Huurcontract appartement

Huurcontract voor een appartement- Bij het huren van een appartement komt veel kijken, waaronder het opstellen en ondertekenen van een huurcontract. In dit huurcontract worden afspraken gemaakt tussen de verhuurder en huurder over onder andere de huurprijs, de duur van het huurcontract, de verantwoordelijkheden van beide partijen en eventuele huisregels.


Het is van groot belang dat het huurcontract zorgvuldig wordt opgesteld en nageleefd, zodat beide partijen weten wat er van hen wordt verwacht en eventuele geschillen kunnen worden voorkomen. Op deze pagina vind je informatie over de inhoud en de juridische aspecten van het huurcontract voor een appartement, zodat je goed voorbereid aan de huurperiode kunt beginnen.
alle-voorbeeld-huurcontracten


Om problemen te voorkomen, is het aan te raden om de huurovereenkomst na te laten kijken door een jurist in verband met de meest recente wet- en regelgeving. Voor meer informatie kan je ook terecht op de site van binnenlandse zaken


Huurcontract appartement

voorbeeld-huurcontract-woonruimte-appartement

bekijk-gratis-template
download-template


Bekijk en download de voorbeeld huurcontracten 

Huurcontract Appartement

HUURCONTRACT
APPARTEMENT

Bekijk Huurcontract

Huurcontract Woning

VOORBEELD HUURCONTRACT WONING

Bekijk Huurcontract

Huurcontract Chalet

VOORBEELD HUURCONTRACT
CHALET

Bekijk Huurcontract

Huurcontract Kamer

VOORBEELD HUURCONTRACT
KAMER

Bekijk HuurcontractVoorbeeld huurcontract appartement

Huurcontract Appartement Kop

De ondergetekenden:

(Naam verhuurder) gevestigd aan de (Straat en huisnummer verhuurder), (postcode en Plaats verhuurder) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de verhuurder), hierna te noemen ‘verhuurder’,

en

(Naam huurder), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer huurder), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘huurder’;

Verhuurder en huurder hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

zijn met elkaar een huurcontract aangegaan, waarvan de voorwaarden en bepalingen als volgt zijn opgenomen:


Huurcontract Appartement Artikel 1. Verhuur van het appartement

1.1 De verhuurder verhuurt aan de huurder het appartement gelegen aan [adres appartement] (hierna te noemen: "het gehuurde"), voor de periode van [periode huurovereenkomst], aanvangende op [datum aanvang huurovereenkomst].

1.2 Het gehuurde is bestemd om te worden gebruikt als woonruimte.

1.3 Het gehuurde wordt verhuurd in de staat waarin het zich bevindt bij aanvang van de huurovereenkomst.


Huurcontract Appartement Artikel 2. Huurprijs en betaling

2.1 De huurprijs bedraagt [huurprijs] per maand.

2.2 De huurprijs dient uiterlijk op de eerste dag van elke maand te worden betaald op rekeningnummer [rekeningnummer verhuurder].

2.3 Indien de huurder in gebreke blijft met de betaling van de huurprijs, is de verhuurder gerechtigd de huurder schriftelijk aan te manen en de wettelijke rente in rekening te brengen.

2.4 Indien de huurder ook na aanmaning in gebreke blijft met de betaling van de huurprijs, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.


Huurcontract Appartement Artikel 3. Servicekosten

3.1 Naast de huurprijs is de huurder maandelijks servicekosten verschuldigd van [servicekosten].

3.2 Onder de servicekosten worden verstaan: [omschrijving servicekosten].

3.3 De verhuurder is gerechtigd de servicekosten jaarlijks te wijzigen. De wijziging van de servicekosten wordt schriftelijk aan de huurder medegedeeld.


Huurcontract Appartement Artikel 4. Waarborgsom

4.1 Bij aanvang van de huurovereenkomst stelt de huurder een waarborgsom ter hoogte van [waarborgsom] beschikbaar aan de verhuurder.

4.2 De waarborgsom dient als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder uit hoofde van de huurovereenkomst.

4.3 De waarborgsom wordt uiterlijk binnen één maand na beëindiging van de huurovereenkomst aan de huurder terugbetaald, onder aftrek van eventueel verschuldigde huurpenningen en/of schadevergoeding.


Huurcontract Appartement Artikel 5. Onderhoud

5.1 Het onderhoud van het gehuurde komt voor rekening van de verhuurder, tenzij het onderhoud betrekking heeft op klein dagelijks onderhoud. Onder klein dagelijks onderhoud wordt verstaan: het vervangen van lampen en zekeringen, het ontstoppen van gootstenen en afvoeren, het gangbaar houden van scharnieren, sloten en grendels, en het schoonhouden van de gehuurde ruimte.

5.2 De huurder is verplicht om de verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen van gebreken aan het gehuurde die niet onder het klein dagelijks onderhoud vallen. De verhuurder zal de gebreken zo spoedig mogelijk verhelpen, tenzij de verhuurder aantoont dat het verhelpen van de gebreken niet nodig is of dat de gebreken door de huurder zijn veroorzaakt.

5.3 Indien het verhelpen van gebreken niet binnen een redelijke termijn mogelijk is, heeft de huurder het recht om de huurprijs evenredig te verminderen, totdat de gebreken zijn verholpen.

5.4 Indien het verhelpen van gebreken niet binnen een redelijke termijn mogelijk is, en deze gebreken het woongenot ernstig beperken, heeft de huurder het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


Huurcontract Appartement Artikel 6. Gebruik van het gehuurde

6.1 De huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden als een goed huurder en overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming.

6.2 De huurder is verplicht om het gehuurde als een goed huurder te gebruiken. Dit houdt onder meer in dat de huurder het gehuurde schoon en opgeruimd zal houden en geen overlast zal veroorzaken voor omwonenden.

6.3 Het is de huurder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder veranderingen aan te brengen in het gehuurde.

6.4 De huurder zal ervoor zorgen dat anderen dan de huurder, huisgenoten en gezinsleden geen overlast veroorzaken aan omwonenden.

6.5 Het is de huurder niet toegestaan om in het gehuurde een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten te houden of toe te staan. Bij overtreding van deze bepaling heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


Huurcontract Appartement Artikel 7: Rechten en plichten huurder

7.1 De huurder heeft het recht het gehuurde te gebruiken als een goed huisvader.

7.2 De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen in de indeling of de constructie van het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

7.3 De huurder is verplicht het gehuurde in goede staat te houden en tijdig kleine reparaties en herstellingen uit te voeren.

7.4 De huurder is verplicht de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken of defecten aan het gehuurde.

7.5 De huurder is verplicht de verhuurder toegang te verschaffen tot het gehuurde voor inspectie, reparatie, onderhoud of andere redenen.

7.6 De huurder is verplicht om de huurprijs en eventuele bijkomende kosten tijdig en volledig te betalen.

7.7 De huurder is aansprakelijk voor alle schade die door hem of zijn gasten aan het gehuurde wordt toegebracht, tenzij de huurder aantoont dat de schade niet aan hem is toe te rekenen.

7.8 De huurder mag het gehuurde niet onderverhuren, noch aan anderen in gebruik geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

7.9 De huurder is verplicht bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde schoon en in goede staat op te leveren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7.10 Bij overtreding van de bepalingen van deze overeenkomst is de huurder aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder hierdoor lijdt, zowel direct als indirect.


Huurcontract Appartement Artikel 8: Rechten en plichten verhuurder

8.1 De verhuurder heeft het recht om het gehuurde te betreden voor inspectie, reparatie en onderhoud. De verhuurder zal de huurder hiervan tijdig op de hoogte stellen, tenzij er sprake is van een noodgeval.

8.2 De verhuurder zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat het gehuurde in goede staat van onderhoud verkeert en dat alle noodzakelijke reparaties en onderhoudswerkzaamheden tijdig worden uitgevoerd.

8.3 De verhuurder zal ervoor zorgen dat de huurder het rustig genot van het gehuurde kan hebben, zonder onnodige hinder of overlast van derden.

8.4 De verhuurder is verantwoordelijk voor het afsluiten van een opstalverzekering voor het gehuurde.

8.5 De verhuurder zal de huurder tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen in de huurprijs of andere belangrijke zaken met betrekking tot het gehuurde.

8.6 De verhuurder zal zich houden aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verhuur van het gehuurde.

8.7 De verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst te ontbinden als de huurder zich niet aan zijn verplichtingen houdt of als er sprake is van overlast of onrechtmatig gebruik van het gehuurde.

8.8 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van overmacht, zoals brand, storm of inbraak.

8.9 De verhuurder heeft het recht om de huurprijs jaarlijks te verhogen conform de wettelijke bepalingen. De verhuurder zal de huurder tijdig op de hoogte stellen van de verhoging.


Huurcontract Appartement Artikel 9. Verbouwingen en veranderingen

9.1 Het is de huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder veranderingen of verbouwingen aan het gehuurde aan te brengen.

9.2 Indien de verhuurder toestemming verleent voor veranderingen of verbouwingen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de huurder.

9.3 De huurder is verplicht om bij het einde van de huurovereenkomst de door hem aangebrachte veranderingen of verbouwingen ongedaan te maken, tenzij de verhuurder schriftelijk akkoord gaat met het behoud daarvan.


Huurcontract Appartement Artikel 10. Overlast

10.1 De huurder zal geen overlast veroorzaken voor de medebewoners van het complex en de omgeving.

10.2 De verhuurder kan de huurovereenkomst ontbinden als de huurder herhaaldelijk overlast veroorzaakt, ondanks waarschuwingen van de verhuurder.


Huurcontract Appartement Artikel 11. Opzegging en beëindiging van de huurovereenkomst

11.1 De huurder kan de huurovereenkomst opzeggen door middel van een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

11.2 De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen indien de huurder zich niet aan de bepalingen van deze huurovereenkomst houdt, nadat de verhuurder de huurder schriftelijk heeft gewaarschuwd en de huurder de gelegenheid heeft gehad om binnen redelijke termijn zijn verplichtingen na te komen.

11.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde in goede staat en geheel ontruimd aan de verhuurder op te leveren.


Huurcontract Appartement Artikel 12. Geschillen

12.1 Geschillen tussen de huurder en de verhuurder zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.


Huurcontract Appartement Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te (Plaats) op (datum)

De verhuurder,                                                          De huurder,

Handtekening verhuurder                                          Handtekening huurderHuurcontract Appartement Juridische Aspecten

De juridische aspecten van een huurcontract voor een appartement zijn van groot belang voor zowel de verhuurder als de huurder. Het huurcontract is namelijk een bindende overeenkomst waarin de afspraken tussen beide partijen worden vastgelegd. 


Wettelijke vereisten

Een huurcontract voor een appartement moet voldoen aan wettelijke vereisten. Zo moet er onder andere een duidelijke omschrijving zijn van het gehuurde object, de huurprijs en de duur van de huurovereenkomst. Ook moeten de rechten en plichten van zowel de verhuurder als de huurder in het huurcontract worden opgenomen.


Redelijkheid en billijkheid

Daarnaast is het belangrijk dat het huurcontract voldoet aan de eisen van redelijkheid en billijkheid. Dit betekent dat de inhoud van het huurcontract niet onredelijk mag zijn en dat er geen sprake mag zijn van misbruik van omstandigheden. Bijvoorbeeld als de huurprijs te hoog is in verhouding tot de staat van het gehuurde object.


Opzegging

Verder zijn er specifieke regels voor de opzegging van een huurovereenkomst voor een appartement. In het algemeen geldt dat een huurder de huurovereenkomst kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. Voor de verhuurder gelden strengere regels en moet er in de meeste gevallen sprake zijn van een opzeggingsgrond.


Juridisch Advies

Tot slot is het van belang om te weten dat huurrecht een complex rechtsgebied is. Het is daarom raadzaam om bij vragen of geschillen omtrent het huurcontract een juridisch adviseur te raadplegen. Zo kunnen beide partijen zich goed laten informeren over hun rechten en plichten en eventuele geschillen voorkomen of oplossen.


Download voorbeeld huurcontract appartement

Download hieronder het voorbeeld in Word. 

Voorbeeld-huurovereenkomst-woonruimte-appartement
download-template