Bruikleenovereenkomst leaseauto

Een bruikleenovereenkomst leaseauto is een contract tussen werkgever en werknemer in het geval dat er een leaseauto in bruikleen wordt gegeven. Het contract geldt als aanvulling op de arbeidsovereenkomst

Voorbeeld bruikleenovereenkomst leaseauto

Bekijk hieronder een voorbeeld van een bruikleenovereenkomst leaseauto. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 

Bruikleenovereenkomst leaseauto Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

Bruikleenovereenkomst leaseauto Artikel 1

1.    De werkgever heeft met ingang van (datum) de volgende leaseauto aan de werknemer ter beschikking gesteld: (type), (bouwjaar), met (kenteken) en een fiscale waarde van € (bedrag) inclusief BTW. Hierna te noemen: leaseauto.

2.    De leaseauto is door de werkgever geleased van (leasemaatschappij) te (Plaats) verder te noemen: de leasemaatschappij, onder contractnummer (nummer)

3.    De tot de standaard uitvoering van de leaseauto behorende accessoires en losse onderdelen dienen na afloop van de gebruiksduur ook met de leaseauto te worden ingeleverd.

4.    Deze overeenkomst behoudt haar geldigheid voor iedere andere auto die ter (tijdelijke) vervanging van de leaseauto in de plaats wordt gesteld.

Bruikleenovereenkomst leaseauto Artikel 2

1.    Deze overeenkomst gaat in op (datum) en is voor onbepaalde tijd overeengekomen.

2.    Werkgever stelt de auto beschikbaar voor zakelijk gebruik. Het is de werknemer toegestaan om de leaseauto voor privédoeleinden te gebruiken, met een maximum van (aantal) kilometers per jaar. De tankpas is niet voor privé gebruik.

Bruikleenovereenkomst leaseauto Artikel 3

1.    De leaseauto mag slechts worden bereden door werknemer, alsmede met toestemming van werkgever, door collega-werknemer(s). Voorwaarde is dat men in het bezit is van een in Nederland geldig rijbewijs.

2.    Het is werknemer uitdrukkelijk verboden de leaseauto te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren in enigerlei vorm, personen of goederen tegen betaling te vervoeren of door andere personen dan bedoeld in lid 1 van dit artikel te laten berijden.

3.    Schade aan de leaseauto en/of interieur van de leaseauto, welke het gevolg is van nalatigheid en/of ondeskundig gebruik van de leaseauto, komt voor rekening van werknemer. Schade, die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed, is eveneens voor rekening van werknemer, voor zover deze verwijtbaar is.

4.    Het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend middel, alsmede het gebruiken van de auto voor snelheids-, prestatie- of betrouwbaarheidsritten c.q. het rijden op gesloten circuits en het geven van rijlessen, is verboden.

5.    Het is de werknemer niet toegestaan iets aan de auto te wijzigen zonder toestemming van werkgever.

Bruikleenovereenkomst leaseauto Artikel 4

Wanneer werkgever ter vervanging van de zieke werknemer de lease auto nodig heeft teneinde deze aan de (tijdelijke) vervanger ter beschikking te stellen, is werkgever gerechtigd van werknemer te verlangen dat werknemer de auto aan werkgever ter beschikking stelt.

Bruikleenovereenkomst leaseauto Artikel 5

1.    Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen te worden verricht door een dealer van het merk van de auto of door een garage welke is aangewezen door de leasemaatschappij. Ingeval het onderhoud geschiedt door een dealer, zal dit worden geregeld in overleg met de binnendienst rechtstreeks met de leasemaatschappij.

2.    Ter zake van reparaties, die buiten het normale onderhoudspatroon liggen, zoals vermeld in het instructieboekje behorend bij de auto, en die een bedrag van EUR 50,- te boven gaan, zal werknemer er voor zorg dragen dat deze reparaties vooraf door de garagehouder, indien het geen met de leasemaatschappij gelieerde garage betreft, telefonisch bij de leasemaatschappij worden gemeld, alsmede dat daarvoor ook toestemming wordt gevraagd en verleend.

3.    De rekeningen, vergezeld van een door werknemer getekende onderhoud bon alsmede een specificatie van de vervangen onderdelen, kilometerstand en kenteken, dienen zo spoedig mogelijk door de garagehouder aan de leasemaatschappij te worden overgelegd.

4.    Indien ten gevolge van onderhoud of reparatie werknemer de auto gedurende een tijdsduur van meer dan acht werkuren moet missen (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend), zal de leasemaatschappij - indien dit noodzakelijk is - werknemer een zoveel mogelijk gelijkwaardige auto ter beschikking stellen. Indien werkgever dat noodzakelijk vindt, kan door werkgever ook van genoemde tijdsduur van meer dan acht werkuren worden afgeweken.

5.    Werknemer is verplicht:

a)    De leasemaatschappij te allen tijde in staat te stellen controle uit te oefenen op de staat, waarin de auto zich bevindt.

b)    voorgeschreven periodieke onderhoudsbeurten tijdig te doen uitvoeren.

c)    Eventuele reparaties tijdig te doen uitvoeren, waardoor grote schade en/of reparaties kunnen worden vermeden.

d)    Periodiek de diverse vloeistofniveaus (olie, koelvloeistof etc.) te peilen en indien nodig bij te vullen.

Bruikleenovereenkomst leaseauto Artikel 6

De vervanging van banden zal geschieden uitsluitend door/of met toestemming van de leasemaatschappij en in overleg met de binnendienst. Als richtlijn geldt een minimum profieldiepte van 2 mm. Werknemer verplicht zich er voor zorg te dragen dat de dealer/garagehouder toestemming van de leasemaatschappij aanvraagt.

Bruikleenovereenkomst leaseauto Artikel 7

De kosten van brandstof in Nederland zullen op vertoon aan het benzinestation van de brandstofpas door het benzinestation na ondertekening van de brandstof bon door werknemer 'voor ontvangst en akkoord' rechtstreeks met de leasemaatschappij worden verrekend. Er kan enkel gebruik worden gemaakt van de tankpas voor zakelijke ritten.

Bruikleenovereenkomst leaseauto Artikel 8

Kosten van wassen en poetsen van de auto, inclusief onderhoudsmiddelen en van eventuele stalling zijn voor rekening van werknemer.

Bruikleenovereenkomst leaseauto Artikel 9

1.    Ingeval van schade dient werknemer de leasemaatschappij en de binnendienst onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen.

2.    Werknemer is verplicht de door de leasemaatschappij gegeven instructies voor het doen herstellen van de schade op te volgen.

3.    Binnen 24 uur na de schademelding dienen de aan werknemer verstrekte schadeaangifteformulieren door werknemer volledig te worden ingevuld, ondertekend en ingediend rechtstreeks bij de leasemaatschappij.

4.    Voorts dient zo mogelijk een proces-verbaal of politierapport te worden opgemaakt.

5.    Het is werknemer verboden, nadat zich een schade heeft voorgedaan, schuld tegenover wie dan ook te erkennen en/of schadevergoeding toe te zeggen.

6.    De financiële gevolgen van het niet tijdig of niet behoorlijk melden van schade komen voor rekening van werknemer.

7.    De auto is casco en WA verzekerd, met een eigen risico van € (bedrag)  per gebeurtenis. Indien het eigen risico niet door de verzekeraar wordt vergoed en de schade redelijkerwijs aan werknemer verwijtbaar is, is werkgever gerechtigd het bedrag aan eigen risico aan werknemer in rekening te brengen. Alle inzittenden zijn door middel van een inzittendenverzekering mede verzekerd.

8.    Kosten en boetes als gevolg van verkeersovertredingen en/of van strafbare feiten door gebruik van de auto door werknemer en hen die met zijn goedvinden de auto besturen gepleegd gedurende de periode van de ter beschikkingstelling van de auto aan werknemer en/of als gevolg van waarneembare defecten aan de auto, komen geheel voor rekening van werknemer.

9.    Schaden, waarvoor de leasemaatschappij aansprakelijk gesteld mocht worden ingevolge artikel 31 van de Wegenverkeerswet, door gebruik van de auto ontstaan, zullen aan werknemer in rekening worden gebracht, voor zover de schade verwijtbaar is.

Bruikleenovereenkomst leaseauto Artikel 10

Werkgever kan te allen tijde aan werknemer een reeds door werkgever in gebruik geweest zijnde leaseauto, waarvan de contractduur niet is verstreken, toewijzen. Werknemer dient hiermede in te stemmen. Instemming kan slechts op redelijke gronden worden geweigerd.

Bruikleenovereenkomst leaseauto Artikel 11

De overeenkomst eindigt:

1.    Indien werknemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt onverminderd het recht van werkgever op schadevergoeding.

2.    Op het tijdstip, dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd.

3.    Bij intrekking van het rijbewijs van werknemer voor langer dan 6 weken.

4.    Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer van maximaal zes maanden.

5.    Bij einde van de gebruiksperiode als omschreven in artikel 2.

6.    Indien werknemer een zodanige functiewijziging of overplaatsing krijgt, dat hij/zij niet langer voor een leaseauto in aanmerking komt; de overeenkomst eindigt dan uiterlijk zes maanden nadat de functiewijziging resp. overplaatsing heeft plaatsgevonden.

7.    Bij verlies van de auto en bij zodanige beschadigingen, dat de auto naar het oordeel van assuradeuren niet herstelbaar is.

8.    Indien werknemer op non-actief wordt gesteld.

9.    Bij beëindiging van deze overeenkomst dient de werknemer de auto in en uitwendig schoongemaakt aan de leasemaatschappij wederom ter beschikking te stellen ter plaatse welke de werkgever zal aanwijzen.

Bruikleenovereenkomst leaseauto Artikel 12

1.    De werkgever en de werknemer verklaren door ondertekening akkoord te gaan met de inhoud van deze overeenkomst en deze zorgvuldig na te leven.

2.    Gedurende de looptijd van deze overeenkomst vermeldt de werkgever in de aangifte loonheffingen bij de gegevens van de werknemer code 1 (afspraak privégebruik auto).

3.    Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

4.    Wijzigingen en/of aanvullingen die betrekking hebben op deze overeenkomst dienen direct te worden gemeld en schriftelijk door zowel werkgever als werknemer te worden bevestigd.

Bruikleenovereenkomst leaseauto

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld bruikleenovereenkomst leaseauto

Download hieronder de voorbeeld bruikleenovereenkomst leaseauto in Word. Bekijk ook de voorbeeld begeleidende brief

Lees de hier wetteksten met betrekking tot bruikleen