Huurcontract kamer

Huurcontract kamer, bekijk hieronder een voorbeeld van een huurovereenkomst voor een kamer. Onderaan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word.
alle-voorbeeld-huurcontracten


Om problemen te voorkomen, is het aan te raden om de huurovereenkomst na te laten kijken door een jurist in verband met de meest recente wet- en regelgeving. Voor meer informatie kan je ook terecht op de site van binnenlandse zaken


huurcontract-woonruimte-kamer

bekijk-gratis-template
download-template

Voorbeeld huurcontract kamer

Voorbeeld huurcontract kamer

De ondergetekenden:

(Naam verhuurder) gevestigd aan de (Straat en huisnummer verhuurder), (postcode en Plaats verhuurder) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de verhuurder), hierna te noemen ‘verhuurder’,

en

(Naam huurder), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer huurder), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘huurder’;

Verhuurder en huurder hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.


zijn met elkaar een huurcontract aangegaan, waarvan de voorwaarden en bepalingen als volgt zijn opgenomen:


Artikel 1 huurcontract kamer

1.       Verhuurder verhuurt met ingang van (datum) de kamer in de woning te (adres). Deze kamer is  gelegen op de (omschrijving verdieping/ locatie van de kamer). Oppervlakte van de kamer: (aantal m2).


2.       Deze kamer wordt gebruikt als woonruimte voor maximaal (aantal) personen. Indien gebruik door meerdere personen is toegestaan, wordt degene die met de huurder een gemeenschappelijke huishouding voert en in het gehuurde zijn hoofdverblijf heeft, aangemerkt als medehuurder.


3.       Verhuurder verleent:

 • medegebruik/eigen gebruik keuken
 • medegebruik/eigen gebruik douche/bad
 • medegebruik/eigen gebruik wc
 • medegebruik/eigen gebruik balkon
 • medegebruik tuin
 • medegebruik schuur/berging
 • medegebruik/eigen gebruik (omschrijving)


4.       Verhuurder is zelf eigenaar van de woning.


5.       Huurder en verhuurder stellen gezamenlijk bij aanvang van de overeenkomst een opnamestaat vast, omvattende een nauwkeurige omschrijving van de staat van onderhoud van het gehuurde. Beiden ontvangen een op datum gesteld en ondertekend exemplaar.


Artikel 2 huurcontract kamer

De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van (aantal) maanden.


Artikel 3 huurcontract kamer

De huurprijs bedraagt bij aanvang van de overeenkomst (bedrag) per maand. Bij ondertekening van deze overeenkomst betaalt huurder aan verhuurder een waarborgsom van (bedrag).


Artikel 4 huurcontract kamer

1.       Het voorschotbedrag voor bijkomende leveringen en diensten is begroot op (bedrag) per maand en wordt maandelijks bij wijze van voorschot voldaan.


2.       De bijkomende leveringen en diensten zijn:

 • gas
 • elektra
 • water
 • (omschrijving)


Artikel 5 huurcontract kamer

De voorschotbedragen worden ten minste één keer per jaar verrekend aan de hand van een gespecificeerde schriftelijke afrekening van de bijkomende kosten, opgesteld door de verhuurder. Overschotten betaalt de verhuurder binnen één maand terug; tekorten moeten door de huurder binnen één maand worden bijbetaald. Een servicekostenboekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. De verrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na

afloop van het jaar waarop de afrekening betrekking heeft. Het voorschotbedrag kan maar één keer per jaar worden bijgesteld, na afrekening van de vorige periode.


Artikel 6 huurcontract kamer

De huurprijs wordt maandelijks vóór de (dag) van de betreffende maand voldaan. De voorschotbedragen voor bijkomende leveringen en diensten worden tegelijk met de betaling van de huurprijs voldaan. Betaling vindt plaats  door storting op IBAN (nummer) ten name van: (naam)


Artikel 7 huurcontract kamer

De verhuurder zal tijdens de huurperiode gebreken opheffen zodra deze aan de verhuurder gemeld zijn, tenzij deze zijn veroorzaakt door de huurder of onder de verantwoordelijkheid vallen van de huurder.


Artikel 8 huurcontract kamer

Onder andere de volgende onderhoudsverplichtingen met betrekking tot het gehuurde komen ten laste van de huurder, tenzij het onderhoud noodzakelijk is ten gevolge van normale slijtage of het handelen of nalaten van de verhuurder:

 • het opvullen van gaatjes en geringe krimpscheuren en het witten, sauzen, behangen en schilderen voor de duur van de bewoning;
 • het dagelijkse onderhoud van en kleine reparaties aan hang- en sluitwerk, trapleuningen en deurknoppen, en kleine voorzieningen aan elektrische installaties zoals schakelaars, lampen, deurbellen en wandcontactdozen;
 • het onderhoud van de waterkranen en het treffen van voorzieningen aan of ten gevolge van bevroren waterleidingen;
 • het aanbrengen en onderhouden van tocht werende voorzieningen voor zover de kosten gering zijn;
 • het vervangen en vernieuwen van o.a. kraanleertjes en onderdelen van kranen, deurknoppen, sloten, hang- en sluitwerk, sleutels van binnen- en buitensloten, garnituur voor douche- en toiletruimte, elektrische schakelaars en wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, telefoon en computeraansluitingen;

het vervangen van gebroken ruiten, voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn;

 • het vervangen en vernieuwen van onderdelen van brievenbus en buitenlamp voor zover kosten gering zijn;
 • het vervangen van lampen in gemeenschappelijke ruimten;
 • het schoonhouden, ontstoppen en vegen van putten, goten, regenafvoeren, gootstenen en schoorstenen, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn;
 • het schoonhouden van de woonruimte en gemeenschappelijke ruimten;
 • het onderhouden van tuinen en opritten, en regelmatig verwijderen van zwerfvuil;
 • het bestrijden van ongedierte: mieren, vlooien, wespen, luizen e.d. voor zover de kosten gering zijn;
 • het ontluchten en bijvullen van cv-installatie, het opnieuw opstarten van de cv-installatie na uitval, het vervangen van filters en schoonhouden van roosters, voor zover de kosten gering zijn en daarvoor geen specialistische kennis vereist is;
 • alle overige herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van grove nalatigheid, slordigheid, verwaarlozing of ruwe bewoning door de huurder.


Artikel 9 huurcontract kamer

De huurder is verplicht om de schade die hij heeft veroorzaakt, te vergoeden of te herstellen. De huurder is tevens aansprakelijk voor de schade of overlast die is veroorzaakt door een persoon die met zijn toestemming het gehuurde gebruikt of bezoekt.


Artikel 10 huurcontract kamer

1.       De huurder mag de kamer of de inrichting ervan veranderen of toevoegingen aanbrengen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt.

2.       Bij ingrijpende veranderingen vraagt de huurder vóóraf toestemming aan de verhuurder. Deze verleent schriftelijke toestemming zolang de verhuurbaarheid van de kamer niet in het geding is. Als de verhuurder toestemming verleent, hoeft de huurder bij verhuizing de veranderingen niet ongedaan te maken.

3.       Wijzigingen en verbeteringen aan de kamer worden in beginsel eigendom van de verhuurder. Huurder en verhuurder spreken van tevoren schriftelijk af óf en welke vergoeding voor de aangebrachte voorzieningen gegeven worden aan het einde van de huur.


Artikel 11 huurcontract kamer

De verhuurder is verplicht het gehuurde op de daartoe overeengekomen aanvangsdatum schoon aan de huurder ter beschikking te stellen en aan de huurder de sleutels te overhandigen.


Artikel 12 huurcontract kamer

1.       De huurder verplicht zich om verhuurder, medebewoners en omwonenden geen hinder of overlast te bezorgen.

2.       Het is de huurder verboden in de kamer hennep te kweken of in of vanuit de kamers(s) verdovende middelen te verhandelen. Overtreding van dit verbod geeft grond voor ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de kamer.


Artikel 13 huurcontract kamer

1.       Verhuurder verplicht zich de huurder geen hinder of last te bezorgen.

2.       Verhuurder zal de privacy van de huurder respecteren en de verhuurde ruimte slechts betreden na afspraak met de huurder. Huurder heeft het recht de kamer af te sluiten.


Artikel 14 huurcontract kamer

De verhuurder zal er voor zorgen dat de bij het gehuurde behorende voorzieningen dag en nacht door de huurder te gebruiken zijn.


Artikel 15 huurcontract kamer

De huurder heeft het recht bezoek in het gehuurde te ontvangen en te laten overnachten. Dit mag echter niet het karakter van permanente medebewoning krijgen, tenzij artikel 1 bewoning door meer dan één persoon toestaat.


Artikel 16 huurcontract kamer

De huurder verplicht zich om zich in te schrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie in de plaats waar het gehuurde zich bevindt. Verhuurder levert de hiervoor benodigde papieren en/of handtekeningen.


Artikel 17 huurcontract kamer

Indien het gehuurde deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft kan de verhuurder in de eerste negen maanden na het aangaan van deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen opzeggen. De huurovereenkomst eindigt in dat geval zonder rechterlijke tussenkomst. De voor de verhuurder geldende opzegtermijn van drie maanden blijft wel van toepassing.


Artikel 18 huurcontract kamer

De opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden en wordt verlengd met een maand voor ieder jaar dat de huurder ononderbroken heeft gehuurd, tot een maximum van zes maanden. Een huuropzegging vindt plaats door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot en in de huuropzegging moet de reden van opzegging vermeld staan. De verhuurder kan slechts rechtsgeldig opzeggen op grond van de in de wet vermelde redenen.


Artikel 19 huurcontract kamer

De opzegtermijn van de huurder is één maand en moet plaats vinden vóór de betaling dag van de eerstvolgende maand. De opzegging moet gedaan worden door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot. De huurder kan de huur opzeggen zonder opgaaf van reden. Door opzegging door de huurder wordt de huurovereenkomst beëindigd.


Artikel 20 huurcontract kamer

De huurovereenkomst kan met wederzijds goedvinden van huurder en verhuurder nadat de huur is ingegaan op elk moment worden beëindigd. Oplevering van de kamer en herstel in goede staat.


Artikel 21 huurcontract kamer

1.       Bij het einde van de huurovereenkomst levert de huurder de kamer in dezelfde staat op als de verhuurder en huurder samen in een opnamestaat hebben vastgelegd bij aanvang van de huur, met uitzondering van de geoorloofde veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gedaan of beschadigd. De huurder zal op de dag van de ontruiming de sleutels aan de verhuurder overhandigen.

2.       Als er geen opnamestaat is opgesteld, moet de verhuurder in het geval van een geschil bewijzen dat de kamer in een andere staat aan de huurder ter beschikking is gesteld dan waarin de huurder oplevert. Behoudens in geval van schade of vernielingen.

3.       Na huuropzegging moet er zo snel mogelijk controle van de kamer plaatsvinden door de verhuurder en de huurder samen. De huurder heeft tot het einde van de huurperiode de tijd om eventuele herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren. Daarna volgt een eindinspectie.


Artikel 22 huurcontract kamer

1.       Verhuurder en huurder ontvangen ieder een exemplaar van deze overeenkomst.

2.       Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

3.       Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te (Plaats) op (datum)


De verhuurder,                                                          De huurder,

Handtekening verhuurder                                          Handtekening huurder

Download voorbeeld huurcontract kamer

Download huurcontract kamer

Download huurcontract kamer

Download huurcontract kamer