Bruikleenovereenkomst mobiele telefooncontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon wordt overeen gekomen wanneer de werkgever aan werknemer een mobiele telefoon ter beschikking stelt. In het contract worden afspraken gemaakt over onder andere de duur en het gebruik. 


Voorbeeld Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon

Bekijk hieronder een voorbeeld Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 


Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Werkgever en werknemer hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon Artikel 1 Ter beschikking stelling

1.    De werkgever heeft een (merk en type telefoon) met een (provider en type abonnement) abonnement aan werknemer ter beschikking gesteld.

2.    Het telefoonnummer nummer is (nummer)

3.    Deze overeenkomst behoudt haar geldigheid voor iedere andere telefoon die ter (tijdelijke) vervanging van de mobiele telefoon in de plaats wordt gesteld.

Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon Artikel 2 Gebruik

1.    Deze overeenkomst gaat in op (datum) en is voor onbepaalde tijd overeengekomen.

2.    Werkgever stelt de telefoon inclusief het abonnement ter beschikking voor zakelijk bellen, zakelijk gebeld te worden en eventueel zakelijk sms-en en internetten.

3.    Werkgever stelt de telefoon beschikbaar voor zakelijk gebruik. Het is de werknemer niet toegestaan om de telefoon voor privédoeleinden te gebruiken. Privé bellen en SMS-en is strikt verboden, tenzij het gebruik ervan binnen de bundel valt.

4.    Het is werknemer niet toegestaan informatiediensten, 0900 en 0800 nummers te bellen en/ of gebruik te maken van Internet diensten.

5.    Wanneer uit welke hoofde dan ook door de werkgever wordt geconstateerd dat lid 3 en/ of 4  door de werknemer wordt overtreden dan worden de daadwerkelijk gemaakte kosten, eventueel vermeerderd met administratiekosten direct afgetrokken van het eerstvolgende salaris.

6.    Werkgever verlangt van werknemer een goede telefonische bereikbaarheid tijdens werkuren.

Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon Artikel 3 Omgang

Werknemer dient zorgvuldig met het mobiel telefoontoestel om te gaan en het toestel conform de gebruiksaanwijzingen te gebruiken. Bij anders dan voorgeschreven gebruik van het mobiel telefoontoestel en/of grove nalatigheid ten aanzien van het gebruik en onderhoud, behoudt werkgever zich het recht voor de ter beschikkingstelling van het toestel onverwijld te beëindigen. Werknemer wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. Schade door grove nalatigheid wordt verhaald op werknemer.

Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon Artikel 4 Verlies en diefstal

Ingeval van verlies of diefstal van het mobiel telefoontoestel is werknemer aansprakelijk voor alle kosten met betrekking tot het mobiel telefoontoestel waarin begrepen de kosten van vervanging van een gelijkwaardig toestel. De kosten worden in dit geval van het eerstvolgende salaris ingehouden.

Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon Artikel 5 beëindiging

Bij beëindiging van de dienstbetrekking dient werknemer het mobiel telefoontoestel onverwijld bij werkgever in te leveren. Alle na het beëindigen van het dienstverband gemaakte kosten tot het moment van inleveren van het mobiel telefoontoestel bij werkgever komen voor rekening van de werknemer.

Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld bruikleenovereenkomst mobiele telefoon

Download hieronder de voorbeeld bruikleenovereenkomst mobiele telefoon in Word. 

Lees hier de wetteksten met betrekking tot bruikleen