Voorbeeld offerte schilder


voorbeeld-offerte-templates

Voorbeeld offerte schilder, bekijk ook de diverse andere voorbeeld offertes


Tips bij het maken van de offerte schilder:

 • Splits de werkzaamheden uit zodat de potentiele afnemer onderdelen kan kiezen of weglaten.
 • Maak een duidelijke, overzichtelijke offerte.
 • Verwijs naar een eventuele offerteaanvraag
 • Zorg dat alles klopt in de offerte, na ondertekening staat de opdracht conform de offerte


WAT STAAT ER IN EEN OFFERTE?

Over het algemeen bestaat een offerte in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • De naam van de verkoper en de koper
 • De datum waarop de offerte is uitgegeven
 • Een beschrijving van het product of de dienst
 • De hoeveelheid van het product of de dienst die wordt aangeboden
 • De prijs van het product of de dienst, inclusief eventuele belastingen en verzendkosten
 • De betalingsvoorwaarden
 • De duur van de offerte
 • Eventuele bijzondere voorwaarden of beperkingen


Voorbeeld offerte schilder

Voorbeeld Offerte Schilder

 

Opdrachtgever en opdrachtnemer voorbeeld offerte schilder

 

Gegevens Opdrachtgever                                            

Naam van de opdrachtgever

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtgever

Telefoonnummer en email opdrachtgever

Contactpersoon opdrachtgever

 

Gegevens Opdrachtnemer voorbeeld offerte schilder                                          

Naam van de opdrachtnemer

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtnemer

Telefoonnummer en email opdrachtnemer

Contactpersoon opdrachtnemer

Locatie voorbeeld offerte schilder

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de volgende locatie: Naam, adres

 

Prijs voorbeeld offerte schilder

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor een bedrag van: Je kunt hier een totaalprijs hanteren, of de verschillende werkzaamheden specificeren. Je kunt er bij uitgebreide offertes ook voor kiezen om een totaalbedrag te noemen en te verwijzen naar een specificatie die je bijvoorbeeld in Excel maakt.

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

Meerwerk kan in overleg en na goedkeuring van opdrachtgever worden uitgevoerd tegen een uurtarief van (bedrag) exclusief BTW.

 

Voorwaarden voorbeeld offerte schilder

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden, waarvan een exemplaar als bijlage is toegevoegd. Bij ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Ik vertrouw erop dat de kwaliteit van onze op maat aangeboden werkzaamheden met de daaraan gekoppelde offerte voor u aanleiding zal zijn uw opdracht aan mij te verlenen, en ik zie uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Opdrachtnemer voorbeeld offerte schilder   

Inhoud van een voorbeeld offerte schilder

De voorbeeld offerte schilder bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • Een beschrijving van de diensten en/ of producten
 • De prijs van de diensten en/ of producten (geef daarbij aan of deze inclusief of exclusief BTW is)
 • Eventuele kortingen.
 • Een planning van de werkzaamheden of de levering (veelal gekoppeld aan voorwaarden voor het halen van de planning- bijvoorbeeld tijdige opdrachtverlening)
 • De uiterste geldigheidsdatum van de offerte
 • Algemene voorwaarden
 • Ondertekening door tekeningsbevoegde

Algemene voorwaarden voorbeeld offerte schilder

Algemene verkoopvoorwaarden voorbeeld offerte schilder

Bekijk hieronder voorbeeld algemene voorwaarden, behorende bij de voorbeeld offerte schilder. 


Artikel 1 Algemeen voorbeeld offerte schilder

1.    Deze algemene voorwaarden voorbeeld offerte schilder zijn van toepassing op alle aanbiedingen, schriftelijke prijsopgaven, offertes, werkzaamheden in de ruimste zin van het woord van (Bedrijfsnaam), hierna te noemen: “opdrachtnemer”, alsmede op alle (aanvullende) overeenkomsten, waaronder ook die opdrachten en/of overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit overeenkomsten, tussen (Opdrachtnemer) en een opdrachtgever.

2.    Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten ongeacht in welke vorm de overeenkomst is aangegaan en behalve deze, diens rechtsopvolgers.

3.    Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg. Deze laatste weg dient middels een fax te worden bevestigd.

4.    Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, worden expliciet verworpen en binden derhalve opdrachtnemer niet, tenzij opdrachtnemer de voorwaarden van opdrachtgever schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt.

5.    Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en uitsluitend voor de aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en (aanvullende) overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn. Dergelijke schriftelijke afspraken prevaleren alsdan boven hetgeen ter zake van het desbetreffende onderwerp in deze algemene voorwaarden is vermeld. Met betrekking tot de overige bepalingen, maar ook aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en (aanvullende) overeenkomsten blijven deze algemene voorwaarden zonder de afwijkingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst voorbeeld offerte schilder

1.    Alle aanbiedingen en/of schriftelijke prijsopgaven van de zijde van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door opdrachtnemer worden herroepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen en/of schriftelijke prijsopgaven zijn voorts nooit langer geldig dan gedurende 30 dagen na dagtekening van de aanbieding en/ of schriftelijke prijsopgave.

2.    De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in het assortiment. Opdrachtnemer is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen. Indien opdrachtgever een nalevering wenst en de producten in prijs zijn gestegen, is opdrachtgever gehouden deze prijsstijging te accepteren.

3.    Een opdracht komt pas tot stand doordat opdrachtnemer – na aanvaarding door opdrachtgever van de offerte – de opdracht schriftelijk accepteert door middel van een opdrachtbevestiging of orderbevestiging. De opdrachtbevestiging of orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Aanvullende afspraken en/of wijzigingen, door wie dan ook gedaan, zijn slechts bindend, indien deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Overeenkomsten waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte en/of opdracht- of orderbevestiging wordt verzonden, komen tot stand doordat opdrachtnemer met de uitvoering daarvan is begonnen. In een dergelijk geval wordt de door opdrachtnemer verzonden factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.    Annulering van een opdracht door opdrachtgever is in beginsel niet mogelijk. Indien opdrachtgever een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, opslag, provisie en dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Voorts is opdrachtgever gehouden de uit de annulering voortvloeiende kosten te vergoeden zijn er nog andere kosten dan de redelijkerwijs gemaakte kosten? .

5.    Wijzigingen op verzoek van opdrachtgever zijn slechts toegestaan tot twaalf werkdagen voor de overeengekomen vermoedelijke leveringsdatum. Indien dergelijke wijzigingen extra kosten met zich meebrengen, komen deze voor rekening van opdrachtgever zonder dat opdrachtgever op voorhand met deze extra kosten dient in te stemmen.

6.    De door opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding alsmede door hem verstrekte tekeningen en draaiboeken alsmede overige bescheiden blijven zijn (intellectueel) eigendom en dienen, indien geen overeenkomst met de opdrachtnemer tot stand komt, onverwijld aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer niet worden gebruikt, noch geheel of ten dele worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door opdrachtnemer gebezigde montage en/of werkmethoden aan derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt en is gehouden jegens opdrachtnemer geheimhouding te betrachten van alle informatie welke hij over dan wel van opdrachtnemer ontvangt.

7.    Opdrachtnemer is bevoegd en gerechtigd - indien hij dat noodzakelijk dan wel wenselijk acht - voor een juiste uitvoering van de hem verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten voor zover redelijk aan opdrachtgever zullen worden doorberekend zonder dat opdrachtgever op voorhand dient in te stemmen met de kosten van deze derden.

8.    Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale werk omstandigheden waaronder wordt verstaan omstandigheden waarbinnen opdrachtnemer zijn werkzaamheden kan verrichten en gedurende de bij opdrachtnemer geldende normale werkuren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren worden de volgende toeslagen gehanteerd:

ü  Maandag t/m vrijdag 08.00 uur tot 18.00 uur                    100 %

ü  Maandag t/m vrijdag 18.00 uur tot 08.00 uur                    150 %

ü  Zaterdag                    08.00 uur tot 24.00 uur                    150 %

ü  Zon- en feestdagen    00.00 uur tot 24.00 uur                    200 %

 

Artikel 3 Montage, meerwerk en medewerking opdrachtgever voorbeeld offerte schilder

1.    Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van opdrachtnemer geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden geheel - of ten dele - moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal hiervoor aan opdrachtgever de toeslag zoals vermeld in artikel 2 in rekening worden gebracht.

2.    Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

3.    Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.    Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

5.    De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten zijn voor rekening van opdrachtgever en zullen door opdrachtnemer onverkort in rekening worden gebracht.

6.    Opdrachtnemer kan  meerwerk verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen bovenop de werkzaamheden waartoe de opdracht is verstrekt in het geval dat de opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

7.    Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van opdrachtnemer.

 

 

Artikel 4 Betaling voorbeeld offerte schilder

1.    Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

2.    Bij overschrijding van de onder 5.1 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door opdrachtnemer daadwerkelijk gemaakte juridische kosten niet beperkt tot advocaatkosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

3.    Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de adequate verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten alsmede te staken en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

4.    Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer het factuurbedrag bij één van hen op te eisen.

 

 

Artikel 5 Reclamering en Garantie voorbeeld offerte schilder

1.    Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

2.    Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

3.    Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame zulks ter uitsluitende beoordeling van opdrachtnemer heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

4.    Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat opdrachtnemer in voor zowel de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende de volgende termijnen na de en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

5.    Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in/door dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a.    de niet-inachtneming door opdrachtgever van bediening eisen/of onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b.    normale slijtage;

c.    montage/installatie, wijziging of reparatie door derden, waaronder begrepen opdrachtgever;

d.    de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

e.    in overleg met opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

f.     materialen of zaken, die door opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;

g.    materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

h.    door opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan opdrachtnemer heeft verstrekt.

6.    Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie. Indien opdrachtnemer om te voldoen aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom.  

7.    Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer onder door opdrachtnemer te bepalen voorwaarden.

 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid voorbeeld offerte schilder

1.    De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot nakoming van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2.    Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer alsmede behoudens het bepaalde in lid 1, is aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit welken hoofde ook uitgesloten.

3.    Mocht op deze uitsluiting in incidentele gevallen onverhoopt geen beroep kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld omdat een zodanig beroep tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in die gevallen beperkt tot directe schade en tot de netto factuurwaarde van het geleverde en tot het bedrag dat de verzekeraar van opdrachtnemer uitkeert, zulks evenwel tot een maximaal bedrag van € 25.000,-. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.

4.    Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor:

a.    indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade die niet als directe schade wordt aangemerkt;

b.    schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens;

c.    beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken; daden of nalatigheden van opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld; daden of nalatigheden van personeel, ondergeschikten of hulppersonen van opdrachtnemer of derden;

d.    gevolgen van (hulp en bijstand bij) montage werkzaamheden, indien deze zijn verricht zonder de montage in opdracht te hebben;

e.    gevolgen van door opdrachtnemer verstrekte adviezen, tenzij deze voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke adviesovereenkomst;

f.     gevallen en gevolgen van overmacht, zoals omschreven in artikel 10

g.    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever de schade binnen zeven dagen na het ontstaan, dan wel de constatering daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gemeld.

5.    Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot hetgeen in het onderhavige artikel is vastgelegd, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat

6.    In het geval van een adviesopdracht is opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen. Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende opdracht over de laatste 6 maanden heeft ontvangen.

7.    Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud voorbeeld offerte schilder

1.    Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken, waaronder ook tekeningen en uitgebrachte adviezen. De eigendom van de zaken gaat eerst op opdrachtgever over, zodra deze aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten heeft voldaan en zodra opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige verbintenis heeft voldaan. Opdrachtgever verbindt zich om op het eerste daartoe strekkende verzoek van opdrachtnemer een bezitloos pandrecht te vestigen op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in eigendom geleverde zaken, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook. Zolang opdrachtgever zaken van opdrachtnemer onder zich heeft, dient hij deze behoorlijk tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren.

2.    Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken ten behoeve van derden een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen, deze zaak te vervreemden, te belenen of te verhuren of op welke wijze of titel dan ook buiten zijn macht te brengen, behoudens het bepaalde in het navolgende lid 3.

3.    Het is opdrachtgever toegestaan om de zaken binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te verkopen, met dien verstande dat, totdat opdrachtgever de zaken volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten met opdrachtnemer is nagekomen, opdrachtnemer in de rechten treedt van opdrachtgever jegens diens afnemers. Onder voormelde rechten zijn nadrukkelijk begrepen alle vorderingen en eventuele (toekomstige) aanspraken wegens schade aan of verlies van geleverde zaken. Opdrachtgever draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan opdrachtnemer over, welke overdracht opdrachtnemer aanvaardt. Indien de overdracht van deze rechten nadere feitelijke dan wel rechtshandelingen vereist, is opdrachtgever gehouden onverwijld zijn medewerking hieraan te verlenen.

4.    Opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. Opdrachtgever zal, zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, aan opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. De kosten van de terugname en verwijdering komen voor rekening van opdrachtgever.

 

 

Artikel 8 Leveringstermijn voorbeeld offerte schilder

1.    Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

2.    Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.

3.    De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

9 Opzegging voorbeeld offerte schilder

1.    Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

2.    De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

3.    In het geval dat de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of een aanvraag in de zin van de wet schuldsanering natuurlijke personen indient, aan zijn schuldeisers een onderhands akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept, het vermogen van de opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld, of op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling tussentijds te ontbinden

4.    Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

Artikel 10 Overmacht voorbeeld offerte schilder

1.    Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien  de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door  opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;

2.    Onder overmacht in de zin van dit artikel worden begrepen alle feiten en  omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of  onmogelijk maken, waarop opdrachtnemer geen invloed heeft en welke niet te wijten  zijn aan de schuld van opdrachtnemer, nog krachtens de wet, rechtshandeling of in  het verkeer geldende opvattingen voor rekening van opdrachtnemer komen.

3.    Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar  verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft  voldaan, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen (eventueel naar rato) te  voldoen aan opdrachtnemer;

4.    Opdrachtnemer heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare tekortkoming die de nakoming van de overeenkomst verhindert  intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

 

Artikel 11 Vervaltermijn voorbeeld offerte schilder

Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens opdrachtnemer kan aanwenden.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze voorbeeld offerte schilder

1.    Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2.    Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te (Plaats).

Lees meer over het opstellen van een offerte op de website van de kamer van koophandel. Bekijk naast de voorbeeld offerte schilder diverse andere voorbeeld offertes op onze website.