Contract opstellen voorbeeld templatescontract-opstellen-voorbeeld-templates


Contract opstellen voorbeeld templates

Contract opstellen voorbeeld templates: Wat is een contract?

Een contract is een juridisch bindende overeenkomst tussen twee of meer partijen.

De inhoud van een contract kan sterk variëren en is afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Daarnaast kunnen de voorwaarden van een contract verschillen.


Een contract bestaat in het algemeen uit:

 1. de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt aangegaan;
 2. de rechten en verantwoordelijkheden van de partijen;
 3. de toepasselijke wet- of regelgeving;
 4. de specifieke details met betrekking tot het onderwerp van het contract (bijvoorbeeld de prijs, aantallen, duur. Als je een contract gaat opstellen is het van belang om ervoor te zorgen dat de overeenkomst tussen de betrokken partijen duidelijk en nauwkeurig wordt weergegeven. Denk daarbij aan:

 • De identificatie van de betrokken partijen: Vermeld duidelijk de namen en contactgegevens van alle partijen die bij het contract betrokken zijn.
 • Het onderwerp van het contract: Vermeld duidelijk waar het contract voor is en waar de partijen mee instemmen;
 • De algemene voorwaarden: Vermeld alle specifieke details over de overeenkomst, zoals betalingsvoorwaarden, deadlines of onvoorziene omstandigheden.
 • Wat te doen bij geschillen en juridische kwesties: Neem clausules op die aangeven hoe geschillen zullen worden opgelost en welk recht van toepassing is op het contract.
 • Ondertekening: Het is belangrijk dat alle betrokken partijen het contract lezen en begrijpen voordat ze het ondertekenen.


Als je een contract gaat opstellen is het altijd verstandig om een ​​advocaat te raadplegen, vooral als het om juridische zaken gaat of als het contract van hoge waarde is.


Contract opstellen voorbeeld templates

Bekijk hieronder al onze voorbeeld contracten:


brief sturen voorbeeld: arbeidsovereenkomsten


icoon-brief-algemeen
 1. Addendum arbeidsovereenkomst
 2. Bijzonder verlof
 3. MUP contract
 4. Oproepcontract
 5. Mondelinge arbeidsovereenkomst
 6. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 7. Tijdelijke arbeidsovereenkomst
 8. Contract voor onbepaalde tijd
 9. Contract onbepaalde tijd
 10. Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
 11. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
 12. 0-uren contract
brief sturen voorbeeld: bruikleenovereenkomsten


icoon-brief-algemeen
 1. Bruikleenovereenkomst telefoon
 2. Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon
 3. Bruikleenovereenkomst laptop
 4. Bruikleenovereenkomst gereedschap
 5. Bruikleenovereenkomst bedrijfskleding

brief sturen voorbeeld: huurcontracten


icoon-brief-algemeen
 1. Huurcontract kamer
 2. Huurcontract opzeggen
 3. Huurcontract chalet
 4. Huurcontract woning
 5. Huurcontract appartement


brief sturen voorbeeld: algemene voorwaarden


icoon-brief-algemeen
 1. Algemene verkoop voorwaarden
 2. Algemene voorwaarden


VOORBEELD-HUURCONTRACT-TEMPLATE

Contract opstellen voorbeeld templates: ondertekening

Om een contract juridisch bindend te maken is het van belang dat alle betrokken partijen het contract ondertekenen. Daarbij dien je met rekening te houden met onderstaande punten: 

 1. Lees het contract goed door: Zorg ervoor dat je voordat je het contract ondertekent de algemene voorwaarden van het contract volledig begrijpt en ermee akkoord gaat.
 2. Zorg ervoor dat je een kopie van het ondertekende contract krijgt: elke partij heeft een kopie van het ondertekende contract nodig voor hun administratie.
 3. Gebruik een veilige ondertekeningsmethode: als je een fysieke kopie van het contract ondertekent, gebruik dan een pen met blauwe of zwarte inkt. Gebruik bij het ondertekenen van een digitale kopie een elektronische handtekening, digitale handtekening of een beveiligde digitale ondertekeningsservice.
 4. Bewaar het originele contract: Het is belangrijk om het origineel ondertekende contract op een veilige plaats te bewaren.
 5. Raadpleeg een advocaat: Als je vragen of twijfels heeft over het contract, is het altijd een goed idee om een ​​advocaat te raadplegen voordat je het contract ondertekent.


Contract opstellen voorbeeld templates: electronisch ondertekenen

Je kunt met behulp van een digitale handtekening een ​​contract elektronisch ondertekenen. Dit kan met behulp van bijvoorbeeld een digitaal certificaat, een gescande afbeelding van een traditionele handtekening of een handtekening die is gemaakt met een stylus of vinger op een touchscreen.


Er zijn verschillende soorten elektronische handtekeningen, waaronder:

 1. Eenvoudige elektronische handtekening: Een eenvoudige elektronische handtekening is een afbeelding van een handtekening, zoals een gescande afbeelding van een traditionele handtekening of een handtekening die is gemaakt met een stylus of vinger op een touchscreen.
 2. Geavanceerde elektronische handtekening: Een geavanceerde elektronische handtekening, ook wel digitale handtekening genoemd, is een soort elektronische handtekening die een digitaal certificaat gebruikt om de identiteit van de ondertekenaar te verifiëren en ervoor te zorgen dat het document niet is gewijzigd.
 3. Gekwalificeerde elektronische handtekening: Een gekwalificeerde elektronische handtekening is het hoogste niveau van elektronische handtekening, die wordt gemaakt met behulp van een gekwalificeerd certificaat en een gekwalificeerd apparaat voor het aanmaken van elektronische handtekeningen.


Bij het gebruik van elektronische handtekeningen is het belangrijk ervoor te zorgen dat het elektronische handtekeningproces veilig is en voldoet aan alle relevante wet- of regelgeving. Het is ook belangrijk om een ​​kopie van het ondertekende document en de elektronische handtekening te bewaren.


Contract opstellen voorbeeld template: huurcontract

Contract opstellen voorbeeld template - Kop

De ondergetekenden:

(Naam verhuurder) gevestigd aan de (Straat en huisnummer verhuurder), (postcode en Plaats verhuurder) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de verhuurder), hierna te noemen ‘verhuurder’,

en

(Naam huurder), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer huurder), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘huurder’;

Verhuurder en huurder hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

zijn met elkaar een huurcontract aangegaan, waarvan de voorwaarden en bepalingen als volgt zijn opgenomen:


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 1 huurcontract appartement

 1. Verhuurder verhuurt met ingang van (datum) het appartement te (adres). Oppervlakte van het appartement: (aantal m2).
 2. Het appartement wordt gebruikt als woonruimte voor maximaal (aantal) personen. Indien gebruik door meerdere personen is toegestaan, wordt degene die met de huurder een gemeenschappelijke huishouding voert en in het gehuurde zijn hoofdverblijf heeft, aangemerkt als medehuurder.
 3. Verhuurder is zelf eigenaar van de woning.
 4. Huurder en verhuurder stellen gezamenlijk bij aanvang van de overeenkomst een opnamestaat vast, omvattende een nauwkeurige omschrijving van de staat van onderhoud van het gehuurde. Beiden ontvangen een op datum gesteld en ondertekend exemplaar.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 2 huurcontract appartement

De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van (aantal) maanden.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 3 huurcontract appartement

De huurprijs bedraagt bij aanvang van de overeenkomst (bedrag) per maand. Bij ondertekening van deze overeenkomst betaalt huurder aan verhuurder een waarborgsom van (bedrag).


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 4 huurcontract appartement

 1. Het voorschotbedrag voor bijkomende leveringen en diensten is begroot op (bedrag) per maand en wordt maandelijks bij wijze van voorschot voldaan.
 2. De bijkomende leveringen en diensten zijn:
 • gas
 • elektra
 • water
 • (omschrijving)


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 5 huurcontract appartement

De voorschotbedragen worden ten minste één keer per jaar verrekend aan de hand van een gespecificeerde schriftelijke afrekening van de bijkomende kosten, opgesteld door de verhuurder. Overschotten betaalt de verhuurder binnen één maand terug; tekorten moeten door de huurder binnen één maand worden bijbetaald. Een servicekostenboekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. De verrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na

afloop van het jaar waarop de afrekening betrekking heeft. Het voorschotbedrag kan maar één keer per jaar worden bijgesteld, na afrekening van de vorige periode.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 6 huurcontract appartement

De huurprijs wordt maandelijks vóór de (dag) van de betreffende maand voldaan. De voorschotbedragen voor bijkomende leveringen en diensten worden tegelijk met de betaling van de huurprijs voldaan. Betaling vindt plaats  door storting op IBAN (nummer) ten name van: (naam)


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 7 huurcontract appartement

De verhuurder zal tijdens de huurperiode gebreken opheffen zodra deze aan de verhuurder gemeld zijn, tenzij deze zijn veroorzaakt door de huurder of onder de verantwoordelijkheid vallen van de huurder.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 8 huurcontract appartement

Onder andere de volgende onderhoudsverplichtingen met betrekking tot het gehuurde komen ten laste van de huurder, tenzij het onderhoud noodzakelijk is ten gevolge van normale slijtage of het handelen of nalaten van de verhuurder:

 • het opvullen van gaatjes en geringe krimpscheuren en het witten, sauzen, behangen en schilderen voor de duur van de bewoning;
 • het dagelijkse onderhoud van en kleine reparaties aan hang- en sluitwerk, trapleuningen en deurknoppen, en kleine voorzieningen aan elektrische installaties zoals schakelaars, lampen, deurbellen en wandcontactdozen;
 • het onderhoud van de waterkranen en het treffen van voorzieningen aan of ten gevolge van bevroren waterleidingen;
 • het aanbrengen en onderhouden van tocht werende voorzieningen voor zover de kosten gering zijn;
 • het vervangen en vernieuwen van o.a. kraanleertjes en onderdelen van kranen, deurknoppen, sloten, hang- en sluitwerk, sleutels van binnen- en buitensloten, garnituur voor douche- en toiletruimte, elektrische schakelaars en wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, telefoon en computeraansluitingen;
 • het vervangen van gebroken ruiten, voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn;
 • het vervangen en vernieuwen van onderdelen van brievenbus en buitenlamp voor zover kosten gering zijn;
 • het vervangen van lampen in gemeenschappelijke ruimten;
 • het schoonhouden, ontstoppen en vegen van putten, goten, regenafvoeren, gootstenen en schoorstenen, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn;
 • het schoonhouden van de woonruimte en gemeenschappelijke ruimten;
 • het onderhouden van tuinen en opritten, en regelmatig verwijderen van zwerfvuil;
 • het bestrijden van ongedierte: mieren, vlooien, wespen, luizen e.d. voor zover de kosten gering zijn;
 • het ontluchten en bijvullen van cv-installatie, het opnieuw opstarten van de cv-installatie na uitval, het vervangen van filters en schoonhouden van roosters, voor zover de kosten gering zijn en daarvoor geen specialistische kennis vereist is;
 • alle overige herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van grove nalatigheid, slordigheid, verwaarlozing of ruwe bewoning door de huurder.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 9 huurcontract appartement

De huurder is verplicht om de schade die hij heeft veroorzaakt, te vergoeden of te herstellen. De huurder is tevens aansprakelijk voor de schade of overlast die is veroorzaakt door een persoon die met zijn toestemming het gehuurde gebruikt of bezoekt.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 10 huurcontract appartement

 1. De huurder mag het appartement of de inrichting ervan veranderen of toevoegingen aanbrengen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt.
 2. Bij ingrijpende veranderingen vraagt de huurder vóóraf toestemming aan de verhuurder. Deze verleent schriftelijke toestemming zolang de verhuurbaarheid van het appartement niet in het geding is. Als de verhuurder toestemming verleent, hoeft de huurder bij verhuizing de veranderingen niet ongedaan te maken.
 3. Wijzigingen en verbeteringen aan het appartement worden in beginsel eigendom van de verhuurder. Huurder en verhuurder spreken van tevoren schriftelijk af óf en welke vergoeding voor de aangebrachte voorzieningen gegeven worden aan het einde van de huur.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 11 huurcontract appartement

De verhuurder is verplicht het gehuurde op de daartoe overeengekomen aanvangsdatum schoon aan de huurder ter beschikking te stellen en aan de huurder de sleutels te overhandigen.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 12 huurcontract appartement

 1. De huurder verplicht zich om verhuurder, medebewoners en omwonenden geen hinder of overlast te bezorgen.
 2. Het is de huurder verboden in het appartement hennep te kweken of in of vanuit het appartement verdovende middelen te verhandelen. Overtreding van dit verbod geeft grond voor ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het appartement.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 13 huurcontract appartement

 1. Verhuurder verplicht zich de huurder geen hinder of last te bezorgen.
 2. Verhuurder zal de privacy van de huurder respecteren en de verhuurde ruimte slechts betreden na afspraak met de huurder. Huurder heeft het recht het appartement af te sluiten.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 14 huurcontract appartement

De verhuurder zal er voor zorgen dat de bij het gehuurde behorende voorzieningen dag en nacht door de huurder te gebruiken zijn.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 15 huurcontract appartement

De huurder heeft het recht bezoek in het gehuurde te ontvangen en te laten overnachten. Dit mag echter niet het karakter van permanente medebewoning krijgen, tenzij artikel 1 bewoning door meer dan één persoon toestaat.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 16 huurcontract appartement

De huurder verplicht zich om zich in te schrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie in de plaats waar het gehuurde zich bevindt. Verhuurder levert de hiervoor benodigde papieren en/of handtekeningen.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 17 huurcontract appartement

Indien het gehuurde deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft kan de verhuurder in de eerste negen maanden na het aangaan van deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen opzeggen. De huurovereenkomst eindigt in dat geval zonder rechterlijke tussenkomst. De voor de verhuurder geldende opzegtermijn van drie maanden blijft wel van toepassing.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 18 huurcontract appartement

De opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden en wordt verlengd met een maand voor ieder jaar dat de huurder ononderbroken heeft gehuurd, tot een maximum van zes maanden. Een huuropzegging vindt plaats door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot en in de huuropzegging moet de reden van opzegging vermeld staan. De verhuurder kan slechts rechtsgeldig opzeggen op grond van de in de wet vermelde redenen.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 19 huurcontract appartement

De opzegtermijn van de huurder is één maand en moet plaats vinden vóór de betaling dag van de eerstvolgende maand. De opzegging moet gedaan worden door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot. De huurder kan de huur opzeggen zonder opgaaf van reden. Door opzegging door de huurder wordt de huurovereenkomst beëindigd.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 20 huurcontract appartement

De huurovereenkomst kan met wederzijds goedvinden van huurder en verhuurder nadat de huur is ingegaan op elk moment worden beëindigd. Oplevering van het appartement en herstel in goede staat.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 21 huurcontract appartement

 1. Bij het einde van de huurovereenkomst levert de huurder het appartement in dezelfde staat op als de verhuurder en huurder samen in een opnamestaat hebben vastgelegd bij aanvang van de huur, met uitzondering van de geoorloofde veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gedaan of beschadigd. De huurder zal op de dag van de ontruiming de sleutels aan de verhuurder overhandigen.
 2. Als er geen opnamestaat is opgesteld, moet de verhuurder in het geval van een geschil bewijzen dat het appartement in een andere staat aan de huurder ter beschikking is gesteld dan waarin de huurder oplevert. Behoudens in geval van schade of vernielingen.
 3. Na huuropzegging moet er zo snel mogelijk controle van het appartement plaatsvinden door de verhuurder en de huurder samen. De huurder heeft tot het einde van de huurperiode de tijd om eventuele herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren. Daarna volgt een eindinspectie.


Contract opstellen voorbeeld template - Artikel 22 huurcontract appartement

 1. Verhuurder en huurder ontvangen ieder een exemplaar van deze overeenkomst.
 2. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 3. Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Contract opstellen voorbeeld template - Ondertekening

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te (Plaats) op (datum)

De verhuurder,                                                          De huurder,

Handtekening verhuurder                                          Handtekening huurderGarantstelling

Een voorbeeld van een garantstelling voor de huur. Vaak staan ouders garant voor jongeren als ze een kamer/ aoning huren. Zo heeft de verhuurder een extra zekerheid dat de huur betaald wordt. 


Voorbeeld-garantstelling-huur-2