Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik contract-opstellen-voorbeeld-templates


Een Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik wordt gemaakt wanneer een werknemer een leaseauto ter beschikking gesteld krijgt van de werkgever. In dit geval maakt de werknemer privé gebruik van de leaseauto. 


Voorbeeld bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik 

Bekijk hieronder een voorbeeld bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik. Onder aan de pagina kan je het voorbeeld downloaden in Word. 


Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik Kop

De ondergetekenden:

 

(Naam werkgever) gevestigd aan de (Straat en huisnummer werkgever), (postcode en Plaats werkgever) rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de werkgever), hierna te noemen ‘werkgever’,

 

en

 

(Naam werknemer), geboren op (geboortedatum, te Geboorteplaats), BSN (BSN nummer), wonende aan de (Straat en huisnummer werknemer), (postcode en Plaats), hierna te noemen ‘werknemer’;

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik Artikel 1 Aanvaarding leaseauto

1.    Werkgever stelt aan medewerker een leaseauto ter beschikking.

2.    Voor het aanvaarden ofwel in gebruik nemen van een door werkgever ter beschikking gestelde leaseauto is medewerker verplicht deze gebruikersovereenkomst voor akkoord te tekenen.

3.    Medewerker krijgt de auto geleverd nadat het door Werkgever verstrekte afleveringsformulier ingevuld en ondertekend bij Werkgever binnen is. 

4.    Door de leasemaatschappij wordt een instructieboekje meegeleverd.

Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik Artikel 2 Eigendomsrecht

1.    De leaseauto blijft te allen tijde eigendom van de leasemaatschappij.

2.    Ongeacht de reden daartoe, wordt de ter beschikking gestelde auto op eerste verzoek van de werkgever of leasemaatschappij door medewerker overgedragen en zal deze hiervan een schriftelijk bewijs overhandigd krijgen.

Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik Artikel 3 Gebruik

1.    De medewerker aan wie een leaseauto ter beschikking gesteld wordt, krijgt deze gebruikersovereenkomst als aanvulling op zijn arbeidsovereenkomst.

2.    Op deze gebruikersovereenkomst is van toepassing de mantel- of hoofdovereenkomst van de leasemaatschappij waar de leaseauto van betrokken is. Een kopie hiervan kan bij werkgever worden ingezien. Voor zover de volledige of gedeeltelijke inhoud of strekking van artikelen in de mantel- of hoofdovereenkomst niet in overeenstemming zijn met de volledige of gedeeltelijke inhoud of strekking van overeenkomstige artikelen in deze gebruikersovereenkomst leaseauto’s, komen de volledige of gedeeltelijke artikelen in de mantel- of hoofdovereenkomst te vervallen.

3.    Werkgever stelt de auto in principe beschikbaar voor zakelijk gebruik. Onder zakelijk gebruik wordt door werkgever verstaan de woon-werkkilometers en de werk-werkkilometers.

4.    Fiscale consequenties die de leaseauto met zich meebrengt, zijn voor rekening van de medewerker. Indien de medewerker de leaseauto voor privégebruik aanwendt, is Werkgever wettelijk verplicht fiscale bijtelling op de loonstrook te vermelden en te verrekenen. De bijtelling bedraagt (al naar gelang de CO2-uitstoot van de auto) (percentage)% of (percentage)% of (percentage)% van de cataloguswaarde, en wordt in maandelijkse termijnen bij het salaris geteld. De bijtelling resulteert  in een extra af te dragen bedrag aan loonheffing. Onder de cataloguswaarde wordt verstaan: de nieuwprijs inclusief BTW en BPM, en de waarde van (af fabriek ingebouwde) accessoires.

5.    In principe wordt de gebruikersovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien de situatie hiertoe aanleiding geeft wordt deze periode herzien, onverminderd het bepaalde in art. 10 lid 1 van deze gebruikersovereenkomst leaseauto.

6.    Fiscale consequenties in de privé-situatie die de leaseauto met zich meebrengt zijn geheel voor rekening en verantwoording van medewerker.

7.    Indien medewerker niet in aanmerking wenst te komen voor verrekening van fiscale bijtelling vanwege privégebruik van de auto, dient medewerker bij de administratie van werkgever een “ Verklaring geen privégebruik” te overleggen alsmede een volledige kilometeradministratie bij te houden waaruit blijkt dat er niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis  privé gereden wordt. De berekening van dit kilometrage is naar rato van het aantal maanden dat gereden wordt.

8.    De auto mag slechts worden bereden door medewerker, door collega’s van Werkgever en met toestemming van medewerker ook door zijn gezinsleden. Deze dienen in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en te voldoen aan alle door de wet gestelde eisen tot het besturen van een motorvoertuig. Zij zullen door medewerker gewezen worden op de regels van deze overeenkomst.

9.    Het is medewerker niet toegestaan de auto in enigerlei vorm te verhuren, of tegen betaling personen of goederen te vervoeren evenals deel te nemen aan snelheids-, terrein- of betrouwbaarheidsritten.

10. In overleg met de medewerker kan de directie reclame-uitingen laten plaatsen op de ter beschikking gestelde auto.

11. Tenzij werkgever anders beslist, kan medewerker bij arbeidsongeschiktheid langer dan 20 werkdagen of zwangerschapsverlof niet meer over de auto blijven beschikken.

12. Voor gebruik van de auto bij buitenlandse reizen, zowel zakelijk als privé, dient medewerker vooraf toestemming van de werkgever te vragen.

13. De medewerker, die met toestemming van werkgever, de auto gebruikt voor een buitenlandse reis dient zelf voor een Internationale Reis en Kredietbrief van de ANWB of een met minimaal gelijkwaardige voorwaarden verzekering te zorgen. Eventuele kosten die worden gemaakt doordat medewerker niet als bedoeld verzekerd is, komen voor zijn of haar rekening.

14. Gebruik tijdens proeftijd: Wanneer medewerker in het bezit is van een arbeidsovereenkomst van Werkgever en deze eenzijdig door de medewerker binnen de onderling overeengekomen proeftijd wordt beëindigd, komen alle kosten verband houdende met het gebruik van de leaseauto in deze periode volledig voor rekening van medewerker.

Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik Artikel  4 Brandstof en brandstofpas

1.    Iedere medewerker die in een door werkgever ter beschikking gestelde auto rijdt, wordt een brandstofpas ter beschikking gesteld. De kosten van de getankte brandstof komen voor rekening van Werkgever.

2.    Met de brandstofpas kan voor (aantal) kilometer per kalenderjaar, of naar evenredigheid van de duur van het dienstverband, aan privé-brandstof worden getankt. Over de privé-kilometers die boven dit aantal uitkomen wordt een door de werkgever jaarlijks te bepalen meer kilometerprijs berekend.

3.    Met de brandstofpas mogen alleen motorbrandstoffen en smeermiddelen worden afgerekend.

4.    Aan medewerker wordt een gebruiksrecht van de brandstofpas toegekend. De brandstofpas blijft eigendom van de verstrekker.

5.    De brandstofpas kan in Nederland bij ieder normaal tankstation gebruikt worden.

6.    Het gebruik van de brandstofpas is alleen toegestaan om de leaseauto van Werkgever te voorzien van brandstof of smeermiddelen. Tanken of het kopen van smeermiddelen voor een andere auto wordt bestraft, tenzij medewerker met een vervangend voertuig rijdt en werkgever hiervan op de hoogte is.

7.    Het is medewerker uitsluitend toegestaan een door Werkgever uitgegeven brandstofpas ter beschikking te stellen aan gezinsleden en collega’s van Werkgever. Zij dienen op de hoogte te zijn van de regels met betrekking tot het gebruik van de auto en de brandstofpas.

8.    Bij aankoop van de brandstof moet ter controle de exacte kilometerstand door medewerker worden ingetoetst bij de kassa. Bij niet of onjuist invoeren van gegevens, wordt de eerste keer schriftelijk een waarschuwing gegeven. Bij de tweede en volgende keren wordt een boete van € (bedrag) opgelegd. Deze oplegging wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan medewerker en wordt ingehouden op het eerstvolgende netto salaris.

9.    Medewerkers die in het bezit zijn van een brandstofpas kunnen niet via kassabonnen hun brandstofkosten declareren, tenzij door niet aan medewerker verwijtbare omstandigheden de pas niet gebruikt kan worden. Zij dienen de kosten direct bij de leasemaatschappij te declareren door middel van het volledig ingevulde en van de benodigde bijlagen voorziene declaratieformulier. Werkgever zal hierin geen rol van betekenis hebben.

10. Bij verlies of diefstal van de brandstofpas wordt, ongeacht de reden, € (bedrag) ingehouden op het eerstvolgende salaris.

11. Verlies of diefstal van de pas moet direct na de constatering worden gemeld aan werkgever en de leasemaatschappij op straffe van totale terugvordering van de kosten die gevolg zijn van de vermissing.  De brandstofpas zal na melding worden geblokkeerd.

12. Een teruggevonden of (door de leverancier) te vervangen brandstofpas dient te worden teruggezonden naar de leasemaatschappij en mag niet opnieuw worden gebruikt of worden vernietigd. 

13. Bij oneigenlijk gebruik of misbruik van de brandstofpas krijgt medewerker een boete opgelegd van € (bedrag) per gebeurtenis en een vordering van alle ten onrechte genoten voordelen.

14. Werkgever kan de brandstofpas bij verdenking van oneigenlijk gebruik en fraude per direct blokkeren en invorderen. Een alternatief reiskostenvergoedingssysteem zal worden aangeboden. Eén en ander ter beoordeling van werkgever.

15. Pas en Pincode dienen strikt gescheiden van elkaar te worden bewaard op straffe van totale terugvordering van de ontstane kosten die voortvloeien uit het niet naleven van dit artikel.

Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik Artikel 5 Schade

1.    Schade aan de auto of een derde in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, dient direct te worden gemeld aan werkgever en aan de leasemaatschappij. Een schadeformulier dient binnen 48 uur volledig en correct ingevuld te worden verstuurd naar de leasemaatschappij.

2.    In geval van schade aan of met de auto toegebracht zal medewerker zo mogelijk door de politie daarvan proces verbaal laten opmaken en zorgen voor getuigen(verklaringen). Indien de verzekeraar op grond van het ontbreken van een proces-verbaal en/of andere door de medewerker redelijkerwijze te verstrekken gegevens/bewijzen niet tot vergoeding van de schade mocht overgaan, is medewerker daarvoor verantwoordelijk.

3.    Na het melden van de schade dient medewerker de instructies van de leasemaatschappij op te volgen.

4.    Het eigen risico bedraagt bij niet verhaalbare cascoschade maximaal € (bedrag) per gebeurtenis. Afhankelijk van de situatie kan het eigen risico teruggebracht worden naar minimaal € (bedrag).

5.    Indien de schade volledig verhaalbaar is op derden, zal het ingehouden eigen risico worden gerestitueerd. Medewerker wordt een kopie van de schadefactuur toegezonden. Medewerker heeft de mogelijkheid tegen de schadefactuur in beroep te gaan. Dertig dagen na factuurdatum en bij uitblijven van de creditering door leasemaatschappij, wordt het bedrag ingehouden op het eerstvolgende salaris.

6.    Medewerker zal zich onthouden van alle toezeggingen, verklaringen en handelingen waaruit erkenning van enige verplichting tot schadevergoeding kan worden afgeleid en zich in het algemeen onthouden van alles wat de belangen van de leasemaatschappij, de verzekeraar of Werkgever zou kunnen schaden.

7.    Bij schade en / of reparatie in het buitenland dient meteen contact te worden opgenomen met de leasemaatschappij. Medewerker is gehouden de instructies van de leasemaatschappij op te volgen. Eventuele reparatie- en onderhoudswerkzaamheden dienen door medewerker daar te worden betaald. De betreffende kosten worden door de leasemaatschappij tegen overlegging van de originele gespecificeerde en gedateerde factuur, evenals bewijs van betaling van die factuur waarop het kenteken en kilometerstand van de auto en de dag van reparatie/onderhoud staan vermeld. Wanneer gewenst, kan medewerker kosteloos gebruik maken van een vervangende auto.

8.    Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de auto of als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van medewerker voor zover deze niet door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed.

Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik Artikel 6 Onderhoud, reparatie en technische inspectie

1.    Reparatiewerkzaamheden en niet reguliere werkzaamheden aan de leaseauto dienen uitsluitend na overleg met de leasemaatschappij te worden verricht (door een dealer van het merk van de auto).

2.    Gedurende een periode dat een leaseauto langer dan 24 uur niet ter beschikking is van medewerker, door reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden, zal de leasemaatschappij of betreffende dealer, de leaseauto voor medewerker kosteloos doen vervangen door een andere auto van zo mogelijk gelijk of nagenoeg gelijkwaardig type.

3.    Verder is medewerker verplicht:

a)    op aanvraag de kilometerstand van de auto op te geven;

b)    de voorgeschreven periodieke onderhoudsbeurten tijdig uit te voeren;

c)    leasemaatschappij en werkgever te allen tijde in staat te stellen controle uit te voeren op de staat waarin de auto zich bevindt;

d)    eventuele reparaties tijdig te doen uitvoeren, waardoor schade en / of reparaties kunnen worden vermeden;

e)    het in- en uitwendige van de auto regelmatig te reinigen, en wekelijks olie- en waterpeil evenals het vloeistofpeil in de accu te controleren.

4.    Voor het wegbrengen en ophalen van de leaseauto, bijvoorbeeld ten behoeve van reparaties en onderhoudsbeurten, wordt geen bijzonder verlof toegekend. Deze uren worden aangemerkt als vakantie-uren.

5.    De reparatie van glasschade van een leaseauto moet worden uitgevoerd door (bedrijf). Bij reparatie of vervanging van de ruit door steenslag of andere voorwerpen ontstaan tijdens normaal gebruik van de auto zal er geen eigen risico aan medewerker worden berekend. Hiermee worden alle andere omstandigheden uitgesloten, in het bijzonder bij diefstal (inbraakschade), bij het beladen van de auto of vandalisme. Bij vervanging of reparatie van een ruit, moet er altijd een schadeformulier worden opgestuurd naar de leasemaatschappij.

Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik Artikel 7 Boetes

1.    Voor rekening van medewerker zijn alle aan werkgever dan wel aan medewerker opgelegde strafrechtelijke en/of administratiefrechtelijke boetes (inclusief administratiekosten) samenhangend met het gebruik van de leaseauto, evenals alle bedragen welke werkgever voldoet ter vermijding van strafrechtelijke en/of administratiefrechtelijke vervolging. De boetes worden ingehouden op het salaris van medewerker.

2.    Op verzoek kan een kopie van de beschikking/ boete worden opgestuurd naar medewerker zodat deze in beroep kan gaan binnen de op de beschikking / boete gestelde termijn. Wordt het beroep gegrond verklaard en indien van toepassing gecrediteerd aan werkgever, gaat werkgever over tot terug storting van de eerder ingehouden bedragen. 

3.    Werknemer dient binnen de gestelde termijn zorg te dragen voor de administratieve en financiële afhandeling van de boete. Ingeval van een aanmaning wordt er € (bedrag) administratiekosten aan medewerker doorberekend.

Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.    Medewerker blijft altijd persoonlijk aansprakelijk voor het gebruik en de staat van de auto. Medewerker is aansprakelijk voor alle schade die gedurende het gebruik van de auto aan de auto wordt toegebracht, voor zover het risico niet door een verzekering of deze gebruikersovereenkomst leaseauto’s wordt gedekt.

2.    Bij diefstal, vermissing, zoekraken, in beslagname of verbeurdverklaring van de auto of bij auto behorende documenten en voorwerpen worden de kosten van vervanging door de leasemaatschappij op medewerker verhaald, voor zover de kosten niet door een verzekering worden gedekt

Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik Artikel 9 Toewijzing van leaseauto

1.    Werkgever wijst volgens prioriteiten- en volgordemodel leaseauto toe aan medewerker.

2.    Werkgever kan te allen tijde aan medewerker een door werkgever geleasede en reeds in gebruik zijnde auto toewijzen, waarvan de contractduur niet is verstreken. Medewerker dient hiermee in te stemmen. Wanneer het in dit geval een leaseauto uit een hogere categorie betreft, wordt medewerker vrijgesteld van verhoging van de eigen bijdrage.

3.    Indien werknemer op eigen verzoek een auto uit een hogere categorie wil gaan rijden, en de directie honoreert dit verzoek, komen de meerkosten van het leasebedrag voor rekening van werknemer.

Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik Artikel 10 Beëindiging van de gebruikersovereenkomst

1.    De overeenkomst eindigt:

a)    indien medewerker zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren nakomt; werkgever kan deze overeenkomst dan onmiddellijk beëindigen, onverminderd het recht van werkgever op schadevergoeding;

b)    op het tijdstip dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en medewerker wordt beëindigd om welke reden dan ook;

c)    bij intrekking van het rijbewijs van medewerker;

d)    bij verlies van de auto of zodanige beschadigingen dat de auto naar de mening van de verzekeringsmaatschappij niet te herstellen is;

e)    indien de functie van medewerker - naar oordeel van werkgever - het gebruik van de auto niet noodzakelijk (meer) maakt;

f)     indien er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf van de zijde van medewerker; dit ter beoordeling van werkgever;

g)    door schriftelijke opzegging van de gebruikersovereenkomst leaseauto door medewerker.

h)    Indien door een wijziging in de arbeidsovereenkomst er geen sprake is van een werkweek van 32 uur of meer.

2.    Bij beëindiging van het gebruik van de leaseauto dient medewerker deze in- en uitwendig schoongemaakt aan werkgever of leasemaatschappij te retourneren op een tussen werkgever en medewerker nader overeen te komen plaats en tijd.

3.    Indien werknemer de gebruikersovereenkomst leaseauto heeft opgezegd als bedoeld in art. 10 lid 1 van de gebruikersovereenkomst leaseauto, is werkgever niet gehouden op een later verzoek van medewerker een leaseauto ter beschikking te stellen.

Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik Artikel 11 Wijzigingen en / of aanvullingen

1.    Werkgever behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst leaseauto te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan medewerker worden toegestuurd. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend. Voorgaande gebruikersovereenkomsten leaseauto komen hiermee te vervallen.

2.    Werkgever is gerechtigd om periodiek de eigen bijdrage te indexeren.

3.    Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen werkgever en medewerker worden opgelost.

Bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik 

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM)

 

Naam werkgever                                                                   Naam werknemer

Download voorbeeld bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik

Download hieronder de voorbeeld bruikleenovereenkomst leaseauto privegebruik in Word. 

Lees hier de wetteksten met betrekking tot bruikleen

Bekijk hieronder een voorbeeld begeleidende brief bij de bruikleenovereenkomst leaseauto.