Voorbeeld disclaimervoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Voorbeeld disclaimer, bekijk de verschillende voorbeelden van een disclaimer. In de meeste zakelijke mail staat een disclaimer tekst, daarin wordt getracht misverstanden uit de weg te gaan. In het eerste deel van de disclaimer staat dat het bericht uitsluitend is bestemd voor de geadresseerde en in het tweede deel wordt ingegaan op aansprakelijkheid. 


Voorbeeld disclaimer 1

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Voorbeeld disclaimer 2

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Voorbeeld disclaimer 3

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie  door anderen dan de geadresseerde is verboden. (Bedrijf) staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Er kunnen geen rechten aan de inhoud van dit bericht worden ontleend.

Voorbeeld disclaimer 4

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. (Bedrijf) staat niet in voor juiste of  volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door (Bedrijf) niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Voorbeeld disclaimer 5

De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Op al onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Voorbeeld disclaimer 6

Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud ervan is aan hem of haar voorbehouden. Indien u niet de beoogde ontvanger of diens gemachtigde bent, dan is inzage, gebruik en verspreiding derhalve niet toegestaan. In geval van onjuiste adressering wordt u vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afzender van dit bericht en zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering van dit bericht uit uw systemen. (Bedrijf) kan derhalve nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld inzake inbreuk op de door de AVG gestelde eisen en bijbehorende verantwoordelijke actie van uw kant. Dit bericht is niet beschermd tegen manipulatie door derden. Voor de ontvangen inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden en evenmin kunt u er rechten aan ontlenen.

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.