Voorbeeld bezwaarschrift strafbeschikking

Voorbeeld bezwaarschrift strafbeschikking, wanneer je een beschikking hebt opgelegd gekregen kan je daartegen bezwaar maken. Bekijk ook de andere voorbeeld bezwaarschriften op onze website. In een bezwaarschrift maak je bezwaar tegen een beslissing die door een overheidsinstantie of bedrijf is genomen. Deze brief is een formele manier om te aan te teven dat je niet akkoord bent met het besluit en om een herziening met betrekking tot het besluit te vragen.bekijk-alle-bezwaarschriften-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


BEZWAARSCHRIFT VOORBEELD - STAPPENPLAN

Als je een bezwaarschrift wil sturen, volg je de volgende stappen:

  1. Verzamel alle relevante stukken: om je bezwaarschrift goed op te stellen is het van belang dat je alle relevante stukken bij de hand hebt. Je kunt deze gebruiken voor kenmerken, data en eventueel als bijlage; 
  2. Informeer je naar de bezwaarprocedure: bij veel instaties is een vaste procedure om je bezwaar in te dienen. Deze kan je vaak terugvinden in de correspondentie en op de website van de betreffende instantie;
  3. Gebruik de juiste adressering: Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift naar de juiste instantie en afdeling stuurt. Ook het kenmerk (als deze er is) voeg je toe in het onderwerp van je bezwaarschrift; 
  4. Geef op een duidelijke manier aan waar je bezwaar tegen maakt: Leg in het bezwaarschrift uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en wwelke oplossing je verwacht;
  5. Onderbouw je bezwaarschrift: Als je bewijsstukken hebt die je bezwaar onderbouwen, voeg je deze toe in de bijlage(n);
  6. Geef een reactietermijn: geef aan binnen hoeveel tijd je een reactie wenst te ontvangen. Geef een redelijke reactietermijn (over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen), bij grotere instanties is de reactietermijn vastgelegd in de bezwaarprocedure;
  7. Dien je bezwaarschrift in: je kunt deze per aangetekende post versturen, of per mail (afhankelijk van de procedure van de betreffende instantie);

Bewaar altijd een kopie van je bezwaarschrift voor je eigen administratie. Mocht het zover komen dat er een juridische zaak ontstaat, is het van belang dat je administratie compleet is. 


Bezwaarschrift beginnen

Als je een bezwaarschrift gaat sturen, kan je de onderstaande voorbeeld zinnen gebruiken om je bezwaarschrift te beginnen:

  • Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) die door u is genomen. Ik ben het niet eens met deze beslissing omdat (korte samenvatting waarom je bezwaar maakt). 
  • Naar aanleiding van uw besluit d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) maak ik hierbij bezwaar. De reden van mijn bezwaar is dat ik het niet eens ben met uw beslissing omdat (korte samenvatting reden bezwaar). 
  • Omdat ik het niet eens ben met uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk), maak ik hierbij bezwaar. De reden dat ik het niet eens ben met uw beslissing is dat (korte samenvatting reden bezwaar). 


Strafbeschikking

Het openbaar ministerie kan een strafbeschikking opleggen voor strafbare feiten. Een strafbeschikking kan bijvoorbeeld een boete zijn, een taakstraf, een maatregel of een aanwijzing. Zonder een rechter kan het openbaar ministerie geen gevangenisstraf opleggen. 

Wanneer je het niet eens bent met de strafbeschikking kan je bezwaar maken bij het openbaar ministerie. or verzet in te stellen bij het OM. De rechter zal in dat geval de zaak in zijn geheel opnieuw beoordelen.


Strafbeschikking CJIB

Wanneer je een brief hebt gekregen met een letter O, heb je een straf gekregen van het Openbaar Ministerie (een strafbeschikking). Wanneer het je eerste strafbeschikking is, krijg je van de officier van justitie een boete of een andere straf.  

Wanneer je de boete niet op tijd betaalt, krijg je maximaal 2 keer een aanmaning. Voor de aanmaning worden kosten in rekening gebracht. Voor de eerste aanmaning zal 15,- in rekening worden gebracht en het bedrag van de tweede aanmaning is 20% hoger dan het bedrag van de eerste aanmaning. Hiervoor geldt dat het bedrag minimaal € 30,00 hoger is.

Wanneer je na de aanmaningen nog niet hebt betaald, wordt de strafbeschikking uit handen gegeven aan een deurwaarder en kan de officier van justitie toestemming vragen om je op te pakken en in de gevangenis te zetten. Voor elke 50,- die je moet betalen geldt 1 gevangenis dag met een maximum van 7 dagen per strafbeschikking. 


Voorbeeld bezwaarschrift strafbeschikking

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift strafbeschikking

Kenmerk: beschikking nummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) waarin u mij een beschikking oplegt voor (omschrijving onderwerp beschikking).  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat (hier geef je een heldere beknopte uitleg van de reden waarom je het niet eens bent met de beslissing van het openbaar ministerie. Zorg ervoor dat het goed onderbouwd is en voeg eventuele bewijsstukken toe. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je van mening bent dat je de betreffende overtreding niet hebt begaan.

 

Ik licht graag mijn bevindingen verder toe in een hoorzitting.

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat u de beschikking intrekt.

 

Omdat ik nog regelmatig gebruik wens te maken van de auto verzoek ik u op korte termijn actie te ondernemen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld bezwaarschrift strafbeschikking

voorbeeld bezwaarschrift strafbeschikking

Lees meer over de strafbeschikking op de website van de rechtspraak