Huurcontract

Een huurcontract is een overeenkomst waarbij de ene partij (de verhuurder) zicht verplicht om aan de andere partij (de huurder) een zaak in gebruik te geven, waarbij de huurder verplicht is tot het geven van een tegenprestatie. Het huurcontract regelt niet alleen de rechten en plichten van de verhuurder en huurder, maar ook de duur van de huurovereenkomst, de huurprijs en eventuele bijkomende kosten en afspraken over onderhoud en reparaties. Het is dan ook van groot belang dat het huurcontract zorgvuldig wordt opgesteld en juridisch waterdicht is, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn tijdens de huurperiode.


Inhoudsopgave

Ga direct naar:

Wat is een huurcontract?

Belangrijke onderdelen Huurcontract

Gratis Voorbeeld Huurcontracten

Huurcontract Opzeggen

Tips Huurcontract
contract-opstellen-voorbeeld-templates


Wat is een huurcontract?

Een huurcontract is een overeenkomst tussen een verhuurder en een huurder, waarin de huurvoorwaarden en de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd. Het is een belangrijk juridisch document dat de verplichtingen van de huurder en de verhuurder regelt. In een huurcontract worden vaak zaken zoals de huurprijs, de huurperiode, de borg en eventuele servicekosten opgenomen. Een goed huurcontract biedt duidelijkheid en zekerheid voor beide partijen en kan problemen of misverstanden voorkomen. Bij het opstellen van een huurcontract is het belangrijk om de geldende wet- en regelgeving in acht te nemen.


Belangrijke Onderdelen huurcontract

Een huurcontract is een essentiële overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder. Om ervoor te zorgen dat beide partijen hun rechten en plichten kennen, is het van belang dat het huurcontract duidelijk is opgesteld. Hieronder staan de standaard onderdelen van een huurovereenkomst:

 1. De gegevens van de huurder;
 2. De gegevens van de verhuurder;
 3. De prijs van de gehuurde zaak (eventueel gesplitst in huurprijs en servicekosten);
 4. De hoogte van de (waar)borg;
 5. De omschrijving van het gehuurde;
 6. De ingangsdatum van het huurcontract;
 7. De periode waarvoor de huurovereenkomst wordt aangegaan;
 8. De afspraken omtrent de betaling (het tijdstip en de wijze van betaling);
 9. De afspraken met betrekking tot eventuele jaarlijkse verhogingen;
 10. De afspraken met betrekking tot service en onderhoud;
 11. De regels met betrekking tot het gebruik;
 12. Het toepasselijk recht;
 13. De ondertekening van de overeenkomst (naam en handtekening van de tekeningsbevoegde).


Bekijk voorbeeld huurcontract

huurcontract-appartement


Bekijk-Contract-voorbeeldHet gebruik van onze voorbeeld documenten kan je veel tijd en moeite besparen, omdat deze zorgvuldig zijn opgesteld en voldoen aan de laatste wettelijke eisen. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het raadzaam is om altijd juridisch advies op maat aan te vragen wanneer je een belangrijk contract opstelt. Onze voorbeeld documenten zijn bedoeld om je op weg te helpen, maar het kan nooit kwaad om extra zekerheid te krijgen van een gespecialiseerde advocaat.


Bekijk en download de voorbeeld huurcontracten 

Huurcontract Appartement

HUURCONTRACT
APPARTEMENT

Bekijk Huurcontract

Huurcontract Woning

VOORBEELD HUURCONTRACT WONING

Bekijk Huurcontract

Huurcontract Chalet

VOORBEELD HUURCONTRACT
CHALET

Bekijk Huurcontract

Huurcontract Kamer

VOORBEELD HUURCONTRACT
KAMER

Bekijk Huurcontract

Huurcontract opzeggen

Zowel huurders als verhuurders dienen zich aan bepaalde regels te houden bij het opzeggen van een huurcontract. Het is belangrijk om te weten welke regels er gelden om problemen en conflicten te voorkomen. Op onze website kun je alles lezen over het opzeggen van een huurcontract en wat de regels en verplichtingen zijn voor zowel huurders als verhuurders.

Om het proces van het opzeggen van een huurcontract te vereenvoudigen, bieden wij verschillende voorbeeldbrieven aan. Deze brieven zijn gratis te downloaden en kunnen worden gebruikt als leidraad bij het opstellen van een opzegbrief. Of je nu huurder of verhuurder bent, wij hebben de juiste voorbeeldbrief voor jou beschikbaar.

Lees hier alles over het opzeggen van het huurcontract en download de verschillende voorbeeld brieven. 


Voorbeeld Huurovereenkomst 

Bekijk hieronder een voorbeeld van een standaard huurcontract. 


Voorbeeld Huurcontract - Kop

De ondergetekenden:

(Naam verhuurder) gevestigd aan de (Straat en huisnummer verhuurder), (postcode en Plaats verhuurder) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de verhuurder), hierna te noemen ‘verhuurder’,

en

(Naam huurder), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer huurder), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘huurder’;

Verhuurder en huurder hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

zijn met elkaar een huurcontract aangegaan, waarvan de voorwaarden en bepalingen als volgt zijn opgenomen:


Artikel 1 huurcontract appartement

1.1 De verhuurder verhuurt aan de huurder het appartement gelegen aan [adres appartement] (hierna te noemen: "het gehuurde"), voor de periode van [periode huurovereenkomst], aanvangende op [datum aanvang huurovereenkomst].

1.2 Het gehuurde is bestemd om te worden gebruikt als woonruimte.

1.3 Het gehuurde wordt verhuurd in de staat waarin het zich bevindt bij aanvang van de huurovereenkomst.


Artikel 2 huurcontract appartement

2.1 De huurprijs bedraagt [huurprijs] per maand.

2.2 De huurprijs dient uiterlijk op de eerste dag van elke maand te worden betaald op rekeningnummer [rekeningnummer verhuurder].

2.3 Indien de huurder in gebreke blijft met de betaling van de huurprijs, is de verhuurder gerechtigd de huurder schriftelijk aan te manen en de wettelijke rente in rekening te brengen.

2.4 Indien de huurder ook na aanmaning in gebreke blijft met de betaling van de huurprijs, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.Artikel 3 huurcontract appartement

3.1 Naast de huurprijs is de huurder maandelijks servicekosten verschuldigd van [servicekosten].

3.2 Onder de servicekosten worden verstaan: [omschrijving servicekosten].

3.3 De verhuurder is gerechtigd de servicekosten jaarlijks te wijzigen. De wijziging van de servicekosten wordt schriftelijk aan de huurder medegedeeld.


Artikel 4 huurcontract appartement

4.1 Bij aanvang van de huurovereenkomst stelt de huurder een waarborgsom ter hoogte van [waarborgsom] beschikbaar aan de verhuurder.

4.2 De waarborgsom dient als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder uit hoofde van de huurovereenkomst.

4.3 De waarborgsom wordt uiterlijk binnen één maand na beëindiging van de huurovereenkomst aan de huurder terugbetaald, onder aftrek van eventueel verschuldigde huurpenningen en/of schadevergoeding.


Artikel 5 huurcontract appartement

5.1 Het onderhoud van het gehuurde komt voor rekening van de verhuurder, tenzij het onderhoud betrekking heeft op klein dagelijks onderhoud. Onder klein dagelijks onderhoud wordt verstaan: het vervangen van lampen en zekeringen, het ontstoppen van gootstenen en afvoeren, het gangbaar houden van scharnieren, sloten en grendels, en het schoonhouden van de gehuurde ruimte.

5.2 De huurder is verplicht om de verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen van gebreken aan het gehuurde die niet onder het klein dagelijks onderhoud vallen. De verhuurder zal de gebreken zo spoedig mogelijk verhelpen, tenzij de verhuurder aantoont dat het verhelpen van de gebreken niet nodig is of dat de gebreken door de huurder zijn veroorzaakt.

5.3 Indien het verhelpen van gebreken niet binnen een redelijke termijn mogelijk is, heeft de huurder het recht om de huurprijs evenredig te verminderen, totdat de gebreken zijn verholpen.

5.4 Indien het verhelpen van gebreken niet binnen een redelijke termijn mogelijk is, en deze gebreken het woongenot ernstig beperken, heeft de huurder het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


Artikel 6 huurcontract appartement

6.1 De huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden als een goed huurder en overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming.

6.2 De huurder is verplicht om het gehuurde als een goed huurder te gebruiken. Dit houdt onder meer in dat de huurder het gehuurde schoon en opgeruimd zal houden en geen overlast zal veroorzaken voor omwonenden.

6.3 Het is de huurder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder veranderingen aan te brengen in het gehuurde.

6.4 De huurder zal ervoor zorgen dat anderen dan de huurder, huisgenoten en gezinsleden geen overlast veroorzaken aan omwonenden.

6.5 Het is de huurder niet toegestaan om in het gehuurde een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten te houden of toe te staan. Bij overtreding van deze bepaling heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


Artikel 7 huurcontract appartement

7.1 De huurder heeft het recht het gehuurde te gebruiken als een goed huisvader.

7.2 De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen in de indeling of de constructie van het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

7.3 De huurder is verplicht het gehuurde in goede staat te houden en tijdig kleine reparaties en herstellingen uit te voeren.

7.4 De huurder is verplicht de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken of defecten aan het gehuurde.

7.5 De huurder is verplicht de verhuurder toegang te verschaffen tot het gehuurde voor inspectie, reparatie, onderhoud of andere redenen.

7.6 De huurder is verplicht om de huurprijs en eventuele bijkomende kosten tijdig en volledig te betalen.

7.7 De huurder is aansprakelijk voor alle schade die door hem of zijn gasten aan het gehuurde wordt toegebracht, tenzij de huurder aantoont dat de schade niet aan hem is toe te rekenen.

7.8 De huurder mag het gehuurde niet onderverhuren, noch aan anderen in gebruik geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

7.9 De huurder is verplicht bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde schoon en in goede staat op te leveren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7.10 Bij overtreding van de bepalingen van deze overeenkomst is de huurder aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder hierdoor lijdt, zowel direct als indirect.


Artikel 8 huurcontract appartement

8.1 De verhuurder heeft het recht om het gehuurde te betreden voor inspectie, reparatie en onderhoud. De verhuurder zal de huurder hiervan tijdig op de hoogte stellen, tenzij er sprake is van een noodgeval.

8.2 De verhuurder zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat het gehuurde in goede staat van onderhoud verkeert en dat alle noodzakelijke reparaties en onderhoudswerkzaamheden tijdig worden uitgevoerd.

8.3 De verhuurder zal ervoor zorgen dat de huurder het rustig genot van het gehuurde kan hebben, zonder onnodige hinder of overlast van derden.

8.4 De verhuurder is verantwoordelijk voor het afsluiten van een opstalverzekering voor het gehuurde.

8.5 De verhuurder zal de huurder tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen in de huurprijs of andere belangrijke zaken met betrekking tot het gehuurde.

8.6 De verhuurder zal zich houden aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verhuur van het gehuurde.

8.7 De verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst te ontbinden als de huurder zich niet aan zijn verplichtingen houdt of als er sprake is van overlast of onrechtmatig gebruik van het gehuurde.

8.8 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van overmacht, zoals brand, storm of inbraak.

8.9 De verhuurder heeft het recht om de huurprijs jaarlijks te verhogen conform de wettelijke bepalingen. De verhuurder zal de huurder tijdig op de hoogte stellen van de verhoging.


Artikel 9 huurcontract appartement

9.1 Het is de huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder veranderingen of verbouwingen aan het gehuurde aan te brengen.

9.2 Indien de verhuurder toestemming verleent voor veranderingen of verbouwingen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de huurder.

9.3 De huurder is verplicht om bij het einde van de huurovereenkomst de door hem aangebrachte veranderingen of verbouwingen ongedaan te maken, tenzij de verhuurder schriftelijk akkoord gaat met het behoud daarvan.


Artikel 10 huurcontract appartement

10.1 De huurder zal geen overlast veroorzaken voor de medebewoners van het complex en de omgeving.

10.2 De verhuurder kan de huurovereenkomst ontbinden als de huurder herhaaldelijk overlast veroorzaakt, ondanks waarschuwingen van de verhuurder.


Artikel 11 huurcontract appartement

11.1 De huurder kan de huurovereenkomst opzeggen door middel van een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

11.2 De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen indien de huurder zich niet aan de bepalingen van deze huurovereenkomst houdt, nadat de verhuurder de huurder schriftelijk heeft gewaarschuwd en de huurder de gelegenheid heeft gehad om binnen redelijke termijn zijn verplichtingen na te komen.

11.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde in goede staat en geheel ontruimd aan de verhuurder op te leveren.


Artikel 12 huurcontract appartement

  12.1 Geschillen tussen de huurder en de verhuurder zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

  12.2 Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Ondertekening huurcontract appartement

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te (Plaats) op (datum)

De verhuurder,                                                          De huurder,

Handtekening verhuurder                                          Handtekening huurderVoorbeeld huurcontract Brieven

Bekijk en download de verschillende voorbeeld brieven met betrekking tot het huurcontract

VOORBEELD BRIEF HUURACHTERSTAND

VOORBEELD BRIEF HUURACHTERSTAND

BRIEF HUUROPZEGGING (DOOR HUURDER)

VOORBEELD BRIEF HUUROPZEGGING (DOOR HUURDER)

VOORBEELD HUUROPZEGGING (VERHUURDER)

VOORBEELD BRIEF HUUROPZEGGING (VERHUURDER)

VOORBEELD BRIEF HUURVERHOGING

VOORBEELD BRIEF HUURVERHOGING

Handige linkjes Huurcontract

Hieronder vind je een lijst met links naar partijen waar je actuele informatie kunt vinden over huurcontracten en huurovereenkomsten:

 1. De Rijksoverheid biedt informatie over huurovereenkomsten voor verschillende soorten huurwoningen en bedrijfsruimten. Bekijk hun website voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl
 2. De Huurcommissie biedt informatie over huurcontracten, huurprijzen, huurbescherming en geschillen tussen huurders en verhuurders. Bekijk hun website voor meer informatie: https://www.huurcommissie.nl/ 
 3. De Vereniging Eigen Huis biedt informatie over huurovereenkomsten en -contracten voor particuliere huurders en verhuurders. Bekijk hun website voor meer informatie: https://www.eigenhuis.nl/


Tips voor het opstellen van een Huurcontract

Wil je zorgen voor een succesvolle huurperiode en problemen achteraf voorkomen? Volg ons stappenplan!

 1. Bepaal de huurprijs: Voordat je een huurovereenkomst kunt afsluiten, moet je de huurprijs bepalen. Dit moet gebaseerd zijn op de marktprijs voor vergelijkbare woningen in hetzelfde gebied.
 2. Onderhandel over de huurvoorwaarden: Bespreek de huurvoorwaarden met de verhuurder, zoals de huurperiode, de borgsom, de opzegtermijn en eventuele specifieke vereisten van de verhuurder.
 3. Controleer de huurder: De verhuurder kan vragen om informatie over de huurder, zoals een kopie van een identiteitsbewijs en een bewijs van inkomen.
 4. Maak een huurovereenkomst op: Stel een huurovereenkomst op waarin alle huurvoorwaarden zijn vastgelegd en laat deze door beide partijen ondertekenen. Zorg ervoor dat alle belangrijke details worden vermeld, zoals de huurprijs, de huurperiode, de borgsom en de opzegtermijn.
 5. Betaling van de borgsom: De verhuurder kan vragen om een borgsom als zekerheid voor eventuele schade of achterstallige betalingen. Zorg ervoor dat de borgsom op de juiste manier wordt betaald en dat er een ontvangstbewijs wordt gegeven.
 6. Controleer de woning: Voordat de huurder intrekt, moet de verhuurder de woning inspecteren en eventuele gebreken noteren. Dit kan later van belang zijn als er discussie ontstaat over schade of reparatiekosten.
 7. Oplevering van de woning: Bij de oplevering van de woning moeten beide partijen aanwezig zijn om de staat van de woning te controleren. Maak eventueel foto's of video's om later te kunnen bewijzen wat de staat was bij oplevering.


Belangrijke onderdelen huurcontract

Een huurovereenkomst is een belangrijk juridisch document tussen de verhuurder en de huurder. Het regelt de wederzijdse verplichtingen en rechten van beide partijen tijdens de huurperiode. Naast de algemene gegevens over de huurder en verhuurder, bevat een huurovereenkomst specifieke onderdelen die belangrijk zijn om op te nemen om eventuele misverstanden of conflicten te voorkomen.

Een voorbeeld van een belangrijk onderdeel is de huurprijs en betalingsvoorwaarden, inclusief mogelijke boetes en vertragingen. Ook de huurperiode en de opzegtermijn zijn belangrijk om duidelijk vast te leggen om onzekerheid te voorkomen.

Verder is het ook van belang om de condities van het gebruik van het huurpand te vermelden, zoals welke ruimtes beschikbaar zijn voor de huurder en welke niet. Ook dienen de verplichtingen van de huurder op het gebied van onderhoud en reparaties van het gehuurde pand duidelijk te worden vermeld.

Daarnaast is het aan te raden om afspraken over verzekeringen, eventuele schade, en geschillenbeslechting op te nemen in de huurovereenkomst.