Project contractcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een project contract is een overeenkomst welke wordt aangegaan voor de duur van een project. In het contract staat een gedetailleerde beschrijving van het project en wanneer het project eindigt. Het is aan te raden altijd een einddatum op te nemen in het project overeenkomst.


Jurisprudentie laat zien dat het contract niet altijd stand houdt - veelal door een verkeerde invulling van het project en het einde van een project - waardoor de kans ontstaat dat er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. Om dit te voorkomen is het vermelden van een einddatum van belang. 

Voorbeeld project contract

Bekijk hieronder een voorbeeld van een project contract. Onder aan de pagina kan je het contract downloaden in Word. 

Project contract Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Project contract Artikel 1 Functie

1.    Werknemer treedt bij werkgever in dienst in de functie van (functie).

2.    Werknemer verplicht zich ook tot het verrichten van andere werkzaamheden die tot de normale uitoefening van zijn functie behoren, indien deze werkzaamheden redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd.

3.    De werknemer verbindt zich alle opgedragen werkzaamheden op behoorlijke wijze uit te voeren.

Project contract Artikel 2 Duur dienstbetrekking

1.    De dienstbetrekking wordt met ingang van (datum) aangegaan voor bepaalde tijd, te weten voor de duur dat de opdrachtgever van (bedrijf- opdrachtgever) de uitvoering van de in artikel 1 genoemde (project)werkzaamheden verlangt en eindigt van rechtswege zonder dat opzegging is vereist op de dag dat uitvoering van deze (project) werkzaamheden niet meer door deze opdrachtgever wordt verlangd. De eerste maand na indiensttreding geldt als de wettelijke proeftijd. Zie voor de looptijd van het project en de gespecificeerde werkzaamheden, de projectgegevens.

2.    Onverminderd het bepaalde in lid 1 is ieder der partijen bevoegd de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, waarbij voor zowel de werkgever als de werknemer een opzegtermijn geldt van een maand. Opzegging dient bij aangetekend schrijven te geschieden tegen het einde van een kalendermaand.

Project contract Artikel 3 Salaris

Het salaris bedraagt bij indiensttreding bruto € (bedrag) per maand, uitgaande van een werkweek van 40 uur. Uitbetaling vindt maandelijks plaats door middel van storting op bank- of girorekening van werknemer. Loonspecificaties zullen één keer per maand worden toegezonden.

Project contract Artikel 4 Werktijden

1.    Voor werknemer zullen, behoudens overeen te komen wijzigingen daarin, de bij werkgever en/of haar opdrachtgevers algemeen geldende werktijden van kracht zijn.

2.    Indien omstandigheden daartoe noodzaken, is de werknemer verplicht buiten de algemeen geldende werktijden overwerk te verrichten, waarbij in redelijkheid rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van werknemer.

3.    Deze uren worden met de volgende toeslagen verhoogd:

ü  Maandag tot en met vrijdag  (percentage)

ü  Zaterdag (percentage)

ü  Zondag en nationale feestdagen (percentage)     

Project contract Artikel 5 Reiskosten

Werknemer ontvangt een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer op basis van nacalculatie.

Project contract Artikel 6 Bijzonder verlof

Aan werknemer kan verlof worden toegekend overeenkomstig de door werkgever gehanteerde regeling bijzonder verlof.

Project contract Artikel 7 Vakantiegeld

Werknemer heeft per kalenderjaar recht op 8% vakantiegeld berekend over het bruto genoten salaris. Loopt de arbeidsovereenkomst slechts een gedeelte van het kalenderjaar, dan geldt het vakantiegeld naar evenredigheid.

Project contract Artikel 8 Vakantie

1.    Werknemer heeft op basis van een 40-urige werkweek per kalenderjaar recht op minimaal 200 vakantie-uren. Indien de werknemer minder dan 40 uur per week werkzaam is, wordt het vakantierecht opgebouwd naar rato van de arbeidstijd. Loopt de arbeidsovereenkomst slechts een gedeelte van het kalenderjaar, dan geldt het aantal vakantiedagen naar evenredigheid.

2.    Het tijdstip waarop vakantiedagen kunnen worden opgenomen, wordt in overleg tussen werkgever, opdrachtgever van werkgever en werknemer vastgesteld. Van het aantal vakantiedagen, waarop iedere werknemer recht heeft, moet tenminste twee weken aaneengesloten worden opgenomen.

3.    De werkgever kan verplichte vakantiedagen vaststellen, welke deel uitmaken van het aantal genoemde vakantiedagen in de arbeidsovereenkomst.

Project contract Artikel 9 Ziekte

1.    In geval werknemer door ziekte of ongeval niet in staat is overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dient dit door of namens werknemer voor 9.00 uur of op het tijdstip dat de werknemer wegens ziekte de werkzaamheden staakt zowel bij de werkgever als diens opdrachtgever te worden gemeld. Bij in gebreke blijven van melding heeft werkgever het recht over de betreffende dag(en) geen salaris te betalen, tenzij werknemer aannemelijk kan maken dat hem geen verwijt treft. Werkhervatting dient eveneens door werknemer via de voorstaande procedure gemeld te worden.

2.    Tijdens ziekte betaalt werkgever 100% van het bruto salaris aan de werknemer door.

3.    Indien en voor zover werknemer in geval van ziekte of van een hem overkomen ongeval jegens één of meer derden een vordering tot schadevergoeding wegens loonderving kan doen gelden, is werkgever jegens werknemer slechts verplicht de salarisdoorbetaling ex artikel 3 lid 1 bij wijze van voorschot op voornoemde schadevergoeding aan de werknemer te betalen onder de voorwaarde dat werknemer zijn recht op schadevergoeding ter grootte van de door werkgever uit hoofde van dit artikel te verrichten betalingen aan de werkgever cedeert op straffe van verlies van recht van betaling. Werkgever zal dit voorschot met de aan hem uit hoofde van de akte van cessie uit te keren schadevergoeding ten gunste van werknemer verrekenen.

Project contract Artikel 10 Urenverantwoording

De werknemer dient dagelijks op een urenverantwoordingsstaat bij te houden waarop hij/zij het door hem/haar in dienst van werkgever gewerkte aantal uren bij opdrachtgever noteert. Het aantal uren moet worden afgerond op (een veelvoud van) een kwart uur. De urenverantwoordingsstaat behoort direct na afloop van een werkweek gezonden te worden naar de administratie van Bedrijf te plaats. De werknemer behoort ook in geval van ziekte of vakantie een ondertekend weekstaat in te leveren. Alleen na het inleveren van de urenverantwoordingsstaten kan tot uitbetaling worden overgegaan.

Project contract Artikel 11 Concurrentiebeding

Het is de werknemer verboden om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende een termijn van drie jaar na het feitelijke einde van de arbeidsovereenkomst als zelfstandig beroepsuitoefenaar en/of bij een derde in dienstbetrekking en/of in welke hoedanigheid dan ook om niet en/of tegen betaling direct en/of indirect arbeid en/of diensten te verrichten en/of te verlenen voor en/of aan een derde, die ten tijde van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst opdrachtgever van de werkgever is, dan wel in het daaraan voorafgaande jaar opdrachtgever van de werkgever was, dan wel aan welke derde ten tijde van de beëindiging van de dienstbetrekking door de werkgever een offerte is uitgebracht en/of door welke derde op dat moment een offerte bij de werkgever is aangevraagd.

Project contract Artikel 12 Geheimhouding

De werknemer is zowel tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst als daarna verplicht tot geheimhouding inzake alle gegevens en bijzonderheden betreffende het bedrijf van de werkgever en/of aan de werkgever gelieerde werkmaatschappijen, van enige opdrachtgever of relatie van de werkgever.

Project contract Artikel 13 Eigendom

De werknemer erkent dat de ten behoeve van de werkgever en/of aan de werkgever gelieerde werkmaatschappijen in het kader van de arbeidsovereenkomst bewerkstelligde gegevens, resultaten, instructies, rapporten, documentatie en de daarin vervatte informatie het uitsluitend eigendom van de werkgever en/of van aan de werkgever gelieerde werkmaatschappijen zijn, zowel in intellectuele, industriële als stoffelijke zin. De werknemer zal de vorengenoemde zaken op eerste verzoek van de werkgever aan haar teruggeven

Project contract Artikel 14 Relatiebeding

Eveneens gedurende de in lid 13 genoemde periode is het de werknemer verboden om ten behoeve van enigerlei vorm van (commerciële) dienstverlening aan derden direct of indirect, krachtens arbeidsovereenkomst of anderszins gebruik te maken van de diensten van derden/ een derde, die ten tijde van het einde van deze overeenkomst in dienst van de werkgever of van een aan de werkgever gelieerde werkmaatschappij zijn/ is of met de werkgever of met een aan de werkgever gelieerde werkmaatschappij een managementovereenkomst hebben gesloten en/of in het kader van een dergelijke overeenkomst als manager voor de werkgever en/of voor een aan de werkgever gelieerde werkmaatschappij werken, dan wel in de daaraan voorafgaande twee jaar in dienst van de werkgever of van een aan de werkgever gelieerde werkmaatschappij waren/was of met de werkgever of met een aan de werkgever gelieerde werkmaatschappij een managementovereenkomst hadden lopen en/of in het kader van een dergelijke overeenkomst als manager voor de werkgever of voor een aan de werkgever gelieerde werkmaatschappij hebben gewerkt.

Project contract Artikel 15 Boetebeding

Bij overtreding en/of niet-nakoming van (één van) de in de artikelen 11, 12, 13 en 14 genoemde bedingen verbeurt de werknemer ten gunste van de werkgever een direct opeisbare boete van € 15.000,00 voor iedere overtreding/niet-nakoming alsmede een bedrag van € 500,00 per dag dat de overtreding/niet-nakoming voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet-nakoming zonder dat daarvoor enige aanmaning en/of ingebrekestelling vereist zal zijn. De boete laat onverminderd het recht van de werkgever nakoming van deze overeenkomst te verlangen en laat onverminderd het recht van de werkgever tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

Project contract Artikel 16 Wijzigingen en/of aanvullingen

Wijzigingen en/of aanvullingen op deze arbeidsovereenkomst gelden slechts voor zover deze schriftelijk door de partijen zijn overeengekomen.

Project contract

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer


Download voorbeeld project contract

Download hieronder het voorbeeld project contract in Word. 

Lees meer over arbeidsovereenkomsten op de website van de fnv.