen "de Werknemer".

Overwegende dat:

  • De Werknemer toegang krijgt tot vertrouwelijke informatie van de Onderneming in het kader van zijn/haar werkzaamheden;
  • De Onderneming deze vertrouwelijke informatie geheim wil houden en de Werknemer zich aan strikte geheimhouding dient te houden.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1: Definities

In deze geheimhoudingsverklaring wordt verstaan onder:

1.1 "Vertrouwelijke informatie": alle informatie die door de Onderneming aan de Werknemer ter beschikking wordt gesteld of door de Werknemer in het kader van zijn/haar werkzaamheden wordt verkregen en waarvan de Onderneming heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan de Werknemer redelijkerwijs kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is.


Artikel 2: Geheimhoudingsplicht

2.1 De Werknemer verplicht zich tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke informatie.

2.2 De Werknemer mag de Vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden voor de Onderneming.

2.3 De Werknemer mag de Vertrouwelijke informatie niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden en de Onderneming hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

2.4 De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst of andere overeenkomst tussen de Onderneming en de Werknemer van kracht.


Artikel 3: Eigendom en retournering

3.1 Alle Vertrouwelijke informatie blijft eigendom van de Onderneming.

3.2 Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst of andere overeenkomst tussen de Onderneming en de Werknemer dient de Werknemer alle Vertrouwelijke informatie onmiddellijk aan de Onderneming te retourneren en mag deze informatie niet behouden of kopiëren.


Artikel 4: Schending van de geheimhoudingsplicht

4.1. Indien de wederpartij zich niet houdt aan de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in deze verklaring, is zij verplicht om de hierdoor geleden schade te vergoeden.

4.2. Onder schade als bedoeld in artikel 4.1 wordt in elk geval begrepen: de schade die voortvloeit uit aanspraken van derden tegen de vertrouwende partij, alsmede de schade die voortvloeit uit verlies van geheimhoudingsplichtige informatie en/of bedrijfsgeheimen.

4.3. In geval van schending van de geheimhoudingsplicht is de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € [bedrag]. Het bedrag van de boete laat onverlet het recht van de vertrouwende partij om volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 5: Overige bepalingen

5.1. Deze verklaring treedt in werking op de datum waarop deze is ondertekend.

5.2. Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing.

5.3. Geschillen die voortvloeien uit deze verklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaats].


Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, op [datum] te [plaats].

[Naam wederpartij] [Naam vertrouwende partij]

Handtekening: Handtekening:

Naam: Naam:

Functie: Functie:Interessante linkjes

  1. Rijksoverheid - Geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geheimhoudingsplicht-en-vertrouwelijkheid