Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijdcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd is een contract tussen werkgever en werknemer waarin wordt overeengekomen dat de werknemer voor een onbepaalde duur werkzaamheden voor de werkgever zal verrichten. 


Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Bekijk hieronder een voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 


Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Kop

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD

 

De ondergetekenden

 

(NAAM WERKGEVER) gevestigd aan de (STRAAT EN HUISNUMMER WERKGEVER), (POSTCODE EN PLAATS WERKGEVER) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (NAAM RECHTSGELDIG VERTEGENWOORDIGER WERKGEVER ), (FUNCTIE WERKGEVER), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(NAAM WERKNEMER), geboren op (GEBOORTEPLAATS, GEBOORTEDATUM WERKNEMER), BSN (BSN WERKNEMER), wonende aan de (STRAAT & HUISNUMMER WERKNEMER), (POSTCODE EN PLAATS WERKNEMER), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Werkgever en werknemer komen het volgende overeen:

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 1 Indiensttreding

Werknemer treedt op (DATUM) in dienst bij werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 2 Functie

Werknemer treedt in dienst in de functie van (FUNCTIENAAM)

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 3 Duur van de overeenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 4 cao

Op de arbeidsovereenkomst is de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) (NAAM) van toepassing. Werknemer heeft een exemplaar van de cao ontvangen. Een extra en/ of digitaal exemplaar is op te vragen bij afdeling personeelszaken. 

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 5 Proeftijd

Werkgever en werknemer zijn een proeftijd overeengekomen van 1 maand. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn worden beëindigd door werkgever of werknemer.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 6 Werktijden

Werknemer werkt fulltime voor 40 uur per week. De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09:30 – 17:00, met een niet betaalde lunchpauze van 30 minuten per dag.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 7 Locatie werkzaamheden

De werkzaamheden worden verricht op het kantoor te (ADRES).

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 8 Salaris en vakantietoeslag

Het salaris bedraagt € (BRUTO SALARIS) bruto per maand. Het salaris wordt maandelijks voor of op de laatste dag van de maand uitbetaald. De vakantietoeslag bedraagt 8% van het bruto jaarsalaris en wordt berekend over de periode 1 juni t/m 31 mei. De vakantietoeslag wordt in de maand juni uitbetaald.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 9 Vakantiedagen

Werknemer heeft recht op 25 doorbetaalde vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime werkweek van 40 uur. De vakantiedagen worden naar evenredigheid van de duur en aantal uur van de arbeidsovereenkomst opgebouwd.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 10 Pensioen

Werknemer valt onder de verplichte pensioenregeling van (NAAM). Werkgever informeert werknemer over de inhoud en de toetredingsvoorwaarden van het pensioen.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 11 Tussentijdse opzegging

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. De opzegging geschiedt tegen het einde van de maand. Bij opzegging door werkgever, dient er een ontslagvergunning aanwezig te zijn.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 12 Geheimhouding

Werknemer is, zowel tijdens als na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, verplicht tot geheimhouding van alle gegevens over het bedrijf, de bedrijfsvoering en klanten van de werkgever waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 13 Reiskostenvergoeding

Werknemer ontvangt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer, met een maximum van 100 kilometers per dag woon-werk verkeer.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 14 Relatiebeding

a. Het is werknemer na beëindiging van het dienstverband gedurende een periode van één jaar niet toegestaan – hetzij voor zichzelf, hetzij samen met of ten behoeve van een ander, direct of indirect, al dan niet tegen betaling van een vergoeding – werkzaamheden te (laten) verrichten voor relaties of opdrachtgevers van werkgever en/of aan werkgever gelieerde ondernemingen.

b. Dit verbod geldt tevens voor het, zowel tijdens als na het einde van deze overeenkomst, actief benaderen van relaties van werkgever en/of de ondernemingen waarvan werkgever deel uitmaakt teneinde hen ertoe te bewegen voortaan hun diensten van andere ondernemingen af te nemen.

c. Onder “relaties” hierboven genoemd van dit artikel worden in ieder geval verstaan alle klanten van werkgever en/of van de aan haar verbonden ondernemingen, voor wie werknemer in de laatste 12 maanden voor het einde van deze overeenkomst gelijksoortige of aanverwante activiteiten heeft verricht, of met wie werknemer in het kader van zijn functie voor werkgever zakelijke contacten heeft onderhouden. De administratie van werkgever is doorslaggevend voor de vraag wie er onder voornoemde relaties moet worden verstaan.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 15 concurrentiebeding

Het is de werknemer verboden om een soortgelijke functie uit te oefenen bij een soortgelijke werkgever in een straal van 80 kilometer van de vestiging alwaar de werknemer zijn werkzaamheden heeft verricht. Dit verbod geldt voor een periode van 6 maanden na het beëindigen van het dienstverband.

Bij overtreding van dit beding verbeurt de werknemer een direct opeisbare bedrag van €. 3.500,- en een bedrag van €. 350,- voor ieder dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast is de werkgever gerechtigd om een volledige schadeloosstelling te vorderen indien deze meer mocht belopen.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 16 Boetebeding

Bij overtreding van de artikelen 14 en 15 is werknemer jegens werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 17 Toepasselijk recht

Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

 

Handtekening werkgever                                                      Handtekening werknemer 

Download de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd in Word

Download hieronder het voorbeeld van de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd in Word. 

Bekijk meer informatie over arbeidsovereenkomsten op de website van de Rijksoverheid.