Huurcontract opslagruimtecontract-opstellen-voorbeeld-templates


Huurcontract opslagruimte, bekijk hieronder een voorbeeld van een huurovereenkomst voor een opslagruimte. Onderaan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word.


Om problemen te voorkomen, is het aan te raden om de huurovereenkomst na te laten kijken door een jurist in verband met de meest recente wet- en regelgeving. Voor meer informatie kan je ook terecht op de site van binnenlandse zaken


Voorbeeld huurcontract opslagruimte

Voorbeeld huurcontract opslagruimte

 

 

De ondergetekenden:

 

(Naam verhuurder) gevestigd aan de (Straat en huisnummer verhuurder), (postcode en Plaats verhuurder) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de verhuurder), hierna te noemen ‘verhuurder’,

 

en

 

(Naam huurder), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer huurder), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘huurder’;

 

Verhuurder en huurder hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1 huurcontract opslagruimte: Object/bestemming/gebruik

1.    Huurder huurt van verhuurder een opslagruimte, hierna genoemd: “de opslagruimte”. Plaatselijk bekend als (adres)

2.    Huurder zal de opslagruimte uitsluitend gebruiken voor stalling voor opslag van huisraad voor particuliere doeleinden.

3.    Huurder dient de opslagruimte - gedurende de gehele duur van de overeenkomst - daadwerkelijk, behoorlijk en zelf te gebruiken met inachtneming van bestaande beperkte rechten en door de overheid en/ of nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen.

4.    Het is huurder niet toegestaan:

a)    de opslagruimte geheel of gedeeltelijk in huur of gebruik af te staan;

b)    in, op, of in de directe omgeving van de opslagruimte milieugevaarlijke zaken in de ruimste zin des woords op te slaan;

c)    de opslagruimte zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging kan optreden, schade aan het gehuurde kan ontstaan of het aanzien van de opslagruimte kan worden geschaad;

d)    op of aan de opslagruimte reclame of aanduidingen in welke vorm dan ook aan te brengen;

e)    aan omwonenden overlast of hinder te veroorzaken;

f)     indien in/ bij de opslagruimte een aansluiting voor elektriciteit aanwezig is, elektriciteit te gebruiken voor andere dan verlichtingsdoeleinden;

g)    de opslagruimte, het terrein en de toegangswegen voor verkoopdoeleinden-, fabricage-, montage-, of reparatiewerkzaamheden te gebruiken, of om aldaar olie te verversen;

h)    aan, op of in de opslagruimte en al wat daartoe behoort iets te veranderen waardoor de aard van de opslagruimte wordt aangetast.

 

Artikel 2 huurcontract opslagruimte: Duur, verlenging en opzegging

a)    Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van (aantal) maand, vanaf (datum) tot en met (datum).

b)    De huurovereenkomst eindigt door opzegging. Elk de partijen kan zonder opgave van redenen de huurovereenkomst opzeggen met in achtneming van de opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

c)    Als de in 2.1 genoemde periode verstrijkt zonder opzegging overeenkomstig 2.2, loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door. In dit laatste geval dient de beëindiging eveneens door opzegging overeenkomstig 2.2 plaats te vinden.

d)    Huurder en verhuurder kunnen ten alle tijden de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen op een door hen te bepalen datum.

 

 

Artikel 3 huurcontract opslagruimte: Betalingsverplichting, betaalperiode

1.    De betalingsverplichting van huurder bestaat uit:

-de huurprijs plus eventueel verschuldigde BTW;

-de vergoeding voor de overeengekomen bijkomende leveringen en diensten.

2.    De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis: € (prijs) zegge: (prijs voluit geschreven).

3.    De huurprijs en de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds voor of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft.

4.    Per betaalperiode van (periode) bedraagt

- de huurprijs: € (bedrag) in/ex BTW

Met het oog op de datum van ingang van deze overeenkomst heeft de eerste betaalperiode betrekking op: (datum) en is het over deze periode verschuldigde bedrag € (bedrag). Huurder zal dit bedrag voldoen voor of op: (datum)

5.    De betaling van de huurprijs plus eventueel andere kosten wordt overgemaakt op rekening (rekeningnummer) t.n.v. (naam) te (plaats)

 

Artikel 4 huurcontract opslagruimte: Staat van de opslagruimte

De opslagruimte is/wordt bij aanvang van de huur opgeleverd en door huurder aanvaard in de staat waarin het zich dan bevindt. Mocht bij aanvang van de huurovereenkomst de opnamestaat niet op papier zijn vastgelegd, dan wordt de opslagruimte geacht te zijn opgeleverd en aanvaard in de staat die huurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft.

 

Artikel 5 huurcontract opslagruimte:  Onderhuur

Behalve als er door de verhuurder schriftelijk toestemming is gegeven, is het de huurder niet toegestaan de opslagruimte geheel of gedeeltelijk te onderverhuren.

 

Artikel 6 huurcontract opslagruimte:  Verhoging huurprijs

Herziening door de verhuurder van de te betalen bijdragen inzake leveringen en diensten is mogelijk, indien het kostenpeil daartoe aanleiding geeft.

 

Artikel 7 huurcontract opslagruimte: Belastingen, lasten, heffingen, premies enz.

De huurprijs is inclusief alle belastingen en heffingen die in directe relatie staan met de opslagruimte.

 

Artikel 8 huurcontract opslagruimte: Einde huurovereenkomst of gebruik

1.    De huurder levert de opslagruimte op in de staat als bij aanvang in de opnamestaat is opgenomen behoudens slijtage en veroudering.

2.    Mocht er bij aanvang van de huur geen opnamestaat zijn gemaakt, dan wordt de opslagruimte door huurder bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik aan verhuurder opgeleverd in de staat die verhuurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft.

3.    Verder wordt de opslagruimte opgeleverd geheel ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt onder afgifte van alle sleutels aan verhuurder. Huurder is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op de opslagruimte zijn aangebracht of door hem van de voorgaande huurder of gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken is verhuurder geen vergoeding verschuldigd. De niet verwijderde zaken kunnen op kosten van huurder worden verwijderd.

4.    Indien huurder het gebruik van de opslagruimte ontijdig heeft beëindigd, is verhuurder gerechtigd zich op kosten van huurder toegang tot de opslagruimte te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat huurder enig recht op schadevergoeding heeft.

5.    Alle zaken waarvan huurder kennelijk afstand heeft gedaan door deze in de opslagruimte achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van de opslagruimte, kunnen door verhuurder zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van huurder worden verwijderd.

6.    De huurder behoort de n.a.v. de inspectie vastgestelde werkzaamheden binnen de daarvoor afgesproken termijn uit te voeren. Indien deze dat nalaat, is de verhuurder gerechtigd deze werkzaamheden zelf uit te voeren en de daaraan verbonden kosten te verhalen op de huurder.

7.    Over de tijd die met het herstel is gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de huurovereenkomst, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten, onverminderd verhuurders aanspraak op vergoeding van de verdere schade en kosten.

 

Artikel 9 huurcontract opslagruimte:  Niet tijdig beschikbaar

Verhuurder is gehouden om de opslagruimte op de overeengekomen ingangsdatum aan huurder ter beschikking te stellen. Wanneer echter verhuurder door omstandigheden buiten zijn schuld de opslagruimte niet tijdig aan huurder ter beschikking kan stellen (bijvoorbeeld doordat de vorige huurder in strijd met gemaakte afspraken de opslagruimte niet tijdig heeft ontruimd, of doordat de opslagruimte niet tijdig is gereedgekomen) is verhuurder daarvoor niet aansprakelijk en vangt de huur eerst aan op de datum waarop verhuurder de opslagruimte aan huurder ter beschikking stelt. Dit, tenzij de huurder vooraf schriftelijk aan

verhuurder heeft meegedeeld dat hij in dat geval van huur afziet. Wanneer verhuurder de opslagruimte niet tijdig aan huurder ter beschikking kan stellen, is verhuurder verplicht die maatregelen te treffen die vertraging tot een minimum beperken.

 

Artikel 10 huurcontract opslagruimte:  Onderhoud en reparatie

1.    Verhuurder is verplicht de opslagruimte aan de buitenzijde en huurder is verplicht de opslagruimte aan de binnenzijde in goede staat van onderhoud te houden en daartoe tijdig en op deugdelijke wijze, ieder voor zijn rekening, die voorzieningen (vernieuwingen daaronder begrepen) te verrichten, die daarvoor nodig zijn of welke de wet of enig wettelijk voorschrift één of beide partijen verplicht. In afwijking en/of ter verduidelijking van het hiervoor bepaalde is voor rekening van huurder:

 - het in- en uitwendig schoonhouden van de opslagruimte;

 - reparaties aan- en vervanging van hang- en sluitwerk, leidingen, afsluiters, stopcontacten en ruiten;

 - het schoonmaken en ontstoppen van goten en leidingen.

2.    Huurder is verplicht verhuurder gelegenheid te geven de nodig geachte reparaties aan de opslagruimte uit te (doen) voeren.

3.    Indien door huurder aangebrachte zaken in verband met onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde c.q. het gebouw of complex waarvan de opslagruimte deel uitmaakt tijdelijk moeten worden verwijderd, zullen de kosten van verwijdering, eventuele opslag en het opnieuw aanbrengen voor rekening en risico van huurder komen, ongeacht of verhuurder voor het aanbrengen van de betreffende zaken toestemming heeft verleend.

 

Artikel 11 huurcontract opslagruimte: Schade en aansprakelijkheid

1.    Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan de opslagruimte. Huurder moet verhuurder direct op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade of een gebeurtenis als bedoeld in 11.5 voordoet of dreigt voor te doen.

2.    Indien huurder hiertoe de mogelijkheid heeft, geldt het bovenstaande eveneens ten aanzien van het gebouw of complex waarvan de opslagruimte deel uitmaakt.

3.    Huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes die verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van huurder.

4.    Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan huurder of goederen van huurder.

5.    Huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen en huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake.

6.    Verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van huurder of voor schade als gevolg van de activiteiten van andere huurders of van belemmeringen in het gebruik van de opslagruimte die derden veroorzaken, of voor gebreken die zijn ontstaan doordat huurder zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen.

7.    De in deze overeenkomst opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld of ernstige nalatigheid van de verhuurder ten aanzien van de staat van de opslagruimte.

 

Artikel 12 huurcontract opslagruimte: Beheerder

De beheerder is (naam) en is te bereiken op (telefoonnummer, e-mail).

 

Artikel 13 huurcontract opslagruimte:  Kosten, verzuim

1.    In alle gevallen waarin verhuurder een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan huurder doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen huurder om deze tot nakoming van de huurovereenkomst of tot ontruiming te dwingen, is huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte - met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door verhuurder te betalen proceskosten aan verhuurder te voldoen.

2.    Huurder is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn.

 

Artikel 14 huurcontract opslagruimte:  Boetebepaling

Indien huurder zich, na door verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de huurovereenkomst en in deze algemene bepalingen opgenomen voorschriften verbeurt huurder aan verhuurder, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 50,00 per dag voor elke dag dat huurder in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

 

Artikel 15 huurcontract opslagruimte: Bijzondere bepalingen

1.    Bij de ondertekening van deze huurovereenkomst is de huurder een bedrag van € (bedrag) verschuldigd aan verhuurder als waarborgsom voor een juiste nakoming van verplichtingen, die uit deze overeenkomst voortvloeien. Over deze borg wordt geen rente vergoed. Als na beëindigen van de huurovereenkomst de opslagruimte is ontruimd en in een behoorlijke staat opgeleverd, zal door verhuurder de waarborgsom, verminderd met hetgeen de verhuurder eventueel nog van de huurder te vorderen heeft, worden terugbetaald.

 

 

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te (Plaats)  op (datum)

 

De verhuurder,                                                           De huurder,

 

 

 

Handtekening verhuurder                                         Handtekening huurder

Download voorbeeld huurcontract opslagruimte

Download voorbeeld contract

Download voorbeeld contract

Download voorbeeld contract