Huurcontract

Een huurcontract is een overeenkomst waarbij de ene partij (de verhuurder) zicht verplicht om aan de andere partij (de huurder) een zaak in gebruik te geven, waarbij de huurder verplicht is tot het geven van een tegenprestatie.
contract-opstellen-voorbeeld-templates


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Bekijk voorbeeld huurcontract

huurcontract-appartement


Bekijk-Contract-voorbeeldVoor welke zaken wordt een huurcontract afgesloten?

De zaak welke wordt verhuurd/ gehuurd kan verschillen. Bekende voorbeelden van gehuurde zaken zijn bijvoorbeeld:

1.      Een woonruimte (huis, kamer, appartement, vakantiewoning)

2.      Een bedrijfsruimte (kantoorruimte, winkelruimte)

3.      Een voertuig (fiets, scooter, auto)

4.      Een vaartuig (sloep, motorboot, zeilboot)

5.      Gereedschap (boormachine, zaagmachine)

Wat staat er in het huurcontract?

Een huurcontract bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

1.      De gegevens van de huurder;

2.      De gegevens van de verhuurder;

3.      De prijs van de gehuurde zaak (eventueel gesplitst in huurprijs en servicekosten);

4.      De hoogte van de (waar)borg;

5.      De omschrijving van het gehuurde;

6.      De ingangsdatum van het huurcontract;

7.      De periode waarvoor de huurovereenkomst wordt aangegaan;

8.      De afspraken omtrent de betaling (het tijdstip en de wijze van betaling)

9.      De afspraken met betrekking tot eventuele jaarlijkse verhogingen;

10.   De afspraken met betrekking tot service en onderhoud;

11.   De regels met betrekking tot het gebruik;

12.   Het toepasselijk recht;

13.   De ondertekening van de overeenkomst (naam en handtekening van de tekeningsbevoegde).

 

Dit zijn standaard onderdelen van een huurovereenkomst. Afhankelijk van de aard van het gehuurde en de afspraken onderling, kan het contract verder worden uitgebreid.

Huurovereenkomst woonruimte

Voor de overeenkomst van huur voor onroerend goed gelden specifieke regels en normen. Voor bijvoorbeeld de huur van een woonruimte geldt dat er over het algemeen een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor het verhuren voor een bepaalde periode gelden specifieke regels. In de volgende gevallen kan er bijvoorbeeld voor een kortere periode worden verhuurd:

·        De woonruimte is bestemd voor een specifieke doelgroep;

·        De eigenaar is tijdelijk afwezig en voornemens de woning na de huurperiode weer zelf te betrekken;

·        De woning staat leeg in afwachting van bijvoorbeeld een verbouwing of sloop;

 

Bij een huur voor bepaalde tijd geldt dat er maximaal 1 contract kan worden afgesloten voor de periode van 2 jaar. De verhuurder kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, de huurder kan deze overeenkomst tussentijds wel opzeggen.

 

Bij een huurcontract voor bepaalde tijd is het van belang de huurder 1 tot 3 maanden voor het einde van de periode schriftelijk op de hoogte te stellen dat de huur binnenkort eindigt. Het is van belang dat u, indien de huurder aan het einde van de huurperiode de woning niet verlaten heeft, een verzoek tot ontruiming aanvraagt bij de rechter. Wanneer dit niet gebeurt, kan het contract worden gezien als een huurovereenkomst met huurbescherming. In dat geval wordt het zeer moeilijk om de huurder uit de woonruimte te krijgen.

 

Voor tijdelijk huur van woningen die leegstaan gelden andere regels.

Huurcontract opzeggen

Zowel voor de huurder als de verhuurder gelden regels met betrekking tot het opzeggen van de huur. Lees hier alles over het opzeggen van het huurcontract en download de verschillende voorbeeld brieven. 

Bekijk en download de voorbeeld huurcontracten 

Huurcontract Appartement

HUURCONTRACT
APPARTEMENT

Bekijk Huurcontract

Huurcontract Woning

VOORBEELD HUURCONTRACT WONING

Bekijk Huurcontract

Huurcontract Chalet

VOORBEELD HUURCONTRACT
CHALET

Bekijk Huurcontract

Huurcontract Kamer

VOORBEELD HUURCONTRACT
KAMER

Bekijk HuurcontractVoorbeeld Huurovereenkomst 

Bekijk hieronder een voorbeeld van een standaard huurcontract. 


Voorbeeld Huurcontract - Kop

De ondergetekenden:

(Naam verhuurder) gevestigd aan de (Straat en huisnummer verhuurder), (postcode en Plaats verhuurder) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de verhuurder), hierna te noemen ‘verhuurder’,

en

(Naam huurder), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer huurder), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘huurder’;

Verhuurder en huurder hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

zijn met elkaar een huurcontract aangegaan, waarvan de voorwaarden en bepalingen als volgt zijn opgenomen:


Artikel 1 huurcontract appartement

 1. Verhuurder verhuurt met ingang van (datum) het appartement te (adres). Oppervlakte van het appartement: (aantal m2).
 2. Het appartement wordt gebruikt als woonruimte voor maximaal (aantal) personen. Indien gebruik door meerdere personen is toegestaan, wordt degene die met de huurder een gemeenschappelijke huishouding voert en in het gehuurde zijn hoofdverblijf heeft, aangemerkt als medehuurder.
 3. Verhuurder is zelf eigenaar van de woning.
 4. Huurder en verhuurder stellen gezamenlijk bij aanvang van de overeenkomst een opnamestaat vast, omvattende een nauwkeurige omschrijving van de staat van onderhoud van het gehuurde. Beiden ontvangen een op datum gesteld en ondertekend exemplaar.


Artikel 2 huurcontract appartement

De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van (aantal) maanden.


Artikel 3 huurcontract appartement

De huurprijs bedraagt bij aanvang van de overeenkomst (bedrag) per maand. Bij ondertekening van deze overeenkomst betaalt huurder aan verhuurder een waarborgsom van (bedrag).


Artikel 4 huurcontract appartement

 1. Het voorschotbedrag voor bijkomende leveringen en diensten is begroot op (bedrag) per maand en wordt maandelijks bij wijze van voorschot voldaan.
 2. De bijkomende leveringen en diensten zijn:
 • gas
 • elektra
 • water
 • (omschrijving)


Artikel 5 huurcontract appartement

De voorschotbedragen worden ten minste één keer per jaar verrekend aan de hand van een gespecificeerde schriftelijke afrekening van de bijkomende kosten, opgesteld door de verhuurder. Overschotten betaalt de verhuurder binnen één maand terug; tekorten moeten door de huurder binnen één maand worden bijbetaald. Een servicekostenboekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. De verrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na

afloop van het jaar waarop de afrekening betrekking heeft. Het voorschotbedrag kan maar één keer per jaar worden bijgesteld, na afrekening van de vorige periode.


Artikel 6 huurcontract appartement

De huurprijs wordt maandelijks vóór de (dag) van de betreffende maand voldaan. De voorschotbedragen voor bijkomende leveringen en diensten worden tegelijk met de betaling van de huurprijs voldaan. Betaling vindt plaats  door storting op IBAN (nummer) ten name van: (naam)


Artikel 7 huurcontract appartement

De verhuurder zal tijdens de huurperiode gebreken opheffen zodra deze aan de verhuurder gemeld zijn, tenzij deze zijn veroorzaakt door de huurder of onder de verantwoordelijkheid vallen van de huurder.


Artikel 8 huurcontract appartement

Onder andere de volgende onderhoudsverplichtingen met betrekking tot het gehuurde komen ten laste van de huurder, tenzij het onderhoud noodzakelijk is ten gevolge van normale slijtage of het handelen of nalaten van de verhuurder:

 • het opvullen van gaatjes en geringe krimpscheuren en het witten, sauzen, behangen en schilderen voor de duur van de bewoning;
 • het dagelijkse onderhoud van en kleine reparaties aan hang- en sluitwerk, trapleuningen en deurknoppen, en kleine voorzieningen aan elektrische installaties zoals schakelaars, lampen, deurbellen en wandcontactdozen;
 • het onderhoud van de waterkranen en het treffen van voorzieningen aan of ten gevolge van bevroren waterleidingen;
 • het aanbrengen en onderhouden van tocht werende voorzieningen voor zover de kosten gering zijn;
 • het vervangen en vernieuwen van o.a. kraanleertjes en onderdelen van kranen, deurknoppen, sloten, hang- en sluitwerk, sleutels van binnen- en buitensloten, garnituur voor douche- en toiletruimte, elektrische schakelaars en wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, telefoon en computeraansluitingen;
 • het vervangen van gebroken ruiten, voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn;
 • het vervangen en vernieuwen van onderdelen van brievenbus en buitenlamp voor zover kosten gering zijn;
 • het vervangen van lampen in gemeenschappelijke ruimten;
 • het schoonhouden, ontstoppen en vegen van putten, goten, regenafvoeren, gootstenen en schoorstenen, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn;
 • het schoonhouden van de woonruimte en gemeenschappelijke ruimten;
 • het onderhouden van tuinen en opritten, en regelmatig verwijderen van zwerfvuil;
 • het bestrijden van ongedierte: mieren, vlooien, wespen, luizen e.d. voor zover de kosten gering zijn;
 • het ontluchten en bijvullen van cv-installatie, het opnieuw opstarten van de cv-installatie na uitval, het vervangen van filters en schoonhouden van roosters, voor zover de kosten gering zijn en daarvoor geen specialistische kennis vereist is;
 • alle overige herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van grove nalatigheid, slordigheid, verwaarlozing of ruwe bewoning door de huurder.


Artikel 9 huurcontract appartement

De huurder is verplicht om de schade die hij heeft veroorzaakt, te vergoeden of te herstellen. De huurder is tevens aansprakelijk voor de schade of overlast die is veroorzaakt door een persoon die met zijn toestemming het gehuurde gebruikt of bezoekt.


Artikel 10 huurcontract appartement

 1. De huurder mag het appartement of de inrichting ervan veranderen of toevoegingen aanbrengen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt.
 2. Bij ingrijpende veranderingen vraagt de huurder vóóraf toestemming aan de verhuurder. Deze verleent schriftelijke toestemming zolang de verhuurbaarheid van het appartement niet in het geding is. Als de verhuurder toestemming verleent, hoeft de huurder bij verhuizing de veranderingen niet ongedaan te maken.
 3. Wijzigingen en verbeteringen aan het appartement worden in beginsel eigendom van de verhuurder. Huurder en verhuurder spreken van tevoren schriftelijk af óf en welke vergoeding voor de aangebrachte voorzieningen gegeven worden aan het einde van de huur.


Artikel 11 huurcontract appartement

De verhuurder is verplicht het gehuurde op de daartoe overeengekomen aanvangsdatum schoon aan de huurder ter beschikking te stellen en aan de huurder de sleutels te overhandigen.


Artikel 12 huurcontract appartement

 1. De huurder verplicht zich om verhuurder, medebewoners en omwonenden geen hinder of overlast te bezorgen.
 2. Het is de huurder verboden in het appartement hennep te kweken of in of vanuit het appartement verdovende middelen te verhandelen. Overtreding van dit verbod geeft grond voor ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het appartement.

Artikel 13 huurcontract appartement

 1. Verhuurder verplicht zich de huurder geen hinder of last te bezorgen.
 2. Verhuurder zal de privacy van de huurder respecteren en de verhuurde ruimte slechts betreden na afspraak met de huurder. Huurder heeft het recht het appartement af te sluiten.

Artikel 14 huurcontract appartement

De verhuurder zal er voor zorgen dat de bij het gehuurde behorende voorzieningen dag en nacht door de huurder te gebruiken zijn.


Artikel 15 huurcontract appartement

De huurder heeft het recht bezoek in het gehuurde te ontvangen en te laten overnachten. Dit mag echter niet het karakter van permanente medebewoning krijgen, tenzij artikel 1 bewoning door meer dan één persoon toestaat.


Artikel 16 huurcontract appartement

De huurder verplicht zich om zich in te schrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie in de plaats waar het gehuurde zich bevindt. Verhuurder levert de hiervoor benodigde papieren en/of handtekeningen.


Artikel 17 huurcontract appartement

Indien het gehuurde deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft kan de verhuurder in de eerste negen maanden na het aangaan van deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen opzeggen. De huurovereenkomst eindigt in dat geval zonder rechterlijke tussenkomst. De voor de verhuurder geldende opzegtermijn van drie maanden blijft wel van toepassing.


Artikel 18 huurcontract appartement

De opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden en wordt verlengd met een maand voor ieder jaar dat de huurder ononderbroken heeft gehuurd, tot een maximum van zes maanden. Een huuropzegging vindt plaats door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot en in de huuropzegging moet de reden van opzegging vermeld staan. De verhuurder kan slechts rechtsgeldig opzeggen op grond van de in de wet vermelde redenen.


Artikel 19 huurcontract appartement

De opzegtermijn van de huurder is één maand en moet plaats vinden vóór de betaling dag van de eerstvolgende maand. De opzegging moet gedaan worden door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot. De huurder kan de huur opzeggen zonder opgaaf van reden. Door opzegging door de huurder wordt de huurovereenkomst beëindigd.


Artikel 20 huurcontract appartement

De huurovereenkomst kan met wederzijds goedvinden van huurder en verhuurder nadat de huur is ingegaan op elk moment worden beëindigd. Oplevering van het appartement en herstel in goede staat.


Artikel 21 huurcontract appartement

 1. Bij het einde van de huurovereenkomst levert de huurder het appartement in dezelfde staat op als de verhuurder en huurder samen in een opnamestaat hebben vastgelegd bij aanvang van de huur, met uitzondering van de geoorloofde veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gedaan of beschadigd. De huurder zal op de dag van de ontruiming de sleutels aan de verhuurder overhandigen.
 2. Als er geen opnamestaat is opgesteld, moet de verhuurder in het geval van een geschil bewijzen dat het appartement in een andere staat aan de huurder ter beschikking is gesteld dan waarin de huurder oplevert. Behoudens in geval van schade of vernielingen.
 3. Na huuropzegging moet er zo snel mogelijk controle van het appartement plaatsvinden door de verhuurder en de huurder samen. De huurder heeft tot het einde van de huurperiode de tijd om eventuele herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren. Daarna volgt een eindinspectie.


Artikel 22 huurcontract appartement

 1. Verhuurder en huurder ontvangen ieder een exemplaar van deze overeenkomst.
 2. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 3. Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Ondertekening huurcontract appartement

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te (Plaats) op (datum)

De verhuurder,                                                          De huurder,

Handtekening verhuurder                                          Handtekening huurderVoorbeeld brieven huurcontract

Bekijk en download de verschillende voorbeeld brieven met betrekking tot het huurcontract

VOORBEELD BRIEF HUURACHTERSTAND

VOORBEELD BRIEF HUURACHTERSTAND

BRIEF HUUROPZEGGING (DOOR HUURDER)

VOORBEELD BRIEF HUUROPZEGGING (DOOR HUURDER)

VOORBEELD BRIEF HUUROPZEGGING (VERHUURDER)

VOORBEELD BRIEF HUUROPZEGGING (VERHUURDER)

VOORBEELD BRIEF HUURVERHOGING

VOORBEELD BRIEF HUURVERHOGING

Lees de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot het verhuren/ huren op de website van binnenlandse zaken