Brief ingebrekestellingvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief ingebrekestelling, 3 voorbeeld brieven om iemand in gebreke te stellen. Wanneer iemand de afspraken niet nakomt, kan je deze in gebreke stellen. Dit doe je door een aanmaning te sturen voor hetgeen niet nagekomen wordt. Dit kan bijvoorbeeld het uitvoeren van werkzaamheden zijn, of het betalen van een factuur. 


Voorbeeld brieven in gebreke stellen

Voorbeeld brief ingebrekestelling uitvoer werkzaamheden

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: ingebrekestelling uitvoeren werkzaamheden

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Wij hebben met elkaar een overeenkomst afgesloten op (datum) waarbij u werkzaamheden zou uitvoeren. Conform deze overeenkomst heb ik een deelbetaling verricht op (datum).

Helaas bent u tot op heden de gemaakte afspraken niet nagekomen en zijn er nog geen werkzaamheden verricht. Na herhaaldelijk verzoek bent u nog niet gestart aan de werkzaamheden conform de overeenkomst.


Volgens de overeenkomst zou u de volgende werkzaamheden verrichten:

Omschrijving van de werkzaamheden

Omschrijving van de werkzaamheden

Omschrijving van de werkzaamheden

Omschrijving van de werkzaamheden

 

Middels deze brief stel ik u in gebreke en geef ik u nog 14 dagen de tijd om de werkzaamheden conform de overeenkomst uit te voeren. Wanneer u hierin verzaakt zie ik mij genoodzaakt om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval stel ik u aansprakelijk voor de door mij geleden schade.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief ingebrekestelling onbetaalde factuur

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: ingebrekestelling factuur

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) hebben wij met elkaar een overeenkomst afgesloten voor de levering van (omschrijving van de producten). Deze levering heeft op (datum) plaatsgevonden, waarmee wij aan onze verplichtingen hebben voldaan.

Op (datum) hebben wij u een factuur gestuurd voor de geleverde producten. Na 3 aanmaningen heeft u de factuur helaas nog niet voldaan.

Hierbij stellen wij u in gebreke en sommeren wij u binnen 14 dagen alsnog de factuur te voldoen. Het gaat om een totaalbedrag van EURO (bedrag) inclusief BTW. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekening (IBAN) ten name van (Naam).

Wanneer u niet binnen 14 dagen betaalt, zien wij ons genoodzaakt om de incasso uit handen te geven. Wij stellen u daarbij aansprakelijk voor alle kosten die wij daarvoor zullen moeten maken. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief ingebrekestelling slecht werk

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: ingebrekestelling slecht werk

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) hebben wij met elkaar een overeenkomst afgesloten voor de renovatie van ons dak. Daarbij zou u de goten vervangen en de dakplaten vernieuwen.

Op (datum) heeft u de werkzaamheden naar eigen zeggen afgerond en hebben wij een opleverronde uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er zeer slecht werk is afgeleverd. De platen zijn slechts deels vervangen en zijn slecht gemonteerd, waardoor er lekkages ontstaan.

Wij hebben u verzocht de werkzaamheden alsnog conform opdracht uit te voeren, het slechte werk te corrigeren en alle platen alsnog te vervangen. Na herhaaldelijk verzoek heeft u hier geen gehoor aan gegeven.

Hierbij stel ik u in gebreke en geef ik u 14 dagen de tijd om alsnog de werkzaamheden uit te voeren. Wanneer u dit niet zult doen, gaan wij juridische stappen ondernemen. Daarbij stellen wij u aansprakelijk voor alle kosten en de geleden en nog te lijden schade.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld ingebrekestelling brieven

Download voorbeeld brief ingebrekestelling uitvoer werkzaamheden

Download voorbeeld brief ingebrekestelling onbetaalde factuur

Download voorbeeld brief ingebrekestelling slechte werkzaamheden

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.