Bruikleen overeenkomst bedrijfskledingcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een bruikleenovereenkomst bedrijfskleding kan als aanvulling op een arbeidsovereenkomst worden opgesteld wanneer een werknemer bedrijfskleding in bruikleen krijgt van de werkgever. In het contract worden afspraken gemaakt over de in bruikleen gegeven kleding. 


Voorbeeld bruikleen overeenkomst bedrijfskleding Kop

Bekijk hieronder een voorbeeld bruikleenovereenkomst bedrijfskleding. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 


Bruikleen overeenkomst bedrijfskleding 

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Werkgever en werknemer hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Bruikleen overeenkomst bedrijfskleding Artikel 1      

Werkgever stelt aan werknemer de volgende bedrijfskleding ter beschikking:

ü  Kledingstuk, maat, conditie

ü  Kledingstuk, maat, conditie

ü  Kledingstuk, maat, conditie

ü  Kledingstuk, maat, conditie

ü  Kledingstuk, maat, conditie

Bruikleen overeenkomst bedrijfskleding Artikel 2  

1.    De werknemer aan wie de bedrijfskleding ter beschikking gesteld wordt, krijgt deze gebruikersovereenkomst als aanvulling op zijn/ haar arbeidsovereenkomst.

2.    In principe wordt de gebruikersovereenkomst aangegaan voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de situatie hiertoe aanleiding geeft, wordt deze periode herzien.

3.    Het is werknemer niet toegestaan de bedrijfskleding te verhuren dan wel uit te lenen aan derden.

Bruikleen overeenkomst bedrijfskleding Artikel 3  

1.    Schade aan de bedrijfskleding in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, dient per direct te worden gemeld aan werkgever.

2.    Wanneer de schade is ontstaan door slecht gebruik van de bedrijfskleding, zal deze in rekening worden gebracht bij werknemer.

3.    Wanneer de schade is ontstaan door normaal gebruik, zal werkgever de kosten voor haar rekening nemen.

Bruikleen overeenkomst bedrijfskleding Artikel 4    

De gebruiksovereenkomst eindigt:

1.    indien werknemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren nakomt; werkgever kan deze overeenkomst dan onmiddellijk beëindigen, onverminderd het recht van werkgever op schadevergoeding;

2.    op het tijdstip dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd om welke reden dan ook;

3.    indien er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf van de zijde van werknemer; dit ter beoordeling van werkgever;

4.    door schriftelijke opzegging van de door werknemer.

Bruikleen overeenkomst bedrijfskleding Artikel 5    

1.    Werkgever behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan werknemer worden toegestuurd.

2.    Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend.

3.    Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen werkgever en werknemer worden opgelost.

4.    Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Bruikleen overeenkomst bedrijfskleding 

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld bruikleen overeenkomst bedrijfskleding

Download hieronder de voorbeeld bruikleen overeenkomst bedrijfskleding in Word. 

Bekijk de wettekst met betrekking tot bruikleen