Bezwaar huuropzegging

Een voorbeeld bezwaar huuropzegging. Wanneer je verhuurder de huur wil opzeggen, dient hij zich te houden aan de wet- en regelgeving. Bekijk hier meer informatie over het opzeggen van de huur door de huurder en de verhuurder. Wanneer de verhuurder geen geldende reden heeft, kan je een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift stuur je per aangetekende post. Wanneer de verhuurder het niet eens is met je bezwaar, zal hij naar de rechter moeten gaan. Je zal dan een dagvaarding ontvangen en een uitnodiging om naar de rechtbank te komen.

Voorwaarden rechtsgeldige huuropzegging

De opzegging moet zijn volgens de wet- een geldende wettelijke reden, dat kan zijn:

  • Wanneer de huurder zich niet gedraagt als een goed huurder (bijvoorbeeld door regelmatig de huur te laat te betalen of overlast te veroorzaken).
  • Wanneer de verhuurder de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik.
  • Wanneer de huurder niet akkoord gaat met een redelijk aanbod van de verhuurder om een nieuw huurcontract te sluiten.
  • Wanneer de verhuurder een geldend gemeentelijk bestemmingsplan wil realiseren op de plaats van de woning.
  • Wanneer er sprake is van een (bij de verhuurder) inwonende kamer huurder en het belang van de verhuurder om de huur te beëindigen groter is dan het belang van de huurder om in de kamer te blijven wonen.
  • Wanneer de woonruimte tijdelijk verhuurd was. Een verhuurder mag alleen in een paar gevallen het huurcontract om deze reden opzeggen. Bijvoorbeeld als de verhuurder of de vorige huurder (die bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verbleef) na afloop van de tijdelijke huur weer zelf in de woonruimte gaat wonen.

Voorbeeld brieven bezwaar huuropzegging

Bekijk hieronder 2 voorbeeld brieven om bezwaar in te dienen tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder:

Voorbeeld bezwaar huuropzegging algemeen

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift huuropzegging

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

U heeft mij d.d. (datum) per aangetekend schrijven laten weten dat u ons huurcontract met betrekking tot de huur van (adres) opzegt per (datum). Ik ga niet akkoord met de opzegging van jet huurcontract en licht u in deze brief nader toe waarom k niet akkoord ga.

 

U geeft als reden van de opzegging: omschrijving van de opgegeven reden van opzegging van het huurcontract door verhuurder. In de wet (artikel 7:271 BW) staat dat u als verhuurder een geldige reden moet geven voor de opzegging van het huurcontract. Uw reden komt niet overeen met de rechtsgeldige redenen welke omschreven staan in artikel 7:274 BW.

 

Volgens artikel 7:272 BW blijft het huurcontract bestaan tot de rechter hierover anders heeft beslist. Ik ga ervan uit dat ik u hierbij voldoende heb geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaar huuropzegging eigen bewoning

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats en datum

Betreft: Bezwaarschrift huuropzegging eigen bewoning

 

Geachte heer/mevrouw,

 

U heeft mij d.d. (datum) per aangetekend schrijven laten weten dat u ons huurcontract met betrekking tot de huur van (adres) opzegt per (datum). Ik ga niet akkoord met de opzegging van jet huurcontract en licht u in deze brief nader toe waarom k niet akkoord ga.

 

U geeft als reden van de opzegging aan dat u de woning dringend nodig heeft voor uw eigen gebruik. Deze reden is alleen geldig als het aannemelijk is dat ik andere passende woonruimte kan krijgen. Helaas is dat niet het geval en heb ik zwaarwegende redenen om in deze woning te blijven wonen.

 

Volgens artikel 7:272 BW blijft het huurcontract bestaan tot de rechter hierover anders heeft beslist. Ik ga ervan uit dat ik u hierbij voldoende heb geïnformeerd. Mocht het toch zo zijn dat via de rechter het huurcontract wordt beëindigd, heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven bezwaar huuropzegging

Voorbeeld bezwaar huuropzegging 1

Voorbeeld bezwaar huuropzegging 1

Bekijk hier de regels met betrekking tot de huur en verhuur van een woonruimte.