Huurcontract opzeggen

Huurcontract opzeggen- Dit kan op een bepaald moment nodig zijn en kan zowel door de huurder als door de verhuurder geïnitieerd worden. Er zijn specifieke regels waaraan moet worden voldaan om dit rechtsgeldig te doen.

Als huurder moet je bijvoorbeeld rekening houden met een wettelijke opzegtermijn en ook de wijze van opzegging is belangrijk. Als verhuurder zijn er verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden en geldt er meestal een langere opzegtermijn. Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om een huurcontract op te zeggen en kun je voorbeeld brieven downloaden. 


Huurcontract opzeggen op initiatief van de huurder

Opzegtermijn huurder

De opzegtermijn van een huurder is vastgelegd in de wet en is gelijk aan de betaalperiode van de huur. Hieronder vind je een overzicht van de opzegtermijnen per betaalperiode:

 • Betaalperiode van 4 weken: opzegtermijn van 4 weken
 • Betaalperiode van 1 maand: opzegtermijn van 1 maand
 • Betaalperiode van 1 kwartaal: opzegtermijn van 1 kwartaal

Het is belangrijk om te weten dat deze wettelijke opzegtermijn altijd geldt, ook als er in het huurcontract een langere opzegtermijn is opgenomen. Het is mogelijk om de opzegging per aangetekende brief te doen, waarbij het niet nodig is om een reden op te geven. Mocht je als huurder een huurovereenkomst hebben afgesloten voor een vaste periode van langer dan 2 jaar, dan kan de huur niet eerder worden opgezegd dan na afloop van die periode, tenzij de verhuurder hiermee akkoord gaat.


Wijze van opzegging

De opzegging van een huurcontract dient altijd schriftelijk te gebeuren en kan per aangetekende brief worden verzonden. Het is niet nodig om bij de opzegging een reden op te geven, maar het is wel mogelijk om dit te doen. Bij het opzeggen van een huurcontract is het van belang dat de reden voor opzegging wettelijk onderbouwd is.

Als er meerdere huurders zijn, dan dienen zij elk een afzonderlijke aangetekende brief te ontvangen. Het is tevens aan te raden om de verhuurder om een schriftelijke bevestiging van akkoord op de opzegging te vragen, die binnen zes weken na ontvangst van de opzegging verstuurd moet worden. Als de huurder het niet eens is met de huuropzegging, dan kan er bezwaar gemaakt worden. Dit kan door middel van een aangetekende brief, of door een (rechtsbijstand)advocaat te laten verzorgen.

Bekijk hier een aantal voorbeeld brieven om je huurcontract op te zeggen als huurder.


Bezwaar bij opzegging huurcontract door verhuurder

Wanneer de verhuurder het huurcontract opzegt, kan het voorkomen dat de huurder het hier niet mee eens is. In dat geval kan de huurder bezwaar maken tegen de huuropzegging. Dit kan de huurder zelf doen door middel van een aangetekende brief, of door een advocaat of rechtsbijstandverlener te raadplegen.

Bezwaar tegen de huuropzegging moet binnen zes weken na ontvangst van de opzeggingsbrief worden ingediend. Als de huurder niet binnen deze termijn bezwaar maakt, wordt de huuropzegging geacht rechtmatig te zijn. In de bezwaarbrief dient de huurder duidelijk aan te geven waarom hij het niet eens is met de opzegging en welke argumenten hij heeft om de opzegging te betwisten.

Bekijk de voorbeeld brieven bezwaar huuropzegging


Huurcontract opzeggen op initiatief van de huurder

Opzegtermijn verhuurder

Een verhuurder kan een bepaalde tijd huurcontract alleen opzeggen als er een geldige reden is, zoals bijvoorbeeld dringend eigen gebruik of wanneer de huurder zich niet gedraagt als een goed huurder. De opzegtermijn voor de verhuurder is afhankelijk van de duur van de huurperiode en de reden van opzegging. Hieronder vind je een overzicht van de opzegtermijnen voor de verhuurder:

 • 3 maanden als de huurder minder dan 1 jaar in de woning woont;
 • 4 maanden als de huurder meer dan 1 jaar, maar minder dan 2 jaar in de woning woont;

Let op: deze opzegtermijnen gelden alleen als er sprake is van een geldige reden voor opzegging. De verhuurder moet de reden voor opzegging vermelden in de opzegbrief. Als de huurder het niet eens is met de opzegging, kan hij binnen zes weken na ontvangst van de opzegbrief bezwaar maken bij de rechter.


Voorwaarden opzeggen huurcontract door verhuurder

De opzegging moet zijn volgens de wet- een geldende wettelijke reden, dat kan zijn:

 • Wanneer de huurder zich niet gedraagt als een goed huurder (bijvoorbeeld door regelmatig de huur te laat te betalen of overlast te veroorzaken).
 • Wanneer de verhuurder de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik.
 • Wanneer de huurder niet akkoord gaat met een redelijk aanbod van de verhuurder om een nieuw huurcontract te sluiten.
 • Wanneer de verhuurder een geldend gemeentelijk bestemmingsplan wil realiseren op de plaats van de woning.
 • Wanneer er sprake is van een (bij de verhuurder) inwonende kamerhuurder en het belang van de verhuurder om de huur te beëindigen groter is dan het belang van de huurder om in de kamer te blijven wonen.
 • Wanneer de woonruimte tijdelijk verhuurd was. Een verhuurder mag alleen in een paar gevallen het huurcontract om deze reden opzeggen. Bijvoorbeeld als de verhuurder of de vorige huurder (die bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verbleef) na afloop van de tijdelijke huur weer zelf in de woonruimte gaat wonen.

Het huurcontract wordt pas beëindigd als de huurder schriftelijk instemt met de huuropzegging. Stemt de huurder niet in, dan kunt u na 6 weken naar de rechter gaan. De rechter doet een uitspraak over de rechtmatigheid van de opzegging en geeft eventueel een datum voor ontruiming van de woning.


Wijze van opzegging

·        De opzegging van je huurcontract doe je per aangetekende brief. Bekijk hier een aantal voorbeeld brieven. 

·        In de brief moet de reden van opzegging staan, welke wettelijk onderbouwd moet zijn.

·        In de brief vraag je om een schriftelijke bevestiging van akkoord op de opzegging binnen 6 weken.

·        Wanneer er verschillende huurders zijn, dienen deze afzonderlijk een aangetekende brief te ontvangen.


Voorbeeld brieven huurcontract opzeggen door Verhuurder

[Naam verhuurder]

[Adres verhuurder]

[Postcode en plaats verhuurder]


[Naam huurder]

[Adres huurder]

[Postcode en plaats huurder]


[Plaats en datum]

Betreft: Opzegging huurovereenkomst


Geachte [naam huurder],

Middels deze brief wil ik u op de hoogte stellen van mijn besluit om de huurovereenkomst van de woning aan [adres woning] op te zeggen. De opzegging gaat in op [datum opzegging] en is gebaseerd op de volgende reden(en):

 • De woning wordt verkocht en er is geen mogelijkheid om u de woning te laten huren onder dezelfde voorwaarden;
 • Ik wil de woning voor eigen gebruik gebruiken en heb de woning zelf nodig;
 • U heeft zich niet gedragen als een goed huurder, bijvoorbeeld door overlast te veroorzaken of de huur niet op tijd te betalen;
 • Er moet groot onderhoud aan de woning worden uitgevoerd dat niet mogelijk is tijdens de looptijd van het huidige huurcontract;
 • Ik heb een redelijk aanbod gedaan voor het sluiten van een nieuw huurcontract, maar u bent hier niet mee akkoord gegaan.

Conform de geldende wet- en regelgeving dient u uiterlijk op [datum opzegging] de woning te hebben verlaten en alle sleutels en toebehoren in te leveren bij mij. Ik verzoek u vriendelijk om mij schriftelijk te bevestigen dat u akkoord gaat met de opzegging.

Mocht u het niet eens zijn met deze opzegging, dan heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Dit kan schriftelijk, middels een aangetekende brief. Indien er na deze zes weken nog steeds geen overeenstemming is bereikt, kan de zaak voorgelegd worden aan de rechter.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam verhuurder]


Voorbeeld brieven huurcontract opzeggen door Huurder

[Je naam]

[Je adres]

[Postcode en plaats]


[Aan de verhuurder]

[Adres van de verhuurder]

[Postcode en plaats]


[Plaatsnaam, datum]

Betreft: opzegging huurcontract [adres huurwoning]


Geachte heer/mevrouw [naam verhuurder],

Hierbij wil ik u informeren over mijn beslissing om het huurcontract van de woning aan [adres huurwoning] op te zeggen. Ik zeg hierbij de huur op tegen [opzegtermijn in overeenstemming met betaalperiode, bijvoorbeeld: vier weken opzegtermijn, omdat mijn betaalperiode vier weken is] na ontvangst van deze brief.

De reden van mijn opzegging is [kies een van de redenen die van toepassing is en vul deze in]:

 • Ik heb een andere woning gevonden en ga daar wonen.
 • Ik verhuis naar een andere stad of een ander land.
 • Ik kan de huur niet langer betalen vanwege financiële redenen.
 • Ik heb problemen met de woning (bijv. vochtproblemen of schimmel) die niet worden opgelost door de verhuurder.
 • Ik wil de huur opzeggen vanwege een andere reden, namelijk: [vul hier de specifieke reden in].

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van deze opzegging met daarin de datum waarop de huur eindigt.

Ik zal ervoor zorgen dat de woning schoon en in goede staat wordt achtergelaten en dat alle sleutels aan u worden teruggegeven op de dag van de eindinspectie.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

[Je naam en handtekening]Huurcontract opzeggen door huurder

Huurcontract opzeggen door verhuurder

Bezwaar huurcontract opzeggen

Bekijk hier de wet- en regelgeving met betrekking tot de huur en verhuur. 

Voorbeeld Brief Huurcontract Opzeggen