0 uren contractcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een 0 uren contract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de werknemer flexibel werkt op oproepbasis. Er is bij een flexibel contract geen sprake van een vast aantal uren.


Wanneer de werkgever werk heeft voor de werknemer, zal hij de werknemer oproepen en betaalt hij de werknemer over het daadwerkelijke aantal gewerkte uren. 


Voorbeeld 0 uren contract

Bekijk hieronder een voorbeeld van een 0 uren contract. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 


0 uren contract Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

Zijn overeengekomen als volgt:

0 uren contract Artikel 1

1.    Werknemer zal, indien opgeroepen, bij werkgever werkzaamheden verrichten in de functie van (functie).

2.    Werknemer kan door werkgever worden opgeroepen voor het verrichten van de volgende werkzaamheden: (omschrijving van de werkzaamheden). Werknemer houdt zich beschikbaar voor de voornoemde werkzaamheden, maar is niet verplicht om aan een oproep van werkgever gehoor te geven.

3.    De locatie van de werkzaamheden is (locatie/ vestiging)

0 uren contract Artikel 2

Werkgever en werknemer zijn een proeftijd overeengekomen van 1 maand. In de proeftijd kunnen beide partijen per direct de overeenkomst beëindigen.

0 uren contract Artikel 3

Werkgever bepaalt of er werkzaamheden zijn om de werknemer op te roepen. Werkgever zorgt er voor dat de oproep steeds tijdig, minimaal 12 uur van te voren geschiedt. De normale werktijden bij oproep zijn: (tijden).

0 uren contract Artikel 4

Werknemer heeft alleen recht op loon indien en voor zover hij daadwerkelijk als werknemer door werkgever is opgeroepen en deze oproep heeft geaccepteerd.

0 uren contract Artikel 5

Het loon bedraagt EUR (bedrag) bruto per uur. De werknemer heeft daarnaast recht op 8%

vakantiegeld.

De werkgever betaalt de werknemer het hem/haar toekomende loon over enige maand uit vóór het einde van de daarop volgende maand.

Per daadwerkelijk gewerkt uur bouwt de werknemer vakantierechten op conform de cao.

0 uren contract Artikel 6

Werknemer is ook na het einde van de overeenkomst verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij bij de uitoefening van zijn werkzaamheden met betrekking tot de zaken en belangen van de werkgever te weten komen.

0 uren contract Artikel 7

Op de arbeidsovereenkomst is de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) (NAAM) van toepassing. Werknemer heeft een exemplaar van de cao ontvangen. Een extra en/ of digitaal exemplaar is op te vragen bij afdeling personeelszaken. 

0 uren contract Artikel 8

a. Het is werknemer na beëindiging van het dienstverband gedurende een periode van één jaar niet toegestaan – hetzij voor zichzelf, hetzij samen met of ten behoeve van een ander, direct of indirect, al dan niet tegen betaling van een vergoeding – werkzaamheden te (laten) verrichten voor relaties of opdrachtgevers van werkgever en/of aan werkgever gelieerde ondernemingen.

b. Dit verbod geldt tevens voor het, zowel tijdens als na het einde van deze overeenkomst, actief benaderen van relaties van werkgever en/of de ondernemingen waarvan werkgever deel uitmaakt teneinde hen ertoe te bewegen voortaan hun diensten van andere ondernemingen af te nemen.

c. Onder “relaties” hierboven genoemd van dit artikel worden in ieder geval verstaan alle klanten van werkgever en/of van de aan haar verbonden ondernemingen, voor wie werknemer in de laatste 12 maanden voor het einde van deze overeenkomst gelijksoortige of aanverwante activiteiten heeft verricht, of met wie werknemer in het kader van zijn functie voor werkgever zakelijke contacten heeft onderhouden. De administratie van werkgever is doorslaggevend voor de vraag wie er onder voornoemde relaties moet worden verstaan.

0 uren contract Artikel 16 Boetebeding

Bij overtreding van de artikelen 8 is werknemer jegens werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.

0 uren contract Artikel 10

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

0 uren contract Ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Voorbeeld 0 uren contract

Download hieronder een voorbeeld van een 0 uren contract in Word. 

Lees meer informatie over de verschillende arbeidsovereenkomst op de website van de Rijksoverheid