Contract onbepaalde tijdcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een contract onbepaalde tijd is een contract tussen werkgever en werknemer waarin wordt overeengekomen dat de werknemer voor een onbepaalde duur werkzaamheden voor de werkgever zal verrichten.


Voorbeeld contract onbepaalde tijd

Bekijk hieronder een voorbeeld contract onbepaalde tijd. Onderaan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 


Contract onbepaalde tijd Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

 

Werkgever en werknemer hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

Verklaren te zijn overeengekomen:

Contract onbepaalde tijd Artikel 1

De dienstbetrekking vangt aan op (datum) en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Contract onbepaalde tijd Artikel 2

1.    De werknemer treedt in dienst van werkgever als (functie) in welke functie hij/zij belast zal zijn met het verrichten van (omschrijving werkzaamheden). Werknemer verbindt zich voorts tot het verrichten van al die werkzaamheden waarvan het verrichten in de uitoefening van voormelde functie redelijkerwijze van hem/haar verlangd kan worden. Werkgever is te allen tijde gerechtigd vervangende werkzaamheden op te dragen.

2.    Werknemer verplicht zich om, indien zulks naar de mening van werkgever/opdrachtgever noodzakelijk is, overwerk te verrichten. Voor dit overwerk zal werknemer een vergoeding ontvangen.

Contract onbepaalde tijd Artikel 3

1.    Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst tussentijds tegen het einde van een maand schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en met opgaaf van redenen.

2.    Indien deze overeenkomst wordt opgezegd heeft werkgever het recht werknemer voor de duur van de opzegtermijn of een  gedeelte daarvan te schorsen, gedurende welke schorsing nog aan Werknemer toekomende vakantiedagen worden geacht door Werknemer te worden opgenomen op de werkdagen gedurende welke de schorsing van kracht is.

3.    Werknemer dient bij de beëindiging van het dienstverband alle zaken van werkgever, daaronder begrepen publicaties, richtlijnen, mededelingen, reclamemateriaal, monsters, modellen en alle kopieën daarvan, welke hij/zij onder zich heeft eigener beweging aan werkgever terug te geven. Eenzelfde verplichting rust op werknemer in geval van schorsing van werknemer, indien en zodra werkgever zulks verzoekt.

Contract onbepaalde tijd Artikel 4

Het bruto salaris bedraagt EURO (bedrag) per maand op basis van een werkweek van 40 uur en is op de laatste dag van elke maand betaalbaar. De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% (acht procent) van het op jaarbasis berekende brutosalaris en naar het bedrag dat geldt per 1 mei van het lopende vakantiejaar. De vakantietoeslag wordt over de achterliggende periode van 1 mei tot en met 30 april, in de maand mei, uitbetaald, bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband worden de vakantierechten naar rato van het aantal maanden dat de Werknemer in dienst is, vastgesteld. De werknemer heeft recht op 24 vakantiedagen per jaar.

Contract onbepaalde tijd Artikel 5

Bij arbeidsongeschiktheid van werknemer in de zin van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen zal werkgever gedurende de eerste 104 weken van het ziekteverzuim, dan wel zoveel eerder als de arbeidsovereenkomst op regelmatige wijze is beëindigd c.q. de termijn waarvoor deze overeenkomst is aangegaan verstreken is, 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar de eerste 52 weken ten minste op het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon uitbetalen.

Contract onbepaalde tijd Artikel 6

Werknemer zal de werkzaamheden conform de richtlijnen van de opdrachtgever uitvoeren en alles nalaten wat de goede naam en faam van werkgever en/of haar opdrachtgever kan schaden. Het niet nakomen van deze bepaling leidt tot onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst, alsmede tot een verhaal procedure.

Contract onbepaalde tijd Artikel 7

Het is werknemer verboden, hetzij gedurende de dienstbetrekking hetzij na beëindiging hiervan, op enigerlei wijze aan derden gegevens of bijzonderheden bekend te maken of mededelingen te doen met betrekking tot de zaken van cliënten en/of relaties van werkgever of werkgever zelve, op straffe van verbeurte aan Werkgever van een zonder nadere sommatie of ingebrekestelling direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete groot € 5000,- (vijfduizend Euro) met dien verstande dat werkgever steeds bevoegd is in plaats van deze boete vergoeding te vorderen van de werkelijk aan werkgever veroorzaakte schade als deze het hiervoor genoemde boetebedrag te boven gaat. Partijen beogen af te wijken van hetgeen bepaald is in artikel 7:650 lid 3 BW, zodat de verschuldigde boete betaald dient te worden aan werkgever. Overtreding zal voor Werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet als bedoeld in artikel 7:678 lid 2 sub i BW. Daarnaast kan werkgever arbeidsrechtelijke consequenties verbinden aan voornoemde, zoals, maar niet beperkt tot, ontslag en/of schorsing.

Contract onbepaalde tijd Artikel 8

Als werknemer gedurende een periode van 1 (één) jaar na de beëindiging van het dienstverband zakelijke contacten onderhoudt (ongeacht in welke hoedanigheid) met relaties van werkgever en haar opdrachtgevers waarmee hij tijdens zijn werkzaamheid voor werkgever zakelijke contacten onderhield zal werknemer aan werkgever een vergoeding dienen te betalen die gelijk is aan De waarde in het economisch verkeer die zodanige relatie voor Werkgever heeft. Partijen beogen af te wijken van hetgeen bepaald is in artikel 7:650 lid 3 BW, zodat de verschuldigde boete betaald dient te worden aan werkgever.

Contract onbepaalde tijd Artikel 9

Met betrekking tot door werknemer te volgen opleidingen, dient rekening te worden gehouden met opleidingen die verband houden met de werkzaamheden van werknemer. werkgever vergoedt de kosten van een opleiding voor 100% indien deze door de werkgever zijn opgedragen.

Contract onbepaalde tijd Artikel 10

1.    Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.    In geval van geschillen is de kantonrechter bevoegd in welk kanton de arbeid gewoonlijk wordt verricht, dan wel de kantonrechter waaronder de woonplaats van Werknemer ressorteert. Een geschil is aanwezig wanneer één der Partijen zulks stelt.

3.    Wijzigingen zijn slechts geldig indien en voor zover schriftelijk overeengekomen met dien verstande dat de werkgever bevoegd is de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zwaarwichtig belang heeft.

Contract onbepaalde tijd Ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld contract onbepaalde tijd 

Download hieronder het voorbeeld van een contract onbepaalde tijd in Word. 

Lees meer infmatie over arbeidsovereenkomsten op de website van de fnv.