Algemene volmacht

Een algemene volmacht is een document waarin je iemand anders bevoegd maakt om namens jou (bepaalde) zaken te regelen.


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Wanneer maak je iemand een gevolmachtigde?

Er zijn verschillende mogelijke redenen om een algemene volmacht op te stellen.

Voorbeelden wanneer het verstandig kan zijn om een gevolmachtigde aan te wijzen zijn:

  • Wanneer je voor een lange periode naar het buitenland vertrekt.
  • Wanneer je tijdelijk bent uitgeschakeld, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname.
  • Wanneer je door ouderdom en/ of dementie verwacht dat je op termijn je eigen zaken niet meer kunt regelen en ervoor wil zorgen dat een ander je belangen zal behartigen.


Wie kan gevolmachtigde worden?

Iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar kan gevolmachtigde worden gemaakt. Belangrijk is dat je de volmacht geeft aan een persoon die je goed vertrouwd. Dat kan een familielid zijn of een bijvoorbeeld een goede vriend. Je kunt er ook voor kiezen om professionele personen aan te wijzen als gevolmachtigde.


Voor welke handelingen wordt een volmacht opgesteld?

In de volmacht regel je onder meer dat de gevolmachtigde namens jou: 

Je kunt een vrij algemene volmacht geven om namens jou te handelen, maar je kunt er ook voor kiezen om iemand bevoegd te maken om enkel voor bepaalde handelingen namens jou te tekenen.

 

Voorbeelden voor zaken waarvoor iemand kan worden gemachtigd zijn:

·        Het verzorgen van de privé administratie, zoals het verzorgen van betalingen.

·        Het afsluiten en opzeggen van overeenkomsten, zoals een bijvoorbeeld verzekering

·        Het verzorgen van de belastingaangiftes

·        Het afsluiten van koopovereenkomsten en/ of huurovereenkomsten

·        Het afsluiten van een geldlening en/ of hypotheek

·        Het verzorgen van donaties/ schenkingen

·        Het afwikkelen van nalatenschappen

 

Je kunt ook zaken uitsluiten van de volmacht. Het is belangrijk om alles goed en helder te omschrijven in de volmacht. Je kunt ook bijvoorbeeld een bedrag in de volmacht vermelden waarvoor de gevolmachtigde bevoegd is iets aan te schaffen. Boven dit bedrag zal aanvullende toestemming gelden.


Kan een volmacht worden beëindigd?

Wanneer de situatie is gewijzigd waardoor de volmacht niet meer nodig is, of wanneer je de gevolmachtigde niet meer vertrouwd, kan je de volmacht intrekken. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. Wanneer je door bijvoorbeeld dementie niet meer geacht wordt om zelfstandig te handelen, zal er bij de kantonrechter een bewindvoerder worden aangesteld die namens jou de volmacht kan intrekken en je zaken verder zal behartigen.


Wat staat er in de volmacht?

In een volmacht staan standaard de onderstaande zaken.

·        De gegevens van de volmachtgever (NAW + geboortedatum en plaats)

·        De gegevens van de gevolmachtigde (NAW + geboortedatum en plaats)

·        De reden van de volmacht

·        De datum dat de volmacht ingaat

·        De omschrijving waarvoor de gevolmachtigde wordt bevoegd te handelen voor de volmachtgever

·        Aansprakelijkheid gevolmachtigde

·        Het toepasselijk recht

 

Optioneel kunnen er nog zaken worden toegevoegd aan de volmacht, zoals:

·        Eventuele uitzonderingen die gelden voor de volmacht

·        Een eventueel aangewezen toezichthouder

·        Een mogelijke vergoeding die wordt toegekend aan de gevolmachtigde

Voorbeelden van een volmacht

Bekijk hieronder de voorbeelden van een volmacht. Onder aan de pagina kan je de voorbeelden downloaden in Word. 

Voorbeeld algemene volmacht 1

 

Voorbeeld Volmacht - algemeen

 

 

 

De ondergetekenden:

 

(NAAM VOLMACHTGEVER) gevestigd aan de (STRAAT EN HUISNUMMER VOLMACHTGEVER), (POSTCODE EN PLAATS VOLMACHTGEVER, geboren te (PLAATS) op d.d. (DATUM), hierna te noemen ‘VOLMACHTGEVER’,

 

 

 

Gelet op het volgende:

 

(hier geef je een beschrijving van de reden dat er een volmacht wordt gegeven. Dat kan bijvoorbeeld zijn wegens ouderdom, dementie, een ziekenhuisopname of het verblijf in het buitenland.)

 

 

 

Geeft hierbij volmacht aan:

 

(NAAM GEVOLMACHTIGDE) gevestigd aan de (STRAAT EN HUISNUMMER GEVOLMACHTIGDE), (POSTCODE EN PLAATS GEVOLMACHTIGDE, geboren te (PLAATS) op d.d. (DATUM), hierna te noemen ‘GEVOLMACHTIGDE”,

 

 

 

De volmachtgever geeft per (datum) aan de gevolmachtigde een machtiging om:

 

1.    Namens Volmachtgever alle rechtshandelingen te verrichten die Gevolmachtigde noodzakelijk of wenselijk acht, daaronder begrepen daden van beheer en beschikking.

2.    Deze volmacht omvat alle zaken van en rechtshandelingen namens Volmachtgever.

3.    De Gevolmachtigde zal bevoegd zijn om als wederpartij van Volmachtgever op te treden.

 

 

Aansprakelijkheid:

Gevolmachtigde zal aansprakelijk worden, wanneer er niet gehandeld wordt in het belang van volmachtgever en/ of wanneer er buiten de volmacht wordt gehandeld.

 

 

Toepasselijk recht:

Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen over deze volmacht zullen worden beslecht in de rechtbank te (Plaats).

 

 

 

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

 

 

 

Naam Volmachtgever                                                            Naam Gevolmachtigde

 

Handtekening Volmachtgever                                               Handtekening Gevolmachtigde

Voorbeeld algemene volmacht 2

 

Voorbeeld Volmacht - algemeen

 

 

De ondergetekenden:

 

(NAAM VOLMACHTGEVER) gevestigd aan de (STRAAT EN HUISNUMMER VOLMACHTGEVER), (POSTCODE EN PLAATS VOLMACHTGEVER, geboren te (PLAATS) op d.d. (DATUM), hierna te noemen ‘VOLMACHTGEVER’,

 

Gelet op het volgende:

 

(hier geef je een beschrijving van de reden dat er een volmacht wordt gegeven. Dat kan bijvoorbeeld zijn wegens ouderdom, dementie, een ziekenhuisopname of het verblijf in het buitenland.)

 

Geeft hierbij volmacht aan:

 

(NAAM GEVOLMACHTIGDE) gevestigd aan de (STRAAT EN HUISNUMMER GEVOLMACHTIGDE), (POSTCODE EN PLAATS GEVOLMACHTIGDE, geboren te (PLAATS) op d.d. (DATUM), hierna te noemen ‘GEVOLMACHTIGDE”,

 

Datum ingang van de volmacht:

Deze volmacht gaat in per (datum) en wordt aangegaan voor (onbepaalde tijd/ de duur van ..).

 

De gevolmachtigde is per (datum) volledig bevoegd om namens gevolmachtigde te handelen in onderstaande zaken:

 

Voorbeelden voor zaken waarvoor iemand kan worden gemachtigd zijn:

·                 Het verzorgen van de privé administratie, zoals het verzorgen van betalingen.

·                 Het afsluiten en opzeggen van overeenkomsten, zoals een bijvoorbeeld verzekering

·                 Het verzorgen van de belastingaangiftes

·                 Het afsluiten van koopovereenkomsten en/ of huurovereenkomsten

·                 Het afsluiten van een geldlening en/ of hypotheek

·                 Het verzorgen van donaties/ schenkingen

·                 Het afwikkelen van nalatenschappen

 

 

Uitgezonderd van de volmacht zijn de onderstaande zaken:

Hier kan je naar wens bepaalde zaken uitsluiten van de volmacht.

 

Aansprakelijkheid:

Gevolmachtigde zal aansprakelijk worden, wanneer er niet gehandeld wordt in het belang van volmachtgever en/ of wanneer er buiten de volmacht wordt gehandeld.

 

Toepasselijk recht:

Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen over deze volmacht zullen worden beslecht in de rechtbank te (Plaats).

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

 

 

Naam Volmachtgever                                                            Naam Gevolmachtigde

 

Handtekening Volmachtgever                                               Handtekening Gevolmachtigde

 

Download de voorbeeld machtigingen

Algemene volmacht voorbeeld 1

Voorbeeld algemene volmacht 1

Algemene volmacht voorbeeld 2

Voorbeeld algemene volmacht 2

Bekijk ook de voorbeeld algemene volmacht op voorbeeldoffice.com.