Huurcontract chalet

Welkom op onze pagina over het huurcontract chalet. Op deze pagina vind je informatie en tips over het opstellen van een huurcontract en waar je op moet letten bij het huren van een chalet. We bespreken onder meer de inhoud van een huurcontract en de verplichtingen van zowel de verhuurder als de huurder. Ook gaan we in op eventuele verzekeringen en aansprakelijkheid bij het huren van een chalet.
alle-voorbeeld-huurcontracten


Of je nu een ervaren huurder bent of voor het eerst een chalet wilt huren, deze pagina biedt nuttige informatie en handige tips om een huurcontract chalet op te stellen en de huurperiode zo soepel mogelijk te laten verlopen.


Om problemen te voorkomen, is het aan te raden om de huurovereenkomst na te laten kijken door een jurist in verband met de meest recente wet- en regelgeving. Voor meer informatie kan je ook terecht op de site van binnenlandse zaken


Voorbeeld huurcontract chalet

huurcontract-chalet

Huurcontract Chalet Kop

Voorbeeld Huurcontract Chalet

De ondergetekenden:

(Naam verhuurder), gevestigd aan de (Straat en huisnummer verhuurder), (postcode en Plaats verhuurder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de verhuurder), hierna te noemen ‘verhuurder’,

en

(Naam huurder), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer huurder), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘huurder’;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:


Huurcontract Chalet Artikel 1. Object van de huurovereenkomst

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder het chalet, gelegen aan het adres (adres), zoals beschreven in de bijlage bij deze overeenkomst. Het chalet is bedoeld om als woonruimte te worden gebruikt.

1.2 Het chalet mag worden bewoond door het aantal personen dat is overeengekomen tussen verhuurder en huurder. Het is huurder niet toegestaan om het chalet geheel of gedeeltelijk aan anderen te verhuren of in gebruik te geven.

1.3 Huurder is niet gerechtigd om het chalet te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is verhuurd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen met verhuurder.

1.4 Huisdieren zijn WEL / NIET toegestaan in het chalet, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met verhuurder.

1.5 Huurder verklaart het chalet in de staat te hebben ontvangen zoals beschreven in de bijlage bij deze overeenkomst en zal het chalet aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat achterlaten, met inachtneming van normale slijtage.Huurcontract Chalet Artikel 2. Huurprijs

2.1 Huurder is aan verhuurder maandelijks een huurprijs verschuldigd van (bedrag) euro voor het gebruik van het chalet, inclusief het gebruik van de vaste inventaris zoals beschreven in bijlage I bij deze overeenkomst.

2.2 De huurprijs is exclusief de kosten voor het gebruik van elektriciteit en gas. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een contract met een energieleverancier en de betaling van deze kosten.

2.3 De huurprijs is exclusief lakens, kussenslopen, badhanddoeken en theedoeken. Huurder dient zelf zorg te dragen voor deze zaken.

2.4 De huurprijs is inclusief dekens voor (aantal) personen, zoals beschreven in bijlage I bij deze overeenkomst.

2.5 De huurprijs is gebaseerd op de huurperiode zoals beschreven in artikel 3 van deze overeenkomst en is bij vooruitbetaling verschuldigd.

2.6 Huurder is verplicht om de huurprijs te voldoen op de wijze zoals is overeengekomen met verhuurder. Betaling van de huurprijs dient te geschieden zonder aftrek van enige korting, verrekening of opschorting, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met verhuurder.

2.7 Verhuurder heeft het recht om de huurprijs jaarlijks aan te passen, met inachtneming van de wettelijke voorschriften en/of de algemene prijsontwikkeling. Verhuurder zal huurder hiervan tijdig op de hoogte stellen.


Huurcontract Chalet Artikel 3. Huurperiode

3.1 De huurperiode vangt aan op (datum) en eindigt op (datum).

3.2 Verlenging van de huurperiode is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van verhuurder.

3.3 Huurder is verplicht om het chalet aan het einde van de huurperiode te ontruimen en in goede staat achter te laten, met inachtneming van normale slijtage.

3.4 Indien huurder het chalet niet tijdig en volledig heeft ontruimd, heeft verhuurder het recht om de huurperiode te verlengen en de kosten daarvan in rekening te brengen bij huurder.

3.5 Indien huurder het chalet na afloop van de huurperiode blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als een nieuwe huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarop deze overeenkomst van toepassing blijft.


Huurcontract Chalet Artikel 4. Betaling

4.1 Huurder is aan verhuurder bij aanvang van de huurperiode de huurprijs voor de gehele huurperiode verschuldigd. Betaling dient te geschieden uiterlijk op (datum), tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met verhuurder.

4.2 Indien huurder niet tijdig betaalt, is hij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim en heeft verhuurder het recht om de huurovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden en het chalet onmiddellijk te ontruimen. Huurder is alsdan gehouden om de volledige huurprijs voor de huurperiode te betalen, alsmede alle kosten en schade die verhuurder dientengevolge lijdt.

4.3 Bij aanvang van de huurperiode dient huurder aan verhuurder een waarborgsom te betalen van (bedrag) euro. Verhuurder zal deze waarborgsom uiterlijk binnen twee weken na het einde van de huurperiode terugbetalen, onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is.

4.4 Verrekening van de waarborgsom met de huurprijs is niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met verhuurder.

4.5 Huurder heeft geen recht om de waarborgsom te gebruiken als betaling van openstaande huurtermijnen of als vergoeding voor schade aan het chalet of inventaris.

4.6 Indien huurder verzuimt om het chalet in goede staat en schoon op te leveren aan het einde van de huurperiode, heeft verhuurder het recht om de waarborgsom te gebruiken ter vergoeding van de kosten voor herstel of schoonmaak.

4.7 Indien huurder het chalet in goede staat en schoon oplevert, zal verhuurder de waarborgsom binnen twee weken na het einde van de huurperiode terugbetalen.


Huurcontract Chalet Artikel 5. Verplichtingen verhuurder

5.1 Verhuurder is verplicht om het chalet in goede staat te onderhouden en te zorgen voor tijdige reparatie van eventuele gebreken die niet aan huurder zijn toe te rekenen.

5.2 Verhuurder zal zorg dragen voor het beschikbaar stellen van de sleutels van het chalet aan huurder bij aanvang van de huurperiode.

5.3 Verhuurder zal huurder op de hoogte stellen van eventuele storingen of gebreken die bekend zijn op het moment van aanvang van de huurperiode.

5.4 Verhuurder zal zich houden aan eventuele wettelijke verplichtingen ten aanzien van het chalet, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de veiligheid en gezondheid.

5.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die huurder lijdt als gevolg van storingen of gebreken die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen.

5.6 Verhuurder heeft het recht om het chalet te betreden voor inspectie, onderhoud en reparatie, na voorafgaande aankondiging aan huurder.

5.7 Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten die huurder lijdt als gevolg van het betreden van het chalet door verhuurder of door door verhuurder ingeschakelde derden.

5.8 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die huurder lijdt als gevolg van overmacht, zoals bijvoorbeeld natuurrampen, brand, inbraak of diefstal.


Huurcontract Chalet Artikel 6. Verplichtingen huurder

6.1 Huurder is verplicht om de huurprijs en waarborgsom te betalen zoals overeengekomen in artikel 4 van deze overeenkomst.

6.2 Huurder zal het chalet en de inventaris als een goed huurder gebruiken en zal zorg dragen voor het behoud van het gehuurde. Huurder is verplicht om eventuele schade aan het chalet of inventaris direct te melden aan verhuurder.

6.3 Huurder is verplicht om het chalet schoon en in goede staat op te leveren aan het einde van de huurperiode. Huurder dient de inventaris schoon en compleet terug te plaatsen op de daarvoor bestemde plaatsen.

6.4 Huurder is verplicht om de sleutels van het chalet bij het einde van de huurperiode in te leveren bij verhuurder. Indien huurder de sleutels niet of te laat inlevert, kan verhuurder de kosten daarvan in rekening brengen bij huurder.

6.5 Huurder is aansprakelijk voor schade aan het chalet of inventaris die ontstaat tijdens de huurperiode en die niet normaal is te beschouwen als gevolg van het gebruik van het chalet of inventaris.

6.6 Huurder zal het chalet niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd en zal zich houden aan de geldende regelgeving en huisregels.

6.7 Huurder is niet gerechtigd om het chalet geheel of gedeeltelijk aan anderen te verhuren of in gebruik te geven.

6.8 Indien huurder in strijd handelt met deze overeenkomst, heeft verhuurder het recht om de huurovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden en het chalet onmiddellijk te ontruimen. Huurder is alsdan gehouden om de volledige huurprijs voor de huurperiode te betalen, alsmede alle kosten en schade die verhuurder dientengevolge lijdt.Huurcontract Chalet Artikel 7. Aansprakelijkheid en verzekeringen

7.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die hij of zijn medehuurders toebrengen aan het chalet en de inventaris, tenzij deze schade niet aan huurder of zijn medehuurders kan worden toegerekend. Huurder dient eventuele schade direct te melden aan verhuurder.

 

7.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van het niet naleven van de verplichtingen zoals beschreven in deze overeenkomst.

7.3 Huurder dient zelf zorg te dragen voor afdoende verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een WA-verzekering en een inboedelverzekering, die dekking bieden voor eventuele schade die huurder of zijn medehuurders veroorzaken aan het chalet of de inventaris, alsmede voor eventuele schade die huurder of zijn medehuurders lijden als gevolg van diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

7.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van eigendommen van huurder of zijn medehuurders, tenzij deze schade of diefstal het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van verhuurder.

7.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die huurder of zijn medehuurders lijden als gevolg van storingen, gebreken of overmacht.

7.6 Huurder vrijwaart verhuurder van alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van het chalet en de inventaris door huurder of zijn medehuurders.

7.7 Huurder dient zich te houden aan eventuele voorschriften van de verzekeraar van het chalet en de inventaris.


Huurcontract Chalet Artikel 8. Overige bepalingen

8.1 Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen verhuurder en huurder.

8.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.3 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar het chalet zich bevindt.

8.4 Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Verhuurder en huurder zullen in dat geval in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen die zo veel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

8.5 Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en eindigt automatisch bij het verstrijken van de huurperiode zoals beschreven in artikel 2, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen de overeenkomst te verlengen.

8.6 Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (aantal) maanden voor het einde van de huurperiode.Huurcontract Chalet Ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te (Plaats), op (datum).

Verhuurder: [naam verhuurder]                                               Huurder: [naam huurder]

(handtekening verhuurder)                                                        (handtekening huurder)


Juridisch Advies

Het is belangrijk om te onthouden dat de huurovereenkomst aan jouw specifieke behoeften moet voldoen en in overeenstemming moet zijn met de geldende wetgeving. Het is altijd verstandig om een juridisch adviseur te raadplegen voordat je een huurovereenkomst tekent. Zij kunnen je helpen bij het begrijpen van de juridische terminologie en de gevolgen van de clausules in het contract.


Er zijn veel verschillende aspecten waar je rekening mee moet houden bij het tekenen van een huurovereenkomst, zoals de huurprijs, de looptijd van de overeenkomst, de opzegtermijn en de verplichtingen van zowel de verhuurder als de huurder. Een juridisch adviseur kan helpen om deze aspecten zorgvuldig te onderzoeken en eventuele problemen of onduidelijkheden op te lossen voordat je het contract ondertekent.

Hier zijn enkele websites met nuttige informatie over huurovereenkomsten en huurwetgeving in Nederland:

  1. Rijksoverheid - Huurprijs en puntensysteem: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/huurprijs-en-puntensysteem
  2. Vereniging Eigen Huis - Huurcontract en huurgeschillen: https://www.eigenhuis.nl/huren/huurcontract-en-huurgeschillen


Download voorbeeld huurcontract chalet

Download voorbeeld huurcontract chalet

Voorbeeld-Huurcontract-Chalet_Pagina_1