0 uren contractcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een 0 uren contract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de werknemer flexibel werkt op oproepbasis. Er is bij een flexibel contract geen sprake van een vast aantal uren.


Wanneer de werkgever werk heeft voor de werknemer, zal hij de werknemer oproepen en betaalt hij de werknemer over het daadwerkelijke aantal gewerkte uren. 


Voorbeeld 0 uren contract

Bekijk hieronder een voorbeeld van een 0 uren contract. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 


0 uren contract Kop

De ondergetekenden:

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

en

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

Zijn overeengekomen als volgt:


0 uren contract Artikel 1: Werkzaamheden

Werknemer zal werkzaamheden verrichten voor werkgever in de functie van [functie].

Werknemer kan door werkgever worden opgeroepen voor specifieke werkzaamheden, waarbij werkgever zich verplicht de oproep tijdig te doen, namelijk minimaal 12 uur van tevoren. Werknemer is niet verplicht gehoor te geven aan een oproep van werkgever.


0 uren contract Artikel 2: Proeftijd

Er geldt een proeftijd van 1 maand voor zowel werkgever als werknemer.

Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door beide partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder dat daarvoor een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen.

Indien de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt beëindigd, is geen van beide partijen tot enige schadevergoeding gehouden.

Tijdens de proeftijd gelden alle in deze overeenkomst genoemde voorwaarden en afspraken.


0 uren contract Artikel 3: Oproepen en werktijden

Werkgever bepaalt of er werkzaamheden zijn om de werknemer op te roepen.

Werkgever zorgt er voor dat de oproep steeds tijdig, minimaal 12 uur van te voren geschiedt.

Werknemer houdt zich beschikbaar voor de voornoemde werkzaamheden, maar is niet verplicht om aan een oproep van werkgever gehoor te geven.

Werkgever zal de werknemer de werktijden tijdig mededelen. De normale werktijden bij oproep zijn van 9:00 uur tot 17:00 uur op werkdagen van maandag tot en met vrijdag.

Indien werknemer niet in staat is om gehoor te geven aan de oproep, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur, aan werkgever mede te delen.

Werknemer dient zich bij aanvang van de werkzaamheden te melden bij de werkgever of diens vertegenwoordiger.


0 uren contract Artikel 4: Loon

De werknemer heeft alleen recht op loon indien hij daadwerkelijk als werknemer door de werkgever is opgeroepen en deze oproep heeft geaccepteerd.

Het loon bedraagt €10,- bruto per uur.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld over het verdiende loon.

De werkgever betaalt het loon over enige maand uit vóór het einde van de daarop volgende maand.


0 uren contract Artikel 5: Vakantiegeld en vakantierechten

De werknemer bouwt vakantierechten op conform de cao voor ieder daadwerkelijk gewerkt uur.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld over het brutoloon dat is opgebouwd.

De werkgever betaalt het vakantiegeld en het loon uit vóór het einde van de daaropvolgende maand.


0 uren contract Artikel 6: Geheimhouding

6.1 De werknemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij bij de uitoefening van zijn werkzaamheden met betrekking tot de zaken en belangen van de werkgever te weten komt, zowel tijdens als na afloop van de arbeidsovereenkomst.

6.2 Het is de werknemer niet toegestaan informatie, documenten of andere zaken waarvan hij uit hoofde van zijn functie kennis heeft genomen aan derden ter beschikking te stellen, tenzij hij hiertoe op grond van zijn functie of een wettelijke verplichting is gehouden.

6.3 De verplichtingen van de werknemer op grond van dit artikel blijven van kracht, ook na het einde van de arbeidsovereenkomst.

6.4 Bij schending van de geheimhoudingsplicht door de werknemer, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de werkgever om volledige schadevergoeding te vorderen.


0 uren contract Artikel 7: Toepasselijke CAO

Deze overeenkomst valt onder de toepasselijke CAO, namelijk de CAO voor [branche/sector]. De werknemer heeft een exemplaar van de CAO ontvangen en is op de hoogte van de inhoud daarvan. Voor eventuele vragen over de CAO kan de werknemer contact opnemen met de afdeling personeelszaken.


Artikel 8: Toepasselijk recht

Dit artikel bepaalt dat op de overeenkomst het Nederlands recht van toepassing is.


0 uren contract Ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer


Voorbeeld 0 uren contract

Download hieronder een voorbeeld van een 0 uren contract in Word. 

0-uren-contract_Pagina_1

stappenplan 0 uren contract

Bekijk hieronder het stappenplan voor het opstellen van een nulurencontract:

 1. Bepaal de functie van de werknemer en beschrijf deze in het contract.
 2. Maak afspraken over de oproep van de werknemer, bijvoorbeeld hoeveel uur van tevoren de oproep plaatsvindt en welke werktijden er gelden.
 3. Leg de hoogte van het uurloon vast en maak afspraken over vakantiegeld en eventuele andere vergoedingen.
 4. Bespreek de duur van de proeftijd en de mogelijkheid om de overeenkomst per direct te beëindigen tijdens deze periode.
 5. Maak afspraken over geheimhouding van bedrijfsinformatie, ook na beëindiging van de overeenkomst.
 6. Verwijs naar de toepasselijke CAO en verstrek een exemplaar aan de werknemer.
 7. Zorg voor een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden en vermeld eventuele benodigde kwalificaties en ervaring.
 8. Stel het contract op in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
 9. Laat het contract nalezen door een juridisch adviseur of HR-professional.
 10. Zorg ervoor dat zowel de werkgever als de werknemer het contract ondertekent en een kopie ontvangt.


Voordelen 0 uren contract

Een nulurencontract is niet voor iedereen de beste optie. Werknemers hebben minder zekerheid en een minder stabiel inkomen, terwijl werkgevers minder zekerheid hebben over de beschikbaarheid van werknemers. Het is daarom altijd verstandig om goed na te denken over de keuze voor een nulurencontract en eventueel advies in te winnen bij een juridisch expert. De voordelen van een nulurencontract zijn:

 1. Flexibiliteit: Een nulurencontract biedt zowel de werkgever als de werknemer veel flexibiliteit. De werkgever kan de werknemer oproepen wanneer er behoefte is aan extra arbeidskrachten en de werknemer kan zelf bepalen of hij of zij beschikbaar is om te werken.
 2. Kostenbesparing: Een nulurencontract kan een kostenbesparende oplossing zijn voor werkgevers. Er hoeft namelijk alleen loon te worden betaald voor de gewerkte uren, in plaats van een vast salaris.
 3. Tijdelijk werk: Een nulurencontract is een geschikte oplossing voor tijdelijk werk. Bijvoorbeeld in sectoren waar seizoenswerk plaatsvindt, zoals in de horeca of toerisme.
 4. Onregelmatige werktijden: Bij banen waar onregelmatige werktijden voorkomen, zoals in de zorg of bij een alarmcentrale, kan een nulurencontract uitkomst bieden.


Handge Linkjes 0 uren contract

Bekijk enkele informatieve websites die nuttig kunnen zijn bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten: