Voorbeeld bezwaarschrift Belastingdienst

Voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst, voor wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de belastingdienst. Een bezwaarschrift bij de belastingdienst moet je binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing indienen.

Het is belangrijk om aan te geven of je uitstel van betaling wenst gedurende de periode die voor het bezwaar geldt, zodat er geen onnodige incassokosten in rekening gebracht zullen worden. Geef in uw bezwaar aan of u uitstel van betalen wenst

In het bezwaarschrift belastingdienst staan de volgende gegevens:

  • Je NAW gegevens
  • De datum van je bezwaarschrift
  • Het aanslagnummer en betreffende belastingjaar
  • De reden van je bezwaarschrift inclusief bewijsstukken
  • Je handtekening

Voorbeeld bezwaarschrift Belastingdienst toeslagen

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Belastingdienst toeslagen

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift belastingdienst toeslag

Kenmerk: toeslagnummer, belastingjaar

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u aangeeft dat ik (bedrag) een toeslag zal ontvangen van (bedrag) voor (type toeslag).  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat de genoemde toeslag is gebaseerd op verkeerde gegevens. U heeft een verzamelinkomen gehanteerd van (bedrag), wat waarschijnlijk gebaseerd is op (jaar). Het huidige verzamelinkomen is echter (bedrag). In de bijlage heb ik het bewijs toegevoegd waaruit ons huidige verzamelinkomen blijkt.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat wij recht hebben op een toeslag van (bedrag) per (datum).  

 

Ik verzoek u de juiste gegevens te gebruiken en de toeslag aan te passen. In afwachting van uw reactie,

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift Belastingdienst boete

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Belastingdienst

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift Belastingdienst boete

Kenmerk: aanslagnummer, belastingjaar

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u aangeeft dat ik (bedrag) aan boete moet betalen wegens het te laat betalen van aanslag (aanslagnummer).

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik van mening ben dat ik de aanslag wel op tijd hebt betaald. In de aanslag staat dat het bedrag van (bedrag) op (datum) op uw rekening moet staan.  Ik heb het genoemde bedrag op (datum) naar u gestort, waardoor het uiterlijk op (datum) op uw rekening zou moeten staan. In de bijlage heb ik een kopie toegevoegd van het betalingsbewijs.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst toeslagen en boete

voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst toeslagen

voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst boete

Lees meer over een bezwaarschrift op de website van de belastingdienst