Bruikleen overeenkomst bedrijfskledingcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een bruikleenovereenkomst bedrijfskleding kan als aanvulling op een arbeidsovereenkomst worden opgesteld wanneer een werknemer bedrijfskleding in bruikleen krijgt van de werkgever. In het contract worden afspraken gemaakt over de in bruikleen gegeven kleding. 


Wat is een Bruikleenovereenkomst Bedrijfskleding?

Een Bruikleenovereenkomst Bedrijfskleding is een overeenkomst waarin de werkgever bedrijfskleding ter beschikking stelt aan de werknemer voor gebruik tijdens werktijd. Deze overeenkomst regelt de voorwaarden waaronder de bedrijfskleding wordt uitgeleend en gebruikt. Een dergelijke overeenkomst biedt niet alleen duidelijkheid voor werkgever en werknemer, maar ook juridische bescherming in geval van geschillen.

Op deze pagina vind je een voorbeeld van een Bruikleenovereenkomst Bedrijfskleding die is opgesteld volgens de Nederlandse wetgeving. Het voorbeeld bevat de belangrijkste onderwerpen die in een bruikleenovereenkomst behandeld moeten worden, zoals de duur van de overeenkomst, het gebruik van de bedrijfskleding en de aansprakelijkheid bij schade of verlies. Let op dat deze voorbeeldovereenkomst niet voor alle bedrijfssituaties van toepassing kan zijn. Het is altijd aan te raden om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een overeenkomst.


Voorbeeld bruikleen overeenkomst bedrijfskleding Kop

Bekijk hieronder een voorbeeld bruikleenovereenkomst bedrijfskleding. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 


Bruikleen overeenkomst bedrijfskleding 

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Werkgever en werknemer hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 - Bruikleenovereenkomst Bedrijfskleding

De werkgever stelt de volgende bedrijfskleding ter beschikking aan de werknemer:

Kledingstuk, maat, conditie

Kledingstuk, maat, conditie

Kledingstuk, maat, conditie

Kledingstuk, maat, conditie

Kledingstuk, maat, conditie


Bruikleen overeenkomst bedrijfskleding Artikel 2  

Artikel 2 - Duur van de overeenkomst

De werknemer aan wie de bedrijfskleding ter beschikking gesteld wordt, krijgt deze gebruikersovereenkomst als aanvulling op zijn/haar arbeidsovereenkomst.

In principe wordt de gebruikersovereenkomst aangegaan voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de situatie hiertoe aanleiding geeft, wordt deze periode herzien.

Het is de werknemer niet toegestaan de bedrijfskleding te verhuren dan wel uit te lenen aan derden.


Bruikleen overeenkomst bedrijfskleding Artikel 3 - Schade

Schade aan de bedrijfskleding in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, dient per direct te worden gemeld aan de werkgever.

Wanneer de schade is ontstaan door slecht gebruik van de bedrijfskleding, zal deze in rekening worden gebracht bij de werknemer.

Wanneer de schade is ontstaan door normaal gebruik, zal de werkgever de kosten voor haar rekening nemen.


Bruikleen overeenkomst bedrijfskleding Artikel 4 - Beëindiging  

De gebruikersovereenkomst eindigt:

a. Indien de werknemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren nakomt; de werkgever kan deze overeenkomst dan onmiddellijk beëindigen, onverminderd het recht van de werkgever op schadevergoeding;

b. Op het tijdstip dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd om welke reden dan ook;

c. Indien er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf van de zijde van de werknemer; dit ter beoordeling van de werkgever;

d. Door schriftelijke opzegging van de werknemer.

Bij beëindiging van de gebruikersovereenkomst dienen de bedrijfskledingstukken te worden ingeleverd bij de werkgever. Eventuele beschadigingen die niet onder normaal gebruik vallen, kunnen verhaald worden op de werknemer.

Bij tussentijdse beëindiging van de gebruikersovereenkomst is de werknemer verplicht de bedrijfskleding binnen 24 uur terug te geven aan de werkgever.

De werkgever behoudt zich het recht voor om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst de resterende waarde van de bedrijfskleding in mindering te brengen op het salaris van de werknemer. Dit wordt op voorhand schriftelijk aan de werknemer medegedeeld.

De verplichtingen die voortvloeien uit deze bruikleenovereenkomst blijven van kracht na beëindiging van de overeenkomst.


Bruikleen overeenkomst bedrijfskleding Artikel 5    

Artikel 5 Slotbepalingen

Werkgever behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan werknemer worden toegestuurd.

Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend.

Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen werkgever en werknemer worden opgelost.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.


Bruikleen overeenkomst bedrijfskleding  Ondertekening

Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen partijen met betrekking tot het ter beschikking stellen van bedrijfskleding.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te (Plaats) op (Datum).

Naam werkgever: ______________________________

Naam werknemer: ______________________________


Download voorbeeld bruikleen overeenkomst bedrijfskleding

Download hieronder de voorbeeld bruikleen overeenkomst bedrijfskleding in Word. 

bruikleenovereenkomst


Download de Voorbeeld bruikleenovereenkomst BedrijfskledingTips voor het opstellen van een bruikeelovereenkomst

Het opstellen van een Bruikleenovereenkomst Bedrijfskleding is belangrijk om de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer bij het gebruik van bedrijfskleding duidelijk vast te leggen. Raadpleeg altijd een juridisch expert bij twijfel over de juridische aspecten van een bruikleenovereenkomst. Bekijk hieronder onze tips:


  1. Definieer de bedrijfskleding: Geef duidelijk aan welke bedrijfskleding ter beschikking wordt gesteld aan de werknemer, zoals uniformen, veiligheidskleding, laarzen of helmen.
  2. Duur van de overeenkomst: Bepaal hoe lang de bruikleenovereenkomst van kracht zal zijn. Bijvoorbeeld voor de duur van de arbeidsovereenkomst of voor een bepaalde periode.
  3. Gebruik van de bedrijfskleding: Geef aan hoe de werknemer de bedrijfskleding moet gebruiken, onderhouden en schoonmaken. Vermeld ook dat het niet is toegestaan om de bedrijfskleding te verhuren of uit te lenen aan derden.
  4. Aansprakelijkheid: Bepaal wie aansprakelijk is voor eventuele schade aan of verlies van de bedrijfskleding en hoe hiermee omgegaan zal worden.
  5. Teruggave van de bedrijfskleding: Beschrijf de procedures voor het teruggeven van de bedrijfskleding bij beëindiging van de bruikleenovereenkomst, zoals het inleveren van de kleding in goede staat en het betalen van eventuele openstaande kosten.
  6. Wijzigingen in de overeenkomst: Bepaal hoe wijzigingen in de bruikleenovereenkomst worden doorgevoerd en welke procedure hierbij gevolgd moet worden.
  7. Ondertekening: Laat beide partijen de overeenkomst ondertekenen om aan te geven dat zij akkoord gaan met de voorwaarden.


Handige Linkjes Bruikleenovereenkomst

  1. De Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/hoe-stel-ik-een-arbeidsovereenkomst-op Deze website biedt informatie over het opstellen van een arbeidsovereenkomst, wat ook handig kan zijn bij het opstellen van een bruikleenovereenkomst.
  2. MKB Servicedesk: https://www.mkbservicedesk.nl/711/hoe-stel-ik-bruikleenovereenkomst-op.htm Deze website biedt specifieke informatie over het opstellen van een bruikleenovereenkomst en geeft tips en voorbeelden.