Voorbeeld Garantstelling

Voorbeeld Garantstelling - garantstelling betekent dat iemand voor iemand anders garant staat. Het wordt veel gebruikt bij de verhuur van woningen aan jongeren, waarbij de ouders garant staan voor de huur. Het doel van de garantstelling is dat de garantsteller (vaak een ouder) de vordering alsnog betaalt, wat een extra zekerheid geeft.


Een garantstelling wordt in Nederland ook vaak gevraagd voor de aanvraag van een visum. De garantsteller geeft in dat geval aan de kosten van de aanvrager op zich te nemen, als deze niet in eigen onderhoud kan voorzien.


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Voorbeeld-garantstelling

Bekijk Voorbeeld garantstelling

Bekijk hieronder de voorbeelden van een garantstelling voor de huur en voor een visumaanvraag, in het Nederlands en in het Engels. 


Voorbeeld garantstelling huur

Als jongeren een huurovereenkomst aangaan, wordt vaak gevaagd voor een garantstelling door bijvoorbeeld de ouders. Zo heeft de verhuurder een extra zekerheid dat de huur voldaan zal worden.  Bekijk ook de voorbeeld garantstelling op voorbeeld-office.com


Naam verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en plaats verzender


Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Plaats en datum

Betreft: Garantstelling Huur – Naam/ BSN


Geachte heer mevrouw,

In verband met de aanvraag voor het huren van een woonobject via (verhuurbedrijf) sturen wij u deze garantstelling ingevuld retour.


Ondergetekende

 

Naam ouder, gevestigd te (NAW gegevens ouder: straat, huisnummer, postcode, plaats),

Verklaart hierbij garant te staan voor

Naam kind, gevestigd te (NAW gegevens kind: straat, huisnummer, postcode, plaats), 

met betrekking tot het overmaken van de huur gedurende de contractperiode (data van de contract periode) voor het woonobject gelegen aan (straat en huisnummer van het woonobject)  te (postcode en plaats van het woonobject) met een huurprijs van (bedrag) per maand.


Contact gegevens ouder(s)

Naam                    :  _______________________________________________________

Adres                   : ________________________________________________________

Postcode            : _____________                            Woonplaats:__________________________

Telefoon             :  ____________________________

Datum                  : _____________             Plaats :_________________________________


Handtekening ouder(s)Voorbeeld-garantstelling-huur


Download de voorbeeld Garantstelling huur

Naam verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en plaats verzender


Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Plaats en datum

Betreft: Garantstelling Huur – Naam/ BSN


Geachte (Naam verhuurder),

Hierbij verstrek ik, (Naam Garantsteller), een garantieverklaring voor (Naam), die met u een huurovereenkomst heeft gesloten voor de woning gelegen aan (Adres huurwoning) met een huurprijs van (Bedrag) per maand. Als garantsteller stem ik ermee in de volledige financiële verantwoordelijkheid op me te nemen voor de huurbetalingen van de huurder en alle andere verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst.

Ik garandeer dat de huurder alle voorwaarden van de huurovereenkomst zal naleven, inclusief het op tijd betalen van de huur, het zorgen voor het pand en het vermijden van acties die schade of overlast kunnen veroorzaken aan het pand of andere huurders. In het geval dat de huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, verbind ik me ertoe om eventuele openstaande huur of andere kosten namens hem/ haar te betalen.

Deze garantstelling is geldig voor de duur van de huurovereenkomst en kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd.


Naar eerlijkheid geschreven,

Met vriendelijke groet

(Naam Garantsteller)

__________________

Handtekening


Voorbeeld-garantstelling-huur-2

Download Voorbeeld Garantstelling Huur 2 in Word. 


Voorbeeld garantstelling Visum

Bij een visumaanvraag in Nederland wordt regelmatig om een garantstelling gevraagd. De Garantsteller staat in dat geval garant voor de kosten tijdens de periode dat het visum geldt. Lees meer over de garanstellig visum op de website van de ind


Naam verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en plaats verzender


Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Plaats en datum

Betreft: Garantstelling Visumaanvraag – Naam/ BSN


Geachte heer mevrouw,

Ik, (Naam), verstrek hierbij een garantieverklaring voor (Naam), die van plan is Nederland te bezoeken voor (reden van het bezoek aan Nederland). Hierbij bevestig ik dat ik de volledige financiële verantwoordelijkheid op me neem voor alle uitgaven die de visumaanvrager tijdens zijn verblijf in Nederland maakt.

Ik garandeer dat de visumaanvrager geen last wordt van de Nederlandse overheid en dat ik zal zorgen voor huisvesting, eten, ziektekostenverzekering en alle andere onkosten die tijdens het verblijf kunnen ontstaan. Ik bevestig dat ik over voldoende financiële middelen beschik om (Naam) te onderhouden en dat ik alle kosten in verband met het verblijf zal dekken.

Mocht (Naam) niet in staat zijn om zijn uitgaven te dekken, verbind ik me er hierbij toe om namens hem/ haar eventuele openstaande schulden of verplichtingen te betalen.

Deze garantieverklaring is geldig voor de duur van het verblijf van (Naam) in Nederland, startend op (Datum) en eindigend bij vertrek op (Datum).


Aldus eerlijk verklaard,

Met vriendelijke groet,


(Naam)

Handtekening

______________


Voorbeeld-garantstelling-visum

Download Voorbeeld Garantstelling Visum. 


Voorbeeld garantstelling Engels

Bij een visumaanvraag in Nederland wordt regelmatig om een garantstelling gevraagd. De Garantsteller staat in dat geval garant voor de kosten tijdens de periode dat het visum geldt. Bekijk het voorbeeld in het Engels


Sender name

Sender's street and house number

Sender's postal code and city


Name reciever

Street and house number receiver

Postal code and city of recipient


Place and date

Subject: Visa application guarantee – Name/BSN


Sir/Madam,

I, (Name), hereby provide a guarantee statement for (Name), who intends to visit the Netherlands for (reason of the visit to the Netherlands). I hereby confirm that I assume full financial responsibility for all expenses incurred by the visa applicant during his stay in the Netherlands.

I guarantee that the visa applicant will not become a burden to the Dutch government and that I will take care of accommodation, food, health insurance and any other expenses that may arise during the stay. I confirm that I have sufficient financial resources to support (Name) and that I will cover all costs associated with the stay.

Should (Name) be unable to meet his expenses, I hereby undertake to pay on his/her behalf any outstanding debts or obligations.

This warranty statement is valid for the duration of (Name)'s stay in the Netherlands, starting on (Date) and ending upon departure on (Date).


Thus declared fair,

Yours sincerely,

(Name)

Signature

______________


Voorbeeld garantstelling huur

Als jongeren een huurovereenkomst aangaan, wordt vaak gevaagd voor een garantstelling door bijvoorbeeld de ouders. Zo heeft de verhuurder een extra zekerheid dat de huur voldaan zal worden. 


Naam verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en plaats verzender


Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Plaats en datum

Betreft: Garantstelling Huur – Naam/ BSN


Geachte heer mevrouw,

In verband met de aanvraag voor het huren van een woonobject via (verhuurbedrijf) sturen wij u deze garantstelling ingevuld retour.


Ondergetekende

 

Naam ouder, gevestigd te (NAW gegevens ouder: straat, huisnummer, postcode, plaats),

Verklaart hierbij garant te staan voor

Naam kind, gevestigd te (NAW gegevens kind: straat, huisnummer, postcode, plaats), 

met betrekking tot het overmaken van de huur gedurende de contractperiode (data van de contract periode) voor het woonobject gelegen aan (straat en huisnummer van het woonobject)  te (postcode en plaats van het woonobject) met een huurprijs van (bedrag) per maand.


Contact gegevens ouder(s)

Naam                    :  _______________________________________________________

Adres                   : ________________________________________________________

Postcode            : _____________                            Woonplaats:__________________________

Telefoon             :  ____________________________

Datum                  : _____________             Plaats :_________________________________


Handtekening ouder(s)Voorbeeld-garantstelling-huur


Download de voorbeeld Garantstelling huur

Voorbeeld garantstelling Visum

Bij een visumaanvraag in Nederland wordt regelmatig om een garantstelling gevraagd. De Garantsteller staat in dat geval garant voor de kosten tijdens de periode dat het visum geldt. 


Naam verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en plaats verzender


Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Plaats en datum

Betreft: Garantstelling Visumaanvraag – Naam/ BSN


Geachte heer mevrouw,

Ik, (Naam), verstrek hierbij een garantieverklaring voor (Naam), die van plan is Nederland te bezoeken voor (reden van het bezoek aan Nederland). Hierbij bevestig ik dat ik de volledige financiële verantwoordelijkheid op me neem voor alle uitgaven die de visumaanvrager tijdens zijn verblijf in Nederland maakt.

Ik garandeer dat de visumaanvrager geen last wordt van de Nederlandse overheid en dat ik zal zorgen voor huisvesting, eten, ziektekostenverzekering en alle andere onkosten die tijdens het verblijf kunnen ontstaan. Ik bevestig dat ik over voldoende financiële middelen beschik om (Naam) te onderhouden en dat ik alle kosten in verband met het verblijf zal dekken.

Mocht (Naam) niet in staat zijn om zijn uitgaven te dekken, verbind ik me er hierbij toe om namens hem/ haar eventuele openstaande schulden of verplichtingen te betalen.

Deze garantieverklaring is geldig voor de duur van het verblijf van (Naam) in Nederland, startend op (Datum) en eindigend bij vertrek op (Datum).


Aldus eerlijk verklaard,

Met vriendelijke groet,


(Naam)

Handtekening

______________


Voorbeeld-garantstelling-visum

Download Voorbeeld Garantstelling Visum. 


Voorbeeld garantstelling Engels

Bij een visumaanvraag in Nederland wordt regelmatig om een garantstelling gevraagd. De Garantsteller staat in dat geval garant voor de kosten tijdens de periode dat het visum geldt. Bekijk het voorbeeld in het Engels


Sender name

Sender's street and house number

Sender's postal code and city


Name reciever

Street and house number receiver

Postal code and city of recipient


Place and date

Subject: Visa application guarantee – Name/BSN


Sir/Madam,

I, (Name), hereby provide a guarantee statement for (Name), who intends to visit the Netherlands for (reason of the visit to the Netherlands). I hereby confirm that I assume full financial responsibility for all expenses incurred by the visa applicant during his stay in the Netherlands.

I guarantee that the visa applicant will not become a burden to the Dutch government and that I will take care of accommodation, food, health insurance and any other expenses that may arise during the stay. I confirm that I have sufficient financial resources to support (Name) and that I will cover all costs associated with the stay.

Should (Name) be unable to meet his expenses, I hereby undertake to pay on his/her behalf any outstanding debts or obligations.

This warranty statement is valid for the duration of (Name)'s stay in the Netherlands, starting on (Date) and ending upon departure on (Date).


Thus declared fair,

Yours sincerely,

(Name)

Signature

______________