Arbeidsovereenkomstencontract-opstellen-voorbeeld-templates


Arbeidsovereenkomsten zijn contracten tussen een werkgever en een werknemer waarin afspraken zijn vastgelegd over onder meer de werkzaamheden, arbeidsduur, loon en andere voorwaarden. Hier bespreken we de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, waaronder een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, bepaalde tijd, nulurencontract en min-maxcontract.

Ook bespreken we de verplichtingen van werkgevers en werknemers bij het opstellen en naleven van een arbeidsovereenkomst, en geven we praktische tips en advies voor beide partijen. Daarnaast gaan we in op de proeftijd, duur en beëindiging van de arbeidsovereenkomst, loon en secundaire arbeidsvoorwaarden, en rechten en plichten bij ziekte. 


Verschillende soorten arbeidsovereenkomsten

Hieronder vind je een uitgebreidere uitleg van elk type arbeidsovereenkomst met praktische informatie om je te helpen bij het kiezen van het juiste type contract. Het is belangrijk om de voor- en nadelen van elk type contract te overwegen voordat je een beslissing neemt over welk type contract je wilt aanbieden. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de wettelijke vereisten voor elk type contract.


Ga direct naar jouw type arbeidsovereenkomst (inclusief Gratis Voorbeeld Templates):

Arbeidsovereenkomst voor Onbepaalde Tijd

Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd

Nulurencontract

Min-max contract

Projectcontract

Contract Onbepaalde Tijd EngelsOf lees meer informatie over:

Proeftijd in een arbeidsovereenkomsten

Mondelinge Arbeidsovereenkomst

Addendum Arbeidsovereenkomst

Bijzonder Verlof
Arbeidsovereenkomst voor Onbepaalde tijd

Voordelen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdBelangrijke overwegingen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd biedt veel voordelen voor zowel werkgever als werknemers. Door zorgvuldig na te denken over de inhoud van de overeenkomst en eventuele beëindigingsclausules, kun je een duurzame en stabiele relatie opbouwen met elkaar. Het is belangrijk om rekening te houden met de wettelijke eisen en je goed te laten adviseren door een juridisch specialist als je twijfelt over bepaalde zaken. Zo kun je ervoor zorgen dat jouw arbeidsovereenkomsten rechtsgeldig en up-to-date zijn.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd biedt zekerheid en stabiliteit. Het grootste voordeel is dat een vast dienstverband betekent dat de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is. Dit kan helpen om goede werknemers aan te trekken en te behouden, omdat zij weten dat ze voor langere tijd bij je in dienst kunnen blijven en zich zo meer kunnen inzetten voor het bedrijf. 

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het belangrijk om te zorgen voor een goede balans tussen de belangen als werkgever en de belangen van werknemer. Zo moet je bijvoorbeeld nadenken over zaken als salaris, werktijden, vakantiedagen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk om deze zaken duidelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan.

Hoewel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in principe voor onbepaalde tijd geldt, zijn er situaties waarin het contract beëindigd kan worden, zoals bij disfunctioneren of een reorganisatie. In deze gevallen moet je voldoen aan de wettelijke eisen en het ontslag zorgvuldig en goed onderbouwd communiceren naar de werknemer. Bekijk de voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijdVoorbeeld Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd

Arbeidsovereenkomst-voor-onbepaalde-tijd-2023_Pagina_1

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd biedt meer flexibiliteit en kan helpen om kosten te besparen. Het geeft de mogelijkheid om werknemers aan te nemen voor een specifieke periode, bijvoorbeeld voor een project of tijdens piekmomenten. Ook is het mogelijk om tijdelijke contracten te gebruiken voor seizoenswerk of vervanging van zwangerschaps- of ouderschapsverlof. Een ander voordeel is dat je minder lang aan een werknemer vastzit en gemakkelijker afscheid kunt nemen wanneer het contract afloopt.

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het belangrijk om duidelijk te communiceren wat de duur van het contract is en onder welke voorwaarden het verlengd kan worden. Ook moet je rekening houden met de wettelijke regels omtrent tijdelijke contracten en het aantal keren dat een contract verlengd mag worden. Daarnaast moet je zorgen dat de afspraken over salaris, werktijden, vakantiedagen en secundaire arbeidsvoorwaarden duidelijk in het contract worden vastgelegd.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de afgesproken einddatum, tenzij er afspraken zijn gemaakt over verlenging. Ook kan het contract eerder worden beëindigd als er sprake is van een dringende reden, zoals diefstal of ernstige ongehoorzaamheid. In deze gevallen moet je voldoen aan de wettelijke eisen en het ontslag zorgvuldig en goed onderbouwd communiceren naar de werknemer.


Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd

arbeidsovereenkomst-voor-bepaalde-tijd_Pagina_1

Nulurencontract

Een nulurencontract biedt veel flexibiliteit, omdat je hiermee werknemers alleen oproept wanneer er werk is. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor seizoenswerk of bij onverwachte drukte. Ook biedt het de mogelijkheid om gemakkelijker kosten te besparen en minder risico te lopen bij een fluctuerende vraag naar arbeid.

Bij het opstellen van een nulurencontract is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de oproepperiode en het aantal te werken uren. Ook moet je rekening houden met de wettelijke regels omtrent de rechten van werknemers met een nulurencontract, zoals het recht op loon tijdens ziekte en vakantie. Daarnaast moet je zorgen dat de afspraken over salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden duidelijk in het contract worden vastgelegd.

Een nulurencontract eindigt niet automatisch op een afgesproken einddatum, maar kan op ieder moment worden opgezegd. Ook kan het contract worden beëindigd als er sprake is van een dringende reden, zoals diefstal of ernstige ongehoorzaamheid. In deze gevallen moet je voldoen aan de wettelijke eisen en het ontslag zorgvuldig en goed onderbouwd communiceren naar de werknemer.


Voorbeeld Nulurencontract

0-uren-contract_Pagina_1

Min-maxcontract, Oproepcontract

Het Min-Maxcontract is een flexibele en zekere optie voor werknemers en werkgevers. Dit type contract biedt werknemers de flexibiliteit om alleen opgeroepen te worden wanneer er werk is, terwijl het tegelijkertijd de zekerheid biedt van een minimum aantal uren per week of maand. Het is een perfecte optie voor seizoenswerk of bij onverwachte drukte, omdat het jou in staat stelt om gemakkelijker kosten te besparen en minder risico te lopen bij een fluctuerende vraag naar arbeid.

Wanneer je een Min-Maxcontract overweegt, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het minimum en maximum aantal uren dat je per week of maand wilt werken. Houd er rekening mee dat er wettelijke regels zijn die betrekking hebben op de rechten van werknemers met een Min-Maxcontract, zoals het recht op loon tijdens ziekte en vakantie. Zorg er dus voor dat alles duidelijk is vastgelegd in het contract, inclusief afspraken over salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het Min-Maxcontract kan beëindigd worden als er sprake is van een dringende reden, zoals diefstal of ernstige ongehoorzaamheid. In deze gevallen moet er aan de wettelijke eisen worden voldaan en moet het ontslag zorgvuldig en goed onderbouwd worden gecommuniceerd naar de werknemer. Ook moet je bij het niet verlengen van het contract rekening houden met de wettelijke opzegtermijn.


Voorbeeld Min-max contract, Oproepcontract

min-max-contract_Pagina_1

Projectcontract

Een projectcontract is een tijdelijke arbeidsovereenkomst die wordt gebruikt wanneer een werknemer wordt ingehuurd voor een specifiek project of taak. Dit type contract is vaak van toepassing in de bouw-, engineering- en IT-sector, waar projecten vaak een duidelijk begin en einde hebben.

In een projectcontract worden de specifieke voorwaarden van het project beschreven, zoals de duur van het project, de verantwoordelijkheden van de werknemer, de werkuren en de betaling. Het kan ook details bevatten over de werkschema's, de vereiste vaardigheden en ervaring, en andere vereisten die specifiek zijn voor het project.

Een projectcontract verschilt van een reguliere arbeidsovereenkomst omdat het eindigt wanneer het project is voltooid en er geen garantie is op verdere werkgelegenheid. Aan het einde van het project kan de werknemer op zoek gaan naar een nieuwe opdracht of kunnen er nieuwe projecten beschikbaar zijn waarvoor de werknemer opnieuw kan worden ingehuurd.


Voorbeeld Projectcontract

Voorbeeld-Projectcontract_Pagina_1

Contract Onbepaalde tijd Engels

Een contract in het Engels, volgens het Nederlandse recht, moet voldoen aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn in Nederland. Dit betekent dat het contract moet worden geschreven in eenvoudige en begrijpelijke taal en moet voldoen aan de specifieke vereisten van de branche en het type werk.

Een Nederlands contract in het Engels kan verschillende onderdelen bevatten, zoals de persoonlijke gegevens van de werknemer en werkgever, de duur van het dienstverband, het salaris, de arbeidsduur, de vakantiedagen, de opzegtermijn en eventuele andere voorwaarden en voordelen.

Het contract moet ook details bevatten over de verantwoordelijkheden en taken van de werknemer, de prestatiedoelstellingen, de wijze van betaling en de werkplek. Het kan ook eventuele vertrouwelijkheidsclausules, geheimhoudingsovereenkomsten of andere contractuele bepalingen bevatten die nodig zijn voor de specifieke branche of functie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het contract in het Engels moet voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving, en daarom moet worden opgesteld met behulp van juridisch advies van een professionele jurist of advocaat.


Voorbeeld Contract Onbepaalde tijd Engels

Contract-onbepaalde-tijd-engels_Pagina_1

Proeftijd in Arbeidsovereenkomsten

Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst is bedoeld om werkgevers en werknemers de mogelijkheid te geven om gedurende een bepaalde periode te kijken of ze bij elkaar passen. Tijdens de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer het dienstverband zonder opgaaf van reden beëindigen.


Wet- en regelgeving proeftijd in Nederland

In Nederland gelden er wettelijke regels omtrent de proeftijd in een arbeidsovereenkomst. Hieronder de belangrijkste regels op een rij:

 • De maximale proeftijd is afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst:Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee maanden zijn.Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan twee jaar, maar langer dan zes maanden, mag de proeftijd maximaal één maand zijn.Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of korter, mag er geen proeftijd worden afgesproken.
 • De proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.
 • De proeftijd gaat in op de eerste dag van het dienstverband en eindigt op de laatste dag van de proeftijd.
 • Tijdens de proeftijd geldt het opzegverbod bij ziekte niet. Dit betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst mag opzeggen als de werknemer ziek is.
 • De werkgever mag geen discriminatie toepassen tijdens de proeftijd. Dit betekent dat de werkgever geen onderscheid mag maken op basis van leeftijd, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of religie.


Mondelinge arbeidsovereenkomst

Een mondelinge arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarbij geen schriftelijke documentatie is opgesteld. 

Het niet hebben van een schriftelijke arbeidsovereenkomst kan problemen veroorzaken, zowel voor de werkgever als de werknemer. Er kunnen bijvoorbeeld discussies ontstaan over het aantal werkuren, de hoogte van het salaris, de functie-inhoud en de secundaire arbeidsvoorwaarden. In het geval van onenigheid is het zonder schriftelijke overeenkomst lastig om bewijs te leveren en kan het leiden tot juridische conflicten.

Het is daarom sterk aanbevolen om altijd een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen, zelfs als er een mondelinge overeenkomst is gesloten. Dit document moet worden ondertekend door beide partijen en alle relevante informatie, zoals functie-inhoud, salaris, werktijden en vakantiedagen, moet duidelijk worden vermeld.

Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is opgesteld, dan geldt de mondelinge overeenkomst als uitgangspunt. Hierbij is het echter lastig om de exacte afspraken te bewijzen, en kan het in sommige gevallen leiden tot onduidelijkheid of onenigheid.


Proeftijd bij een mondelinge arbeidsovereenkomst

Het is niet toegestaan om een proeftijd over een te komen bij een mondelinge arbeidsovereenkomst. Als een proeftijd wel gewenst is, zal er dus een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld moeten worden (van minimaal 6 maanden).

Concurrentiebeding bij een mondelinge arbeidsovereenkomst

Het is niet toegestaan om mondeling een concurrentiebeding overeen te komen. Het concurrentiebeding kan alleen schriftelijk worden overeengekomen en ook daar zijn strenge regels aan verbonden.

Voorbeeld bevestiging mondelinge arbeidsovereenkomst

Bekijk de voorbeeldbrieven ter bevestiging van een mondelinge arbeidsovereenkomst. 

Voorbeeld 1

Mondelinge Arbeidsovereenkomst

Voorbeeld 2

Mondelinge Arbeidsovereenkomst

Uitzendcontract

Uitzendovereenkomsten verschillen enigszins van normale arbeidsovereenkomst. Het grootste verschil is dat er bij een uitzendovereenkomst 3 partijen betrokken zijn: de uitzendkracht (werknemer), het uitzendbureau (werkgever) en de opdrachtgever (leidinggevende).

Ondanks dat de uitzendkracht in dienst is van het uitzendbureau, heeft de opdrachtgever leiding en toezicht over de werknemer.

Ondanks dat de werknemer niet in dienst is van de opdrachtgever, geldt wel dat de werknemer dezelfde rechten heeft als de werknemer die wel in dienst zijn van de opdrachtgever. Dit is geregeld door de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

De meeste uitzendkrachten vallen onder de ABU of NBBU cao. Binnen de cao zijn aparte afspraken gemaakt over de toegestane duur van de arbeidsovereenkomsten en de daarbij behorende flexibiliteit. Uitzendkrachten kunnen langer flexibel werken dan werknemer die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.


Aanvullende afspraken

Addendum arbeidsovereenkomsten

Een addendum bij een arbeidsovereenkomst is een document dat wijzigingen of aanvullingen bevat op de bestaande overeenkomst. Het wordt vaak gebruikt om nieuwe afspraken toe te voegen of om bestaande afspraken te wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in de functie of het salaris van de werknemer.

Een addendum moet altijd duidelijk zijn en de juiste terminologie gebruiken, om eventuele misverstanden te voorkomen. Het moet ook ondertekend worden door zowel de werkgever als de werknemer om rechtsgeldig te zijn. Een addendum kan ook een geldig alternatief zijn als de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst niet kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld vanwege juridische redenen.

Een addendum kan ook gebruikt worden om bepaalde clausules of voorwaarden aan een bestaande arbeidsovereenkomst toe te voegen, zoals een geheimhoudingsplicht of een concurrentiebeding. Bekijk een voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst


Bijzonder verlof

Bijzonder verlof is een vorm van verlof die wordt toegekend aan werknemers in bepaalde situaties, zoals bij een huwelijk, geboorte, overlijden of ziekte van een naaste. Het is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en geeft werknemers de mogelijkheid om belangrijke gebeurtenissen bij te wonen en tijd door te brengen met familie en vrienden in moeilijke tijden.

In Nederland zijn er wettelijke regels omtrent bijzonder verlof, zoals vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. Zo heeft een werknemer recht op kortdurend zorgverlof bij ziekte van een naaste, en op calamiteitenverlof bij onvoorziene omstandigheden zoals een spoedopname in het ziekenhuis. Daarnaast kan er in de cao of de individuele arbeidsovereenkomst aanvullend bijzonder verlof worden afgesproken, bijvoorbeeld voor een huwelijk of een verhuizing.

Het is belangrijk om als werkgever duidelijk te communiceren welke vormen van bijzonder verlof er zijn en onder welke voorwaarden deze kunnen worden opgenomen. Zo moet een werknemer in de meeste gevallen het verlof tijdig aanvragen en eventuele bewijsstukken kunnen overleggen. Ook moet je als werkgever zorgen dat de werkzaamheden opgevangen worden tijdens het verlof, bijvoorbeeld door tijdelijke vervanging of het opvangen van werkzaamheden door collega's.

Lees meer over Bijzonder verlof
FAQ Arbeidsovereenkomsten

 1. Wat is een arbeidsovereenkomst? Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen een werkgever en een werknemer waarin afspraken staan over het werk dat de werknemer zal verrichten, de arbeidsvoorwaarden en het salaris.
 2. Is een schriftelijke arbeidsovereenkomst verplicht? Ja, het is verplicht om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Dit kan in een individuele arbeidsovereenkomst of in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).
 3. Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan? Een arbeidsovereenkomst moet in ieder geval de naam van de werkgever en werknemer bevatten, de functie, het salaris, het aantal werkuren, de duur van de overeenkomst, de opzegtermijn, vakantiedagen, en eventuele aanvullende afspraken.
 4. Kan ik een proeftijd opnemen in een arbeidsovereenkomst? Ja, het is mogelijk om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst. De duur van de proeftijd hangt af van het type contract.
 5. Kan een arbeidsovereenkomst tussentijds worden gewijzigd? Ja, een arbeidsovereenkomst kan tussentijds worden gewijzigd als beide partijen hiermee instemmen. Dit moet wel schriftelijk worden vastgelegd.
 6. Kan een arbeidsovereenkomst worden opgezegd? Ja, een arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd. Hierbij gelden wettelijke opzegtermijnen. Als werkgever moet je hier rekening mee houden en de opzegtermijn tijdig aangeven.
 7. Hoe zit het met concurrentiebeding en relatiebeding in een arbeidsovereenkomst? Een concurrentiebeding en relatiebeding zijn bedingen die een werkgever kan opnemen in een arbeidsovereenkomst om te voorkomen dat een werknemer na het einde van zijn dienstverband bij een concurrent gaat werken of contact houdt met relaties van het bedrijf. Het is belangrijk om de reikwijdte van deze bedingen en de geldigheid hiervan goed te overwegen.


Bronvermelding Arbeidsovereenkomsten