Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijdcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd is een contract tussen werkgever en werknemer waarin wordt overeengekomen dat de werknemer voor een onbepaalde duur werkzaamheden voor de werkgever zal verrichten. 


Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Bekijk hieronder een voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 


Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Kop

De ondergetekenden:

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

en

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen en bedingen.


Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 1: Inleidende bepalingen

1.1 Definitie van de functie van de werknemer

De werknemer wordt aangesteld in de functie van [functienaam], waarbij de werknemer de volgende taken zal verrichten: [beschrijving taken].

1.2 Beschrijving van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de werknemer

De werkzaamheden van de werknemer bestaan onder meer uit [beschrijving werkzaamheden]. De werknemer is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van deze werkzaamheden en zal deze verrichten conform de geldende regels en richtlijnen.

1.3 Vermelding van de locatie waar de werkzaamheden worden verricht

De werknemer zal de werkzaamheden verrichten op de locatie van de werkgever, gevestigd aan [adres werkgever]. Indien nodig kunnen de werkzaamheden ook op andere locaties worden verricht.

1.4 Vermelding van het salaris en eventuele toeslagen

Het salaris van de werknemer bedraagt €[bedrag] bruto per maand, exclusief vakantiegeld en overige emolumenten. De werknemer heeft recht op [aantal] vakantiedagen per jaar. Daarnaast heeft de werknemer recht op eventuele toeslagen conform de geldende CAO.


Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 2: Duur van de overeenkomst

Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. Eventueel kan er een proeftijd worden afgesproken van maximaal 2 maanden. In deze periode kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst zonder opgaaf van reden en zonder opzegtermijn beëindigen.


Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 3: Werktijden

De werknemer werkt op de dagen en tijden die in onderling overleg zijn vastgesteld en vermeld worden in het rooster.

De werknemer heeft recht op pauzes zoals voorgeschreven in de Arbeidstijdenwet.

In geval van overwerk heeft de werknemer recht op compensatie conform de geldende wetgeving.

Indien er sprake is van afwijkingen van de normale werktijden, zal de werknemer hier tijdig van op de hoogte worden gesteld en zal hierover schriftelijk worden vastgelegd.


Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 4: Vakantiedagen

De werknemer heeft recht op [aantal] vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband. Het opnemen van vakantiedagen gebeurt in overleg met de werkgever. Eventuele vakantieaanvragen worden schriftelijk of elektronisch ingediend bij de werkgever en worden zo snel mogelijk beantwoord.

Indien de arbeidsovereenkomst eindigt, heeft de werknemer recht op uitbetaling van het nog niet opgenomen aantal vakantiedagen, tenzij de werknemer deze dagen al heeft opgenomen maar nog niet heeft opgebouwd. Bij ziekte gelden de wettelijke regels voor het opnemen van vakantiedagen.


Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 5: Ziekte

De werknemer dient zich bij ziekteverzuim direct ziek te melden bij de werkgever conform de geldende richtlijnen. Indien de werknemer langer dan twee dagen ziek is, kan de werkgever een ziekmelding eisen middels een door de werkgever voorgeschreven formulier.

De werkgever zal zich inspannen om de werknemer te ondersteunen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Hierbij kan de werkgever gebruik maken van een arbodienstverlener.

Indien de werknemer wegens ziekte niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, heeft de werknemer gedurende een periode van maximaal 104 weken recht op doorbetaling van het loon, tenzij de ziekte het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

In overleg met de werkgever kan de werknemer in het geval van ziekte aanspraak maken op aanvullende regelingen, zoals bijvoorbeeld een aanvulling op de Ziektewetuitkering.


Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 6: Pensioenregeling

6.1 Pensioenregeling

De werkgever biedt de werknemer een pensioenregeling aan conform de geldende wet- en regelgeving.

6.2 Premies

Eventuele premies die door de werknemer betaald moeten worden, zullen door de werkgever worden vermeld en ingehouden op het loon van de werknemer.


Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 7: Geheimhouding en concurrentiebeding

7.1 De werknemer is verplicht tot geheimhouding van bedrijfsinformatie waarvan hij in het kader van zijn functie kennis heeft genomen, zowel tijdens als na afloop van het dienstverband.

7.2 Het is de werknemer verboden om gedurende het dienstverband en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van het dienstverband werkzaam te zijn voor een concurrent van de werkgever, tenzij de werkgever schriftelijk afstand doet van het concurrentiebeding.

7.3 Bij overtreding van het concurrentiebeding is de werknemer een boete verschuldigd aan de werkgever. De hoogte van de boete bedraagt € [bedrag] per dag dat de werknemer in overtreding is, onverminderd het recht van de werkgever om volledige schadevergoeding te vorderen.

7.4 Het is de werknemer niet toegestaan om bedrijfsinformatie aan derden te verstrekken of te gebruiken voor eigen gewin of voor het gewin van derden. Bij overtreding hiervan is de werknemer aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.


Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst

8.1 Opzegtermijn

a) De werkgever dient de arbeidsovereenkomst op te zeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

b) De werknemer dient de arbeidsovereenkomst op te zeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn of de wettelijke opzegtermijn, afhankelijk van welke opzegtermijn het kortst is.

8.2 Transitievergoeding

Indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en door de werkgever wordt opgezegd, heeft de werknemer mogelijk recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van onder andere het aantal dienstjaren en het salaris van de werknemer.

8.3 Concurrentiebeding en geheimhouding

De werknemer is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en dient het concurrentiebeding na te leven zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

8.4 In geval van opzegging of beëindiging van de arbeidsovereenkomst om welke reden dan ook, is de werknemer verplicht om alle bedrijfseigendommen en vertrouwelijke informatie terug te geven aan de werkgever.


Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 Deze overeenkomst bevat alle afspraken tussen de werkgever en de werknemer met betrekking tot de inhoud van de arbeidsovereenkomst.

9.2 Eventuele aanvullende afspraken en/of wijzigingen op deze overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd en door beide partijen te worden ondertekend.

9.3 Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.4 Indien één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

9.5 Deze overeenkomst treedt in werking op de ingangsdatum en eindigt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

 

Handtekening werkgever                                                      Handtekening werknemer 

Download de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd in Word

Download hieronder het voorbeeld van de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd in Word. 

Arbeidsovereenkomst-voor-onbepaalde-tijd-2023_Pagina_1Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd Stappenplan

Volg onderstaand stappenplan om te zorgen voor de perfecte arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd. 


 • Stap 1: Definieer de functie en verantwoordelijkheden van de werknemer. Bepaal de functie die de werknemer zal vervullen en beschrijf de taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen. Zorg ervoor dat deze beschrijving zo volledig mogelijk is.
 • Stap 2: Vermeld de locatie waar de werkzaamheden worden verricht. Specificeer de locatie waar de werknemer zijn werkzaamheden zal verrichten. Vermeld indien van toepassing ook of de werknemer thuiswerk zal verrichten.
 • Stap 3: Bepaal het salaris en eventuele toeslagen. Maak duidelijke afspraken over het salaris en eventuele toeslagen. Vermeld ook op welke momenten het salaris uitbetaald zal worden.
 • Stap 4: Vermeld de duur van de overeenkomst. Geef aan dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Als er een proeftijd van toepassing is, vermeld dan ook de duur van deze proeftijd.
 • Stap 5: Maak afspraken over werktijden en pauzes. Beschrijf de werktijden van de werknemer en bepaal eventuele pauzes.
 • Stap 6: Leg het aantal vakantiedagen vast. Maak duidelijke afspraken over het aantal vakantiedagen dat de werknemer per jaar krijgt.
 • Stap 7: Spreek af hoe ziekteverzuim wordt behandeld. Beschrijf de regels rondom ziekteverzuim en verzuimbegeleiding en eventuele loondoorbetaling bij ziekte.
 • Stap 8: Vermeld de pensioenregeling van de werkgever. Maak afspraken over de pensioenregeling van de werkgever en eventuele premies die door de werknemer betaald moeten worden.
 • Stap 9: Bepaal geheimhouding en concurrentiebeding. Maak afspraken over geheimhouding van bedrijfsinformatie en eventuele concurrentiebedingen.
 • Stap 10: Maak afspraken over beëindiging van de overeenkomst. Beschrijf de opzegtermijn voor werkgever en werknemer en eventuele ontslagvergoeding.
 • Stap 11: Vergeet niet overige bepalingen te vermelden. Vermeld eventuele andere bepalingen die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst.
 • Stap 12: Laat de arbeidsovereenkomst controleren door een expert. Laat de arbeidsovereenkomst controleren door een expert om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.


Voor actuele wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten in Nederland kun je terecht bij de website van de Rijksoverheid. Hier vind je onder andere informatie over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

Daarnaast is het Handboek Arbeidstijdenwet een handige bron van informatie over de regels omtrent arbeidstijden. Ook kun je voor meer informatie over specifieke onderwerpen zoals het concurrentiebeding en de proeftijd terecht bij de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.