Afstandsverklaring pensioencontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een afstandsverklaring pensioen is een document waarin de werknemer en eventuele partner tekenen voor het afstand nemen van het pensioen. Veel bedrijven hebben een pensioenregeling voor de werknemers opgezet.


Het kan zijn dat werknemers geen gebruik willen maken van de regeling. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de werknemer een eigen pensioenregeling heeft, of dat de werknemer nog jong is en de eigen bijdrage te hoog vindt. In dat geval is het van belang om de werknemer een afstandsverklaring te laten tekenen. Wanneer de werknemer een partner heeft, zal de partner ook de afstandsverklaring moeten tekenen. 

Voorbeeld afstandsverklaring pensioen

Bekijk hieronder een voorbeeld van een afstandsverklaring pensioen. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden als opzetje. 

Afstandsverklaring pensioen Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Zijn het volgende overeenkomen:

Afstandsverklaring pensioen Artikel 1 Kennisneming pensioenregeling

Werknemer verklaart kennis te hebben genomen van de door de werkgever aangeboden pensioenregeling. Hij/ zij heeft de stukken doorgenomen samen met de partner (indien van toepassing).

Afstandsverklaring pensioen Artikel 2 Rechten en plichten werknemer

Werknemer verklaart bekend te zijn met de uit deze pensioenregeling voor de werknemer voortvloeiende rechten en plichten.

Afstandsverklaring pensioen Artikel 3 toetreding pensioen

Werknemer verklaart dat de werkgever hem/haar in de gelegenheid heeft gesteld tot deze pensioenregeling toe te treden.

Afstandsverklaring pensioen Artikel 4 afzien toetreding pensioen

Werknemer verklaart uitdrukkelijk en zonder voorbehoud af te zien van toetreding als deelnemer tot deze pensioenregeling, hoewel hij/zij aan de gestelde voorwaarden van toetreding voldoet. Werknemer heeft dit met de partner besproken (indien van toepassing).

Afstandsverklaring pensioen Artikel 5 geen aanspraak pensioenrechten

Werknemer verklaart geen aanspraken op pensioenrechten te doen gelden voor zichzelf, noch voor zijn/haar nabestaanden, over de periode waarin de werknemer niet tot de bedoelde pensioenregeling is toegetreden, en geen premies zijn betaald.

Afstandsverklaring pensioen Artikel 6 toetreding pensioenregeling op een later moment

1.    Als de werknemer op enig moment alsnog besluit aan de pensioenregeling te gaan deelnemen, zullen de daaruit voortvloeiende rechten slechts betrekking hebben op de periode die is gelegen tussen het moment van alsdan gaan deelnemen aan de pensioenregeling en de pensioendatum of eerdere datum van beëindiging van het dienstverband, anders dan door overlijden.

2.    De werknemer is bekend met het gegeven dat het gaan deelnemen in de toekomst afhankelijk is van medische en technische acceptatie door de uitvoerder(s) van deze pensioenregeling en toestemming behoeft van de werkgever.

Afstandsverklaring pensioen Ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Voor akkoord                                    voor akkoord                         voor akkoord 

 

Handtekening werknemer                 handtekening partner            handtekening werkgever

Download voorbeeld afstandsverklaring pensioen

Download hieronder een voorbeeld van een afstandsverklaring pensioen als opzetje. 

Lees meer over de verschillende arbeidsovereenkomsten op de website van de fnv.