Voorbeeld intentieverklaringvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Voorbeeld intentieverklaring, waarin de intentie wordt uitgesproken om een contract of overeenkomst aan te gaan.


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Intentieverklaring contract, bijvoorbeeld bedrijfsovername

Een intentieverklaring kan niet alleen in een loondienstverband plaatsvinden, maar voor diverse situaties. Wanneer je nog geen definitieve overeenkomst af wil sluiten (omdat er bijvoorbeeld nog verder onderzoek moet plaatsvinden), kan er ook een intentieverklaring worden overeengekomen. In een intentieverklaring kunnen de volgende afspraken worden gemaakt:

  • De kosten en de verdeling daarvan van het onderzoek dat nog moet plaatsvinden;
  • Een geheimhoudingsverklaring
  • Overige rechten en plichten die vooraf al bekend zijn
  • Er kan ook worden overeengekomen dat er nog geen verplichting tot overeenkomst is.

Het is van belang om duidelijke afspraken te maken in de intentieverklaring. Het kan namelijk zijn dat er verplichtingen tot het aangaan van een contract uit voortvloeien. Dit kan je voorkomen door daar een artikel over op te nemen en duidelijk afspraken over te maken.

Bekijk hieronder de voorbeeld intentieverklaring. Bij twijfel raden wij aan om een jurist in te schakelen om de intentieverklaring af te sluiten. 


Intentieverklaring werkgever

Een veel voorkomende vorm van een intentieverklaring is wanneer een werknemer een contract heeft voor bepaalde tijd en een huis wil kopen. De werkgever kan in dat geval een formulier invullen waarin de intentie wordt uitgesproken nar het tijdelijke contract een vast contract met de werknemer aan te gaan.

 

De intentieverklaring is geen zekerheid, er staat alleen in dat de werkgever voornemens is een vast contract aan te gaan bij hetzelfde functioneren van de werknemer. Er kunnen andere omstandigheden in de tussentijd voordoen, waardoor dat voornemen wordt veranderd, bijvoorbeeld een slechtere bedrijfseconomische situatie. 


Voorbeeld begeleidende brief intentieverklaring

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: intentieverklaring

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de intentieverklaring met betrekking tot (korte omschrijving van de intentie).

Wij verzoeken u de intentieverklaring zorgvuldig te lezen en 1 getekend exemplaar aan ons te retourneren. Na ontvangst van de getekende intentieverklaring, zullen wij overgaan tot de verplichtingen die daaruit voortvloeien.

In afwachting van uw reactie,

 

Met vriendelijke groet,

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld intentieverklaring

De ondergetekenden:

 

(Naam Partij 1) gevestigd aan de (Straat en huisnummer Partij 1), (postcode en Plaats Partij 1) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de Partij 1), hierna te noemen ‘Partij 1’,

 

en

 

(Naam Partij 2) gevestigd aan de (Straat en huisnummer Partij 2), (postcode en Plaats Partij 2) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de Partij 2), hierna te noemen ‘Partij 2’,

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt.

 

Artikel 1 Intentie

Partijen spreken de intentie uit om (omschrijving van de intentie, bijvoorbeeld de overname van een bedrijf)

 

Artikel 2 Periode

De intentieverklaring wordt aangegaan voor een periode van (aantal dagen/ weken/ maanden).

 

Artikel 3 exclusiviteit

Tijdens de genoemde periode in Artikel 2 zal exclusiviteit gelden. Partij 2 zal tijdens genoemde periode niet in onderhandeling gaan met andere partijen.

 

Artikel 4 verplichtingen

Wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, zal overgegaan worden tot een overeenkomst: (omschrijving voorwaarden).

OF

Partij 1 is niet verplicht om over te gaan tot een overeenkomst. De intentieverklaring is geheel vrijblijvend.

 

Artikel 5 Geheimhouding

1.    Partijen verklaren volledige geheimhouding van elkaars bedrijfsgegevens

2.    Partijen verklaren volledige geheimhouding omtrent elkaars zakelijke relaties.

 

Artikel 6 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in (Plaats).  

             

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam Partij 1                                                  Naam Partij 2

Download de voorbeeld intentieverklaring

Download voorbeeld brief intentieverklaring

Download voorbeeld intentieverklaring

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.