Aanmaning wettelijke regels

Aanmaning wettelijke regels, waar moet je je aan houden binnen het incassotraject? Bekijk ook de voorbeeld aanmaningen. Binnen het incasso traject zijn er een aantal wettelijke regels waar je je aan moet houden. Zorg ervoor dat je je hieraan houdt, zodat je niet tegen problemen aan loopt in het traject.bekijk-alle-aanmanigen-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


Procedure aanmaning

Het traject bestaat uit een aantal stappen:

  • Stuur eerst een herinnering en/ of neem telefonisch contact op met de klant
  • Geef de klant in de aanmaning de gelegenheid alsnog de factuur te betalen zonder dat de incassokosten in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld 14 dagen.
  • Vermeld duidelijk in de aanmaning welke incasso kosten er in rekening worden gebracht wanneer de factuur niet wordt betaald binnen de gestelde periode
  • Vermeld welk bedrag aan incassokosten u in rekening brengt als de klant niet betaalt en vermeld daarbij ook de wettelijke incassokosten wanneer je minder in rekening brengt


Aanmaning wettelijke regels 1: termijn van 14 dagen

Na een laatste aanmaning moet de debiteur 14 dagen de tijd krijgen om de betaling uit te voeren. De 14 dagen gaan in vanaf de dag dat de debiteur de laatste aanmaning heeft ontvangen. Dat betekent dat er 1 dag bij opgeteld moet worden vanaf het moment van versturen.


Aanmaning wettelijke regels: op de hoogte stellen van de gevolgen

Je bent verplicht om de debiteur van te voren op de hoogte te stellen wat de gevolgen zullen zijn als de factuur niet betaald wordt. Je stelt de debiteur er bijvoorbeeld van op de hoogte dat de vordering uit handen gegeven gaat worden aan een incassobureau en dat er incassokosten in rekening gebracht gaan worden.


Aanmaning wettelijke regels: maximale hoogte incassokosten

Er is een wet (Wet Incassokosten- WIK) waarin wordt bepaald wat er maximaal aan incassokosten in rekening gebracht mag worden. Het minimale bedrag is 40,- en het maximale bedrag is 6.775,- en het percentage daalt naarmate het bedrag stijgt.


aanmaning-incassokosten

aANMANING INCASSOTRAJECT

Een aanmaning is een schriftelijke herinnering die gestuurd wordt als een rekening onbetaald blijft. Een aanmaning stuur je als er een verplichting niet wordt nagekomen. Vaak betreft dit een een onbetaalde rekening of het niet nakomen van een bepaalde afspraak. In de aanmaning herinner je de ontvanger eraan dat deze alsnog de verplichting dient na te komen en dat er anders verdere stappen ondernomen gaan worden. 


Als je factuur niet wordt betaald of een bepaalde verplichtiing niet wordt nagekomen, gelden de volgende stappen voor het incassotraject:

  1. Eerste aanmanig: Hierin herinner je eraan dat er een openstaande verplichting is;
  2. Tweede aanmaning: In de tweede aanmaning herinner je wederom dat er nog aan een bepaalde verplichting moet worden voldaan en geef je daarbij aan dat als de verplichting niet woredt nagekomen er stappen ondernomen zullen worden; 
  3. Dagvaarding: Wanneer er nog steeds niet (volledig) aan de verplichting is voldaan, kan je overgaan tot dagvaarding;
  4. Gerechtelijke incasso: Wanneer er nog steeds niet (volledig) aan de verplichting is voldaan, kan je overgaan tot gerechtelijke incasso, waarbij de hulp van een deurwaarder wordt ingeschakeld.
  5. Executie: Wanneer jij door de rechter in het gelijk wordt gesteld, kan de rechter overgaan op executie. Daarbij wordt verplicht tot het nakomen van de verplichting en kan bij uitblijven daarvan worden overgegaan tot bijvoorbeeld de beslag of verkoop van de bezittingen van de schuldenaar.  


Vaak wordt voor het incassotraject een extern bedrijf ingeschakeld die het traject voor je zal overnemen. Hierdoor weet je zeker dat alle stappen goed doorlopen worden en zal je er niet te veel werk aan hebben. Incassobureaus werken vaak op no-cure-no-pay basis, wat inhoudt dat je alleen betaalt op het moment dat de vordering geint is. Ook kan je een vast bedrag afspreken met een incassobureau. 


Voorbeeld aanmaning

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum

Betreft: Voorbeeld laatste aanmaning 3

 

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

 

Op (datum) hebben wij met elkaar een overeenkomst afgesloten voor de levering van (omschrijving van de producten). Deze levering heeft op (datum) plaatsgevonden, waarmee wij aan onze verplichtingen hebben voldaan.

 

Op (datum) hebben wij u een factuur gestuurd voor de geleverde producten. Na 3 herinneringen heeft u de factuur helaas nog niet voldaan.

 

Hierbij stellen wij u in gebreke en sommeren wij u binnen 14 dagen alsnog de factuur te voldoen. Het gaat om een totaalbedrag van EURO (bedrag) inclusief BTW. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekening (IBAN) ten name van (Naam).

 

Wanneer u niet binnen 14 dagen betaalt, zien wij ons genoodzaakt om de incasso uit handen te geven. Wij stellen u daarbij aansprakelijk voor alle kosten die wij daarvoor zullen moeten maken. 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Lees meer over het incassotraject op de website van jurex