Tijdelijke arbeidsovereenkomstcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een tijdelijke arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer waarin wordt overeengekomen dat de werknemer voor een bepaalde duur werkzaamheden voor de werkgever zal verrichten. 


Voorbeeld tijdelijke arbeidsovereenkomst

Hieronder staat een voorbeeld van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word.


Tijdelijke arbeidsovereenkomst Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen en bedingen.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst Artikel 1 Indiensttreding

De dienstbetrekking vangt aan op (datum) en is aangegaan voor de duur van (aantal) maanden. Derhalve zal de dienstbetrekking van rechtswege zijn geëindigd op (datum), zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. Indien de overeenkomst stilzwijgend is voortgezet wordt de overeenkomst geacht wederom te zijn aangegaan voor dezelfde duur als vermeld in het eerste lid, doch telkens ten hoogste voor maximaal 1 (één) jaar. De bepalingen van artikel 7:668 en 668a BW zijn in dat geval van toepassing.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst Artikel 2 Functie

De Werknemer treedt in dienst van Werkgever in de functie van (functie).

Tijdelijke arbeidsovereenkomst Artikel 3 Arbeidstijden

De Werknemer verplicht zich in voorkomende gevallen alle door of namens de Werkgever op te dragen werkzaamheden te verrichten gedurende 40 uur per week.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst Artikel 4 CAO

Op deze arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van de CAO voor (cao) van toepassing.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst Artikel 5 Salaris

Het bruto salaris bedraagt € (bedrag) per maand en is op de laatste dag van elke maand betaalbaar.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst Artikel 6 Standplaats Werknemer

De werkzaamheden zullen landelijk worden verricht.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst Artikel 7 Vakantiedagen

De Werknemer heeft recht op 24 vakantiedagen per jaar welke naar evenredigheid met de duur van het dienstverband worden opgebouwd.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst Artikel 8  Vakantiegeld

De Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% van het op jaarbasis berekende brutosalaris. De vakantietoeslag wordt in de achterliggende periode van 1 mei tot en met 30 april, in de maand mei betaalbaar gesteld, bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband worden de vakantiegeldrechten naar rato van het aantal maanden dat de werknemer in dienst is, vastgesteld.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst Artikel 9  Opzegging

1.    Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst tussentijds tegen het einde van een maand per aangetekend schrijven op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en met opgaaf van redenen.

2.    Indien deze overeenkomst wordt opgezegd heeft Werkgever het recht Werknemer voor de duur van de opzegtermijn of een gedeelte daarvan te schorsen, gedurende welke schorsing nog aan Werknemer toekomende vakantiedagen worden geacht door Werknemer te worden opgenomen op de werkdagen gedurende welke de schorsing van kracht is.

3.    Werknemer dient bij de beëindiging van het dienstverband alle zaken van Werkgever welke hij onder zich heeft eigener beweging aan Werkgever terug te geven.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst Artikel 10 Slotbepalingen

1.    Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.    In geval van geschillen is de kantonrechter bevoegd in welk kanton de arbeid gewoonlijk wordt verricht, dan wel de kantonrechter waaronder de woonplaats van Werknemer ressorteert. Een geschil is aanwezig wanneer één der Partijen zulks stelt.

3.    Wijzigingen zijn slechts geldig indien en voor zover schriftelijk overeengekomen met dien verstande dat de Werkgever bevoegd is de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zwaarwichtig belang heeft.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld tijdelijke arbeidsovereenkomst

Download hieronder het voorbeeld van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in Word. 

Lees meer informatie over arbeidsovereenkomsten op de website van de Rijksoverheid