Voorbeeld laatste aanmaning

Voorbeeld laatste aanmaning, voor wanneer je van plan bent om als volgende stap een incasso traject op te starten. Wanneer een klant een factuur niet betaalt, stuur je een herinnering (eventueel meerdere) en aanmaning (eventueel meerdere) gevold door een laatste aanmaning. Als volgende stap is het starten van een incasso traject. Daarbij kunnen incasso kosten in rekening worden gebracht en kan de rente in rekening worden gebracht. bekijk-alle-aanmanigen-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


Incassotraject

Als je factuur niet wordt betaald of een bepaalde verplichtiing niet wordt nagekomen, gelden de volgende stappen voor het incassotraject:

  1. Eerste aanmanig: Hierin herinner je eraan dat er een openstaande verplichting is;
  2. Tweede aanmaning: In de tweede aanmaning herinner je wederom dat er nog aan een bepaalde verplichting moet worden voldaan en geef je daarbij aan dat als de verplichting niet woredt nagekomen er stappen ondernomen zullen worden; 
  3. Dagvaarding: Wanneer er nog steeds niet (volledig) aan de verplichting is voldaan, kan je overgaan tot dagvaarding;
  4. Gerechtelijke incasso: Wanneer er nog steeds niet (volledig) aan de verplichting is voldaan, kan je overgaan tot gerechtelijke incasso, waarbij de hulp van een deurwaarder wordt ingeschakeld.
  5. Executie: Wanneer jij door de rechter in het gelijk wordt gesteld, kan de rechter overgaan op executie. Daarbij wordt verplicht tot het nakomen van de verplichting en kan bij uitblijven daarvan worden overgegaan tot bijvoorbeeld de beslag of verkoop van de bezittingen van de schuldenaar.  


Vaak wordt voor het incassotraject een extern bedrijf ingeschakeld die het traject voor je zal overnemen. Hierdoor weet je zeker dat alle stappen goed doorlopen worden en zal je er niet te veel werk aan hebben. Incassobureaus werken vaak op no-cure-no-pay basis, wat inhoudt dat je alleen betaalt op het moment dat de vordering geint is. Ook kan je een vast bedrag afspreken met een incassobureau. 


Voorbeeld laatste aanmaning 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Plaats en datum

 

Betreft: voorbeeld laatste aanmaning

Kenmerk: factuurnummer/ referentie

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Tot op heden bent u in gebreke gebleven met de betaling van de onderstaande factuur waarvan de betalingstermijn inmiddels ruimschoots is verstreken:

 

 

Factuurnummer                     Factuurdatum            Verloopdatum            Openstaand bedrag

 

 

Voor deze factuur hebben wij u eerder al een betalingsherinnering gezonden en wij hebben telefonisch afgesproken dat u de factuur zou voldoen. Helaas is tot op heden de betaling  uitgebleven.

 

Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, alsnog te factuur binnen 14 dagen te voldoen.

U kunt de factuur betalen op bankrekening (IBAN nummer) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (vestigingsplaats) onder vermelding van het factuurnummer.

 

Dit is een laatste aanmaning. Wanneer de betaling uitblijft, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Het incassobureau zal dan ook de wettelijke incassokosten en rente in rekening brengen.

 

Wij hopen dat het zover niet hoeft te lopen en dat u alsnog aan uw financiƫle verplichtingen zult voldoen. Mocht de betaling inmiddels hebben plaatsgevonden, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld laatste aanmaning 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Plaats en datum

 

Betreft: voorbeeld laatste aanmaning 2

Kenmerk: factuurnummer/ referentie

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Tot op heden hebben wij geen betaling mogen ontvangen van onderstaande facturen:

 

 

Factuurnummer        Factuurdatum           Verloopdatum           Openstaand bedrag

Nummer                     datum                         datum                         EURO

Nummer                     datum                         datum                         EURO

Nummer                     datum                         datum                         EURO

Nummer                     datum                         datum                         EURO

                      

Voor deze facturen hebben wij u eerder al 2 betalingsherinneringen gestuurd, maar ondanks dat tot op heden nog geen van betaling van mogen ontvangen.

 

Wij verzoeken u hierbij dringend alsnog de facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken binnen 14 dagen te voldoen. U kunt de factuur betalen op bankrekening (IBAN nummer) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (vestigingsplaats) onder vermelding van het factuurnummer.

 

Dit is een laatste aanmaning. Wanneer de betaling uitblijft, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Het incassobureau zal dan ook de wettelijke incassokosten en rente in rekening brengen.

 

Wij hopen dat het zover niet hoeft te lopen en dat u alsnog aan uw financiƫle verplichtingen zult voldoen. Mocht de betaling inmiddels hebben plaatsgevonden, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld laatste aanmaning 3

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum

Betreft: Voorbeeld laatste aanmaning 3

 

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

 

Op (datum) hebben wij met elkaar een overeenkomst afgesloten voor de levering van (omschrijving van de producten). Deze levering heeft op (datum) plaatsgevonden, waarmee wij aan onze verplichtingen hebben voldaan.

 

Op (datum) hebben wij u een factuur gestuurd voor de geleverde producten. Na 3 herinneringen heeft u de factuur helaas nog niet voldaan.

 

Dit is een laatste aanmaning. Hierbij stellen wij u in gebreke en sommeren wij u binnen 14 dagen alsnog de factuur te voldoen. Het gaat om een totaalbedrag van EURO (bedrag) inclusief BTW. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekening (IBAN) ten name van (Naam).

 

Wanneer u niet binnen 14 dagen betaalt, zien wij ons genoodzaakt om de incasso uit handen te geven. Wij stellen u daarbij aansprakelijk voor alle kosten die wij daarvoor zullen moeten maken. 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld laatste aanmaningen

Voorbeeld laatste aanmaning 1

voorbeeld-laatste-aanmaning-1

Voorbeeld laatste aanmaning 2

voorbeeld-laatste-aanmaning-2

Voorbeeld laatste aanmaning 3

voorbeeld-laatste-aanmaning-1

Lees meer over het de aanmaningen op de site van jurex