Voorbeeld offerte algemeen


voorbeeld-offerte-templates

Voorbeeld offerte algemeen, een standaard opzet van een offerte om een formele aanbieding te doen aan een (potentiele) klant.


Aanvragers zullen vaak verschillende offertes aanvragen bij diverse partijen om zo de prijs en de kwaliteit met elkaar te kunnen vergelijken. Bekijk op deze pagina een voorbeeld van een standaard offerte. 


WAT STAAT ER IN EEN OFFERTE?

Over het algemeen bestaat een offerte in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • De naam van de verkoper en de koper
  • De datum waarop de offerte is uitgegeven
  • Een beschrijving van het product of de dienst
  • De hoeveelheid van het product of de dienst die wordt aangeboden
  • De prijs van het product of de dienst, inclusief eventuele belastingen en verzendkosten
  • De betalingsvoorwaarden
  • De duur van de offerte
  • Eventuele bijzondere voorwaarden of beperkingen


Voorbeeld offerte algemeen

Offerte voorbeeld

 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aanvraag tot het indienen van een offerte voor (omschrijving). Wij hebben uw aanvraag uitgebreid bekeken en op basis daarvan sturen wij u hierbij ons voorstel.

 

Mocht u vragen hebben over de offerte, neemt u dan gerust contact op met (contactpersoon).

 

Algemene gegevens

Gegevens Opdrachtgever                                            

Naam van de opdrachtgever

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtgever

Telefoonnummer en email opdrachtgever

Contactpersoon opdrachtgever

 

Gegevens Opdrachtnemer                                          

Naam van de opdrachtnemer

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtnemer

Telefoonnummer en email opdrachtnemer

Contactpersoon opdrachtnemer

 

Datum van de offerte: (datum)

Deze offerte is geldig tot: (datum)

 

Planning

Locatie: een omschrijving van de locatie waar het project wordt uitgevoerd.

Geplande uitvoeringsdatum/periode : de data wanneer de projectwerkzaamheden gepland staan.

Beschrijving van de werkzaamheden: Hier volgt een nauwkeurige omschrijving van de werkzaamheden. Zorg ervoor dat alles helder en zo nodig tot detail wordt omschreven. Hierdoor heb je minder kans dat er aan het einde van het project onduidelijkheden bestaan over de oplevering en eventueel meerwerk.

 

Prijzen

De werkzaamheden kunnen wij uitvoeren voor een bedrag van: Je kunt hier een totaalprijs hanteren, of de verschillende werkzaamheden specificeren. Je kunt er bij uitgebreide offertes ook voor kiezen om een totaalbedrag te noemen en te verwijzen naar een specificatie die je bijvoorbeeld in Excel maakt.

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

De kosten van door u opgedragen werkzaamheden die niet in deze offerte zijn opgenomen of die ontstaan door stagnatie in de uitvoering vanwege onvoorziene omstandigheden uwerzijds, worden op basis van nacalculatie verrekend.

 

Voorwaarden

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens onze Algemene Voorwaarden. Bij ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Wij vertrouwen dat de kwaliteit van onze op maat aangeboden werkzaamheden met de daaraan gekoppelde offerte voor u aanleiding zal zijn uw opdracht aan ons te verlenen, en zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Opdrachtnemer

 

Contactpersoon         :     

Bij afwezigheid          :     

 

*dit document is gemaakt voor digitale verspreiding derhalve is deze niet ondertekend.


 

Antwoord formulier offerte

 

Datum                        : 

Referentie                  :  [SO nummer]          

Opdrachtgever           :

 

Ondergetekende verleent aan (opdrachtnemer) de opdracht het project uit te voeren conform bijgesloten offerte.

 

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van (opdrachtnemer). Een kopie is van de Algemene Voorwaarden is door opdrachtgever ontvangen.

 

Datum start project :

 

Kosten specificatie

Gelieve aan te vinken wat van toepassing is.

Investering                                                                           €          000,00

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

Facturatie

Factuur kan worden gezonden aan                                      : Naam, contactpersoon, adres

           

Kenmerk opdrachtgever, te vermelden op factuur              : kenmerk van het project

 

 

Akkoordverklaring

Handtekening                                                                       : ………………………………………….

 

Naam tekeningsbevoegde                                                    : ………………………………………….

 

Plaats en datum                                                                    : ………………………………………….

 

U kunt dit formulier retourneren naar Naam, contactpersoon, adres.

U kunt het antwoordformulier ook mailen naar info@0000000.nl

Download de voorbeeld offerte algemeen

Download hieronder de voorbeeld offerte algemeen in Word en pas deze aan in je eigen stijl. 

Bekijk meer informatie over het opstellen van een offerte op de website van de kamer van koophandel