Bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseautocontract-opstellen-voorbeeld-templates


Een bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto kan worden opgesteld wanneer een werknemer tijdelijk een leaseauto ter beschikking gesteld krijgt. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het geval van ziekte van de werknemer die de leaseauto normaal in bruikleen heeft. 


Voorbeeld bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto

Bekijk hieronder een voorbeeld Bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 


Bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

  

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto Artikel 1

Werknemer verklaart tijdens de afwezigheid van (naam werknemer) tijdelijk de lease auto ter beschikking gesteld te hebben gekregen. De auto is ter beschikking gesteld per (datum).

 

Merk en type: (merk en type van de lease auto)

Kenteken: (kenteken van de lease auto)

Kilometerstand: (kilometerstand van de lease auto)

Bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto Artikel 2 boetes

Eventuele boetes zijn voor rekening van werknemer. Deze zullen op het eerstvolgende Netto salaris worden ingehouden. 

Bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto Artikel 3 Fiscale bijtelling

De fiscale bijtelling van de leaseauto bedraagt (percentage)%. Dit percentage wordt doorgegeven aan de Belastingdienst en daarover wordt loonheffing berekend. Wanneer werknemer niet privé rijdt met de auto, dient werknemer te zorgen voor een verklaring geen privé gebruik van de Belastingdienst en een sluitende kilometerregistratie bij te houden.

Bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto Artikel 4 eigen risico

Het eigen risico en/ of de schade welke verwijtbaar is aan werknemer zal worden ingehouden op het eerstvolgende Netto salaris. Het eigen risico bedraagt (bedrag) per gebeurtenis. Voor verdere informatie over de dekking van de verzekering kunt u de leaseovereenkomst tussen werkgever en leasemaatschappij inzien.

Bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto Artikel 5 privé rijden

Het is toegestaan privé met de auto te rijden met een maximum van (aantal) kilometers op jaarbasis. Bij overschrijding waarvan een meer kilometerprijs wordt doorberekend aan werknemer. Werknemer is zelf verantwoordelijk voor de fiscale consequenties van het privé rijden.

Bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto Artikel 5 wijzigingen

Wijzigingen en/of aanvullingen die betrekking hebben op deze overeenkomst dienen direct te worden gemeld en schriftelijk door zowel werkgever als werknemer te worden bevestigd.

Bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto Artikel 6 schade

Werknemer draagt het volle risico van de lease auto gedurende de tijd, dat deze ter beschikking van de werknemer is gesteld. In geval van schade zal het eigen risico worden doorberekend aan werknemer met een maximum van (bedrag) (zegge honderd en vijftig euro) per gebeurtenis. In geval van schade dien de werknemer binnen 48 uur de schade formulieren compleet ingevuld aan de leasemaatschappij en de werkgever ter beschikking te stellen.

Bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto Artikel 7 eigendom

De lease auto is en blijft ten alle tijden eigendom van de leasemaatschappij.

Bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto 

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto

Download hieronder de voorbeeld bruikleenovereenkomst tijdelijke leaseauto in Word. 

Lees hier de wetteksten met betrekking tot bruikleen