Voorbeeld bezwaarschrift GBLT

Voorbeeld bezwaarschrift GBLT, voor wanneer je het niet eens bent met een beslissing van het GBLT. Een bezwaarschrift bij het GBLT moet je binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing indienen en GBLT stuurt je binnen 12 weken een antwoord.

Je kunt onder andere bezwaar maken tegen een beslissing met betrekking tot de WOZ waarde, aanmaningskosten, kosten van een dwangbevel, kosten van een hernieuwd bevel, verminderingsbeschikking en de uitspraak van een kwijtschelding,

Het is belangrijk om aan te geven of je uitstel van betaling wenst gedurende de periode die voor het bezwaar geldt, zodat er geen onnodige incassokosten in rekening gebracht zullen worden. Geef in uw bezwaar aan of u uitstel van betalen wenst

  • In het bezwaar GBLT staan de volgende gegevens:
  • Je NAW gegevens
  • De datum van je bezwaarschrift
  • Het aanslagnummer en betreffende belastingjaar
  • De reden van je bezwaarschrift inclusief bewijsstukken
  • Je handtekening.

Voorbeeld bezwaarschrift GBLT WOZ waarde

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

GBLT

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift GBLT WOZ waarde

Kenmerk: aanslagnummer, belastingjaar

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) over de WOZ waarde van mijn woning. U heeft in uw beslissing aangegeven dat de WOZ waarde volgens u een bedrag is van (bedrag).   

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat de waarde die u heeft opgegeven niet klopt. Ik heb onlangs een taxatie op mijn woning laten uitvoeren en daaruit blijkt een waarde van (bedrag). In de bijlage heb ik een kopie van het taxatierapport toegevoegd.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat de WOZ waarde van mijn woning een bedrag van (bedrag) is.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift GBLT aanmaningskosten

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

GBLT

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift GBLT aanmaningskosten

Kenmerk: aanslagnummer, belastingjaar

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u aangeeft dat ik (bedrag) aan aanmaningskosten moet betalen wegens het te laat betalen van aanslag (aanslagnummer). over de WOZ waarde van mijn woning.

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik van mening ben dat ik de aanslag wel op tijd hebt betaald. In de aanslag staat dat het bedrag van (bedrag) op (datum) op uw rekening moet staan.  Ik heb het genoemde bedrag op (datum) naar u gestort, waardoor het uiterlijk op (datum) op uw rekening zou moeten staan. In de bijlage heb ik een kopie toegevoegd van het betalingsbewijs.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen aanmaningskosten aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld bezwaarschrift GBLT WOZ en aanmaningskosten

Voorbeeld bezwaarschrift GBLT WOZ

Bezwaarschrift GBLT aanmaningskosten

Lees meer over het indienen van een bezwaarschrift op de website van de GBLT