Oproepcontractcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een oproepcontract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de werknemer flexibel werkt op oproepbasis. Er is bij een flexibel contract geen sprake van een vast aantal uren. Wanneer de werkgever werk heeft voor de werknemer, zal hij de werknemer oproepen en betaalt hij de werknemer over het daadwerkelijke aantal gewerkte uren. 


Voorbeeld Min max contract

Een min-maxcontract is een type contract waarbij de werkgever en de werknemer een minimum- en maximumaantal uren per week afspreken waarin de werknemer werkzaamheden verricht. Dit betekent dat de werknemer flexibel inzetbaar is, maar wel zekerheid heeft van een minimaal aantal uren per week. 


Min max contract Kop

De ondergetekenden:

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

en

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.


In aanmerking nemende dat:

  • Werknemer voor de duur van (aantal) maanden in de functie van (functie) werkzaamheden voor Werkgever in loondienst op oproepbasis zal gaan verrichten. Hiertoe gaan Werknemer en Werkgever een arbeidsovereenkomst met elkaar aan.
  • Partijen deze arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende voorwaarden hierbij schriftelijk wensen vast te leggen.

Zijn overeengekomen als volgt:


Min max contract- Artikel 1 - Functie en werkzaamheden

De werknemer zal de functie van [functie] bekleden.

De werkgever zal de werknemer werkzaamheden aanbieden binnen het in dit contract vastgelegde minimum- en maximumaantal uren per week.

De werkzaamheden worden verricht op de locatie van de werkgever, tenzij anders overeengekomen.

De werkgever behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden van de werknemer te wijzigen, mits dit redelijk is en de werknemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld.


Min Max Contract- Artikel 2 - Duur van het contract

Dit contract gaat in op de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor bepaalde tijd van (aantal maanden/jaren).

Het contract eindigt van rechtswege op de afgesproken einddatum, tenzij verlengd of opgezegd. Verlenging van het contract zal tijdig besproken worden door beide partijen en schriftelijk vastgelegd worden.

Het contract kan niet tussentijds worden opgezegd, behalve in geval van dringende reden zoals vastgelegd in de wet.


Min Max Contract- Artikel 3 - Werktijden

De werknemer zal werken gedurende de tijden en dagen zoals vastgelegd in dit contract.

De werknemer is verplicht gehoor te geven aan oproepen van de werkgever binnen het vastgestelde minimum- en maximumaantal uren per week.

De werkgever zal de werknemer ten minste 24 uur van tevoren oproepen, tenzij anders overeengekomen.

Indien de werknemer in een week meer heeft gewerkt dan het vastgelegde maximumaantal uren, zal de werkgever hiervoor overuren uitbetalen conform de cao.

De werknemer heeft recht op pauzes conform de Arbeidstijdenwet en/of cao.

Indien de werknemer de werktijden niet kan nakomen door ziekte of andere omstandigheden, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk te melden bij de werkgever.


Min Max Contract- Artikel 4 - Loon

De werknemer ontvangt loon voor het aantal gewerkte uren binnen het vastgestelde minimum- en maximumaantal uren per week.

Het loon bedraagt EUR (bedrag) bruto per uur, exclusief vakantiegeld.

De werkgever zal het loon maandelijks uitbetalen op (datum).

Eventuele wijzigingen in het loon worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen.


Min Max Contract- Artikel 5 - Vakantie

De werknemer heeft recht op vakantiedagen conform de wettelijke bepalingen en de geldende cao.

Het aantal vakantiedagen bedraagt (aantal dagen) per jaar op basis van een fulltime dienstverband. Bij een deeltijddienstverband wordt het aantal vakantiedagen pro rata vastgesteld.

De werknemer dient vakantiedagen minimaal (aantal dagen) van tevoren aan te vragen, tenzij anders overeengekomen met de werkgever.

De vakantiedagen worden in overleg tussen werkgever en werknemer vastgesteld. De werkgever zal in beginsel de vakantieperiode van de werknemer honoreren, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen die zich tegen het verlenen van vakantie verzetten.


Min Max Contract- Artikel 6 - Ziekte

Bij ziekte dient de werknemer zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, ziek te melden bij de werkgever.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon gedurende de eerste (aantal) ziektedagen.

Bij langdurige ziekte zal de werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak opstellen.


Min Max Contract, Oproepcontract- Artikel 7: Geheimhouding en relatiebeding

7.1 De werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie die hij tijdens zijn dienstverband verkrijgt, en die verband houden met de zaken en belangen van de werkgever en/of aan de werkgever gelieerde ondernemingen. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook na beëindiging van het dienstverband van kracht.

7.2 Daarnaast geldt er een relatiebeding. Het is de werknemer niet toegestaan om na beëindiging van het dienstverband gedurende een periode van [periode] werkzaamheden te verrichten voor relaties of opdrachtgevers van de werkgever en/of aan de werkgever gelieerde ondernemingen, tenzij de werkgever hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.


Min Max Contract, Oproepcontract- Artikel 8: Boetebeding

8.1 Bij overtreding van het geheimhoudings- en/of relatiebeding zoals omschreven in Artikel 7, is de werknemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de werkgever.

8.2 De hoogte van de boete bedraagt (bedrag) per overtreding, te vermeerderen met (bedrag) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt.

8.3 Naast de boete heeft de werkgever het recht om schadevergoeding te vorderen.


Min Max Contract, Oproepcontract- Artikel 9: Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen tussen werkgever en werknemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Oproepcontract ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld oproepcontract

Download hieronder het voorbeeld van een oproepcontract in Word. 

min-max-contract_Pagina_1

Bekijk de websites met actuele informatie over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd:

  1. Rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/arbeidsovereenkomst-bepaalde-tijd
  2. FNV.nl: https://www.fnv.nl/werk-inkomen/contract-voor-bepaalde-tijd
  3. CNV.nl: https://www.cnv.nl/themas/arbeidscontracten/bepaalde-tijd/