Mup contractcontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een MUP contract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de werknemer flexibel werkt op oproepbasis. Er is bij een flexibel contract geen sprake van een vast aantal uren. Wanneer de werkgever werk heeft voor de werknemer, zal hij de werknemer oproepen en betaalt hij de werknemer over het daadwerkelijke aantal gewerkte uren. 


Voorbeeld MUP contract

Bekijk hieronder een voorbeeld van een MUP contract. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 


MUP contract Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

Zijn overeengekomen als volgt:

MUP contract Artikel 1 indiensttreding

Werkgever verklaart dat hij op enig moment behoefte zou kunnen hebben aan door werknemer te verrichten arbeid, met het oog op in zijn onderneming te verrichten werkzaamheden. Daarbij is het aan werkgever te bepalen of zich werkzaamheden voordoen die rechtvaardigen een beroep op de arbeid van werknemer te doen. Werkgever verbindt zich jegens werknemer, indien werkzaamheden als bovenbedoeld aanwezig zijn, het verrichten daarvan aan werknemer aan te bieden. Werknemer verbindt zich in beginsel de werkzaamheden, na daartoe opgeroepen te zijn, te verrichten.

MUP contract Artikel 2 aanvang

Met inachtneming van het in artikel 1 bepaalde, treedt werknemer met ingang van (datum) bij werkgever in dienst bij werkgever.

MUP contract Artikel 3 functie

1.    De werknemer treedt in dienst bij de werkgever in de functie van functienaam).

2.    In deze functie zal hij / zij voornamelijk belast zijn met de volgende werkzaamheden (omschrijving van de werkzaamheden).

3.    Werknemer verricht alle werkzaamheden die door of namens werkgever redelijkerwijs worden opgedragen naar beste vermogen en volgens de gegeven aanwijzingen.

MUP contract Artikel 4 locatie

De werkzaamheden worden hoofdzakelijk verricht op (naam en adres locatie).

MUP contract Artikel 5 duur

De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van (aantal weken/ maanden/ jaar) en eindigt van rechtswege op (datum).

MUP contract Artikel 6 proeftijd

Er wordt wederzijds een proeftijd in acht genomen van 1 maand. Gedurende deze proeftijd

kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst op ieder moment beëindigen zonder opgaaf van redenen.

MUP contract Artikel 7 oproep

Werkgever is slechts gehouden de werknemer op te roepen, indien en voor zover er werkzaamheden zijn waarvoor de werknemer in aanmerking komt. De werknemer is verplicht aan een oproep van werkgever gehoor te geven, tenzij hij in alle redelijkheid niet in staat is op de door werkgever aangewezen tijden te werken.

MUP contract Artikel 8 cao en functieschaal

De cao (naam) is van toepassing op deze arbeidsovereenkomst.  Werknemer is ingedeeld in functiegroep (groep) met functiejaar (jaar).  

MUP contract Artikel 9 salaris

1.    Bij indiensttreding bedraagt het salaris € (bedrag) bruto per uur.

2.    In afwijking van artikel 7:628 lid 1 BW heeft de werknemer gedurende de eerste zes maanden na de ingangsdatum van deze arbeidsovereenkomst- ook indien de oorzaak van het niet verrichten van arbeid in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen – geen recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de arbeid niet heeft verricht.

3.    Werkgever betaalt het salaris van de werknemer per (week/ 4-weken/ maand) en verstrekt bij elke uitbetaling een schriftelijke specificatie.

MUP contract Artikel 10 vakantiedagen en vakantietoeslag

Per gewerkt uur bouwt werknemer naar evenredigheid vakantiedagen en vakantiebijslag op.

MUP contract Artikel 11 personeelshandboek

Werknemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met het bij werkgever geldende personeelshandoek. Deze regels maken integraal onderdeel uit van deze arbeidsovereenkomst. Werkgever kan de arbeidsovereenkomst en het personeelshandboek eenzijdig wijzigen indien werkgever daarbij zwaarwichtig belang heeft dat het belang van werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

MUP contract Artikel 12 arbeidsongeschiktheid

Ingeval van arbeidsongeschiktheid meldt werknemer dit onmiddellijk, maar in ieder geval voor aanvang van de werkdag, aan werkgever, tenzij werkgever andere instructies heeft gegeven. Werknemer heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte conform de bepalingen van de cao zoals benoemd.

MUP contract Artikel 13 tussentijdse opzegging

Een tussentijdse beëindiging van deze arbeidsovereenkomst is mogelijk met inachtneming van de bepalingen in de cao.

MUP contract Artikel 14 identiteitscontrole

Werknemer verstrekt aan werkgever voor aanvang van het dienstverband een afschrift van een geldig identiteitsbewijs in de zin van de Wet op de Identificatieplicht, onder gelijktijdige vertoning van het originele document. Werknemer kan steeds een geldig identiteitsbewijs op het werk tonen. Werknemer is verplicht om mutaties (adreswijzigingen en dergelijke) tijdig aan werkgever te melden.

MUP contract Artikel 15 geheimhouding

Werknemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij bij de uitoefening van zijn functie met betrekking tot de zaken en belangen van werkgever te weten komt.

MUP contract Artikel 16 toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

MUP contract 

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld MUP contract

Download hieronder het voorbeeld MUP contract in Word. 

Lees meer over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten op de website van de Rijksoverheid