Voorbeeld Projectcontract

Een goed opgesteld contract is de basis voor een succesvolle samenwerking. Ons voorbeeld projectcontract biedt jou een uitgebreid sjabloon met essentiële artikelen die je nodig hebt om jouw project veilig en effectief te beheren. Of je nu een opdrachtgever of opdrachtnemer bent, ons contract zorgt voor een duidelijke en bindende afspraak tussen jou en de andere partij, waardoor je je kunt concentreren op het uitvoeren van jouw werkzaamheden. Download ons gratis sjabloon en pas het aan jouw eigen behoeften aan om snel en gemakkelijk jouw eigen projectcontract op te stellen.
contract-opstellen-voorbeeld-templates


Wat is een Projectcontract?

Een projectcontract is een juridisch bindend document dat de afspraken tussen Partijen vastlegt voor een bepaald project. Dit contract wordt opgesteld tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en bevat alle details over het project, zoals de projectomschrijving, de verantwoordelijkheden en verplichtingen van elke partij, de planning en mijlpalen, het budget en financiële afspraken, en de risico's en aansprakelijkheid.

Een projectcontract is belangrijk omdat het beide partijen beschermt en duidelijkheid schept over de verwachtingen, verantwoordelijkheden en verplichtingen. Door het opstellen van een projectcontract, kunnen onduidelijkheden en geschillen tijdens het project voorkomen worden. In geval van een geschil kan het projectcontract ook dienen als juridisch bewijs.

Een projectcontract kan variëren in lengte en complexiteit, afhankelijk van de omvang en aard van het project. Het kan worden opgesteld in samenwerking tussen Partijen of worden opgesteld door een externe partij, zoals een juridisch adviseur. Het is belangrijk om alle relevante informatie en details op te nemen in het projectcontract en om ervoor te zorgen dat beide partijen het contract begrijpen en akkoord gaan met de inhoud.


Voorbeeld Projectcontract

Voorbeeld Projectcontract Kop

[naam van de eerste partij] ("Opdrachtgever"), gevestigd aan [adres van de Opdrachtgever],

en

[naam van de tweede partij] ("Opdrachtnemer"), gevestigd aan [adres van de Opdrachtnemer], gezamenlijk aangeduid als "Partijen"

Komen het volgende overeen:


Voorbeeld Projectcontract Artikel 1 Projectomschrijving

1.1 Beschrijving van het project en de doelen

Opdrachtgever heeft hierbij de opdracht gegeven aan Opdrachtnemer om het volgende project uit te voeren: [beschrijving van het project]. Het doel van het project is [doel van het project].

 

1.2 Planning en mijlpalen

Opdrachtnemer zal zich houden aan de volgende planning en mijlpalen: [beschrijving van de planning en mijlpalen]. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte houden van eventuele vertragingen in de planning en zal zich inspannen om deze vertragingen tot een minimum te beperken.

1.3 Budget en financiële afspraken

De kosten voor het project bedragen [bedrag] en worden als volgt betaald: [beschrijving van de betalingsregeling]. Eventuele wijzigingen in het budget moeten schriftelijk worden goedgekeurd door Opdrachtgever.

1.4 Risico's en aansprakelijkheid

De partij die verantwoordelijk is voor het risico draagt de kosten van eventuele schade die voortvloeit uit het risico. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de verplichtingen zoals vastgelegd in dit contract. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade.

1.5 Het project voldoet aan de geldende wet- en regelgevingen en normen die op het project van toepassing zijn. Eventuele afwijkingen hiervan moeten schriftelijk worden goedgekeurd door Opdrachtgever.

1.6 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het project op elk moment te annuleren, geheel of gedeeltelijk, zonder enige aansprakelijkheid jegens Opdrachtnemer, indien er sprake is van een materiaaltekort, staking, brand, natuurramp, oorlog of enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van Opdrachtgever.

1.7 Opdrachtnemer zal alle redelijke maatregelen nemen om te zorgen voor een veilige werkomgeving tijdens de uitvoering van het project. Opdrachtgever zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de uitvoering van het project, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Opdrachtgever.


Voorbeeld Projectcontract- Artikel 2 Verantwoordelijkheden en verplichtingen

2.1 Verplichtingen van Opdrachtnemer

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van het project, inclusief het leveren van alle benodigde materialen, gereedschappen, apparatuur en arbeid. Opdrachtnemer zal het project uitvoeren in overeenstemming met de overeengekomen specificaties, planning, mijlpalen en kwaliteitseisen.

2.2 Verplichtingen van Opdrachtgever

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van alle benodigde informatie en middelen die noodzakelijk zijn voor een succesvolle uitvoering van het project. Opdrachtgever zal ook tijdig feedback geven over de voortgang van het project en eventuele veranderingen of wijzigingen in de specificaties, planning of mijlpalen doorgeven aan Opdrachtnemer.

2.3 Samenwerking tussen Partijen

Partijen zullen samenwerken om ervoor te zorgen dat het project naar tevredenheid wordt uitgevoerd en dat de doelstellingen van het project worden behaald. Partijen zullen regelmatig overleg hebben om de voortgang van het project te bespreken en eventuele problemen of knelpunten op te lossen.

2.4 Kwaliteitseisen en acceptatiecriteria

Het project moet voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen en acceptatiecriteria zoals vastgelegd in Bijlage A bij dit contract. Opdrachtnemer zal het project opleveren wanneer het voldoet aan deze eisen en criteria.

2.5 Wijzigingen en meerwerk

Eventuele wijzigingen in het project moeten schriftelijk worden goedgekeurd door Opdrachtgever voordat deze worden doorgevoerd. Als Opdrachtgever extra werkzaamheden verlangt die niet zijn opgenomen in het oorspronkelijke project, dan zal Opdrachtnemer een voorstel doen voor de kosten en planning van dit meerwerk.

2.6 Overdracht van verantwoordelijkheden

Opdrachtnemer zal de verantwoordelijkheden voor het project niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever overdragen aan derden.

2.7 Risico's en aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de verplichtingen zoals vastgelegd in dit contract. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade.

2.8 Garanties en vrijwaringen

Opdrachtnemer garandeert dat het project wordt uitgevoerd met voldoende vakmanschap en zorgvuldigheid. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de uitvoering van het project.


Voorbeeld Projectcontract- Artikel 3 Intellectueel eigendom

3.1 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, merken, handelsnamen, ontwerpen en knowhow die ontstaan ​​tijdens de uitvoering van het project, zijn eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtnemer doet hierbij onherroepelijk afstand van alle rechten, titels en belangen in dergelijke intellectuele eigendom en zal alle redelijke medewerking verlenen aan Opdrachtgever om dergelijke intellectuele eigendom te beschermen en te handhaven.

3.2 Licenties

Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie om de door Opdrachtgever geleverde materialen en documentatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van het project. Opdrachtnemer zal deze materialen en documentatie niet openbaar maken of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

3.3 Vertrouwelijkheid

Alle informatie die tijdens de uitvoering van het project wordt uitgewisseld tussen Partijen en die niet openbaar bekend is, wordt als vertrouwelijk beschouwd en zal door beide Partijen worden beschermd. Opdrachtnemer zal deze informatie niet openbaar maken of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

3.4 Geheimhoudingsverklaring

Opdrachtnemer zal voorafgaand aan de uitvoering van het project een geheimhoudingsverklaring ondertekenen waarin de vertrouwelijkheid van de informatie wordt gewaarborgd en het gebruik van deze informatie wordt beperkt tot de uitvoering van het project.

3.5 Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

Opdrachtnemer zal Opdrachtgever onmiddellijk informeren als hij op de hoogte komt van enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever door derden.

3.6 Teruggave van eigendommen

Na voltooiing of beëindiging van het project zal Opdrachtnemer alle eigendommen van Opdrachtgever die zijn gebruikt tijdens de uitvoering van het project onmiddellijk teruggeven aan Opdrachtgever.

Voorbeeld Projectcontract- Artikel 4 Vertrouwelijkheid

4.1 Vertrouwelijkheid

Alle informatie die tijdens de uitvoering van het project wordt uitgewisseld tussen Partijen en die niet openbaar bekend is, wordt als vertrouwelijk beschouwd en zal door beide Partijen worden beschermd. Opdrachtnemer zal deze informatie niet openbaar maken of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

4.2 Geheimhoudingsverklaring

Opdrachtnemer zal voorafgaand aan de uitvoering van het project een geheimhoudingsverklaring ondertekenen waarin de vertrouwelijkheid van de informatie wordt gewaarborgd en het gebruik van deze informatie wordt beperkt tot de uitvoering van het project.

4.3 Beveiliging van informatie

Opdrachtnemer zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen en deze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of verlies.

4.4 Teruggave van informatie

Na voltooiing of beëindiging van het project zal Opdrachtnemer alle vertrouwelijke informatie die in zijn bezit is en die eigendom is van Opdrachtgever onmiddellijk teruggeven aan Opdrachtgever of vernietigen op verzoek van Opdrachtgever.

4.5 Inbreuk op vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer zal Opdrachtgever onmiddellijk informeren als hij op de hoogte komt van enige inbreuk op de vertrouwelijkheid van de informatie.

4.6 Schadevergoeding

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en zal Opdrachtgever vrijwaren tegen alle kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheid, vorderingen of procedures die voortvloeien uit een schending van dit artikel of enige andere verplichting in dit contract met betrekking tot vertrouwelijke informatie.

Voorbeeld Projectcontract- Artikel 5 Duur en beëindiging

5.1 Duur van het contract

Dit contract treedt in werking op de datum van ondertekening en blijft van kracht totdat het project is voltooid, tenzij het contract eerder wordt beëindigd zoals beschreven in dit artikel.

5.2 Beëindiging door Partijen

Elke partij kan dit contract op elk moment beëindigen met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij als de andere partij een materiële inbreuk pleegt op dit contract en deze inbreuk niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving heeft verholpen.

5.3 Beëindiging wegens overmacht

Indien de uitvoering van het project wordt belemmerd of vertraagd door omstandigheden buiten de redelijke controle van Partijen, zoals oorlog, staking, brand, natuurramp, dan kan elk van Partijen dit contract beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens de andere partij.

5.4 Beëindiging wegens wanprestatie

Opdrachtgever kan dit contract beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens Opdrachtnemer als Opdrachtnemer de verplichtingen uit dit contract niet nakomt en deze wanprestatie niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving is verholpen.

5.5 Gevolgen van beëindiging

Bij beëindiging van dit contract zal Opdrachtnemer onmiddellijk alle werkzaamheden stopzetten en zal hij alle eigendommen van Opdrachtgever die in zijn bezit zijn onmiddellijk teruggeven aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal ook alle door Opdrachtgever betaalde bedragen voor werkzaamheden die nog niet zijn verricht, terugbetalen.

5.6 Overleven van bepalingen

De bepalingen van dit contract die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van dit contract voort te duren, zullen van kracht blijven na beëindiging van dit contract.

Afspraken over opzegtermijnen

Voorbeeld Projectcontract- Artikel 6 Geschillenbeslechting

6.1 Geschillenregeling

In geval van een geschil tussen Partijen met betrekking tot de uitvoering, interpretatie of beëindiging van dit contract, zullen Partijen eerst proberen het geschil op te lossen door middel van onderhandelingen.

6.2 Mediation

Indien Partijen er niet in slagen het geschil op te lossen door middel van onderhandelingen, zal het geschil worden voorgelegd aan een mediator, die wordt benoemd door Partijen. Het doel van de mediation is om tot een oplossing te komen die voor beide Partijen acceptabel is.

6.3 Arbitrage

Indien Partijen er niet in slagen het geschil op te lossen door middel van onderhandelingen of mediation, zal het geschil worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De arbitrage zal plaatsvinden in Nederland en de uitspraak van de arbitrage is bindend voor beide Partijen.

6.4 Voortgang project

Partijen zullen, ondanks een eventueel geschil, de voortgang van het project niet verstoren en zullen zich houden aan de verplichtingen zoals vastgelegd in dit contract.

6.5 Kosten

Elke partij zal zijn eigen kosten dragen met betrekking tot de geschillenbeslechting, tenzij de arbitrage anders beslist.

6.6 Recht op voorlopige voorziening

Het recht van Partijen om een voorlopige voorziening te vragen bij een bevoegde rechtbank wordt niet uitgesloten door deze geschillenregeling.

Voorbeeld Projectcontract- Artikel 7 Toepasselijk recht

Dit contract en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract, zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht.

 

Dit projectcontract is opgemaakt in tweevoud en rechtsgeldig wanneer beide Partijen het hebben ondertekend. Met de ondertekening van dit projectcontract verklaren Partijen akkoord te gaan met de inhoud van dit contract en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.Oproepcontract ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam Opdrachtgever                            Naam OpdrachtnemerDownload voorbeeld Projectcontract

Download hieronder het voorbeeld Projectcontract in Word. 

Voorbeeld-Projectcontract_Pagina_1

Bekijk de websites met actuele informatie over een projectcontract:

  1. Rijksoverheid - Contracten en algemene voorwaarden: https://ondernemersplein.kvk.nl/contracten-en-algemene-voorwaarden/
  2. Kamer van Koophandel - Voorbeeldcontracten: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/contracten-en-algemene-voorwaarden/voorbeeldcontracten/