Huurcontract chaletcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Huurcontract chalet, bekijk hieronder een voorbeeld van een huurovereenkomst voor een vakantiewoning. Onderaan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word.


Om problemen te voorkomen, is het aan te raden om de huurovereenkomst na te laten kijken door een jurist in verband met de meest recente wet- en regelgeving. Voor meer informatie kan je ook terecht op de site van binnenlandse zaken


Voorbeeld huurcontract chalet

De ondergetekenden:

 

(Naam verhuurder) gevestigd aan de (Straat en huisnummer verhuurder), (postcode en Plaats verhuurder) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de verhuurder), hierna te noemen ‘verhuurder’,

 

en

 

(Naam huurder), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer huurder), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘huurder’;

 

Verhuurder en huurder hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1. huurcontract chalet: Huur en verhuur

1.    Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende een chalet gelegen te (adres), verder te noemen 'het chalet'.

2.    Het chalet mag door niet meer dan (aantal) personen worden bewoond. Het is huurder niet toegestaan het chalet geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.

3.    In het chalet zijn huisdieren WEL/NIET toegestaan.

4.    De totale huurprijs bedraagt: € (bedrag) per maand.

5.    De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het chalet, inclusief gebruik van de vaste inventaris, zoals deze is beschreven in bijlage I en exclusief elektriciteit en gas.

6.    Niet inbegrepen zijn lakens, kussenslopen, badhanddoeken en theedoeken.

7.    Dekens voor (aantal) personen zijn WEL/NIET inbegrepen.

 

Artikel 2. huurcontract chalet: Huurperiode

De huur vangt aan op (datum) en eindigt op (datum).  

 

Artikel 3. huurcontract chalet: Huurprijs

De huurprijs voor de periode zoals beschreven in artikel 2 bedraagt: (bedrag).

Daarnaast wordt bij aankomst een waarborgsom van (bedrag) voldaan door de huurder.

 

Artikel 4. Huurcontract chalet: Waarborgsom

Huurder betaalt bij, of voor aanvang van aankomst aan verhuurder een waarborgsom van (bedrag). Verhuurder zal bij het einde van de huur deze waarborgsom terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is.

 

Artikel 5. Huurcontract chalet: Annulering

1.    Indien huurder om welke reden dan ook het chalet op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.

2.    Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot (aantal) weken vóór de begindatum van de huurperiode, blijft hij (aantal%) van de huurprijs verschuldigd; bij annulering tot (aantal) weken (aantal)% en vanaf (aantal) weken tot aan de begindatum van de huurperiode (aantal)%.

3.    Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het chalet te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.

  

Artikel 6. Huurcontract chalet: Verplichtingen verhuurder

1.    Verhuurder is verplicht het chalet op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

2.    Indien verhuurder en tussenpersoon hun verplichtingen niet nakomen, heeft huurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan tussenpersoon mee te delen. Tussenpersoon zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 7. Huurcontract chalet: Verplichtingen huurder

1.    Huurder is verplicht het chalet naar behoren te gebruiken en het chalet in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Grote schoonmaakkosten zijn WEL/NIET in de huurprijs inbegrepen.

2.    Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt, heeft tussenpersoon het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft tussenpersoon het recht zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden. Wanneer tussenpersoon van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 8. Huurcontract chalet: Schade

1.    Huurder is aansprakelijk voor schade aan het chalet, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

2.    De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan tussenpersoon en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door verhuurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald, indien tussenpersoon goedkeuring daartoe heeft gegeven.

 

Artikel 9. Huurcontract chalet: Geschillen

Geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst kunnen worden beslecht bij het gerechtshof te (plaats).

 

 

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te (Plaats)  op (datum)

 

De verhuurder,                                                           De huurder,

 

 

 

Handtekening verhuurder                                         Handtekening huurder

Download voorbeeld huurcontract chalet

Download voorbeeld huurcontract chalet

Download voorbeeld huurcontract chalet