Arbeidsovereenkomst bepaalde tijdcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is een veelvoorkomend contract tussen werkgevers en werknemers. Hierin worden afspraken vastgelegd over de werkzaamheden die de werknemer gedurende een afgesproken periode zal verrichten voor de werkgever.


Het kan gaan om een project of tijdelijke vervanging van een andere werknemer. In deze overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de duur van het contract, het salaris, de werktijden en andere arbeidsvoorwaarden. Lees verder om meer te weten te komen over de belangrijkste onderdelen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Hieronder staat een voorbeeld van een contract voor bepaalde tijd ter inspiratie. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 


Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Kop

De ondergetekenden:

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

en

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

In aanmerking nemende dat:

ü  Werknemer voor de duur van (aantal) maanden in de functie van (functie) werkzaamheden voor Werkgever in loondienst zal gaan verrichten. Hiertoe gaan Werknemer en Werkgever een arbeidsovereenkomst met elkaar aan.

ü  Partijen deze arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende voorwaarden hierbij schriftelijk wensen vast te leggen.

Zijn overeengekomen als volgt:


Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Artikel 1: Indiensttreding

Werkgever zal Werknemer voor de duur van [aantal] maanden in dienst nemen, ingaande op [datum] en eindigend op [datum].


Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Artikel 2: Functie

De werkgever verplicht zich om de werknemer aan te nemen voor de functie van [functietitel]. De werknemer zal deze functie naar beste vermogen uitvoeren en zich houden aan de regels en voorschriften die gelden voor deze functie. Indien nodig, kan de werkgever de taken en verantwoordelijkheden van de werknemer wijzigen, mits deze passen binnen de oorspronkelijk overeengekomen functie.


Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Artikel 3: Duur van de overeenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten van (begin datum) tot en met (eind datum). Na afloop van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst eindigt deze van rechtswege, zonder dat daartoe opzegging is vereist.


Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Artikel 4: Werkuren en werktijden

De werknemer zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst werkzaam zijn voor de werkgever gedurende (aantal) uren per week.

De werktijden zullen in onderling overleg tussen werkgever en werknemer worden vastgesteld, met inachtneming van de geldende arbeidstijdenwetgeving en bedrijfsbelangen.

Indien de werktijden wijzigen, zal de werkgever de werknemer hier tijdig over informeren.


Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Artikel 5: Salaris en vakantietoeslag

Werkgever zal aan werknemer voor de verrichte werkzaamheden een bruto salaris betalen van € (bedrag) per (week/maand/kwartaal).

Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van (percentage)% over het bruto jaarsalaris.

Werkgever zal het salaris en de vakantietoeslag uiterlijk op de laatste dag van de maand betalen.

Eventuele overuren worden in overleg met werkgever uitbetaald of gecompenseerd in vrije tijd.


Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Artikel 6: Vakantiedagen

De werknemer heeft gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd recht op (aantal) vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband.

Het is de werknemer niet toegestaan om vakantiedagen op te nemen voordat deze zijn opgebouwd, tenzij Werkgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft de werknemer recht op een uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen, tenzij deze dagen zijn opgenomen in de laatste maand(en) van het dienstverband. De vergoeding van de vakantiedagen wordt berekend op basis van het laatstverdiende brutoloon van de werknemer.


Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Artikel 7: Ziekte en arbeidsongeschiktheid

7.1 Wanneer de werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is om zijn werkzaamheden te verrichten, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan de werkgever te melden.

7.2 De werknemer heeft recht op doorbetaling van zijn loon gedurende de eerste twee ziektejaren conform de geldende wet- en regelgeving, tenzij in dit artikel anders is bepaald.

7.3 Indien de werknemer tijdens ziekte vakantiedagen wenst op te nemen, dient hij hiervoor eerst toestemming te vragen aan de werkgever. De werkgever is gerechtigd om deze toestemming te weigeren indien de vakantie de genezing of re-integratie van de werknemer in gevaar brengt.


Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Artikel 8: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Deze arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum zoals vermeld in artikel 3.

Indien een van de partijen voornemens is de arbeidsovereenkomst tussentijds op te zeggen, dient deze partij de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Opzegging dient plaats te vinden met inachtneming van de geldende opzegtermijn zoals vermeld in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Werkgever behoudt zich het recht voor om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien sprake is van een dringende reden in de zin van artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek.


Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Artikel 9: Toepasselijk recht

Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.


Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

 

Handtekening werkgever                                                      Handtekening werknemer

Download voorbeeld arbeidsovereenkomst

Download hieronder de voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd in Word. 

arbeidsovereenkomst-voor-bepaalde-tijd_Pagina_1

websites met actuele informatie over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd:

  1. Rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/arbeidsovereenkomst-bepaalde-tijd
  2. FNV.nl: https://www.fnv.nl/werk-inkomen/contract-voor-bepaalde-tijd
  3. CNV.nl: https://www.cnv.nl/themas/arbeidscontracten/bepaalde-tijd/We hopen dat deze informatie over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd je heeft geholpen bij het opstellen of begrijpen van deze vorm van contracten. Het is belangrijk om altijd goed te kijken naar de afspraken die worden gemaakt in de overeenkomst en deze helder en duidelijk op papier te zetten. Zo voorkom je misverstanden en onduidelijkheden achteraf.