Voorbeeld bezwaarschrift UWV

Voorbeeld bezwaarschrift UWV, voor wanneer je het niet eens bent met een beslissing van het UWV. 

Voorbeeld bezwaarschrift UWV

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift UWV

Kenmerk: sofinummer/ dossiernummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) over (onderwerp van de beslissing. In de bijlage treft u een kopie van de beslissing waar ik bezwaar tegen aanteken.

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat (omschrijving van de reden waarom je in bezwaar gaat. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er onjuiste bedragen worden gehanteerd, of dat er onjuiste informatie in de beslissing staat).

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee als volgt moeten zijn: (omschrijving van je bevindingen omtrent een juiste beslissing). 

Indien nodig ben ik uiteraard bereid mijn bezwaar mondeling toe te lichten bij u op kantoor of in een eventuele hoorzitting.


In de bijlage heb ik de bewijzen toegevoegd waaruit blijkt dat (omschrijving).

Ik verzoek u de financiële afwikkelingen met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep ga op te schorten totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift UWV 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift UWV

Kenmerk: sofinummer/ dossiernummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum) over (onderwerp van de beslissing. In de bijlage treft u een kopie van de beslissing waar ik bezwaar tegen aanteken.

 

Enige tijd geleden hebben wij naar aanleiding van het door ons ingevulde inkomens- en vermogensonderzoek een betalingsregeling van u ontvangen, welke voor ons niet haalbaar is. Inmiddels hebben wij iemand die ons helpt met de administratie en blijkt dat wij in het formulier niet juist hebben ingevuld.

 

Wij hebben een netto salaris van gemiddeld (bedrag) per maand en een totale schuld van (bedrag). Op dit moment proberen wij met de verschillende schuldeisers een regeling te treffen, met als doel om binnen een periode van 3 jaar schuldenvrij te zijn.

 

Een aflossing van (bedrag) per maand aan UWV is niet haalbaar voor ons. Wij willen u verzoeken om per (datum) akkoord te gaan met een aflossing van (bedrag) per maand. Zodoende kunnen wij de schuld aan het UWV per (datum) volledig hebben voldaan.

 

In de bijlage hebben wij het volgende toegevoegd:

•          Het gewijzigde formulier inkomens- en vermogensonderzoek

•          Een kopie van de laatste 3 loonstroken

•          Een overzicht van de schulden

•          Kopieën van de schulden

•          Een overzicht van de reeds gemaakte en nog te maken betalingsregelingen

 

Wij hopen dat u ons tegemoet kan komen en akkoord kan gaan met een voor ons haalbare betalingsregeling.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld bezwaarschrift UWV

Download voorbeeld bezwaarschrift UWV 2

Lees meer over het maken van bezwaar op de website van het UWV