Voorbeeld bezwaarschrift Belastingdienst

Voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst, voor wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de belastingdienst. Een bezwaarschrift bij de belastingdienst moet je binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing indienen.

Het is belangrijk om aan te geven of je uitstel van betaling wenst gedurende de periode die voor het bezwaar geldt, zodat er geen onnodige incassokosten in rekening gebracht zullen worden. Geef in uw bezwaar aan of u uitstel van betalen wenst

In het bezwaarschrift belastingdienst staan de volgende gegevens:

 • Je NAW gegevens
 • De datum van je bezwaarschrift
 • Het aanslagnummer en betreffende belastingjaar
 • De reden van je bezwaarschrift inclusief bewijsstukken
 • Je handtekeningbekijk-alle-bezwaarschriften-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


BEZWAARSCHRIFT VOORBEELD - STAPPENPLAN

Als je een bezwaarschrift wil sturen, volg je de volgende stappen:

 1. Verzamel alle relevante stukken: om je bezwaarschrift goed op te stellen is het van belang dat je alle relevante stukken bij de hand hebt. Je kunt deze gebruiken voor kenmerken, data en eventueel als bijlage; 
 2. Informeer je naar de bezwaarprocedure: bij veel instanties is een vaste procedure om je bezwaar in te dienen. Deze kan je vaak terugvinden in de correspondentie en op de website van de betreffende instantie;
 3. Gebruik de juiste adressering: Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift naar de juiste instantie en afdeling stuurt. Ook het kenmerk (als deze er is) voeg je toe in het onderwerp van je bezwaarschrift; 
 4. Geef op een duidelijke manier aan waar je bezwaar tegen maakt: Leg in het bezwaarschrift uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en welke oplossing je verwacht;
 5. Onderbouw je bezwaarschrift: Als je bewijsstukken hebt die je bezwaar onderbouwen, voeg je deze toe in de bijlage(n);
 6. Geef een reactietermijn: geef aan binnen hoeveel tijd je een reactie wenst te ontvangen. Geef een redelijke reactietermijn (over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen), bij grotere instanties is de reactietermijn vastgelegd in de bezwaarprocedure;
 7. Dien je bezwaarschrift in: je kunt deze per aangetekende post versturen, of per mail (afhankelijk van de procedure van de betreffende instantie);

Bewaar altijd een kopie van je bezwaarschrift voor je eigen administratie. Mocht het zover komen dat er een juridische zaak ontstaat, is het van belang dat je administratie compleet is. 


Bezwaarschrift beginnen

Als je een bezwaarschrift gaat sturen, kan je de onderstaande voorbeeld zinnen gebruiken om je bezwaarschrift te beginnen:


 • Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) die door u is genomen. Ik ben het niet eens met deze beslissing omdat (korte samenvatting waarom je bezwaar maakt). 
 • Naar aanleiding van uw besluit d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) maak ik hierbij bezwaar. De reden van mijn bezwaar is dat ik het niet eens ben met uw beslissing omdat (korte samenvatting reden bezwaar). 
 • Omdat ik het niet eens ben met uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk), maak ik hierbij bezwaar. De reden dat ik het niet eens ben met uw beslissing is dat (korte samenvatting reden bezwaar). 


Voorbeeld bezwaarschrift Belastingdienst toeslagen

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Belastingdienst toeslagen

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift belastingdienst toeslag

Kenmerk: toeslagnummer, belastingjaar

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u aangeeft dat ik (bedrag) een toeslag zal ontvangen van (bedrag) voor (type toeslag).  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat de genoemde toeslag is gebaseerd op verkeerde gegevens. U heeft een verzamelinkomen gehanteerd van (bedrag), wat waarschijnlijk gebaseerd is op (jaar). Het huidige verzamelinkomen is echter (bedrag). In de bijlage heb ik het bewijs toegevoegd waaruit ons huidige verzamelinkomen blijkt.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat wij recht hebben op een toeslag van (bedrag) per (datum).  

 

Ik verzoek u de juiste gegevens te gebruiken en de toeslag aan te passen. In afwachting van uw reactie,

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Voorbeeld bezwaarschrift Belastingdienst boete

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Belastingdienst

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift Belastingdienst boete

Kenmerk: aanslagnummer, belastingjaar

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u aangeeft dat ik (bedrag) aan boete moet betalen wegens het te laat betalen van aanslag (aanslagnummer).

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik van mening ben dat ik de aanslag wel op tijd hebt betaald. In de aanslag staat dat het bedrag van (bedrag) op (datum) op uw rekening moet staan.  Ik heb het genoemde bedrag op (datum) naar u gestort, waardoor het uiterlijk op (datum) op uw rekening zou moeten staan. In de bijlage heb ik een kopie toegevoegd van het betalingsbewijs.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst toeslagen en boete

voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst toeslagen

voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst

voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst boete

voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst 2

Lees meer over een bezwaarschrift op de website van de belastingdienst