Arbeidsovereenkomstencontract-opstellen-voorbeeld-templates


Arbeidsovereenkomsten zijn contracten tussen een werkgever en werknemer, waarbij de werknemer zich verplicht tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden in loondienst van de werkgever. Een arbeidscontract kan zowel mondeling als schriftelijk worden overeengekomen. In de regel zal er een schriftelijk contract zijn. 

Verschillende soorten arbeidsovereenkomsten

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, bekijk hieronder de verschillen met uitleg en voorbeelden. 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een contract tussen werkgever en werknemer waarin wordt overeengekomen dat de werknemer voor een bepaalde duur werkzaamheden voor de werkgever zal verrichten. Bij een contract voor bepaalde tijd gelden de volgende regels met betrekking tot het verlengen en de duur:

  1. De overeenkomst mag maximaal 2 keer worden verlengd binnen een periode van 2 jaar.
  2. Wanneer bij het eerste contract een periode van 2 jaar wordt overeengekomen, mag het contract nog 1 keer worden verlengd voor de duur van 3 maanden. 
  3. Wanneer de werknemer een derde contract krijgt, of de periode van 2 jaar is verstreken, heeft de werknemer automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als uitzondering geldt dat er een periode tussen de contracten zit van meer dan 6 maanden. 
  4. Wanneer de werknemer na het aflopen van het contract blijft doorwerken, wordt het contract stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden, of heeft de werknemer een vast contract als de periode zoals hierboven omschreven is ingegaan. 

Aanzegtermijn bij een contract voor bepaalde tijd

Let bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op de aanzegtermijn. De aanzegtermijn houdt in dat bij een arbeidsovereenkomst van langer dan 6 maanden geldt dat de werkgever uiterlijk 1 maand voor het eindigen van de overeenkomst aan de werknemer schriftelijk kenbaar moet maken of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Bij uitzendkrachten met een uitzendbeding geldt deze aanzegtermijn niet. Bekijk hier een voorbeeld van een aanzegbrief

Ongeacht of de arbeidsovereenkomst wel of niet verlengd wordt, heeft de werknemer recht op een vergoeding van 1 x het maandsalaris wanneer de werkgever zich niet aan de aanzegtermijn houdt. Wanneer de werkgever te laat is, geldt dat de werknemer recht heeft op een vergoeding van de termjin dat de werkgever te laat is x het evenredige deel van het maandsalaris. 1 week te laat betekent dus een vergoeding van 1 week salaris. 

Er zijn uitzonderingen dat de aanzegtermijn niet geldt, Dat is wanneer de werkgever failliet is gegaan, uitstel van betaling heeft, of als er sprake is van een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

Lees meer over de aanzegtermijn op de website van de Rijksoverheid

Proeftijd bij een contract voor bepaalde tijd

Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan alleen een proeftijd worden afgesproken wanneer de overeenkomst voor meer dan 6 maanden is overeengekomen. In dat geval mag de proeftijd 1 maand bedragen. In de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer de overeenkomst zonder opgaaf van redenen worden beëindigd. Voorbeeld van een artikel in de overeenkomst over de proeftijd is:

"De eerste maand na indiensttreding geldt als een proeftijd. Gedurende de proeftijd kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen."

Concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd

In principe is een concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd niet toegestaan. Een uitzondering is dat er zwaarwegende redenen zijn om een concurrentiebeding aan te gaan door bijvoorbeeld zeer concurrent gevoelige producten. In dat geval kan er een concurrentiebeding worden overeengekomen. Voorwaarde is dat er op het moment van het aangaan van het concurrentiebeding een zwaarwegende reden is en ook bij het eindigen van de overeenkomst. 

Voorbeeld arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Voorbeeld 4

Voorbeeld 5

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een contract tussen werkgever en werknemer waarin wordt overeengekomen dat de werknemer voor een onbepaalde duur werkzaamheden voor de werkgever zal verrichten. 

Proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd

Over het algemeen wordt bij een contract voor onbepaalde tijd een proeftijd overeengekomen van 1 maand. Binnen deze proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen zonder opgaaf van redenen. Wanneer het onbepaalde tijd contract ingaat na 1 of 2 bepaalde tijd contracten is een proeftijd niet toegestaan. Uitzondering is dat de functie dusdanig veranderd dat een proeftijd wel reëel is om overeen te komen. 

Concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd

Bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd wordt meestal een concurrentiebeding overeen gekomen. Hierin staat dat de werknemer na uitdiensttreding niet zomaar bij een concurrent mag gaan werken. Over het algemeen wordt er een regio afgesproken waarbinnen de werknemer niet voor concurrenten mag werken. Ook staat er bijvoorbeeld in dat de werknemer niet in dienst mag treden bij huidige relaties van de werkgever. Een concurrentiebeding moet wel reëel zijn. Bijvoorbeeld een grote organisatie zoals KPN heeft zoveel klanten, dat het niet reëel is dat je niet bij een relatie van dat bedrijf in dienst mag treden. 

Opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan verschillen. Deze wordt overeen gekomen in de arbeidsovereenkomst. Voor een werkgever geldt dat de arbeidsovereenkomst pas mag worden opgezegd met een ontslagvergunning. 

Voorbeeld arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Voorbeeld 4

Voorbeeld 5

Project contract

Een project contract is een overeenkomst voor de duur van het project. Bij een project contract is het belangrijk om een goede omschrijving van het project te geven en aan te geven wat het einde is van een project. 


Wanneer het niet helemaal duidelijk kan worden omschreven wanneer een project eindigt, is het van belang om een einddatum in het contract op te nemen. Dit is om te voorkomen dat het contract door een rechter gezien wordt als een contract voor onbepaalde tijd. Een project contract kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de vervanging van een medewerker tijdens ziekte of zwangerschapsverlof. 

Voorbeelden van een project contract

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Oproepcontract

Een oproepcontract is een overeenkomst tussen de werkgever en werknemer, waarbij wordt overeengekomen dat op initiatief (oproep) van de werkgever werkzaamheden verricht gaan worden. Er is bij een oproepcontract geen sprake van een vast aantal uren. Wanneer de werkgever werk heeft voor de werknemer, zal hij de werknemer oproepen en betaalt hij de werknemer over het daadwerkelijke aantal gewerkte uren. Een oproepcontract wordt ook wel een 0 uren contract of een MUP contract genoemd. 

Voorbeeld oproepcontract

Bekijk hieronder 3 voorbeelden van een oproepcontract. 

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Mondelinge arbeidsovereenkomst

Een mondelinge arbeidsovereenkomst is net zo rechtsgeldig als een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Na het afsluiten van een mondeling arbeidscontract, is de werkgever verplicht om binnen 1 maand een aantal zaken schriftelijk te bevestigen. De werknemer kan na het ontvangen van deze brief eventueel nog bezwaar aantekenen.

Proeftijd bij een mondelinge arbeidsovereenkomst

Het is niet toegestaan om een proeftijd over een te komen bij een mondelinge arbeidsovereenkomst. Als een proeftijd wel gewenst is, zal er dus een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld moeten worden (van minimaal 6 maanden).

Concurrentiebeding bij een mondelinge arbeidsovereenkomst

Het is niet toegestaan om mondeling een concurrentiebeding overeen te komen. Het concurrentiebeding kan alleen schriftelijk worden overeengekomen en ook daar zijn strenge regels aan verbonden.

Voorbeeld bevestiging mondelinge arbeidsovereenkomst

Bekijk de voorbeeldbrieven ter bevestiging van een mondelinge arbeidsovereenkomst. 

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Uitzendcontract

Uitzendovereenkomsten verschillen enigszins van normale arbeidsovereenkomst. Het grootste verschil is dat er bij een uitzendovereenkomst 3 partijen betrokken zijn: de uitzendkracht (werknemer), het uitzendbureau (werkgever) en de opdrachtgever (leidinggevende).

Ondanks dat de uitzendkracht in dienst is van het uitzendbureau, heeft de opdrachtgever leiding en toezicht over de werknemer.

Ondanks dat de werknemer niet in dienst is van de opdrachtgever, geldt wel dat de werknemer dezelfde rechten heeft als de werknemer die wel in dienst zijn van de opdrachtgever. Dit is geregeld door de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

De meeste uitzendkrachten vallen onder de ABU of NBBU cao. Binnen de cao zijn aparte afspraken gemaakt over de toegestane duur van de arbeidsovereenkomsten en de daarbij behorende flexibiliteit. Uitzendkrachten kunnen langer flexibel werken dan werknemer die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Voorbeeld uitzendcontracten

Bekijk de voorbeeld uitzendcontracten, met en zonder uitzendbeding. 

Voorbeeld met uitzendbeding

Voorbeeld zonder uitzendbeding

Aanvullende afspraken

Addendum arbeidsovereenkomsten

In een addendum kunnen aanvullende of gewijzigde afspraken worden vastgelegd. Bij wijzigingen tijdens een bestaande arbeidsovereenkomsten, is het niet verplicht om nieuwe arbeidsovereenkomsten op te stellen. Je kunt in een aanvullend document, het addendum, de afspraken vermelden en laten ondertekenen door werkgever en werknemer. 

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof is een regeling waarbij in bijzondere gevallen verlof kan worden toegekend. Dit verlof kan betaald of niet betaald zijn en de duur is afhankelijk van de situatie. 

Afstandsverklaring pensioen

Het kan zijn dat een werknemer ervoor kiest om niet deel te nemen aan de pensioenregeling van het bedrijf. In dat geval is het van belang om een afstandsverklaring door de werknemer te laten tekenen. Wanneer de werknemer een partner heeft, zal deze ook de afstandsverklaring moeten ondertekenen. 

Bekijk hieronder de verschillende voorbeelden van een addendum, een bijzonder verlof regeling en een afstandsverklaring pensioen. 

Addendum arbeidsovereenkomst

Bijzonder verlof

Afstandsverklaring pensioen