Bruikleenovereenkomst laptopcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een Bruikleenovereenkomst laptop kan worden opgesteld wanneer een werknemer een laptop van een werkgever in bruikleen krijgt. In het contract worden verdere afspraken gemaakt in aanvulling op de arbeidsovereenkomst


Voorbeeld bruikleenovereenkomst laptop

Bekijk hieronder een voorbeeld bruikleenovereenkomst laptop. Onder aan de pagina kan je et voorbeeld downloaden in Word als opzetje. 


Bruikleenovereenkomst laptop Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Werkgever en werknemer hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Bruikleenovereenkomst laptop Artikel 1      

Werkgever stelt aan werknemer een laptop ter beschikking. Voor het aanvaarden ofwel in gebruik nemen van een door werkgever ter beschikking gestelde laptop is werknemer verplicht deze gebruikersovereenkomst te tekenen.

Bruikleenovereenkomst laptop Artikel 2    

1.    De werknemer aan wie een laptop ter beschikking gesteld wordt, krijgt deze gebruikersovereenkomst als aanvulling op zijn/ haar arbeidsovereenkomst.

2.    Werkgever stelt de laptop zijnde een (merk en type laptop) met lader met de volgende codes beschikbaar voor zakelijk gebruik.

ü  Serienummer:

3.    In principe wordt de gebruikersovereenkomst aangegaan voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de situatie hiertoe aanleiding geeft, wordt deze periode herzien.

4.    Het is werknemer niet toegestaan de laptop te verhuren dan wel uit te lenen aan derden.

Bruikleenovereenkomst laptop Artikel 3     

1.    Schade aan de laptop in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, dient per direct te worden gemeld aan werkgever.

2.    In geval van schade/diefstal aan de laptop zal werknemer zo mogelijk door de politie daarvan proces-verbaal laten opmaken en zorgen voor getuigen(verklaringen). Indien de verzekeraar op grond van het ontbreken van een proces-verbaal en/of andere door de werknemer redelijkerwijze te verstrekken gegevens/bewijzen niet tot vergoeding van de schade mocht overgaan, is werknemer daarvoor verantwoordelijk.

3.    Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de laptop of als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van werknemer voor zover deze niet door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed.

Bruikleenovereenkomst laptop Artikel 4   

De gebruiksovereenkomst eindigt:

1.    indien werknemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren nakomt; werkgever kan deze overeenkomst dan onmiddellijk beëindigen, onverminderd het recht van werkgever op schadevergoeding;

2.    op het tijdstip dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd om welke reden dan ook;

3.    indien er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf van de zijde van werknemer; dit ter beoordeling van werkgever;

4.    door schriftelijke opzegging van de door werknemer.

Bruikleenovereenkomst laptop Artikel 5   

1.    Werkgever behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan werknemer worden toegestuurd.

2.    Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend.

3.    Voorgaande gebruikersovereenkomsten laptop komen hiermee te vervallen.

4.    Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen werkgever en werknemer worden opgelost.

5.    Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Bruikleenovereenkomst laptop 

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld bruikleenovereenkomst laptop

Download hieronder de voorbeeld bruikleenovereenkomst laptop in Word. 

Lees hier de wetteksten over bruikleen