Voorbeeld offerte coaching


voorbeeld-offerte-templates

Voorbeeld offerte coaching, een voorbeeld offerte voor een coaching traject. Bekijk ook de andere voorbeeld offertes op onze website. 


WAT STAAT ER IN EEN OFFERTE?

Over het algemeen bestaat een offerte in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • De naam van de verkoper en de koper
  • De datum waarop de offerte is uitgegeven
  • Een beschrijving van het product of de dienst
  • De hoeveelheid van het product of de dienst die wordt aangeboden
  • De prijs van het product of de dienst, inclusief eventuele belastingen en verzendkosten
  • De betalingsvoorwaarden
  • De duur van de offerte
  • Eventuele bijzondere voorwaarden of beperkingen


Voorbeeld offerte coaching

Opdrachtgever en opdrachtnemer

 

Gegevens Opdrachtgever                                            

Naam van de opdrachtgever

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtgever

Telefoonnummer en email opdrachtgever

Contactpersoon opdrachtgever

 

Gegevens Opdrachtnemer                                          

Naam van de opdrachtnemer

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtnemer

Telefoonnummer en email opdrachtnemer

Contactpersoon opdrachtnemer

 

Werkzaamheden

Het doel van het coaching traject is: (omschrijving van het doel van de coaching).

 

Het coaching traject zal bestaan uit de volgende onderdelen:

     Omschrijving van de onderdelen van de coaching

     Omschrijving van de onderdelen van de coaching

     Omschrijving van de onderdelen van de coaching

 

Het traject zal worden afgerond binnen (aantal) besprekingen van (aantal) uur.

 

De besprekingen vinden plaats op de volgende data:

     Data van de coaching gesprekken

     Data van de coaching gesprekken

     Data van de coaching gesprekken

 

Locatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de volgende locatie: Naam, adres

 

 

Prijs

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor een bedrag van: Je kunt hier een totaalprijs hanteren, of de verschillende werkzaamheden specificeren. Je kunt er bij uitgebreide offertes ook voor kiezen om een totaalbedrag te noemen en te verwijzen naar een specificatie die je bijvoorbeeld in Excel maakt.

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

Meerwerk kan in overleg en na goedkeuring van opdrachtgever worden uitgevoerd tegen een uurtarief van (bedrag) exclusief BTW.

 

Voorwaarden

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden, waarvan een exemplaar als bijlage is toegevoegd. Bij ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Ik vertrouw erop dat de kwaliteit van onze op maat aangeboden werkzaamheden met de daaraan gekoppelde offerte voor u aanleiding zal zijn uw opdracht aan mij te verlenen, en ik zie uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Opdrachtnemer

Begeleidende brief voorbeeld offerte coaching

Geachte heer/ mevrouw (naam),

 

Hartelijk bedankt voor uw aanvraag tot het indienen van een offerte voor de coaching van (voor wie de coaching bestemd is). Op basis van uw aanvraag hebben wij bijgevoegd voorstel gemaakt.

 

Mocht u vragen hebben over de offerte, neemt u dan gerust contact met mij op (telefoonnummer, e-mail).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam

Antwoord formulier voorbeeld offerte coaching

Datum                        : 

Referentie                  :        

Opdrachtgever           :

 

Ondergetekende verleent aan (opdrachtnemer) de opdracht het project uit te voeren conform bijgesloten offerte.

 

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van (opdrachtnemer). Een kopie is van de Algemene Voorwaarden is door opdrachtgever ontvangen.

 

Datum start project :

 

Kosten specificatie

Gelieve aan te vinken wat van toepassing is.

Bedrag €          000,00

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

Facturatie

Factuur kan worden gezonden aan                                      : Naam, contactpersoon, adres

           

Kenmerk opdrachtgever, te vermelden op factuur              : kenmerk van het project

 

 

Akkoordverklaring

Handtekening                                                                       : ………………………………………….

 

Naam tekeningsbevoegde                                                    : ………………………………………….

 

Plaats en datum                                                                    : ………………………………………….

 

U kunt dit formulier retourneren naar Naam, contactpersoon, adres.

U kunt het antwoordformulier ook mailen naar info@0000000.nl

Download de voorbeeld offerte coaching in Word

Lees meer over het opstellen van een offerte op de website van de kamer van koophandel