Project overeenkomstcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een project overeenkomst is een contract wat aangegaan wordt voor de duur van een project. In het contract staat een gedetailleerde beschrijving van het project en wanneer het project eindigt.


Het is aan te raden altijd een einddatum op te nemen in het project overeenkomst. Jurisprudentie laat zien dat het contract niet altijd stand houdt - veelal door een verkeerde invulling van het project en het einde van een project - waardoor de kans ontstaat dat er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. Om dit te voorkomen is het vermelden van een einddatum van belang. 


Voorbeeld project overeenkomst

Hieronder staat een voorbeeld van een project overeenkomst. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word als opzetje. 


Project overeenkomst Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

Komen als volgt overeen:

Project overeenkomst Artikel 1 Dienstverband

Deze arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van het werkgeversaandeel in het project (projectnaam), en eindigt derhalve automatisch en van rechtswege indien het project is voltooid zonder dat daartoe voorafgaande opzegging vereist is. De uiterste einddatum van het contract is (datum). Voorts eindigt de arbeidsovereenkomst indien de Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement verklaard is, en voorts indien de Opdrachtgever het contract met Werkgever heeft beëindigd

Project overeenkomst Artikel 2 Salaris

1.    Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst bedraagt het salaris (bedrag)  bruto per uur, onverminderd wettelijke of periodieke verhogingen. Het salaris wordt onder aftrek van de wettelijk verplichte en overeengekomen inhoudingen, op of voor het einde van elke betaalperiode betaald door overmaking op een door Werknemer aan te wijzen bank- of girorekening.

2.    Uitbetaling vindt plaats op basis van de uren verantwoordingsstaat. De Werknemer dient dagelijks de bij Opdrachtgever gewerkte uren op een uren verantwoordingsstaat bij te houden. Werknemer verplicht zich deze uren verantwoordingsstaat direct na afloop van een werkweek ondertekend door de Opdrachtgever aan de afdeling Personeel- en Salarisadministratie van Werkgever te zenden. Ook in geval van ziekte of vakantie is de Werknemer verplicht de uren verantwoordingsstaat in te leveren.

Project overeenkomst Artikel 3 Vakantie toeslag, dagen, bijzonder verlof

1.    Werknemer heeft per kalenderjaar recht op de wettelijke vakantietoeslag. Deze toeslag is bepaald op 8%. Het recht op vakantietoeslag wordt opgebouwd naar evenredigheid van de duur van het dienstverband en naar rato van de gewerkte uren.

2.    Werknemer heeft per kalenderjaar recht op 24 vakantiedagen bij een 40-urige werkweek. De vakantie-uren worden opgebouwd naar evenredigheid van de duur van het dienstverband en berekend naar rato van het aantal uren dat per week wordt gewerkt.

3.    Werkgever stelt aanvang en einde van vakantie na overleg met Werknemer en Opdrachtgever vast, met dien verstande dat het Werknemer is toegestaan maximaal drie weken aaneengesloten op te nemen.

4.    Aan Werknemer kan verlof worden toegekend overeenkomstig de door Werkgever gehanteerde Regeling Bijzonder Verlof, die in bijlage bij deze arbeidsovereenkomst is opgenomen. Bijzonder verlof kan uitsluitend  met toestemming van de werkgever worden opgenomen.

5.    De werknemer die in aanmerking wenst te komen voor toekenning van bijzonder verlof, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de werkgever.

6.    Voor een werknemer die geen volledige werkweek heeft, geldt dat hij, voor zover dat beïnvloedbaar is, ervoor zorg draagt dat de betreffende gebeurtenis op basis waarvan verlof kan worden aangevraagd, plaatsvindt buiten de overeengekomen werktijd. Er wordt in dit geval geen compensatie in de vorm van bijzonder verlof op een andere dag verleend. Indien naar het oordeel van de werkgever niet aan deze voorwaarde is voldaan, worden de door de werknemer opgenomen uren als vakantie-uren geregistreerd.

Project overeenkomst Artikel 4 Auto en bedrijfsmiddelen

1.    In verband met het feit dat Werknemer voor een goede uitoefening van zijn/haar functie de beschikking over een auto dient te hebben, wordt door Werkgever aan Werknemer gedurende het dienstverband een auto ter beschikking gesteld waarvan  werknemer een eigen bijdrage betaald van (bedrag). De fiscale consequenties van de ter beschikkingstelling komen voor rekening van de Werknemer. Een en ander vastgelegd in een aanvullende gebruikersovereenkomst.

2.    Werknemer krijgt voor een goede uitoefening van zijn/haar functie een mobiele telefoon in bruikleen van werkgever. Een en ander vastgelegd in een aanvullende gebruikersovereenkomst.

Project overeenkomst Artikel 5 Ziekte

Indien de werknemer door ziekte verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten houdt zij, zolang de Arbeidsovereenkomst voortduurt, voor een periode van 52 weken recht op 100% van het salaris en gedurende een direct daaropvolgende periode van 52 weken op 70% daarvan. Dit conform de hiervoor wettelijk geldende regeling.

Project overeenkomst Artikel 6 Geheimhoudingsplicht

Zowel gedurende de dienstbetrekking als daarna verklaart Werknemer, jegens derden volledige geheimhouding zal betrachten ten aanzien van al hetgeen Werknemer in het kader van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst en daarna ter kennis is gekomen, betreffende de organisatie van Werkgever en werkzaamheden zelf, alsmede betreffende bij de organisatie werkende personen, alsmede betreffende relaties van Werkgever. Overtreding zal voor Werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet als bedoeld in artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek.

Project overeenkomst Artikel 7 Documenten en bedrijfsmiddelen

Het is Werknemer niet toegestaan op welke wijze dan ook alle documenten en/of informatiedragers en/of bedrijfsmiddelen, die Werknemer in verband met Werknemers werkzaamheden bij Werkgever onder zich heeft gekregen, in zijn bezit te hebben of te houden, uitgezonderd voor zover en voor zolang dit voor de uitoefening van zijn werkzaamheden voor Werkgever is vereist. Werknemer is verplicht om dergelijke documenten en/of informatiedragers en/of bedrijfsmiddelen bij ziekte, bij schorsing en/of non- actiefstelling, alsmede bij het einde van de dienstbetrekking onmiddellijk aan Werkgever ter hand stellen.

Project overeenkomst Artikel 7 Nevenwerkzaamheden

Het is Werknemer toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Werkgever werkzaamheden voor derden te verrichten, tenzij:

-  deze werkzaamheden (naar aard) gelijk zijn aan de voor Werkgever te verrichten werkzaamheden; en/of

-  deze werkzaamheden plaats hebben op verzoek van klanten van Opdrachtgever, voor wie Werknemer op dat moment werkzaamheden verricht.

Project overeenkomst Artikel 8 Non-concurrentiebeding

Het is Werknemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werkgever gedurende 6 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst, binnen het geografische gebied in een straal van 15 kilometer vanaf de standplaats van de Werkgever dan wel voor klanten die voor de beëindiging van het dienstverband deel uitmaakten of deel hebben uitgemaakt van de klantenkring van Werkgever, direct of indirect werkzaam te zijn, betrokken te zijn, onderzoek te verrichten of een financieel belang te hebben bij, dan wel advies te geven of diensten te verlenen of (neven)werkzaamheden aan een onderneming of instelling die zich op dezelfde markt begeeft als Werkgever, dan wel die gelijke of gelijksoortige werkzaamheden verricht, adviezen geeft en/of diensten verleent als Werkgever, of die dezelfde activiteiten ontplooit als Werkgever.

Project overeenkomst Artikel 8 Relatiebeding

Het is Werknemer niet toegestaan om gedurende een periode van zes maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst op enige wijze zakelijk betrekkingen aan te gaan of te onderhouden met relaties van Werkgever, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Werkgever.

Project overeenkomst Artikel 9 Administratieve verplichtingen

Werknemer is verplicht medewerking te verlenen aan administratieve procedures die samenhangen met het dienstverband. Hieronder wordt mede begrepen de medewerking aan de verplichtingen die gelden uit hoofde van de Wet op de Identificatieplicht, het verstrekken en/of invullen van verklaringen in het kader van de Loonbelasting en overige wettelijke verplichtingen die noodzakelijk zijn voor het voeren van een correcte en eenduidige administratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Project overeenkomst Artikel 10 Boetebeding

Werknemer is van rechtswege in gebreke indien Werknemer handelt in strijd met Werknemers verplichtingen uit hoofde van deze arbeidsovereenkomst en zal in afwijking van artikel 7:650 lid 3 BW voor iedere overtreding aan Werkgever een direct opeisbare boete verbeuren waarvan het bedrag overeenkomt met € 500,00 per overtreding, alsmede een boete gelijk aan € 5.000,00 voor elke dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door Werkgever, voortduurt, onverminderd het recht van Werkgever om in plaats daarvan volledige schadevergoeding te vorderen en onverminderd het recht van Werkgever te allen tijde tevens nakoming te verlangen.

Project overeenkomst Artikel 11 Eenzijdig wijzigingsbeding, wijziging emolumenten

1.    Werkgever houdt zich het recht voor een in deze arbeidsovereenkomst voorkomende of daaruit voortvloeiende arbeidsvoorwaarde(n) eenzijdig te wijzigen, mits hij daartoe een voldoende zwaarwichtig belang heeft.

2.    De in deze overeenkomst toegezegde emolumenten kunnen door de Werkgever gewijzigd worden indien bij handhaving hiervan na fiscale wetswijziging en/of uitspraken van de belastingrechter een en ander zou leiden tot onevenredige bezwaring van de Werkgever.

Project overeenkomst Artikel 12 Toepasselijk recht en forum

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit deze overeenkomst, kennis te nemen.

Project overeenkomst Ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download project overeenkomst

Download hieronder de voorbeeld project overeenkomst in Word. 

Lees meer over arbeidsovereenkomsten op de website van de Rijksoverheid