Voorbeeld bezwaarschrift strafbeschikking

Voorbeeld bezwaarschrift strafbeschikking, wanneer je een beschikking hebt opgelegd gekregen kan je daartegen bezwaar maken. Bekijk ook de andere voorbeeld bezwaarschriften op onze website. 

Strafbeschikking

Het openbaar ministerie kan een strafbeschikking opleggen voor strafbare feiten. Een strafbeschikking kan bijvoorbeeld een boete zijn, een taakstraf, een maatregel of een aanwijzing. Zonder een rechter kan het openbaar ministerie geen gevangenisstraf opleggen. 

Wanneer je het niet eens bent met de strafbeschikking kan je bezwaar maken bij het openbaar ministerie. or verzet in te stellen bij het OM. De rechter zal in dat geval de zaak in zijn geheel opnieuw beoordelen.

Strafbeschikking CJIB

Wanneer je een brief hebt gekregen met een letter O, heb je een straf gekregen van het Openbaar Ministerie (een strafbeschikking). Wanneer het je eerste strafbeschikking is, krijg je van de officier van justitie een boete of een andere straf.  

Wanneer je de boete niet op tijd betaalt, krijg je maximaal 2 keer een aanmaning. Voor de aanmaning worden kosten in rekening gebracht. Voor de eerste aanmaning zal 15,- in rekening worden gebracht en het bedrag van de tweede aanmaning is 20% hoger dan het bedrag van de eerste aanmaning. Hiervoor geldt dat het bedrag minimaal € 30,00 hoger is.

Wanneer je na de aanmaningen nog niet hebt betaald, wordt de strafbeschikking uit handen gegeven aan een deurwaarder en kan de officier van justitie toestemming vragen om je op te pakken en in de gevangenis te zetten. Voor elke 50,- die je moet betalen geldt 1 gevangenis dag met een maximum van 7 dagen per strafbeschikking. 

Voorbeeld bezwaarschrift strafbeschikking

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift strafbeschikking

Kenmerk: beschikking nummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) waarin u mij een beschikking oplegt voor (omschrijving onderwerp beschikking).  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat (hier geef je een heldere beknopte uitleg van de reden waarom je het niet eens bent met de beslissing van het openbaar ministerie. Zorg ervoor dat het goed onderbouwd is en voeg eventuele bewijsstukken toe. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je van mening bent dat je de betreffende overtreding niet hebt begaan.

 

Ik licht graag mijn bevindingen verder toe in een hoorzitting.

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat u de beschikking intrekt.

 

Omdat ik nog regelmatig gebruik wens te maken van de auto verzoek ik u op korte termijn actie te ondernemen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld bezwaarschrift strafbeschikking

Lees meer over de strafbeschikking op de website van de rechtspraak