Mondelinge arbeidsovereenkomstcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een mondelinge arbeidsovereenkomst is net zo rechtsgeldig als een schriftelijke arbeidsovereenkomst. 

Na het afsluiten van een mondeling arbeidscontract, is de werkgever verplicht om binnen 1 maand een aantal zaken schriftelijk te bevestigen. De werknemer kan na het ontvangen van deze brief eventueel nog bezwaar aantekenen.

Een proeftijd en een concurrentiebeding zijn niet toegestaan bij een mondelinge arbeidsovereenkomst. Deze kunnen beiden (onder bepaalde voorwaarden) in een schriftelijke arbeidsovereenkomst worden overeengekomen. 


Voorbeeld bevestiging mondelinge arbeidsovereenkomst

Om de arbeidsovereenkomst te bevestigen, wordt er door de werkgever een brief gestuurd met de gemaakte afspraken. Bekijk hieronder 2 voorbeeld brieven. 

Voorbeeld bevestiging mondelinge arbeidsovereenkomst

Naam werknemer

Straat en huisnummer werknemer

Postcode en plaats werknemer

  

Plaats, datum

Betreft: bevestiging mondelinge arbeidsovereenkomst

 

Beste (Naam),

Hierbij bevestigen wij dat wij mondeling met elkaar een arbeidsovereenkomst  zijn aangegaan  voor de duur van (aantal maanden).

We zijn het volgende overeengekomen:

 

ü  Aanvang arbeidsovereenkomst: (datum)

ü  Einde arbeidsovereenkomst: (datum)

ü  Locatie: Naam werkgever, Straat en huisnummer werkgever, Postcode en Plaats werkgever

ü  Functie of de aard van het werk: (Functie omschrijving)

ü  Bruto uurloon en vergoedingen: € (bedrag)

 

De reserveringen exclusief de wettelijke vakantiedagen worden zoals afgesproken automatisch per loontijdvak uitgekeerd.

Met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften van de werkplek is onze risico inventarisatie & evaluatie toegezonden per mail. 

Op de arbeidsovereenkomst is de (naam) cao van toepassing.

 

Als je van mening bent dat wij andere afspraken hebben gemaakt dan zoals hierboven vermeld, verzoeken wij je dringend om per direct contact met ons op te nemen.

 

 (Naam werkgever)

Voorbeeld bevestiging mondelinge arbeidsovereenkomst uitzendbureau

Naam werknemer

Straat en huisnummer werknemer

Postcode en plaats werknemer

 

Betreft: bevestiging mondelinge arbeidsovereenkomst

Plaats, datum

 

Beste (Naam),

Hierbij bevestigen wij dat wij mondeling met elkaar een uitzendovereenkomst  zijn aangegaan  voor de duur van de terbeschikkingstelling. Je zult arbeid verrichten onder toezicht en leiding van de inlener.

 

We zijn het volgende overeengekomen:

ü  Aanvang terbeschikkingstelling: (datum)

ü  Naam en adres inlener/ werkplek:

Naam bedrijf

Straat en huisnummer bedrijf

Postcode en Plaats bedrijf

ü  Functie of de aard van het werk: (Functie omschrijving)

ü  Bruto uurloon en vergoedingen: € (bedrag)

 

De reserveringen excl. de wettelijke vakantiedagen worden zoals afgesproken automatisch per loontijdvak uitgekeerd. De opgebouwde overuren zullen niet worden uitbetaald maar worden toegekend als compensatie uren. Indien je dit wil wijzigen, kan je een mail sturen naar (mailadres) of contact opnemen met (telefoonnummer).

 

Met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften van de werkplek is de risico inventarisatie & evaluatie van de  inlener  van toepassing aangevuld met onze veiligheidsvoorschriften, waarvan een kopie is toegezonden per mail.


Op de uitzendovereenkomst is het uitzendbeding van toepassing  zoals  schriftelijk met je overeengekomen. Dit betekent dat de uitzendovereenkomst tussen jou en de uitzendonderneming van rechtswege eindigt als de terbeschikkingstelling ten einde komt op verzoek van het inlenend bedrijf.

 

Indien je de afgelopen 26 weken reeds eerder via een andere werkgever dan (naam uitzendonderneming) voor bovengenoemde inlener gewerkt hebt ben je verplicht dit voor aanvang van de werkzaamheden aan ons te melden.

Op de uitzendovereenkomst is de (naam) cao van toepassing.

 

Als je van mening bent dat wij andere afspraken hebben gemaakt dan zoals hierboven vermeld, verzoeken wij je dringend om per direct contact met ons op te nemen.

 

 (Naam uitzendbureau)

Download voorbeeld bevestigingsbrieven mondelinge arbeidsovereenkomst 

Download hieronder de twee voorbeeld bevestigingsbrieven van een mondelinge arbeidsovereenkomst in Word, om te gebruiken als opzetje. 

Lees meer over de verschillende arbeidsovereenkomsten op de website van de Rijksoverheid