Bijzonder verlofcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Bijzonder verlof is geregeld in de cao, het bedrijfsreglement of in de arbeidsovereenkomst. Het verlof is niet wettelijk geregeld en kan betaald of niet betaald zijn. Dat hangt af van de situatie en van wat er binnen de bedrijfstak of bij het betreffende bedrijf afgesproken is.


Het Bijzondere verlof is voor bijzondere situaties bedoeld zoals een huwelijk of een begrafenis. Het kan ook zijn dat er een bijzonder verlof regeling is voor een doktersbezoek of een sollicitatiegesprek. Dit is echter niet verplicht, over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat deze afspraken zoveel mogelijk buiten werktijd worden gepland. Een zwangerschapscontrole is wel geregeld in de wet, daar krijgen werknemer de benodigde tijd betaald bijzonder verlof voor.


Voorbeeld bijzonder verlof regeling

Bijzonder verlof

1.    De werknemer die in aanmerking wenst te komen voor toekenning van bijzonder verlof, dient daartoe een verzoek in bij de werkgever.

2.    Voor een werknemer die geen volledige werkweek heeft, geldt dat hij, voor zover dat beïnvloedbaar is, ervoor zorgdraagt dat de betreffende gebeurtenis op basis waarvan verlof kan worden aangevraagd, plaatsvindt buiten de overeengekomen werktijd. Er wordt in dit geval geen compensatie in de vorm van bijzonder verlof op een andere dag verleend. Indien naar het oordeel van de werkgever niet aan deze voorwaarde is voldaan, worden de door de werknemer opgenomen uren als vakantie-uren geregistreerd.

3.    Voor zover verzuim binnen de arbeidstijd noodzakelijk is, zal de medewerker in de volgende gevallen verlof met doorbetaling van salaris worden toegekend:

 

gedurende de uren die nodig zijn voor:

ü  bezoek aan huisarts, tandarts, of specialist

 

gedurende twee dagen aaneengesloten bij:

ü  huwelijk of partnerregistratie van de medewerker

ü  bij overlijden van een ouder van de medewerker

ü  bevalling van de partner en adoptie

           

gedurende één dag bij:

ü  huwelijk of partnerregistratie van een ouder, kind, broer, zuster, en broer of zuster van de partner;

ü  ondertrouw van de medewerker;

ü  overlijden of bijwonen van begrafenis of crematie van de grootouder, broer, zuster, kleinkind;

ü  overlijden of bijwonen van begrafenis of crematie van de  ouder, broer of zuster van de partner;

ü  het 12½-, 25- en 40-jarig huwelijksfeest van de medewerker;

ü  het 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van de ouders;

ü  het 25- en 40-jarig dienstverband van de medewerker;

ü  verhuizing van de medewerker.

 

gedurende de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie bij:

ü  het overlijden van de partner of kind van de medewerker

 

gedurende de algemeen erkende feestdagen, voor zover deze dagen op een werkdag vallen.

Als feestdagen worden aangemerkt:

Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag. In de door de regering als herdenkingsjaar aangewezen jaren geldt 5 mei als algemeen erkende feestdag.

Download voorbeeld bijzonder verlof

Download hieronder het voorbeeld van een bijzonder verlof regeling als opzetje. 

Lees meer over de verschillende arbeidsovereenkomsten op de website van de Rijksoverheid