Oproepcontractcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een oproepcontract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de werknemer flexibel werkt op oproepbasis. Er is bij een flexibel contract geen sprake van een vast aantal uren. Wanneer de werkgever werk heeft voor de werknemer, zal hij de werknemer oproepen en betaalt hij de werknemer over het daadwerkelijke aantal gewerkte uren. 


Voorbeeld oproepcontract

Hieronder staat een voorbeeld van een oproepcontract. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 

Oproepcontract Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

 

In aanmerking nemende dat:

ü  Werknemer voor de duur van (aantal) maanden in de functie van (functie) werkzaamheden voor Werkgever in loondienst op oproepbasis zal gaan verrichten. Hiertoe gaan Werknemer en Werkgever een arbeidsovereenkomst met elkaar aan.

ü  Partijen deze arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende voorwaarden hierbij schriftelijk wensen vast te leggen.

 

Zijn overeengekomen als volgt:

Oproepcontract Artikel 1

Oproepkracht treedt met ingang van (datum) in dienst van Werkgever voor de duur van (aantal) maanden voor het verrichten van werkzaamheden als (functie).

Oproepcontract Artikel 2

Werkgever roept steeds zo tijdig mogelijk oproepkracht op voor de door hem/haar als oproepkracht te verrichten werkzaamheden. Oproepkracht is verplicht om aan een oproep van Werkgever gehoor te geven tenzij (uitzonderingen).

Oproepcontract Artikel 3

De tijdstippen waarop de werkzaamheden worden verricht zijn als regel van (tijd) tot (tijd).

Oproepcontract Artikel 4

Oproepkracht heeft slechts recht op loon indien en voor zover hij/zij daadwerkelijk voor Werkgever werkzaam is geweest.

Oproepcontract Artikel 5

Het loon bedraagt (bedrag) bruto per uur. Oproepkracht heeft daarnaast recht op 8% vakantiegeld.

Oproepcontract Artikel 6

Werkgever betaalt oproepkracht het hem toekomende loon over enige maand uit vóór het einde van de daarop volgende maand.

Oproepcontract Artikel 7

Per daadwerkelijk gewerkt uur bouwt oproepkracht (aantal) uur vakantierecht op.

Bij het bepalen van het loon over een vakantieperiode wordt uitgegaan van het door oproepkracht in het voorafgaande jaar gemiddeld per week gewerkte aantal uren.

Oproepcontract Artikel 8

1.    In geval van arbeidsongeschiktheid in de zin van de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen zal Werkgever gedurende 52 aaneengesloten weken, te rekenen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid indien en zolang in die periode de arbeidsovereenkomst voortduurt, gedurende 52 weken het salaris doorbetalen in die zin dat oproepkracht na inhouding loonbelasting, premieheffing en sociale lasten hetzelfde netto bedrag ontvangt als hij/zij zonder bedoelde arbeidsongeschiktheid zou hebben ontvangen, vervolgens 70% daarvan gedurende maximaal 52 weken te rekenen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

2.    Bij de vaststelling van in artikel 9.1 genoemde perioden worden de perioden waarin oproepkracht ten gevolge van ziekte verhinderd is geweest zijn/haar arbeid te verrichten samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen.

3.    Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar duurt en de arbeidsrelatie na dat jaar nog zal bestaan wordt door Werkgever na dat jaar noch salaris betaald noch een suppletie op de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen en eventuele andere uitkeringen verstrekt.

4.    Indien aanspraken ontstaan uit een door Werkgever gesloten collectieve ziektekostenverzekering zullen bovenbedoelde aanvullingen slechts worden verricht indien en voor zover deze aanvullingen meer dan bedoelde uitkeringen belopen.

5.    Indien en voor zover oproepkracht door ziekte of een hem overkomen ongeval jegens één of meer derden een vordering tot schadevergoeding wegens loonderving kan doen gelden, is Werkgever niet verplicht om een betaling te doen die uitgaat boven de wettelijke verplichting tot doorbetaling van het salaris ex art. 7:629 lid 1 BW. Werkgever is in dat geval jegens oproepkracht slechts verplicht de uitkeringen en de salarisdoorbetaling ingevolge dit artikel bij wijze van voorschot op voornoemde schadevergoeding aan oproepkracht te betalen onder voorwaarde dat oproepkracht zijn recht op schadevergoeding ter grootte van de door Werkgever uit hoofde van deze artikelen te verrichten bovenwettelijke betalingen aan Werkgever cedeert op straffe van verlies van betaling. Werkgever zal dit voorschot met de uit te keren schadevergoeding verrekenen.

Oproepcontract Artikel 9

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Oproepcontract ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld oproepcontract

Download hieronder het voorbeeld van een oproepcontract in Word. 

Lees meer informatie over arbeidsovereenkomsten op de website van de Rijksoverheid