Bijzonder verlofcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Bijzonder verlof is geregeld in de cao, het bedrijfsreglement of in de arbeidsovereenkomst. Het verlof is niet wettelijk geregeld en kan betaald of niet betaald zijn. Dat hangt af van de situatie en van wat er binnen de bedrijfstak of bij het betreffende bedrijf afgesproken is.


Het Bijzondere verlof is voor bijzondere situaties bedoeld zoals een huwelijk of een begrafenis. Het kan ook zijn dat er een bijzonder verlof regeling is voor een doktersbezoek of een sollicitatiegesprek. Dit is echter niet verplicht, over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat deze afspraken zoveel mogelijk buiten werktijd worden gepland. Een zwangerschapscontrole is wel geregeld in de wet, daar krijgen werknemer de benodigde tijd betaald bijzonder verlof voor.


Bijzonder verlof Wettelijk geregeld

Bijzonder verlof in Nederland is niet wettelijk geregeld en kan variëren tussen bedrijven en sectoren. Het kan worden opgenomen in de cao, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst. Bijzonder verlof kan zowel betaald als onbetaald zijn, afhankelijk van de situatie en de gemaakte afspraken.

Bijzonder verlof is bedoeld voor speciale gebeurtenissen die zich voordoen buiten de normale werkzaamheden, zoals huwelijken, begrafenissen en doktersbezoeken. Sommige bedrijven hebben bijzonder verlofregelingen voor sollicitatiegesprekken of persoonlijke ontwikkelingstrainingen, terwijl andere bedrijven dit niet aanbieden.

De meeste bedrijven verwachten dat werknemers zoveel mogelijk hun afspraken buiten werktijd plannen. Een uitzondering hierop zijn zwangerschapscontroles die in Nederland wettelijk geregeld zijn en waarvoor werknemers betaald bijzonder verlof krijgen.

Wanneer een werknemer bijzonder verlof aanvraagt, moet hij of zij dit verzoek indienen bij de werkgever. Bij de beoordeling van de aanvraag kan de werkgever rekening houden met de duur van het verlof, de impact op de bedrijfsvoering en de gemaakte afspraken in de cao, het bedrijfsreglement of de arbeidsovereenkomst.

In de praktijk hebben veel bedrijven een bijzonder verlofregeling waarin staat vermeld hoeveel dagen of uren werknemers recht hebben op bijzonder verlof voor verschillende gebeurtenissen. Vaak worden hierbij onderscheid gemaakt tussen korte en lange periodes van bijzonder verlof en kan bijvoorbeeld een huwelijk of begrafenis van een naast familielid recht geven op meerdere dagen bijzonder verlof.


Wanneer Bijzonder Verlof?

In Nederland kan bijzonder verlof worden toegekend in verschillende situaties, zoals:

  1. Huwelijk of geregistreerd partnerschap: Meestal wordt er twee tot drie dagen verlof gegeven als je zelf trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Bij het huwelijk of geregistreerd partnerschap van een familielid kan één dag verlof worden gegeven.
  2. Begrafenis of crematie: Hierbij kan er één of meerdere dagen verlof worden gegeven, afhankelijk van de relatie tot de overledene.
  3. Geboorte van een kind: Meestal krijg je één of twee dagen verlof als je partner is bevallen.
  4. Verhuizing: Hierbij kan er één dag verlof worden gegeven.
  5. Medische redenen: Als je bijvoorbeeld naar de tandarts of de huisarts moet, dan kun je hiervoor verlof krijgen.

Het aantal dagen verlof dat wordt gegeven hangt af van de situatie en kan verschillen per bedrijf en cao. In sommige gevallen kan er ook onbetaald verlof worden opgenomen als er geen bijzonder verlofregeling geldt of als het verlof niet voldoende is. Het is daarom altijd verstandig om de cao of de arbeidsovereenkomst te raadplegen voor de specifieke regels omtrent bijzonder verlof bij jouw werkgever.


Hoe vraag je Bijzonder Verlof aan?

De werknemer dient meestal een verzoek in bij de werkgever, waarin duidelijk wordt aangegeven om welke reden het bijzonder verlof wordt aangevraagd en voor welke periode. Bij sommige bedrijven of instellingen is er een speciale procedure voor bijzonder verlof. Daarin wordt bijvoorbeeld aangegeven wie het verzoek moet goedkeuren en welke documenten nodig zijn om het verlof te rechtvaardigen.

Het is belangrijk om tijdig bijzonder verlof aan te vragen, zodat de werkgever voldoende tijd heeft om het verzoek te beoordelen en eventuele vervanging te regelen. In sommige gevallen kan het ook nodig zijn om aanvullende documentatie te verstrekken, bijvoorbeeld bij bijzonder verlof voor een begrafenis of crematie.

Als het verzoek wordt goedgekeurd, dan worden de uren waarop het bijzonder verlof betrekking heeft, meestal als verlofuren of als bijzonder verlof op de loonstrook vermeld. Afhankelijk van de reden voor het bijzonder verlof kan het verlof betaald of onbetaald zijn. Het is belangrijk om hierover duidelijke afspraken te maken met de werkgever en deze vast te leggen in de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement.


Voorbeeld bijzonder verlof regeling

Bijzonder verlof

1.    De werknemer die in aanmerking wenst te komen voor toekenning van bijzonder verlof, dient daartoe een verzoek in bij de werkgever.

2.    Voor een werknemer die geen volledige werkweek heeft, geldt dat hij, voor zover dat beïnvloedbaar is, ervoor zorgdraagt dat de betreffende gebeurtenis op basis waarvan verlof kan worden aangevraagd, plaatsvindt buiten de overeengekomen werktijd. Er wordt in dit geval geen compensatie in de vorm van bijzonder verlof op een andere dag verleend. Indien naar het oordeel van de werkgever niet aan deze voorwaarde is voldaan, worden de door de werknemer opgenomen uren als vakantie-uren geregistreerd.

3.    Voor zover verzuim binnen de arbeidstijd noodzakelijk is, zal de medewerker in de volgende gevallen verlof met doorbetaling van salaris worden toegekend:

 

gedurende de uren die nodig zijn voor:

ü  bezoek aan huisarts, tandarts, of specialist

 

gedurende twee dagen aaneengesloten bij:

ü  huwelijk of partnerregistratie van de medewerker

ü  bij overlijden van een ouder van de medewerker

ü  bevalling van de partner en adoptie

           

gedurende één dag bij:

ü  huwelijk of partnerregistratie van een ouder, kind, broer, zuster, en broer of zuster van de partner;

ü  ondertrouw van de medewerker;

ü  overlijden of bijwonen van begrafenis of crematie van de grootouder, broer, zuster, kleinkind;

ü  overlijden of bijwonen van begrafenis of crematie van de  ouder, broer of zuster van de partner;

ü  het 12½-, 25- en 40-jarig huwelijksfeest van de medewerker;

ü  het 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van de ouders;

ü  het 25- en 40-jarig dienstverband van de medewerker;

ü  verhuizing van de medewerker.

 

gedurende de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie bij:

ü  het overlijden van de partner of kind van de medewerker

 

gedurende de algemeen erkende feestdagen, voor zover deze dagen op een werkdag vallen.

Als feestdagen worden aangemerkt:

Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag. In de door de regering als herdenkingsjaar aangewezen jaren geldt 5 mei als algemeen erkende feestdag.

Download voorbeeld bijzonder verlof

Download hieronder het voorbeeld van een bijzonder verlof regeling als opzetje. 

Bijzonder verlofHandige Linkjes

Bekijk voor meer informatie over bijzonder verlof:

  1. Rijksoverheid: Bijzonder verlof: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/bijzonder-verlof
  2. FNV: Bijzonder verlof: https://www.fnv.nl/themas/verlof-en-arbeidstijden/bijzonder-verlof/