Contract bepaalde tijd

Een contract bepaalde tijd is een contract tussen werkgever en werknemer waarin wordt overeengekomen dat de werknemer voor een bepaalde duur werkzaamheden voor de werkgever zal verrichten. 

Voorbeeld contract bepaalde tijd

Bekijk hieronder een voorbeeld contract voor bepaalde tijd ter inspiratie. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld contract downloaden in Word. 

Contract bepaalde tijd Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

 

In aanmerking nemende dat:

ü  Werknemer voor de duur van (aantal) maanden in de functie van (functie) werkzaamheden voor Werkgever in loondienst zal gaan verrichten. Hiertoe gaan Werknemer en Werkgever een arbeidsovereenkomst met elkaar aan.

ü  Partijen deze arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende voorwaarden hierbij schriftelijk wensen vast te leggen.

 

Zijn overeengekomen als volgt:

Contract bepaalde tijd Artikel 1 Indiensttreding

Werknemer treedt met ingang van (datum) in dienst van Werkgever in de functie van (functie). In deze functie zal hij/zij voornamelijk belast zijn met (omschrijving hoofdtaken).

Contract bepaalde tijd Artikel 2 Werkzaamheden, arbeidstijd, overwerk en standplaats

1.    Werknemer verbindt zich alle werkzaamheden, die hem/haar door of namens Werkgever redelijkerwijze kunnen worden opgedragen en die met het bedrijf van Werkgever en/of Opdrachtgever in verband staan, naar beste vermogen te verrichten en zich daarbij te gedragen naar de aanwijzingen, die hem/haar door of namens  Werkgever zullen worden verstrekt, ook indien die werkzaamheden niet of niet geheel binnen de functieomschrijving vallen.

2.    De arbeidstijd bedraagt (aantal) uur per week. De werktijden zullen in onderling overleg door Partijen worden vastgesteld. De overeengekomen werktijden kunnen na overleg door Werkgever worden aangepast als dat in het kader van de werkzaamheden bij Werkgever wenselijk is.

3.    Werknemer verplicht zich tot het verrichten van overwerk op verzoek van Werkgever, indien een redelijk belang van Werkgever dit eist. Extra uren binnen de algemeen geldende werktijden (maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur) worden a 100% vergoed. Vergoedingen voor gemaakte overuren worden in de daaropvolgende maand bij de salarisbetaling uitbetaald.

4.    Werknemer zal zijn/haar functie vervullen vanuit standplaats (Plaats). Werknemer verplicht zich in voorkomende gevallen werk te verrichten op een andere plaats dan de genoemde standplaats, tenzij dit wegens bijzondere omstandigheden niet van hem/haar kan worden gevergd.

Contract bepaalde tijd Artikel 3 Duur dienstverband, proeftijd en tussentijdse opzegging

1.    Deze arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van (aantal) maanden en eindigt derhalve automatisch en van rechtswege op (datum) zonder dat daartoe voorafgaande opzegging vereist is.

2.    De eerste maand na indiensttreding geldt als een proeftijd. Gedurende de proeftijd kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

3.    De arbeidsovereenkomst kan te allen tijde door ieder der partijen tussentijds worden beëindigd met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

Contract bepaalde tijd Artikel 4 Salaris

1.    Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst bedraagt het salaris € (bedrag) bruto per  maand, onverminderd wettelijke of periodieke verhogingen. Het salaris wordt onder aftrek van de wettelijk verplichte en overeengekomen inhoudingen, op of voor het einde van elke betaalperiode betaald door overmaking op een door Werknemer aan te wijzen bank- of girorekening.

2.    Uitbetaling vindt plaats op basis van de urenverantwoordingsstaat. De Werknemer dient dagelijks de gewerkte uren op een urenverantwoordingsstaat bij te houden. Werknemer verplicht zich deze urenverantwoordingsstaat direct na afloop van een werkweek aan de afdeling administratie van Werkgever te zenden. Ook in geval van ziekte of vakantie is de Werknemer verplicht de urenverantwoordingsstaat in te leveren.

3.    Werknemer heeft per jaar recht op een vakantietoeslag gelijk aan 8% van het jaarsalaris. Het recht op vakantietoeslag wordt opgebouwd naar evenredigheid van de duur van het dienstverband en naar rato van het gewerkte aantal uren.

Contract bepaalde tijd Artikel 5 Kostenvergoeding vervoer

1.    Werknemer zal voor het geval hij ten behoeve van de uitoefening van zijn werkzaamheden moet reizen, een kilometervergoeding ontvangen van € 0,19 per kilometer, bij gebruik van een voor rekening en risico van Werknemer gehouden auto. Werknemer draagt zelf het risico van eventuele boetes. Ingeval Werknemer met het openbaar vervoer reist, ontvangt hij/zij na overlegging van de originele vervoersbewijzen een vergoeding van de kosten die hij/zij hiervoor maakt. Alle kosten die gemaakt worden voor woon/werkverkeer en werk/werkverkeer zullen in de erop volgende maand worden vergoed.

2.    Werknemer ontvangt van Werkgever een vergoeding voor woon/werkverkeer met zijn/haar eigen auto van € 0,19 per kilometer met een maximum van € (bedrag) per dag. Het aantal te reizen kilometers ten behoeve van woon/werkverkeer wordt vastgesteld middels de routeplanner, waarbij als afstand wordt aangehouden de afstand tussen de postcode van het woonadres en de postcode van het adres waar de werkzaamheden worden verricht. Voor overige zakelijk gereden kilometers zal Werkgever aan Werknemer op declaratiebasis het op grond van de belastingwetgeving maximaal vrij te laten vergoeding uitbetalen. Werknemer dient een adequate kilometer-verantwoording te overleggen. Zonder deze bescheiden zal geen vergoeding worden betaald.

3.    Werknemer ontvangt van Werkgever een vergoeding voor woon/werkverkeer met het openbaar vervoer tweede klasse bestaande uit de kosten die de Werknemer hiervoor maakt. Werknemer dient Werkgever een overzicht van de gemaakte kosten te verschaffen voorzien van vervoers- en/of betalingsbewijzen. Zonder deze bescheiden zal geen vergoeding worden betaald.

Contract bepaalde tijd Artikel 6 Vakantie en bijzonder verlof

1.    Werknemer heeft met behoud van salaris recht op (aantal) vakantie uren per kalenderjaar uitgaande van een volledige werkweek van 40 uur.

2.    De vakantie uren worden opgebouwd naar evenredigheid van de duur van het dienstverband en berekend naar rato van het aantal uren dat per week wordt gewerkt.

3.    Werkgever stelt einde en aanvang van vakantie na overleg met Werknemer vast.

4.    Werkgever is gerechtigd in totaal 5 dagen per jaar aan te wijzen als verplicht op te nemen vakantiedagen.

5.    Werknemer kan aan het einde van een kalenderjaar maximaal (aantal) uur van het opgebouwde vakantiesaldo laten overschrijven naar het volgende kalenderjaar. Overig vakantiesaldo zal aan het einde van het kalenderjaar in overleg worden verrekend.

6.    Aan werknemer kan verlof worden toegekend overeenkomstig de door Werkgever gehanteerde Regeling Bijzonder Verlof, die in bijlage bij deze arbeidsovereenkomst is opgenomen. Bijzonder verlof kan uitsluitend met toestemming van de werkgever worden opgenomen.

Contract bepaalde tijd Artikel 7 Arbeidsongeschiktheid

1.    Werknemer heeft de plicht om bij ziekte of ongeval Werkgever onverwijld doch uiterlijk vóór 09.00 uur op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid hiervan op de hoogte te stellen. Bij de ziekmelding verstrekt Werknemer die inlichtingen die voor Werkgever van belang zijn voor de beantwoording van de vraag of hij het loon moet doorbetalen. Werknemer vermeldt bij de ziekmelding in ieder geval de oorzaak van verzuim, vermoedelijke duur van de ziekte, (verpleeg)adres en telefoonnummer.

2.    Werknemer heeft geen recht op doorbetaling van loon gedurende de eerste twee dagen van de arbeidsongeschiktheid.

3.    Werkgever zal tijdens de arbeidsongeschiktheid van Werknemer overeenkomstig artikel 7: 629 Burgerlijk Wetboek gedurende  52 weken 100 % en vervolgens maximaal 52 weken 70%, naar tijdruimte vastgesteld, loon aan Werknemer doorbetalen.

4.    Werknemer heeft alleen recht op de in dit artikel onder lid 3 genoemde aanspraak indien de arbeidsongeschiktheid geen gevolg is van opzet, grove schuld en/of nalatigheid van Werknemer.

5.    Het op basis van dit artikel onder lid 3 te betalen loon wordt verminderd met de uitkering die Werknemer toekomt ingevolge een wettelijk voorgeschreven verzekering.

6.    Werknemer verplicht zich aan Werkgever globaal inzicht te verschaffen in de maatregelen die Werknemer ter bevordering van zijn/haar genezing heeft getroffen, aan Werkgever informatie te verschaffen in hoeverre Werknemer, ondanks zijn/haar ziekte, in staat is passende arbeid te verrichten, om voor controle op door Werkgever voorgeschreven tijdstippen thuis of op het verpleegadres aanwezig te zijn, op verzoek een door Werkgever ingeschakelde Arbodienst of (medisch) deskundige te bezoeken en alle inlichtingen aan de controlerende instantie of Werkgever te verstrekken die noodzakelijk zijn om het recht van de Werknemer op doorbetaling van loon tijdens ziekte vast te kunnen stellen. Voorts verplicht Werknemer zich te houden aan de door Werkgever ingeschakelde Arbodienst gestelde controlevoorschriften

7.    Werkgever heeft de mogelijkheid om tijdens ziekte van Werknemer de passende arbeid te laten verrichten, zoals dit in overleg met Werknemer door Werkgever is vastgesteld, hetzij bij Werkgever, hetzij bij een derde, en indien noodzakelijk na instemming van de bedrijfsvereniging.

8.    In het geval de arbeidsongeschiktheid van Werknemer direct dan wel indirect het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is, heeft Werkgever overeenkomstig artikel 6:107a Burgerlijk Wetboek jegens deze derde recht op schadevergoeding. Werknemer dient op eerste verzoek van Werkgever alle inlichtingen te verstrekken aan Werkgever die noodzakelijk kunnen zijn om voornoemde aanspraken jegens derde(n), welke direct of indirect verband houden met de arbeidsongeschiktheid van Werknemer, vast te kunnen stellen.

Contract bepaalde tijd Artikel 8 Pensioenregeling

Werknemer wordt, na 2 maanden dienstverband, in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de door Werkgever gehanteerde pensioenregeling. De hieraan verbonden premie zal voor 50% voor rekening komen van Werkgever en voor 50% voor rekening van Werknemer. Werkgever is gerechtigd het werknemersdeel van de pensioenpremie op het salaris van Werknemer in te houden en af te dragen.

Contract bepaalde tijd Artikel 9 Geheimhoudingsplicht

Werknemer verklaart dat hij/zij, zowel gedurende de dienstbetrekking als daarna, jegens derden volledige geheimhouding zal betrachten ten aanzien van al hetgeen Werknemer in het kader van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst en daarna ter kennis is gekomen, betreffende de organisatie van Werkgever en werkzaamheden zelf, alsmede betreffende bij de organisatie werkende personen, alsmede betreffende relaties van Werkgever. Overtreding zal voor Werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet als bedoeld in artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek.

Contract bepaalde tijd Artikel 10 Documenten en bedrijfsmiddelen

Het is Werknemer niet toegestaan op welke wijze dan ook alle documenten en/of informatiedragers en/of bedrijfsmiddelen, die hij/zij in verband met zijn/haar werkzaamheden bij Werkgever onder zich heeft gekregen, in zijn bezit te hebben of te houden, uitgezonderd voor zover en voor zolang dit voor de uitoefening van zijn werkzaamheden voor Werkgever is vereist. Werknemer is verplicht om dergelijke documenten en/of informatiedragers en/of bedrijfsmiddelen bij ziekte, bij schorsing en/of non-actiefstelling, alsmede bij het einde van de dienstbetrekking onmiddellijk aan Werkgever ter hand stellen.

Contract bepaalde tijd Artikel 11 Nevenwerkzaamheden

Het is Werknemer toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Werkgever werkzaamheden voor derden te verrichten, tenzij:

ü  deze werkzaamheden (naar aard) gelijk zijn aan de voor Werkgever te verrichten werkzaamheden; en/of

ü  deze werkzaamheden plaats hebben op verzoek van klanten van Opdrachtgever, voor wie Werknemer op dat moment werkzaamheden verricht.

Contract bepaalde tijd Artikel 12 Non-relatie

1.    Het is de werknemer, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werkgever, niet toegestaan om gedurende een periode van zes maanden na beëindiging van deze arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten bij (klanten van) opdrachtgevers van (bedrijfsnaam) alwaar werknemer voor werkgever werkzaam is of werkzaam is geweest en/of waarmee de werknemer gedurende het dienstverband op welke wijze dan ook enige bemoeienis mee heeft gehad.

2.    Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van (bedrijfsnaam) niet toegestaan om gedurende een periode van zes maanden na beëindiging van het dienstverband binnen een straal van 80 kilometer vanaf de hoofdvestiging van de werkgever direct of indirect werkzaamheden te verrichten bij een organisatie die werkzaamheden verricht gelijk dan wel gelijksoortig van aard aan de werkzaamheden welke worden verricht bij werkgever.

Contract bepaalde tijd Artikel 13 Boetebeding

Werknemer is van rechtswege in gebreke indien hij/zij handelt in strijd met zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze arbeidsovereenkomst handelt en zal in afwijking van artikel 7:650 lid 3 BW voor iedere overtreding aan Werkgever een direct opeisbare boete verbeuren waarvan het bedrag overeenkomt met € 1000,- per overtreding, alsmede een boete gelijk aan € 500,- voor elke dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door Werkgever, voortduurt, onverminderd het recht van Werkgever om in plaats daarvan volledige schadevergoeding te vorderen en onverminderd het recht van Werkgever te allen tijde tevens nakoming te verlangen.

Contract bepaalde tijd Artikel 14 Toepasselijk recht en forum

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit deze overeenkomst, kennis te nemen.

Contract bepaalde tijd ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld contract bepaalde tijd

Download hieronder het voorbeeld contract bepaalde tijd in Word. 

Bekijk meer informatie over arbeidsovereenkomsten op de website van de Rijksoverheid

Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Bekijk hieronder nog een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd.