Algemene verkoop voorwaardencontract-opstellen-voorbeeld-templates


Algemene verkoopvoorwaarden zijn een aanvulling van een contract. Het kan zijn dat een contract niet erg uitgebreid is en dat er gewezen wordt naar de algemene voorwaarden die gelden als aanvulling op het contract.


Er zijn vaak een aantal standaard artikelen die erin voorkomen, zoals bijvoorbeeld over de betalingscondities en de aansprakelijkheid. Wanneer de algemene voorwaarden en het contract niet hetzelfde zeggen, geldt altijd dat hetgeen in het contract staat bindend is. 


Wat zijn Algemene Verkoop Voorwaarden?

Algemene Verkoop Voorwaarden (AVV) zijn standaardbepalingen die worden opgesteld door een verkoper en van toepassing zijn op alle verkoopovereenkomsten die hij sluit. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de rechten en verplichtingen van de verkoper en de koper vast te leggen en zo mogelijke geschillen te voorkomen. AVV zijn niet verplicht, maar worden wel vaak gebruikt in de zakelijke wereld om efficiëntie en transparantie te bevorderen.

AVV kunnen verschillende onderwerpen omvatten, zoals de leveringstermijn, betalingsvoorwaarden, garantie, aansprakelijkheid, eigendomsvoorbehoud en het toepasselijk recht. Het is belangrijk dat de AVV duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd, zodat de koper deze goed kan begrijpen.

Het is gebruikelijk dat de AVV ter hand worden gesteld aan de koper voordat de verkoopovereenkomst wordt gesloten, zodat de koper op de hoogte is van de voorwaarden waarmee hij akkoord gaat. Als de koper bezwaar heeft tegen bepaalde voorwaarden, dan kan hij proberen om deze te onderhandelen of af te wijzen. Als de verkoper echter weigert om de voorwaarden te veranderen, dan kan de koper besluiten om de overeenkomst niet te sluiten.


Voorbeeld algemene verkoop voorwaarden

Bekijk hieronder de voorbeeld algemene voorwaarden bij verkoop. 

Algemene verkoop voorwaarden Artikel 1 Algemeen

In dit onderdeel van de algemene verkoop voorwaarden staan algemene gegevens. 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, schriftelijke prijsopgaven, offertes, werkzaamheden in de ruimste zin van het woord van (Bedrijfsnaam), hierna te noemen: "opdrachtnemer", alsmede op alle (aanvullende) overeenkomsten, waaronder ook die opdrachten en/of overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit overeenkomsten, tussen (Opdrachtnemer) en een opdrachtgever.

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten ongeacht in welke vorm de overeenkomst is aangegaan en behalve deze, diens rechtsopvolgers.

1.3 Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg. Deze laatste weg dient middels een fax te worden bevestigd.

1.4 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, worden expliciet verworpen en binden derhalve opdrachtnemer niet, tenzij opdrachtnemer de voorwaarden van opdrachtgever schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt.

1.5 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en uitsluitend voor de aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en (aanvullende) overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn. Dergelijke schriftelijke afspraken prevaleren alsdan boven hetgeen ter zake van het desbetreffende onderwerp in deze algemene voorwaarden is vermeld. Met betrekking tot de overige bepalingen, maar ook aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en (aanvullende) overeenkomsten blijven deze algemene voorwaarden zonder de afwijkingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Algemene verkoop voorwaarden Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

In dit onderdeel van de algemene verkoop voorwaarden staat meer over de totstandkoming van de overeenkomst. 

2.1 Alle aanbiedingen en/of schriftelijke prijsopgaven van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door opdrachtnemer worden herroepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen en/of schriftelijke prijsopgaven zijn voorts nooit langer geldig dan gedurende 30 dagen na dagtekening van de aanbieding en/of schriftelijke prijsopgave.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in het assortiment. Opdrachtnemer is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen. Indien opdrachtgever een nalevering wenst en de producten in prijs zijn gestegen, is opdrachtgever gehouden deze prijsstijging te accepteren.

2.3 Een opdracht komt pas tot stand doordat opdrachtnemer – na aanvaarding door opdrachtgever van de offerte – de opdracht schriftelijk accepteert door middel van een opdrachtbevestiging of orderbevestiging. De opdrachtbevestiging of orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Aanvullende afspraken en/of wijzigingen, door wie dan ook gedaan, zijn slechts bindend, indien deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Overeenkomsten waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte en/of opdracht- of orderbevestiging wordt verzonden, komen tot stand doordat opdrachtnemer met de uitvoering daarvan is begonnen. In een dergelijk geval wordt de door opdrachtnemer verzonden factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4 Annulering van een opdracht door opdrachtgever is in beginsel niet mogelijk. Indien opdrachtgever een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, opslag, provisie en dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving en overige schade.

2.5 Wijzigingen op verzoek van opdrachtgever zijn slechts toegestaan tot twaalf werkdagen voor de overeengekomen vermoedelijke leveringsdatum. Indien dergelijke wijzigingen extra kosten met zich meebrengen, komen deze voor rekening van opdrachtgever zonder dat opdrachtgever op voorhand met deze extra kosten dient in te stemmen.

2.6. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die de nakoming van de overeenkomst bezwaarlijker of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst viel te verwachten, is opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever gehouden de door opdrachtnemer geleverde prestaties te vergoeden.

2.7. Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of zijn bedrijf liquideert, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te ontbinden, tenzij opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

2.8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van opdrachtnemer.

2.9. Het risico van de geleverde zaken gaat over op opdrachtgever op het moment van levering.

2.10. De leveringstermijn gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, mits alle gegevens die opdrachtnemer nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst in zijn bezit zijn. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden gegund alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een overschrijding van de leveringstermijn.

Algemene verkoop voorwaarden Artikel 3 Montage, meerwerk en medewerking opdrachtgever

In dit onderdeel van de algemene verkoop voorwaarden staat meer over de werktijden en meerwerk. 

3.1. De montage wordt geacht te worden uitgevoerd onder normale werkomstandigheden en tijdens de normale werkuren van de montagedienst van de opdrachtnemer. Indien de werkzaamheden echter geheel of gedeeltelijk buiten de normale werkuren moeten plaatsvinden, zal opdrachtgever de toeslag zoals vermeld in artikel 2 moeten betalen.

3.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en op de juiste wijze ter beschikking stellen van alle gegevens en documenten die opdrachtnemer nodig heeft voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht.

3.3. Opdrachtgever moet onverwijld opdrachtnemer informeren over alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.

3.4. Tenzij anders blijkt uit de aard van de opdracht, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens en documenten, ook als deze afkomstig zijn van of via derden.

3.5. Extra kosten en extra honoraria als gevolg van vertraging in de uitvoering van de opdracht, die ontstaan door het niet, niet tijdig of niet correct ter beschikking stellen van de benodigde gegevens, documenten en faciliteiten, zijn voor rekening van opdrachtgever en zullen door opdrachtnemer onverkort in rekening worden gebracht.

3.6. Opdrachtnemer kan extra werk verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen bovenop de werkzaamheden die onder de opdracht vallen, op voorwaarde dat opdrachtgever hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Indien opdrachtnemer echter op grond van zijn (wettelijke) zorgplicht verplicht is extra werk te verrichten, heeft hij het recht dit in rekening te brengen bij opdrachtgever, zelfs als opdrachtgever vooraf geen expliciete toestemming heeft gegeven.

3.7. Opdrachtnemer houdt een werkdossier bij van de opdracht, waarin kopieën van relevante documenten zijn opgenomen. Dit dossier is eigendom van opdrachtnemer.


Algemene verkoop voorwaarden Artikel 4 Betaling

In dit onderdeel van de algemene verkoop voorwaarden staat meer informatie over de betaling en betalingstermijnen. 

4.1 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te voldoen in de valuta zoals vermeld op de factuur. De betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

4.2 Indien opdrachtgever de betalingstermijn zoals genoemd in artikel 4.1 overschrijdt, is opdrachtgever, na een aanmaning van opdrachtnemer om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, is opdrachtgever wettelijke handelsrente verschuldigd. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van opdrachtnemer om de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door opdrachtnemer daadwerkelijk gemaakte juridische kosten, inclusief advocaatkosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

4.3 Indien opdrachtnemer van mening is dat de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever aanleiding geeft, kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken om (aanvullende) zekerheid te stellen in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot te geven. Als opdrachtgever nalatig blijft in het verstrekken van de verlangde zekerheid, is opdrachtnemer gerechtigd om de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten of te staken, onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer. Al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, wordt in dat geval direct opeisbaar.

4.4 Bij een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht. Opdrachtnemer behoudt het recht om het factuurbedrag bij één van hen op te eisen.


Algemene verkoop voorwaarden Artikel 5 Reclamering en Garantie

In dit onderdeel van de algemene verkoop voorwaarden staan de termijnen voor reclamatie en de garantie termijnen vermeld. 

5.1 Opdrachtgever dient eventuele reclames schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, of binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

5.2 Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever mag op grond van een reclame over een bepaalde dienst geen betaling uitstellen of weigeren van andere geleverde diensten van opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

5.3 Bij een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

5.4 Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van het geleverde product en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, gedurende de garantieperiode en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

5.5 Gebreken die ontstaan door het niet-inachtnemen van bedieningseisen, normale slijtage, montage/installatie, wijziging of reparatie door derden, toepassing van overheidsvoorschriften inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen, of door opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking verstrekte materialen of zaken vallen buiten de garantie.

5.6 Als opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen, is opdrachtnemer niet gehouden tot enige garantie. Als opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

5.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer onder door opdrachtnemer te bepalen voorwaarden.


Algemene verkoop voorwaarden Artikel 6 Aansprakelijkheid

In dit onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden staat meer informatie over de aansprakelijkheid van de verschillende partijen. 

6.1 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor nakoming van de in artikel 5 genoemde garantieverplichtingen.

6.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid of als het beroep op de uitsluiting van aansprakelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6.3 Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot maximaal €25.000,-, tenzij de verzekeraar meer uitkeert. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

6.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade en verschillende andere gevallen die in dit artikel zijn opgesomd. Het melden van de schade bij opdrachtnemer is een voorwaarde voor het ontstaan van het recht op schadevergoeding.

6.5 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. Als er schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van opdrachtgever, is opdrachtnemer niet aansprakelijk. Als er sprake is van grove nalatigheid of opzet, is opdrachtnemer wel aansprakelijk tot hetgeen in artikel 5 is vastgelegd.

6.6 Bij een adviesopdracht is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het ontvangen honorarium en maximaal het honorarium over de laatste 6 maanden bij opdrachten met een doorlooptijd langer dan een half jaar.

6.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is door onjuiste of onvolledige informatie van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat de schade niet haar verwijtbaar handelen of nalaten is of door opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer is veroorzaakt en tenzij enige dwingende wetgeving dit niet toestaat.


Algemene verkoop voorwaarden Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

In dit onderdeel van de algemene voorwaarden staat het eigendomsvoorbehoud beschreven, wanneer de producten tot wiens eigendom behoren. 

7.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde zaken, waaronder tekeningen en adviezen, totdat opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan en de vorderingen van opdrachtnemer wegens tekortschieten in de nakoming daarvan heeft voldaan. Opdrachtgever dient op verzoek van opdrachtnemer een bezitloos pandrecht te vestigen op de geleverde zaken ter zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van opdrachtnemer. Zolang opdrachtgever de zaken nog niet volledig heeft betaald, mag hij geen pandrecht of bezitloos pandrecht op de zaken vestigen of deze op enige wijze aan derden overdragen, behalve als opdrachtnemer hier schriftelijk toestemming voor geeft.

7.2 Opdrachtgever mag de zaken wel gebruiken of verkopen in zijn normale bedrijfsuitoefening, maar totdat hij volledig heeft betaald, treden alle rechten van opdrachtgever met betrekking tot de zaken jegens zijn afnemers in de plaats van opdrachtnemer. Opdrachtgever draagt deze rechten indien nodig over aan opdrachtnemer, welke overdracht opdrachtnemer accepteert. Indien de overdracht van deze rechten nadere feitelijke of rechtshandelingen vereist, dient opdrachtgever hieraan mee te werken.

7.3 Opdrachtnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot de geleverde zaken indien nodig. Opdrachtgever dient opdrachtnemer te allen tijde in de gelegenheid te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de geleverde zaken terug te nemen, inclusief eventueel noodzakelijke demontage. De kosten hiervoor zijn voor rekening van opdrachtgever en opdrachtgever dient hieraan mee te werken zonder dat hiervoor sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.


Algemene verkoop voorwaarden Artikel 8 Leveringstermijn

In dit onderdeel van de algemene verkoop voorwaarden staat wat de levertermijn in het algemeen is. 

8.1 Als opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of als hij informatie en/of materialen moet leveren voor de uitvoering, begint de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden afgerond pas nadat de betaling volledig is ontvangen door opdrachtnemer, respectievelijk de informatie en/of materialen volledig ter beschikking zijn gesteld aan opdrachtnemer.

8.2 De termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen als dit schriftelijk is overeengekomen. De duur van de opdracht kan namelijk worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend.

8.3 Tenzij vaststaat dat uitvoering van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, kan opdrachtgever de overeenkomst niet ontbinden wegens termijnoverschrijding, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet volledig uitvoert binnen een redelijke termijn nadat opdrachtgever haar schriftelijk een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog uit te voeren. Ontbinding is dan mogelijk volgens artikel 265 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.


Algemene verkoop voorwaarden Artikel 9 Opzegging

In dit onderdeel van de algemene verkoop voorwaarden staat hoe en wanneer de contracten kunnen worden opgezegd. 

9.1 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen de overeenkomst altijd (tussentijds) opzeggen met een redelijke opzegtermijn, tenzij dit onredelijk zou zijn.

9.2 Een van beide partijen kan de overeenkomst per aangetekende brief opzeggen zonder opzegtermijn als de andere partij niet in staat is om haar schulden te betalen, als er een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, als de andere partij een schuldsanering treft, als de andere partij haar activiteiten staakt of als er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

9.3 Als de opdrachtgever failliet gaat, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijfsvoering staakt of een aanvraag doet voor de wet schuldsanering natuurlijke personen, een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn schuldeisers of een vergadering van schuldeisers bijeenroept, zijn vermogen onder bewind of beheer wordt gesteld, of als er beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever, mag opdrachtnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling opzeggen.

9.4 Bij beëindiging van de overeenkomst moeten beide partijen onmiddellijk alle goederen, zaken en documenten die eigendom zijn van de andere partij teruggeven.


Algemene verkoop voorwaarden Artikel 10 Overmacht

In dit onderdeel van de algemene verkoop voorwaarden staat wat er gebeurd in geval van overmacht. 

10.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer dan twee maanden duurt, kan opdrachtnemer de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan alle feiten en omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop opdrachtnemer geen invloed heeft en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.

10.3 Als opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever verplicht om naar rato het overeengekomen bedrag te betalen aan opdrachtnemer.

10.4 Opdrachtnemer kan ook een beroep doen op overmacht als de niet-toerekenbare tekortkoming die de nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.


Algemene verkoop voorwaarden Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze

In dit onderdeel van de algemene verkoop voorwaarden staat welk recht van toepassing is en welke rechtbank er zal gelden in het geval van een geschil. 

1.    Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2.    Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te (Plaats).

Download de voorbeeld algemene verkoop voorwaarden

Download hieronder de algemene verkoop voorwaarden in Word. 

Bekijk naast de algemene verkoop voorwaarden ook de algemene voorwaarden algemeen, of download ze hieronder. 

Bekijk ook de voorbeeld algemene verkoop voorwaarden van de kamer van koophandel.